3708. ὁράω (horaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3708. ὁράω (horaó) — 684 Occurrences

Matthew 1:20 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: of him having pondered behold an angel of [the] Lord

Matthew 1:23 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἡ παρθένος
INT: Behold the virgin

Matthew 2:1 V-AMA-2S
GRK: τοῦ βασιλέως ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ
INT: the king behold magi from [the]

Matthew 2:2 V-AIA-1P
GRK: τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ
INT: of the Jews we saw indeed of him

Matthew 2:9 V-AMA-2S
GRK: ἐπορεύθησαν καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ
INT: went away and behold the star

Matthew 2:9 V-AIA-3P
GRK: ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ
INT: star which they saw in the

Matthew 2:10 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ τὸν
INT: having seen moreover the

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον
NAS: into the house they saw the Child
INT: the house they found the child

Matthew 2:13 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: moreover they behold an angel of [the] Lord

Matthew 2:16 V-APA-NMS
GRK: Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη
INT: Then Herod having seen that he had been tricked

Matthew 2:19 V-AMA-2S
GRK: τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
INT: Herod behold an angel of [the] Lord

Matthew 3:7 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ πολλοὺς
INT: having seen moreover many

Matthew 3:16 V-AMA-2S
GRK: ὕδατος καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ
INT: water and behold were opened to him

Matthew 3:16 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα
INT: heavens and he saw the Spirit

Matthew 3:17 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
INT: and Behold a voice out

Matthew 4:11 V-AMA-2S
GRK: διάβολος καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον
INT: devil and behold angels came

Matthew 4:16 V-AIA-3S
GRK: σκότει φῶς εἶδεν μέγα καὶ
NAS: IN DARKNESS SAW A GREAT
INT: darkness a light have seen great and

Matthew 4:18 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς
INT: of Galilee he saw two brothers

Matthew 4:21 V-AIA-3S
GRK: προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο
INT: having gone on from there he saw others two

Matthew 5:1 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς
INT: having seen moreover the

Matthew 5:8 V-FIM-3P
GRK: τὸν θεὸν ὄψονται
INT: God will see

Matthew 5:16 V-ASA-3P
GRK: ἀνθρώπων ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ
INT: men so that they might see your

Matthew 7:4 V-AMA-2S
GRK: σου καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς
INT: of you and behold the beam

Matthew 8:2 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν
INT: And behold a leper having come

Matthew 8:4 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς
NAS: said to him, See that you tell
KJV: saith unto him, See thou tell no man;
INT: Jesus See that no one you tell

Matthew 8:14 V-AIA-3S
GRK: οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν
INT: house of Peter he saw the mother-in-law

Matthew 8:18 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Matthew 8:24 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας
INT: And Behold a storm great

Matthew 8:29 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες
INT: And Behold they cried out saying

Matthew 8:32 V-AMA-2S
GRK: χοίρους καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα
INT: pigs and behold rushed all

Matthew 8:34 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ
INT: And behold all the

Matthew 8:34 V-APA-NMP
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν
INT: Jesus and having seen him they begged [him]

Matthew 9:2 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ
INT: And behold they brought to him

Matthew 9:2 V-APA-NMS
GRK: βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: lying and having seen Jesus

Matthew 9:3 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδού τινες τῶν
INT: And behold some of the

Matthew 9:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: And having known Jesus

Matthew 9:8 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 9:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον
INT: Jesus from there he saw a man sitting

Matthew 9:10 V-AMA-2S
GRK: οἰκίᾳ καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι
INT: house that behold many tax collectors

Matthew 9:11 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι
INT: And having seen [it] the Pharisees

Matthew 9:18 V-AMA-2S
GRK: λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς
INT: as he is speaking to them behold a ruler certain

Matthew 9:20 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα
INT: And behold a woman having had a flux of blood

Matthew 9:22 V-APA-NMS
GRK: στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν
INT: having turned and having seen her said

Matthew 9:23 V-APA-NMS
GRK: ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς
INT: ruler and having seen the flute-players

Matthew 9:30 V-PMA-2P
GRK: Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
NAS: sternly warned them: See that no one
KJV: them, saying, See [that] no man know
INT: Jesus saying See that no one let know [it]

Matthew 9:32 V-AMA-2S
GRK: δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ
INT: moreover were going out behold they brought to him

Matthew 9:36 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ τοὺς
INT: having seen moreover the

Matthew 10:16 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: Behold I send forth

Matthew 11:8 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν
INT: what went you out to see a man in

Matthew 11:8 V-AMA-2S
GRK: μαλακοῖς ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ τὰ
INT: fine [clothes] having been dressed Behold those who the

Matthew 11:9 V-ANA
GRK: ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν ναί λέγω
INT: went you out a prophet to see Yes I say

Matthew 11:10 V-AMA-2S
GRK: οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: whom it has been written Behold I send

Matthew 11:19 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
INT: and they say Behold a man a glutton

Matthew 12:2 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ
INT: and [the] Pharisees having seen said to him

Matthew 12:2 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ μαθηταί
INT: said to him Behold the disciples

Matthew 12:10 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα
INT: And behold [there was] a man hand

Matthew 12:18 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ὁ παῖς
INT: Behold the servant

Matthew 12:38 V-ANA
GRK: σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
INT: you a sign to see

Matthew 12:41 V-AMA-2S
GRK: Ἰωνᾶ καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ
INT: of Jonah and behold greater than Jonah

Matthew 12:42 V-AMA-2S
GRK: Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος
INT: of Solomon and behold greater than Solomon

Matthew 12:46 V-AMA-2S
GRK: τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: to the crowds behold the mother

Matthew 12:47 V-AMA-2S
GRK: τις αὐτῷ ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: someone to him behold the mother

Matthew 12:49 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: of him he said Behold the mother

Matthew 13:3 V-AMA-2S
GRK: παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ
INT: parables saying Behold went out the

Matthew 13:14 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ ἴδητε
INT: in no way [and] not at all understand

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
INT: not lest they should see with the eyes

Matthew 13:17 V-ANA
GRK: δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε
NAS: desired to see what
INT: righteous [men] desired to see what you see

Matthew 13:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι
INT: and not saw and to hear

Matthew 14:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
INT: And having gone out he saw great a crowd

Matthew 14:26 V-APA-NMP
GRK: δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ
INT: and [the] disciples having seen him on

Matthew 15:22 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία
INT: and behold a woman Canaanite

Matthew 16:6 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε
NAS: said to them, Watch out and beware
KJV: said unto them, Take heed and beware
INT: said to them See and beware

Matthew 16:28 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν
INT: until anyhow they have seen the Son

Matthew 17:3 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς
NAS: and Elijah appeared to them, talking
INT: and behold appeared to them

Matthew 17:3 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωυσῆς
INT: and behold appeared to them Moses

Matthew 17:5 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ
INT: he was speaking behold a cloud bright

Matthew 17:5 V-AMA-2S
GRK: αὐτούς καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ
INT: them and Behold a voice out of

Matthew 17:8 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ
INT: of them no one they saw if not

Matthew 18:10 V-PMA-2P
GRK: Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε
NAS: See that you do not despise one
KJV: Take heed that ye despise not
INT: See not you despise

Matthew 18:31 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες οὖν οἱ
INT: Having seen Therefore the

Matthew 19:16 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν
INT: And behold one having come

Matthew 19:27 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
INT: said to him Behold we left

Matthew 20:3 V-AIA-3S
GRK: τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας
INT: the third hour he saw others standing

Matthew 20:18 V-AMA-2S
GRK: Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: Behold we go up to

Matthew 20:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ
INT: And behold two blind [men]

Matthew 21:5 V-AMA-2S
GRK: θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς
INT: daughter of Zion Behold the king

Matthew 21:15 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 21:19 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν
INT: and having seen fig tree one

Matthew 21:20 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ
INT: And having seen [it] the disciples

Matthew 21:32 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε
INT: you moreover having seen not even did repent

Matthew 21:38 V-APA-NMP
GRK: δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
INT: however [the] tenants having seen the son

Matthew 22:4 V-AMA-2S
GRK: τοῖς κεκλημένοις Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν
INT: to those having been invited Behold the dinner

Matthew 22:11 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον
INT: the guests beheld there a man

Matthew 23:34 V-AMA-2S
GRK: διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
INT: Because of this behold I send

Matthew 23:38 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
INT: Behold is left to you

Matthew 23:39 V-ASA-2P
GRK: μή με ἴδητε ἀπ' ἄρτι
INT: not me shall you see from now

Matthew 24:6 V-PMA-2P
GRK: ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε
NAS: of wars. See that you are not frightened,
KJV: rumours of wars: see that ye be not
INT: rumors of wars See [to it] not be alarmed

Matthew 24:15 V-ASA-2P
GRK: Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ Βδέλυγμα
INT: When therefore you shall see the abomination

Matthew 24:23 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Ἰδοὺ ὧδε ὁ
INT: to you says Behold here [is] the

Matthew 24:25 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν
INT: Behold I have foretold [it] to you

Matthew 24:26 V-AMA-2S
GRK: εἴπωσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐν τῇ
INT: they say to you Behold in the

Matthew 24:26 V-AMA-2S
GRK: μὴ ἐξέλθητε Ἰδοὺ ἐν τοῖς
INT: not go forth [or] Behold [he is] in the

Matthew 24:30 V-FIM-3P
GRK: γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν
INT: earth and they will see the Son

Matthew 24:33 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
INT: you when you see all these things

Matthew 25:6 V-AMA-2S
GRK: κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ νυμφίος
INT: a cry there was Behold the bridegroom

Matthew 25:20 V-AMA-2S
GRK: μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε
INT: to me you did deliver behold more five

Matthew 25:22 V-AMA-2S
GRK: μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο
INT: to me you did deliver behold more two

Matthew 25:25 V-AMA-2S
GRK: τῇ γῇ ἴδε ἔχεις τὸ
INT: the ground behold you have what [is]

Matthew 25:37 V-AIA-1P
GRK: πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ
INT: when you saw we hungering and

Matthew 25:38 V-AIA-1P
GRK: δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ
INT: moreover you saw we a stranger and

Matthew 25:39 V-AIA-1P
GRK: δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ
INT: moreover you saw we sick or

Matthew 25:44 V-AIA-1P
GRK: πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ
INT: when you saw we hungering or

Matthew 26:8 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 26:45 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἀναπαύεσθε ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ
INT: and take your rest Behold has drawn near the

Matthew 26:46 V-AMA-2S
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ
INT: Rise up let us go behold has drawn near he who

Matthew 26:47 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς
INT: of him as he is speaking behold Judas one

Matthew 26:51 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν
INT: And behold one of those

Matthew 26:58 V-ANA
GRK: τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος
INT: the guards to see the outcome

Matthew 26:64 V-FIM-2P
GRK: ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν
INT: from now you will see the Son

Matthew 26:65 V-AMA-2S
GRK: ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε
INT: have we of witnesses Behold now you have heard

Matthew 26:71 V-AIA-3S
GRK: τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη
INT: the porch saw him another [servant girl]

Matthew 27:3 V-APA-NMS
GRK: Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ
INT: Then having seen Judas the [one]

Matthew 27:4 V-FIM-2S
GRK: ἡμᾶς σὺ ὄψῃ
NAS: What is that to us? See [to that] yourself!
INT: us you will see [to it]

Matthew 27:24 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Matthew 27:24 V-FIM-2P
GRK: τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε
INT: of this you see to it yourselves

Matthew 27:49 V-ASA-1P
GRK: ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται
INT: said Let be let us see whether comes

Matthew 27:51 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα
INT: And behold the veil

Matthew 27:54 V-APA-NMP
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν
INT: Jesus having seen the earthquake

Matthew 28:2 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο
INT: And behold an earthquake there was

Matthew 28:6 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον
INT: he said Come see the place

Matthew 28:7 V-AMA-2S
GRK: νεκρῶν καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς
INT: dead and behold he goes before you

Matthew 28:7 V-FIM-2P
GRK: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον
INT: there him you will see Behold I have told

Matthew 28:7 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν
INT: him you will see Behold I have told you

Matthew 28:9 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν
INT: of him also behold Jesus met

Matthew 28:10 V-FIM-3P
GRK: κἀκεῖ με ὄψονται
INT: and there me will they see

Matthew 28:11 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς
INT: moreover they Behold some of the

Matthew 28:17 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν
INT: And having seen him they worshipped

Matthew 28:20 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ'
INT: you And Behold I with

Mark 1:2 V-AMA-2S
GRK: τῷ προφήτῃ Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν
INT: the prophet Behold I send the

Mark 1:10 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς
INT: the water he saw tearing open the

Mark 1:16 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ
INT: of Galilee he saw Simon and

Mark 1:19 V-AIA-3S
GRK: προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν
INT: having gone on a little he saw James the [son]

Mark 1:44 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν
NAS: and He said to him, See that you say
KJV: saith unto him, See thou say nothing
INT: says to him See nothing to none

Mark 2:5 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
INT: and having seen Jesus

Mark 2:12 V-AIA-1P
GRK: Οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν
INT: thus Never did we see [it]

Mark 2:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν
INT: And passing on he saw Levi the [son]

Mark 2:16 V-APA-NMP
GRK: τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει
INT: the Pharisees having seen him eating

Mark 2:24 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγον αὐτῷ Ἴδε τί ποιοῦσιν
INT: said to him Behold why do they

Mark 3:32 V-AMA-2S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ
INT: they said to him Behold the mother

Mark 3:34 V-AMA-2S
GRK: καθημένους λέγει Ἴδε ἡ μήτηρ
INT: were sitting he says Behold the mother

Mark 4:3 V-AMA-2S
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ
INT: Listen behold went out the

Mark 4:12 V-ASA-3P
GRK: καὶ μὴ ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες
INT: and not understand and hearing

Mark 5:6 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν
INT: and having seen Jesus

Mark 5:14 V-ANA
GRK: καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν
INT: And they went out to see what it is

Mark 5:16 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο
INT: to them the [ones] having seen [it] how it happened

Mark 5:22 V-APA-NMS
GRK: Ἰάϊρος καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει
INT: Jarius and having seen him falls

Mark 5:32 V-ANA
GRK: καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο
INT: And he looked around to see her who this

Mark 6:33 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας
INT: And they saw them going

Mark 6:34 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
INT: And having gone out he saw great crowd

Mark 6:38 V-AMA-2P
GRK: ἄρτους ὑπάγετε ἴδετε καὶ γνόντες
INT: loaves go see And having known

Mark 6:48 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτοὺς βασανιζομένους
NAS: Seeing them straining at the oars,
INT: And he having seen them straining

Mark 6:49 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ
INT: and having seen him on

Mark 6:50 V-AIA-3P
GRK: γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν
INT: indeed him saw and were troubled

Mark 7:2 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν
INT: And having seen some of the

Mark 8:15 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ
NAS: to them, saying, Watch out! Beware
KJV: them, saying, Take heed, beware of
INT: them saying See take heed of

Mark 8:24 V-PIA-1S
GRK: ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
NAS: men, for I see [them] like
INT: as trees I see [them] walking

Mark 8:33 V-APA-NMS
GRK: ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς
INT: having turned and having seen the disciples

Mark 9:1 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν
INT: until anyhow they see the kingdom

Mark 9:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας
INT: And appeared to them Elijah

Mark 9:8 V-AIA-3P
GRK: οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ μεθ'
INT: no longer no one they saw except with

Mark 9:9 V-AIA-3P
GRK: μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται εἰ
INT: to no one what they had seen they should tell if

Mark 9:14 V-AIA-3P
GRK: τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν
NAS: [back] to the disciples, they saw a large
INT: the disciples he saw a crowd great

Mark 9:15 V-APA-NMP
GRK: ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν
NAS: crowd saw Him, they were amazed
INT: the crowd having seen him were greatly amazed

Mark 9:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ
INT: him And having seen him the

Mark 9:25 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover

Mark 9:38 V-AIA-1P
GRK: Ἰωάννης Διδάσκαλε εἴδομέν τινα ἐν
NAS: to Him, Teacher, we saw someone
INT: John Teacher we saw someone in

Mark 10:14 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen [it] moreover

Mark 10:28 V-AMA-2S
GRK: Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν
INT: Peter to him Behold we left

Mark 10:33 V-AMA-2S
GRK: ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: Behold we go up to

Mark 11:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ
INT: And having seen a fig tree from

Mark 11:20 V-AIA-3P
GRK: παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν
INT: passing by in the morning they saw the fig tree

Mark 11:21 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ ῥαββί ἴδε ἡ συκῆ
INT: to him Rabbi look the fig tree

Mark 12:15 V-ASA-1S
GRK: δηνάριον ἵνα ἴδω
INT: a denarius that I might see [it]

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν συζητούντων ἰδὼν ὅτι καλῶς
INT: them reasoning together having seen that well

Mark 12:34 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι
INT: Jesus having seen him that

Mark 13:1 V-AMA-2S
GRK: αὐτοῦ Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι
INT: to him Teacher see what [wonderful] stones

Mark 13:14 V-ASA-2P
GRK: Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα
INT: when moreover you see the abomination

Mark 13:21 V-AMA-2S
GRK: ὑμῖν εἴπῃ Ἴδε ὧδε ὁ
INT: to you say Behold here [is] the

Mark 13:21 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός Ἴδε ἐκεῖ μὴ
INT: the Christ Behold there not

Mark 13:26 V-FIM-3P
GRK: καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν
INT: and then will they see the Son

Mark 13:29 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
INT: you when you see these things coming to pass

Mark 14:41 V-AMA-2S
GRK: ἡ ὥρα ἰδοὺ παραδίδοται ὁ
INT: the hour Behold is delivered up the

Mark 14:42 V-AMA-2S
GRK: ἐγείρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ παραδιδούς
INT: Rise let us go behold he who is betraying

Mark 14:62 V-FIM-2P
GRK: εἰμι καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν
INT: am And you will see the Son

Mark 14:67 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον
INT: and having seen Peter

Mark 14:69 V-APA-NFS
GRK: ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο
INT: the servant girl having seen him began

Mark 15:4 V-AMA-2S
GRK: ἀποκρίνῃ οὐδέν ἴδε πόσα σου
INT: Answer you nothing See of how many things you

Mark 15:32 V-ASA-1P
GRK: σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν
INT: cross that we might see and believe

Mark 15:35 V-AMA-2S
GRK: ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
INT: having heard said Behold Elijah he calls

Mark 15:36 V-ASA-1P
GRK: λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται
INT: saying Let be let us see if comes

Mark 15:39 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover the

Mark 16:5 V-AIA-3P
GRK: τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον
INT: the tomb they saw a young man sitting

Mark 16:6 V-AMA-2S
GRK: ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος
INT: he is here behold the place

Mark 16:7 V-FIM-2P
GRK: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν
INT: there him will you see as he said

Luke 1:11 V-AIP-3S
GRK: ὤφθη δὲ αὐτῷ
INT: appeared moreover to him

Luke 1:12 V-APA-NMS
GRK: ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών καὶ φόβος
INT: was troubled Zechariah having seen [him] and fear

Luke 1:20 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν
INT: and Behold you will be silent

Luke 1:22 V-RIA-3S
GRK: ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ
NAS: to them; and they realized that he had seen a vision
KJV: that he had seen a vision
INT: that a vision he has seen in the

Luke 1:31 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν
INT: and Behold you will conceive in

Luke 1:36 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ
INT: And Behold Elizabeth who

Luke 1:38 V-AMA-2S
GRK: δὲ Μαριάμ Ἰδοὺ ἡ δούλη
INT: moreover Mary Behold the handmaid

Luke 1:44 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ γὰρ ὡς
INT: Behold indeed as

Luke 1:48 V-AMA-2S
GRK: δούλης αὐτοῦ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ
INT: handmaiden of him Behold indeed from

Luke 2:10 V-AMA-2S
GRK: Μὴ φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι
INT: not Fear behold indeed I bring good news

Luke 2:15 V-ASA-1P
GRK: Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα
INT: Bethlehem and let us see the word

Luke 2:17 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν
INT: having seen moreover they made known abroad

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη
INT: they had heard and seen as it was said

Luke 2:25 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν
INT: And behold a man there was

Luke 2:26 V-ANA
GRK: ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν
INT: Holy not he should see death before

Luke 2:26 V-ASA-3S
GRK: ἢ ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν
INT: that anyhow he should see the Christ

Luke 2:30 V-AIA-3P
GRK: ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί
INT: for have seen the eyes

Luke 2:34 V-AMA-2S
GRK: μητέρα αὐτοῦ Ἰδοὺ οὗτος κεῖται
INT: mother of him Behold this [child] is appointed

Luke 2:48 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν
INT: And having seen him they were astonished

Luke 2:48 V-AMA-2S
GRK: ἡμῖν οὕτως ἰδοὺ ὁ πατήρ
INT: to us thus behold the father

Luke 3:6 V-FIM-3S
GRK: καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ
INT: and will see all flesh

Luke 5:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶδεν πλοῖα δύο
INT: and he saw boats two

Luke 5:8 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ Σίμων
INT: having seen moreover Simon

Luke 5:12 V-AMA-2S
GRK: πόλεων καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης
INT: cities that behold a man full

Luke 5:12 V-APA-NMS
GRK: πλήρης λέπρας ἰδὼν δὲ τὸν
INT: full of leprosy having seen moreover

Luke 5:18 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες
INT: And behold men carrying

Luke 5:20 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν
INT: And having seen the faith

Luke 5:26 V-AIA-1P
GRK: λέγοντες ὅτι εἴδομεν παράδοξα σήμερον
INT: saying We have seen remarkable things today

Luke 6:23 V-AMA-2S
GRK: καὶ σκιρτήσατε ἰδοὺ γὰρ ὁ
INT: and leap for joy Behold indeed the

Luke 7:12 V-AMA-2S
GRK: πόλεως καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς
INT: town also behold was being carried out [one] who had died

Luke 7:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ
INT: And having seen her the

Luke 7:22 V-AIA-2P
GRK: Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε
INT: to John what you have seen and heard

Luke 7:25 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν
INT: what have you gone out to see a man in

Luke 7:25 V-AMA-2S
GRK: ἱματίοις ἠμφιεσμένον ἰδοὺ οἱ ἐν
INT: clothing arrayed Behold they who in

Luke 7:26 V-ANA
GRK: τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην ναί
INT: what have you gone out to see a prophet Yes

Luke 7:27 V-AMA-2S
GRK: οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν
INT: whom it has been written Behold I send the

Luke 7:34 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγετε Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος
INT: and you say Behold a man a glutton

Luke 7:37 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις
INT: And behold a woman who

Luke 7:39 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ ὁ
INT: having seen moreover the

Luke 8:20 V-ANA
GRK: ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν θέλοντές σε
INT: are standing outside to see wishing you

Luke 8:28 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ τὸν
INT: having seen moreover

Luke 8:34 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover those who

Luke 8:35 V-ANA
GRK: ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς
INT: they went out moreover to see what had taken place

Luke 8:36 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη
INT: to them the [ones] having seen [it] how was healed

Luke 8:41 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ
INT: And behold came a man

Luke 8:47 V-APA-NFS
GRK: ἰδοῦσα δὲ ἡ
INT: having seen moreover the

Luke 9:9 V-ANA
GRK: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
INT: And he sought to see him

Luke 9:27 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν
INT: until anyhow they shall have seen the kingdom

Luke 9:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο
INT: And behold men two

Luke 9:31 V-APP-NMP
GRK: οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ
INT: the [ones] having appeared in glory

Luke 9:32 V-AIA-3P
GRK: διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν
INT: having awoke fully moreover they saw the glory

Luke 9:36 V-RIA-3P
GRK: οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
NAS: any of the things which they had seen.
KJV: of those things which they had seen.
INT: anything of what they have seen

Luke 9:38 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ
INT: And behold a man from

Luke 9:39 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει
INT: and behold a spirit takes

Luke 9:49 V-AIA-1P
GRK: εἶπεν Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα ἐν
INT: said Master we saw someone in

Luke 9:54 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen [it] moreover the

Luke 10:3 V-AMA-2S
GRK: ὑπάγετε ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς
INT: Go Behold I send forth you

Luke 10:19 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν
INT: Behold I give you

Luke 10:24 V-ANA
GRK: βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς
NAS: wished to see the things which
INT: kings desired to see what you

Luke 10:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ εἶδαν καὶ ἀκοῦσαι
INT: and not saw and to hear

Luke 10:25 V-AMA-2S
GRK: Καὶ ἰδοὺ νομικός τις
INT: And behold a lawyer certain

Luke 10:31 V-APA-NMS
GRK: ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν
INT: that and having seen him he passed by on the opposite side

Luke 10:32 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν
INT: having come and having seen passed by on the opposite side

Luke 10:33 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν καὶ ἰδὼν ἐσπλαγχνίσθη
INT: him and having seen was moved with compassion

Luke 11:31 V-AMA-2S
GRK: Σολομῶνος καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος
INT: of Solomon and behold greater than Solomon

Luke 11:32 V-AMA-2S
GRK: Ἰωνᾶ καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ
INT: of Jonah and behold more than Jonah

Luke 11:38 V-APA-NMS
GRK: δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι
INT: moreover [the] Pharisee having seen [it] marveled that

Luke 11:41 V-AMA-2S
GRK: ἐλεημοσύνην καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ
INT: alms and Behold all things clean

Luke 12:15 V-PMA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε
NAS: He said to them, Beware, and be on your guard
KJV: unto them, Take heed, and beware
INT: to them See and keep yourselves

Luke 12:54 V-ASA-2P
GRK: ὄχλοις Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην
INT: crowds When you see a cloud

Luke 13:7 V-AMA-2S
GRK: τὸν ἀμπελουργόν Ἰδοὺ τρία ἔτη
INT: the vinedresser Behold three years

Luke 13:11 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα
INT: And behold a woman a spirit

Luke 13:12 V-APA-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ αὐτὴν
INT: having seen moreover her

Luke 13:16 V-AMA-2S
GRK: ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ
INT: Satan Behold ten and

Luke 13:28 V-ASM-2P
GRK: ὀδόντων ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ
INT: teeth when you see Abraham and

Luke 13:30 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι
INT: And Behold there are last

Luke 13:32 V-AMA-2S
GRK: ἀλώπεκι ταύτῃ Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια
INT: fox that Behold I cast out demons

Luke 13:35 V-AMA-2S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν
NAS: to you [desolate]; and I say to you, you will not see Me until
INT: Behold is left to you

Luke 13:35 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως
INT: no not shall you see me until

Luke 14:2 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις
INT: And behold a man certain

Luke 14:18 V-ANA
GRK: ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ
INT: need going out to see it I pray

Luke 15:20 V-AIA-3S
GRK: μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ
INT: far being distant saw him the

Luke 15:29 V-AMA-2S
GRK: πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη
INT: father of himself Behold so many years

Luke 16:23 V-PIA-3S
GRK: ἐν βασάνοις ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ
NAS: being in torment, and saw Abraham far
KJV: in torments, and seeth Abraham afar
INT: in torment he sees Abraham from

Luke 17:14 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς
INT: And having seen [them] he said to them

Luke 17:15 V-APA-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν ἰδὼν ὅτι ἰάθη
INT: of them having seen that he was healed

Luke 17:21 V-AMA-2S
GRK: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ
INT: nor will they say Behold here or

Luke 17:21 V-AMA-2S
GRK: ἤ Ἐκεῖ ἰδοὺ γὰρ ἡ
INT: or there Behold indeed the

Luke 17:22 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν καὶ οὐκ
INT: of man to see and not

Luke 17:22 V-FIM-2P
GRK: καὶ οὐκ ὄψεσθε
INT: and not you will see [it]

Luke 17:23 V-AMA-2S
GRK: ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ ἤ
INT: they will say to you Behold there or

Luke 17:23 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖ ἤ Ἰδοὺ ὧδε μὴ
INT: there or Behold here not

Luke 18:15 V-APA-NMP
GRK: αὐτῶν ἅπτηται ἰδόντες δὲ οἱ
INT: them he might touch having seen however the

Luke 18:24 V-APA-NMS
GRK: Ἰδὼν δὲ αὐτὸν
INT: having seen moreover him

Luke 18:28 V-AMA-2S
GRK: ὁ Πέτρος Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες
INT: Peter Behold we have left

Luke 18:31 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτούς Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
INT: to them Behold we go up to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708

εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page