3326. μετά (meta)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3326. μετά (meta) — 473 Occurrences

Matthew 1:12 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὴν
NAS: After the deportation to Babylon:
KJV: And after they were brought
INT: After moreover the

Matthew 1:23 Prep
GRK: ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ
KJV: is, God with us.
INT: is translated With us

Matthew 2:3 Prep
GRK: πᾶσα Ἰεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ
KJV: all Jerusalem with him.
INT: all Jerusalem with him

Matthew 2:11 Prep
GRK: τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς
KJV: they saw the young child with Mary his
INT: the child with Mary the

Matthew 4:21 Prep
GRK: τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ
KJV: in a ship with Zebedee their
INT: the boat with Zebedee the

Matthew 5:25 Prep
GRK: ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν
KJV: in the way with him; lest at any time
INT: which you are with him on

Matthew 5:41 Prep
GRK: ἕν ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο
KJV: mile, go with him twain.
INT: one go with him two

Matthew 8:11 Prep
GRK: καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ
KJV: and shall sit down with Abraham, and
INT: and will recline [at table] with Abraham and

Matthew 9:11 Prep
GRK: Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: your Master with publicans and
INT: because of why with the tax collectors

Matthew 9:15 Prep
GRK: ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: the bridegroom is with them? but
INT: as as long as with them is

Matthew 12:3 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: and they that were with him;
INT: and those with him

Matthew 12:4 Prep
GRK: οὐδὲ τοῖς μετ' αὐτοῦ εἰ
KJV: neither for them which were with him,
INT: nor for those with him if

Matthew 12:30 Prep
GRK: μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ'
KJV: He that is not with me is
INT: not is with me against

Matthew 12:30 Prep
GRK: μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
KJV: not with me
INT: not gathers with me scatters

Matthew 12:41 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Matthew 12:42 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in the judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Matthew 12:45 Prep
GRK: καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ
KJV: and taketh with himself seven
INT: and takes with itself seven

Matthew 13:20 Prep
GRK: καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων
KJV: and anon with joy receiveth
INT: and immediately with joy receives

Matthew 14:7 Prep
GRK: ὅθεν μεθ' ὅρκου ὡμολόγησεν
KJV: he promised with an oath
INT: Whereupon with oath he promised

Matthew 15:30 Prep
GRK: πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλούς
KJV: having with them [those that were]
INT: great having with them lame

Matthew 16:27 Prep
GRK: πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων
KJV: of his Father with his angels;
INT: Father of him with the angels

Matthew 17:1 Prep
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ
NAS: Six days later Jesus took
KJV: And after six days
INT: And after days six

Matthew 17:3 Prep
GRK: Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ
KJV: Elias talking with him.
INT: Elijah talking with him

Matthew 17:17 Prep
GRK: ἕως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι
KJV: how long shall I be with you? how long
INT: how long when with you will I be

Matthew 18:16 Prep
GRK: ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι
KJV: hear [thee, then] take with thee one
INT: he will hear take with you more

Matthew 18:23 Prep
GRK: συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων
KJV: take account of his servants.
INT: settle accounts accounts with the servants

Matthew 19:10 Prep
GRK: τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός
KJV: be so with [his] wife, it is
INT: of the man with the wife

Matthew 20:2 Prep
GRK: συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν
KJV: when he had agreed with the labourers
INT: having agreed moreover with the workmen

Matthew 20:20 Prep
GRK: υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν
KJV: of Zebedee's children with her sons,
INT: sons of Zebedee with the sons

Matthew 21:2 Prep
GRK: καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς λύσαντες
KJV: and a colt with her: loose
INT: and a colt with her having untied [them]

Matthew 22:16 Prep
GRK: μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
KJV: disciples with the Herodians,
INT: disciples of them with the Herodians

Matthew 24:29 Prep
GRK: Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλίψιν
NAS: But immediately after the tribulation
KJV: Immediately after the tribulation
INT: Immediately moreover after the tribulation

Matthew 24:30 Prep
GRK: τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ
KJV: the clouds of heaven with power and
INT: of heaven with power and

Matthew 24:31 Prep
GRK: ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης
KJV: his angels with a great sound
INT: angels of him with a trumpet call great

Matthew 24:49 Prep
GRK: καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων
KJV: and drink with the drunken;
INT: and to drink with the drunkards

Matthew 24:51 Prep
GRK: μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν
KJV: portion with the hypocrites:
INT: place of him with the hypocrites

Matthew 25:3 Prep
GRK: οὐκ ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
KJV: no oil with them:
INT: no did take with themselves oil

Matthew 25:4 Prep
GRK: τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων
KJV: their vessels with their lamps.
INT: the vessels with the lamps

Matthew 25:10 Prep
GRK: ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ εἰς
KJV: went in with him
INT: ready went in with him to

Matthew 25:19 Prep
GRK: μετὰ δὲ πολὺν
NAS: Now after a long time
KJV: and reckoneth with them.
INT: after moreover much

Matthew 25:19 Prep
GRK: συναίρει λόγον μετ' αὐτῶν
INT: takes account with them

Matthew 25:31 Prep
GRK: οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ τότε
KJV: the holy angels with him, then
INT: the angels with him then

Matthew 26:2 Prep
GRK: Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας
NAS: You know that after two days
KJV: Ye know that after two days
INT: You know that after two days

Matthew 26:11 Prep
GRK: πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ
KJV: the poor always with you; but
INT: poor you have with you me

Matthew 26:18 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: at thy house with my disciples.
INT: the passover with the disciples

Matthew 26:20 Prep
GRK: γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: was come, he sat down with the twelve.
INT: having arrived he reclined [at table] with the twelve

Matthew 26:23 Prep
GRK: Ὁ ἐμβάψας μετ' ἐμοῦ τὴν
KJV: He that dippeth [his] hand with me in
INT: the [one] having dipped with me the

Matthew 26:29 Prep
GRK: αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν καινὸν
KJV: it new with you in
INT: it I drink with you new

Matthew 26:32 Prep
GRK: μετὰ δὲ τὸ
NAS: But after I have been raised,
KJV: But after I am risen again,
INT: after moreover

Matthew 26:36 Prep
GRK: Τότε ἔρχεται μετ' αὐτῶν ὁ
KJV: cometh Jesus with them unto
INT: Then comes with them

Matthew 26:38 Prep
GRK: καὶ γρηγορεῖτε μετ' ἐμοῦ
KJV: and watch with me.
INT: and watch with me

Matthew 26:40 Prep
GRK: ὥραν γρηγορῆσαι μετ' ἐμοῦ
KJV: not watch with me one
INT: hour to watch with me

Matthew 26:47 Prep
GRK: ἦλθεν καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος
NAS: came up accompanied by a large
KJV: came, and with him a great
INT: came and with him a crowd

Matthew 26:47 Prep
GRK: ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: a great multitude with swords and
INT: a crowd great with swords and

Matthew 26:51 Prep
GRK: εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας
KJV: one of them which were with Jesus
INT: one of those with Jesus having stretched out

Matthew 26:55 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief with swords and
INT: a robber are you come out with swords and

Matthew 26:58 Prep
GRK: ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν
KJV: in, and sat with the servants, to see
INT: within he sat with the guards

Matthew 26:69 Prep
GRK: σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ
KJV: also wast with Jesus of Galilee.
INT: you were with Jesus the

Matthew 26:71 Prep
GRK: Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ
KJV: also with Jesus
INT: this [man] was with Jesus of

Matthew 26:72 Prep
GRK: πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου ὅτι
KJV: again he denied with an oath,
INT: again he denied with an oath

Matthew 26:73 Prep
GRK: μετὰ μικρὸν δὲ
NAS: A little later the bystanders came
KJV: And after a while came unto [him] they
INT: After a little while also

Matthew 27:34 Prep
GRK: πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆς μεμιγμένον
KJV: to drink mingled with gall: and
INT: to drink wine with gall mingled

Matthew 27:41 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων
KJV: mocking [him], with the scribes
INT: chief priests mocking with the scribes

Matthew 27:53 Prep
GRK: τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν
NAS: out of the tombs after His resurrection
KJV: the graves after his
INT: the tombs after the resurrection

Matthew 27:54 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ τηροῦντες
KJV: and they that were with him,
INT: and they who with him kept guard over

Matthew 27:62 Prep
GRK: ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν
NAS: on the next day, the day after the preparation,
INT: which is after the preparation

Matthew 27:63 Prep
GRK: ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: that deceiver said, After three days
KJV: alive, After three
INT: while living After three days

Matthew 27:66 Prep
GRK: τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας
KJV: the stone, and setting a watch.
INT: the stone with the guard

Matthew 28:8 Prep
GRK: τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ
KJV: from the sepulchre with fear and
INT: the tomb with fear and

Matthew 28:12 Prep
GRK: καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: when they were assembled with the elders,
INT: And having been gathered together with the elders

Matthew 28:20 Prep
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: I am with you alway,
INT: Behold I with you am

Mark 1:13 Prep
GRK: καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων
KJV: and was with the wild beasts; and
INT: and was with the beasts

Mark 1:14 Prep
GRK: Καὶ μετὰ δὲ τὸ
NAS: Now after John
KJV: Now after that John was put in prison,
INT: And after Now

Mark 1:20 Prep
GRK: τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν
KJV: the ship with the hired servants,
INT: the boat with the hired servants

Mark 1:29 Prep
GRK: καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ
KJV: and Andrew, with James and
INT: and Andrew with James and

Mark 1:36 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: and they that were with him
INT: and those with him

Mark 2:16 Prep
GRK: ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν
KJV: him eat with publicans and
INT: him eating with the sinners

Mark 2:16 Prep
GRK: αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: and drinketh with publicans and
INT: him Why [is it] with the tax collectors

Mark 2:19 Prep
GRK: ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: is with them?
INT: the bridegroom with them is

Mark 2:19 Prep
GRK: τὸν νυμφίον μετ' αὐτῶν οὐ
KJV: the bridegroom with them,
INT: the bridegrooom with them not

Mark 2:25 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ
KJV: he, and they that were with him?
INT: and those with him

Mark 3:5 Prep
GRK: περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ' ὀργῆς συλλυπούμενος
KJV: on them with anger,
INT: having looked around on them with anger being grieved

Mark 3:6 Prep
GRK: Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
KJV: counsel with the Herodians
INT: Pharisees immediately with the Herodians

Mark 3:7 Prep
GRK: ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: withdrew himself with his
INT: Jesus with the disciples

Mark 3:14 Prep
GRK: ἵνα ὦσιν μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: that they should be with him, and
INT: that they might be with him and

Mark 4:16 Prep
GRK: λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν
KJV: receive it with gladness;
INT: word immediately with joy receive

Mark 4:36 Prep
GRK: πλοῖα ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: there were also with him other
INT: boats were with him

Mark 5:18 Prep
GRK: δαιμονισθεὶς ἵνα μετ' αὐτοῦ ᾖ
NAS: was imploring Him that he might accompany Him.
KJV: that he might be with him.
INT: having been possessed by demons that with him he might be

Mark 5:24 Prep
GRK: καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ Καὶ
KJV: And [Jesus] went with him; and
INT: And he departed with him and

Mark 5:37 Prep
GRK: ἀφῆκεν οὐδένα μετ' αὐτοῦ συνακολουθῆσαι
INT: he allowed no one with him to follow

Mark 5:40 Prep
GRK: καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: and them that were with him,
INT: and those with him and

Mark 6:25 Prep
GRK: εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς
KJV: straightway with haste
INT: having entered immediately with haste to

Mark 6:50 Prep
GRK: εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: immediately he talked with them, and
INT: immediately he spoke with them and

Mark 8:10 Prep
GRK: τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: into a ship with his disciples,
INT: the boat with the disciples

Mark 8:14 Prep
GRK: οὐκ εἶχον μεθ' ἑαυτῶν ἐν
KJV: they in the ship with them more than
INT: not they had [any] with them in

Mark 8:31 Prep
GRK: ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: and be killed, and after three
KJV: be killed, and after three days
INT: to be killed and after three days

Mark 8:38 Prep
GRK: πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων
KJV: of his Father with the holy angels.
INT: Father of him with the angels

Mark 9:2 Prep
GRK: Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ
NAS: Six days later, Jesus took
KJV: And after six days
INT: And after days six

Mark 9:8 Prep
GRK: εἶδον ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν εἰ
KJV: Jesus only with themselves.
INT: they saw except with themselves if

Mark 9:31 Prep
GRK: καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: three days later.
INT: and having been killed on the third day

Mark 10:30 Prep
GRK: καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν καὶ
KJV: and lands, with persecutions; and
INT: and lands with persecutions and

Mark 10:34 Prep
GRK: ἀποκτενοῦσιν καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
NAS: days later He will rise again.
INT: will kill and on the third day

Mark 11:11 Prep
GRK: εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: unto Bethany with the twelve.
INT: to Bethany with the twelve

Mark 13:24 Prep
GRK: ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν
NAS: days, after that tribulation,
KJV: those days, after that tribulation,
INT: the days after the tribulation

Mark 13:26 Prep
GRK: ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς
KJV: in the clouds with great power
INT: in clouds with power great

Mark 14:1 Prep
GRK: τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας
NAS: days away; and the chief priests
KJV: and of unleavened bread:
INT: the [feast of] unleavened bread after two days

Mark 14:7 Prep
GRK: πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν καὶ
KJV: ye have the poor with you always,
INT: poor you have with you and

Mark 14:14 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: the passover with my
INT: the passover with the disciples

Mark 14:17 Prep
GRK: γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα
KJV: the evening he cometh with the twelve.
INT: having arrived he comes with the twelve

Mark 14:18 Prep
GRK: ὁ ἐσθίων μετ' ἐμοῦ
KJV: which eateth with me shall betray
INT: who is eating with me

Mark 14:20 Prep
GRK: ὁ ἐμβαπτόμενος μετ' ἐμοῦ εἰς
KJV: the twelve, that dippeth with me in
INT: who is dipping with me in

Mark 14:28 Prep
GRK: ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί
NAS: But after I have been raised,
KJV: But after that I am risen,
INT: But after arising

Mark 14:33 Prep
GRK: τὸν Ἰωάννην μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: And he taketh with him Peter
INT: John with him and

Mark 14:43 Prep
GRK: δώδεκα καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος
NAS: came up accompanied by a crowd
KJV: of the twelve, and with him a great
INT: twelve and with him a crowd

Mark 14:43 Prep
GRK: αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: a great multitude with swords and
INT: him a crowd with swords and

Mark 14:48 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief, with swords and
INT: a robber are you come out with swords and

Mark 14:54 Prep
GRK: ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν
KJV: and he sat with the servants, and
INT: he was sitting with the officers

Mark 14:62 Prep
GRK: καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν
KJV: and coming in the clouds of heaven.
INT: and coming with the clouds

Mark 14:67 Prep
GRK: Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ
KJV: also wast with Jesus of Nazareth.
INT: And you with the Nazarene

Mark 14:70 Prep
GRK: ἠρνεῖτο καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν
NAS: he denied it. And after a little while
KJV: a little after, they that stood by
INT: he denied And after a little again

Mark 15:1 Prep
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: a consultation with the elders
INT: the chief priests with the elders

Mark 15:7 Prep
GRK: λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν
KJV: [which lay] bound with them that had made insurrection with him,
INT: called Barabbas with the associates in insurrection

Mark 15:28 Prep
GRK: λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: he was numbered with the transgressors.
INT: says And with [the] lawless he was reckoned

Mark 15:31 Prep
GRK: πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων
KJV: themselves with the scribes,
INT: among one another with the scribes

Mark 16:10 Prep
GRK: ἀπήγγειλεν τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις
KJV: them that had been with him,
INT: told [it] to the [ones] with him having been

Mark 16:12 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: After that, He appeared in a different
INT: after moreover these things

Mark 16:19 Prep
GRK: κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι
KJV: So then after the Lord had spoken
INT: [the] Lord Jesus after speaking

Mark 16:20 Prep
GRK: συντόμως ἐξήγγειλαν Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: that followed ]. [[And they promptly reported all these instructions to Peter and his companions. And after that, Jesus Himself sent out through them from east to west the sacred and imperishable proclamation of eternal salvation].]
INT: promptly they reported with moreover these

Luke 1:24 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταύτας
NAS: After these days
KJV: And after those days
INT: after moreover these

Luke 1:28 Prep
GRK: ὁ κύριος μετὰ σοῦ
KJV: the Lord [is] with thee:
INT: the Lord [is] with you

Luke 1:39 Prep
GRK: τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς
KJV: into the hill country with haste, into
INT: the hill country with haste to

Luke 1:58 Prep
GRK: ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς καὶ
NAS: mercy toward her; and they were rejoicing
KJV: had shewed great mercy upon her; and
INT: mercy of him with her and

Luke 1:66 Prep
GRK: Κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: of the Lord was with him.
INT: of [the] Lord was with him

Luke 1:72 Prep
GRK: ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων
NAS: mercy toward our fathers,
KJV: the mercy [promised] to our
INT: to fulfill mercy toward the fathers

Luke 2:36 Prep
GRK: πολλαῖς ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη
KJV: and had lived with an husband
INT: great having lived with a husband years

Luke 2:46 Prep
GRK: καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς
NAS: Then, after three days
KJV: it came to pass, that after three
INT: And it came to pass after days three

Luke 2:51 Prep
GRK: καὶ κατέβη μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: And he went down with them, and
INT: And he went down with them and

Luke 5:27 Prep
GRK: Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν
NAS: After that He went out and noticed
KJV: And after these things he went forth,
INT: And after these things he went forth

Luke 5:29 Prep
GRK: οἳ ἦσαν μετ' αὐτῶν κατακείμενοι
KJV: that sat down with them.
INT: who were with them reclining [at table]

Luke 5:30 Prep
GRK: Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν
KJV: and drink with publicans and
INT: because of why with the tax collectors

Luke 5:34 Prep
GRK: ὁ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἐστὶν
KJV: the bridegroom is with them?
INT: the bridegroom with them is

Luke 6:3 Prep
GRK: καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες
KJV: they which were with him;
INT: and those who with him were

Luke 6:4 Prep
GRK: ἔδωκεν τοῖς μετ' αὐτοῦ οὓς
KJV: also to them that were with him;
INT: gave to those with him which

Luke 6:17 Prep
GRK: καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη
KJV: And he came down with them, and stood
INT: And having descended with them he stood

Luke 7:36 Prep
GRK: ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ καὶ
KJV: that he would eat with him. And
INT: that he should eat with him And

Luke 8:13 Prep
GRK: ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται
KJV: receive the word with joy; and
INT: when they hear with joy receive

Luke 9:28 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους
NAS: eight days after these sayings,
KJV: an eight days after these sayings,
INT: it came to pass moreover after the sayings

Luke 9:39 Prep
GRK: σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ
KJV: that he foameth again, and
INT: it throws into convulsions him with foaming and

Luke 9:49 Prep
GRK: οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν
KJV: he followeth not with us.
INT: not he follows with us

Luke 10:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: Now after this the Lord
KJV: After these things the Lord
INT: with moreover these things

Luke 10:17 Prep
GRK: ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες
KJV: returned again with joy,
INT: seventy two with joy saying

Luke 10:37 Prep
GRK: τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ εἶπεν
NAS: mercy toward him. Then
KJV: He that shewed mercy on him. Then
INT: compassion toward him Said

Luke 11:7 Prep
GRK: παιδία μου μετ' ἐμοῦ εἰς
KJV: children are with me in
INT: children of me with me in

Luke 11:23 Prep
GRK: μὴ ὢν μετ' ἐμοῦ κατ'
KJV: He that is not with me is
INT: not is with me against

Luke 11:23 Prep
GRK: μὴ συνάγων μετ' ἐμοῦ σκορπίζει
KJV: not with me
INT: not gathers with me scatters

Luke 11:31 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν
KJV: in the judgment with the men of this
INT: the judgment with the men

Luke 11:32 Prep
GRK: τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς
KJV: in the judgment with this generation,
INT: the judgment with the generation

Luke 12:4 Prep
GRK: σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ
NAS: the body and after that have
KJV: the body, and after that have
INT: body and after these things not

Luke 12:5 Prep
GRK: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
NAS: fear the One who, after He has killed,
KJV: Fear him, which after he hath killed
INT: Fear him who after having killed

Luke 12:13 Prep
GRK: μου μερίσασθαι μετ' ἐμοῦ τὴν
KJV: the inheritance with me.
INT: of me to divide with me the

Luke 12:46 Prep
GRK: μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων
KJV: him his portion with the unbelievers.
INT: place of him with the unbelievers

Luke 12:58 Prep
GRK: γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου
KJV: When thou goest with thine adversary
INT: indeed you go with the adversary

Luke 13:1 Prep
GRK: Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν
KJV: had mingled with their
INT: Pilate mingled with the sacrifices

Luke 14:9 Prep
GRK: τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης τὸν
KJV: and thou begin with shame to take
INT: then you begin with shame the

Luke 14:31 Prep
GRK: ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων
KJV: against him with twenty thousand?
INT: to meet the [one] with twenty thousand

Luke 15:13 Prep
GRK: καὶ μετ' οὐ πολλὰς
NAS: days later, the younger
KJV: many days after the younger son
INT: And after not many

Luke 15:29 Prep
GRK: ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων
KJV: I might make merry with my
INT: a young goat that with the friends

Luke 15:30 Prep
GRK: τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν
KJV: living with harlots,
INT: living with prostitutes came

Luke 15:31 Prep
GRK: σὺ πάντοτε μετ' ἐμοῦ εἶ
KJV: art ever with me, and
INT: you always with me are

Luke 17:8 Prep
GRK: πίω καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι
NAS: and drink; and afterward you may eat
KJV: drunken; and afterward thou shalt eat
INT: drink and after these things will eat

Luke 17:15 Prep
GRK: ἰάθη ὑπέστρεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης
KJV: turned back, and with a loud
INT: he was healed turned back with a voice loud

Luke 17:20 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως
KJV: cometh not with observation:
INT: of God with observation

Luke 18:4 Prep
GRK: ἐπὶ χρόνον μετὰ ταῦτα δὲ
NAS: he was unwilling; but afterward he said
INT: for a time with he however

Luke 21:27 Prep
GRK: ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ
KJV: in a cloud with power and
INT: in a cloud with power and

Luke 22:11 Prep
GRK: τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: the passover with my
INT: the passover with the disciples

Luke 22:15 Prep
GRK: πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν πρὸ
KJV: this passover with you before
INT: passover to eat with you before

Luke 22:20 Prep
GRK: ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι
NAS: [He took] the cup after they had eaten,
KJV: also the cup after supper, saying,
INT: cup In like manner after which having supped

Luke 22:21 Prep
GRK: παραδιδόντος με μετ' ἐμοῦ ἐπὶ
KJV: me [is] with me
INT: betraying me [is] with me on

Luke 22:28 Prep
GRK: οἱ διαμεμενηκότες μετ' ἐμοῦ ἐν
KJV: they which have continued with me
INT: they who have continued with me in

Luke 22:33 Prep
GRK: αὐτῷ Κύριε μετὰ σοῦ ἕτοιμός
KJV: ready to go with thee, both
INT: to him Lord with you ready

Luke 22:37 Prep
GRK: τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη
KJV: he was reckoned among the transgressors:
INT: And with [the] lawless he was reckoned

Luke 22:52 Prep
GRK: λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ
KJV: against a thief, with swords and
INT: a robber have you come out with swords and

Luke 22:53 Prep
GRK: ὄντος μου μεθ' ὑμῶν ἐν
KJV: was daily with you in
INT: I was of me with you in

Luke 22:58 Prep
GRK: καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος
NAS: A little later, another saw
KJV: And after a little while another
INT: And after a little another

Luke 22:59 Prep
GRK: καὶ οὗτος μετ' αὐτοῦ ἦν
KJV: [fellow] also was with him: for
INT: also this one with him was

Luke 23:12 Prep
GRK: τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων προϋπῆρχον
KJV: were made friends together: for before
INT: the day with one another before they were

Luke 23:43 Prep
GRK: λέγω σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ
KJV: To day shalt thou be with me in
INT: I say today with me you will be

Luke 24:5 Prep
GRK: τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν
NAS: the living One among the dead?
KJV: seek ye the living among the dead?
INT: the living among the dead

Luke 24:29 Prep
GRK: λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν ὅτι
KJV: saying, Abide with us: for
INT: saying Abide with us for

Luke 24:30 Prep
GRK: κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ' αὐτῶν λαβὼν
KJV: he sat at meat with them, he took
INT: reclined [at table] he with them having taken

Luke 24:52 Prep
GRK: εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης
KJV: to Jerusalem with great joy:
INT: to Jerusalem with joy great

John 2:12 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατέβη
NAS: After this He went down
KJV: After this he went down
INT: After this he went down

John 3:2 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
KJV: God be with him.
INT: God with him

John 3:22 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἦλθεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things came
INT: After these things came

John 3:22 Prep
GRK: ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: there he tarried with them, and
INT: there he stayed with them and

John 3:25 Prep
GRK: μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ
KJV: a question between [some] of
INT: disciples of John with [some] Jews about

John 3:26 Prep
GRK: ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν
KJV: he that was with thee beyond
INT: he who was with you beyond

John 4:27 Prep
GRK: ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει
KJV: that he talked with the woman: yet
INT: marveled that with a woman he was speaking

John 4:27 Prep
GRK: Τί λαλεῖς μετ' αὐτῆς
KJV: Why talkest thou with her?
INT: Why speak you with her

John 4:43 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὰς
NAS: After the two days
KJV: Now after two days
INT: with moreover the

John 5:1 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἦν
NAS: After these things there was a feast
KJV: After this there was
INT: After these things was

John 5:4 Prep
GRK: πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν
KJV: first after the troubling
INT: first entered after the stirring

John 5:14 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει
NAS: Afterward Jesus found
KJV: Afterward Jesus findeth
INT: After these things finds

John 6:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: After these things went away

John 6:3 Prep
GRK: ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: there he sat with his disciples.
INT: there sat with the disciples

John 6:43 Prep
GRK: Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
NAS: to them, Do not grumble among yourselves.
KJV: Murmur not among yourselves.
INT: not Grumble with one another

John 6:66 Prep
GRK: καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν
KJV: walked no more with him.
INT: and no more with him walked

John 7:1 Prep
GRK: ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ περιεπάτει
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: And after these things was walking

John 7:33 Prep
GRK: χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: while am I with you, and
INT: time a little with you I am

John 8:29 Prep
GRK: πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστίν
KJV: me is with me: the Father
INT: having sent me with me is

John 9:37 Prep
GRK: ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός
KJV: he that talketh with thee.
INT: he who speaks with you he

John 9:40 Prep
GRK: ταῦτα οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες
KJV: which were with him heard
INT: these things those who with him were

John 11:7 Prep
GRK: ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει
NAS: Then after this He said
KJV: Then after that saith he
INT: Then after this he says

John 11:11 Prep
GRK: εἶπεν καὶ μετὰ τοῦτο λέγει
NAS: He said, and after that He said
KJV: he: and after that he saith
INT: he said and after this he says

John 11:16 Prep
GRK: ἵνα ἀποθάνωμεν μετ' αὐτοῦ
KJV: we may die with him.
INT: that we might die with him

John 11:31 Prep
GRK: οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν
KJV: which were with her in
INT: who were with her in

John 11:54 Prep
GRK: κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: continued with his
INT: and there he stayed with the disciples

John 11:56 Prep
GRK: καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν
KJV: spake among themselves,
INT: and were saying among one another in

John 12:8 Prep
GRK: πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ
KJV: always ye have with you; but
INT: always you have with you me

John 12:17 Prep
GRK: ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε
KJV: therefore that was with him when
INT: that was with him when

John 13:7 Prep
GRK: γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα
NAS: but you will understand hereafter.
KJV: but thou shalt know hereafter.
INT: you will know moreover with these

John 13:8 Prep
GRK: ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
KJV: no part with me.
INT: you have part with me

John 13:27 Prep
GRK: καὶ μετὰ τὸ ψωμίον
NAS: After the morsel, Satan
KJV: And after the sop Satan
INT: And after the morsel

John 13:33 Prep
GRK: ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμί
KJV: I am with you.
INT: yet a little while with you I am

John 14:9 Prep
GRK: τοσούτῳ χρόνῳ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ
KJV: so long time with you, and yet
INT: So long a time with you am I

John 14:16 Prep
GRK: ἵνα ᾖ μεθ' ὑμῶν εἰς
KJV: that he may abide with you for
INT: that he might be with you to

John 14:30 Prep
GRK: πολλὰ λαλήσω μεθ' ὑμῶν ἔρχεται
KJV: talk much with you: for
INT: much I will speak with you comes

John 15:27 Prep
GRK: ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστέ
KJV: because ye have been with me from
INT: from [the] beginning with me you are

John 16:4 Prep
GRK: εἶπον ὅτι μεθ' ὑμῶν ἤμην
KJV: because I was with you.
INT: I said because with you I was

John 16:19 Prep
GRK: τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι
NAS: to them, Are you deliberating together about
KJV: Do ye enquire among yourselves
INT: this do you inquire among one another that

John 16:32 Prep
GRK: ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ ἐστίν
KJV: the Father is with me.
INT: the Father with me is

John 17:12 Prep
GRK: Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐγὼ
KJV: While I was with them in
INT: When I was with them I

John 17:24 Prep
GRK: κἀκεῖνοι ὦσιν μετ' ἐμοῦ ἵνα
KJV: me, be with me where
INT: they also might be with me that

John 18:2 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν
KJV: resorted thither with his disciples.
INT: Jesus there with the disciples

John 18:3 Prep
GRK: ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ
KJV: cometh thither with lanterns and
INT: comes there with torches and

John 18:5 Prep
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν
KJV: him, stood with them.
INT: was delivering up him with them

John 18:18 Prep
GRK: ὁ Πέτρος μετ' αὐτῶν ἑστὼς
KJV: Peter stood with them, and
INT: Peter with them standing

John 18:26 Prep
GRK: τῷ κήπῳ μετ' αὐτοῦ
KJV: in the garden with him?
INT: the garden with him

John 19:18 Prep
GRK: ἐσταύρωσαν καὶ μετ' αὐτοῦ ἄλλους
KJV: other with him,
INT: they crucified and with him other

John 19:28 Prep
GRK: Μετὰ τοῦτο εἰδὼς
NAS: After this, Jesus,
KJV: After this, Jesus
INT: After this knowing

John 19:38 Prep
GRK: Μετὰ δὲ ταῦτα
NAS: After these things Joseph
KJV: And after this Joseph
INT: after moreover these things

John 19:40 Prep
GRK: αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων
KJV: in linen clothes with the spices,
INT: it in linen cloths with the spices

John 20:7 Prep
GRK: αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων
KJV: not lying with the linen clothes, but
INT: of him not with the linen cloths

John 20:24 Prep
GRK: οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε
KJV: was not with them when
INT: not was with them when

John 20:26 Prep
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ
NAS: After eight days
KJV: And after eight days
INT: And after days eight

John 20:26 Prep
GRK: καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται
KJV: and Thomas with them: [then] came
INT: and Thomas with them Comes

John 21:1 Prep
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν
NAS: After these things Jesus
KJV: After these things Jesus
INT: After these things revealed

Acts 1:3 Prep
GRK: ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν
NAS: alive after His suffering,
KJV: himself alive after his passion
INT: himself living after had suffered

Acts 1:5 Prep
GRK: ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας
NAS: not many days from now.
KJV: Ghost not many days hence.
INT: Holy not after many these

Acts 1:26 Prep
GRK: καὶ συνκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα
KJV: he was numbered with the eleven
INT: and he was numbered with the eleven

Acts 2:28 Prep
GRK: με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου
KJV: full of joy with thy countenance.
INT: me with joy in the presence

Acts 2:29 Prep
GRK: ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς
KJV: let me freely speak unto
INT: it is permitted [me] to speak with freedom to

Acts 4:29 Prep
GRK: δούλοις σου μετὰ παρρησίας πάσης
KJV: thy servants, that with all boldness
INT: servants of you with boldness all

Acts 4:31 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας
KJV: the word of God with boldness.
INT: of God with boldness

Acts 5:26 Prep
GRK: αὐτούς οὐ μετὰ βίας ἐφοβοῦντο
INT: them not with force they feared

Acts 5:37 Prep
GRK: μετὰ τοῦτον ἀνέστη
NAS: After this man, Judas
KJV: After this man rose up
INT: After this one rose up

Acts 7:4 Prep
GRK: Χαρράν κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν
NAS: From there, after his father
KJV: and from thence, when his
INT: Haran and from there after died

Acts 7:5 Prep
GRK: σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν οὐκ
NAS: AND TO HIS DESCENDANTS AFTER HIM.
KJV: seed after him,
INT: descendants of him after him not

Acts 7:7 Prep
GRK: εἶπεν καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται
NAS: God, AND AFTER THAT THEY WILL COME
KJV: and after that
INT: said and after these things they will come forth

Acts 7:9 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
KJV: God was with him,
INT: God with him

Acts 7:38 Prep
GRK: τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου
NAS: in the wilderness together with the angel
KJV: in the wilderness with the angel which
INT: the wilderness with the angel

Acts 7:45 Prep
GRK: πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν
KJV: after brought in with Jesus
INT: fathers of us with Joshua in

Acts 9:19 Prep
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν
KJV: days with the disciples
INT: he was moreover with the in

Acts 9:28 Prep
GRK: καὶ ἦν μετ' αὐτῶν εἰσπορευόμενος
KJV: And he was with them coming in
INT: And he was with them coming in

Acts 9:39 Prep
GRK: ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν οὖσα
KJV: made, while she was with them.
INT: which was making with them being

Acts 10:37 Prep
GRK: τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα
NAS: from Galilee, after the baptism
KJV: from Galilee, after the baptism which
INT: Galilee after the baptism

Acts 10:38 Prep
GRK: θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ
KJV: God was with him.
INT: God was with him

Acts 10:41 Prep
GRK: συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι
NAS: and drank with Him after He arose
KJV: drink with him after he rose
INT: did drink with him after had risen

Acts 11:21 Prep
GRK: χεὶρ Κυρίου μετ' αὐτῶν πολύς
KJV: of the Lord was with them: and
INT: [the] hand of [the] Lord with them [a] great

Acts 12:4 Prep
GRK: αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα
NAS: him, intending after the Passover
KJV: him; intending after Easter to bring
INT: him purposing after the passover

Acts 13:15 Prep
GRK: μετὰ δὲ τὴν
NAS: After the reading of the Law
KJV: And after the reading of the law
INT: after moreover the

Acts 13:17 Prep
GRK: Αἰγύπτου καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ
KJV: of Egypt, and with an high arm
INT: of Egypt and with arm uplifted

Acts 13:20 Prep
GRK: πεντήκοντα καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν
NAS: After these things He gave
KJV: And after that he gave
INT: fifty And after these things he gave

Acts 13:25 Prep
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ
NAS: one is coming after me the sandals
KJV: there cometh one after me,
INT: Behold he comes after me of whom

Acts 14:23 Prep
GRK: πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο
KJV: and had prayed with fasting,
INT: elders having prayed with fasting they committed

Acts 14:27 Prep
GRK: ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν καὶ
KJV: that God had done with them, and
INT: God with them and

Acts 15:4 Prep
GRK: θεὸς ἐποίησεν μετ' αὐτῶν
KJV: that God had done with them.
INT: God did with them

Acts 15:13 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὸ
NAS: After they had stopped speaking, James
KJV: And after they had held their
INT: with moreover the

Acts 15:16 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω
NAS: AFTER THESE THINGS I will return,
KJV: After this I will return,
INT: After these things I will return

Acts 15:33 Prep
GRK: χρόνον ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ
KJV: they were let go in peace
INT: a time they were let go in peace from

Acts 15:35 Prep
GRK: καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων
KJV: the word of the Lord, with many others
INT: and proclaiming the glad tidings with also others

Acts 15:36 Prep
GRK: Μετὰ δέ τινας
NAS: After some days
KJV: some days after Paul said
INT: after moreover some

Acts 17:11 Prep
GRK: τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας
KJV: the word with all
INT: the word with all readiness

Acts 18:1 Prep
GRK: Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς
NAS: After these things he left
KJV: After these things Paul
INT: And after these things having departed

Acts 18:10 Prep
GRK: ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ
KJV: I am with thee, and
INT: I am with you and

Acts 19:4 Prep
GRK: τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν ἵνα
NAS: in Him who was coming after him, that is, in Jesus.
KJV: him which should come after him,
INT: the [one] coming after him that

Acts 19:21 Prep
GRK: εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι
NAS: saying, After I have been
INT: having said After having been

Acts 20:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὸ
NAS: After the uproar had ceased,
KJV: And after the uproar was ceased,
INT: after moreover

Acts 20:6 Prep
GRK: δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας
NAS: from Philippi after the days
KJV: Philippi after the days
INT: moreover sailed away after the days

Acts 20:18 Prep
GRK: Ἀσίαν πῶς μεθ' ὑμῶν τὸν
KJV: I have been with you
INT: Asia how with you the

Acts 20:19 Prep
GRK: τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης
KJV: the Lord with all
INT: the Lord with all humility

Acts 20:29 Prep
GRK: ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν
NAS: I know that after my departure savage
KJV: this, that after my departing
INT: that will come in after the departure

Acts 20:31 Prep
GRK: οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν
KJV: and day with tears.
INT: not I ceased with tears admonishing

Acts 20:34 Prep
GRK: τοῖς οὖσιν μετ' ἐμοῦ ὑπηρέτησαν
KJV: and to them that were with me.
INT: to those who were with me did minister

Acts 21:15 Prep
GRK: Μετὰ δὲ τὰς
NAS: After these days
KJV: And after those days
INT: with moreover the

Acts 24:1 Prep
GRK: Μετὰ δὲ πέντε
NAS: After five days
KJV: And after five days
INT: after moreover five

Acts 24:1 Prep
GRK: ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν
KJV: descended with the elders,
INT: high priest Ananias with elders some

Acts 24:3 Prep
GRK: κράτιστε Φῆλιξ μετὰ πάσης εὐχαριστίας
KJV: Felix, with all
INT: most excellent Felix with all thankfulness

Acts 24:7 Prep
GRK: ὁ χιλιαρχος μετὰ πολλῆς βίας
KJV: came [upon us], and with great
INT: the chief captain with great force

Acts 24:18 Prep
GRK: ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ
NAS: having been purified, without [any] crowd
KJV: neither with multitude,
INT: temple not with crowd nor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page