οὐκ
Englishman's Concordance
οὐκ (ouk) — 830 Occurrences

Matthew 1:25 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν
NAS: but kept her a virgin until
KJV: her not till
INT: and not knew her

Matthew 2:18 Adv
GRK: αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι
NAS: FOR HER CHILDREN; AND SHE REFUSED TO BE COMFORTED,
KJV: and would not be comforted, because
INT: of her and not would be comforted

Matthew 2:18 Adv
GRK: παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν
NAS: BECAUSE THEY WERE NO MORE.
KJV: because they are not.
INT: be comforted because no more are they

Matthew 3:11 Adv
GRK: ἐστίν οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: shoes I am not worthy to bear:
INT: is he of whom not I am fit

Matthew 4:4 Adv
GRK: εἶπεν Γέγραπται Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ
KJV: Man shall not live by
INT: he said It has been written Not by bread

Matthew 4:7 Adv
GRK: Πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον
KJV: again, Thou shalt not tempt the Lord
INT: Again it has been written not You will test [the] Lord

Matthew 5:17 Adv
GRK: τοὺς προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι
KJV: I am not come
INT: the prophets not I came to abolish

Matthew 5:33 Adv
GRK: τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις ἀποδώσεις
KJV: Thou shalt not forswear thyself,
INT: to the ancients not You will swear falsely you will keep

Matthew 6:1 Adv
GRK: μή¦γε μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ
NAS: you have no reward
KJV: otherwise ye have no reward of
INT: lest reward no you have with

Matthew 6:5 Adv
GRK: ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς
KJV: thou prayest, thou shalt not be as
INT: when you pray not you will be as

Matthew 7:25 Adv
GRK: ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο
KJV: and it fell not: for it was founded
INT: upon that and not it fell it had been founded

Matthew 8:8 Adv
GRK: ἔφη Κύριε οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: Lord, I am not worthy that
INT: said Lord not I am worthy

Matthew 8:20 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ
NAS: of Man has nowhere to lay His head.
KJV: of man hath not where to lay
INT: of man nowhere has [place] where

Matthew 10:24 Adv
GRK: Οὐκ ἔστιν μαθητὴς
KJV: is not above
INT: Not is a disciple

Matthew 10:26 Adv
GRK: κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ
KJV: that shall not be revealed; and
INT: concealed which not will be revealed or

Matthew 10:34 Adv
GRK: τὴν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν
KJV: earth: I came not to send peace,
INT: the earth not I came to bring

Matthew 10:37 Adv
GRK: ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου
KJV: me is not worthy of me:
INT: above me not is of me

Matthew 10:37 Adv
GRK: ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου
KJV: me is not worthy of me.
INT: above me not is of me

Matthew 10:38 Adv
GRK: ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν μου
KJV: me, is not worthy of me.
INT: after me not is of me

Matthew 11:11 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐκ ἐγήγερται ἐν
KJV: there hath not risen
INT: I say to you not there has risen among [those]

Matthew 11:17 Adv
GRK: ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν
KJV: ye have not danced;
INT: for you and not you did dance we sang a dirge

Matthew 11:17 Adv
GRK: ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε
KJV: and ye have not lamented.
INT: we sang a dirge and not you did wail

Matthew 12:2 Adv
GRK: ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν
KJV: that which is not lawful to do
INT: are doing what not it is lawful to do

Matthew 12:3 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί
KJV: unto them, Have ye not read what
INT: he said to them Not you have read what

Matthew 12:4 Adv
GRK: ἔφαγον ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν
KJV: which was not lawful for him
INT: he ate which not lawful it was

Matthew 12:5 Adv
GRK: οὐκ ἀνέγνωτε ἐν
KJV: Or have ye not read in
INT: Or not have you read in

Matthew 12:7 Adv
GRK: οὐ θυσίαν οὐκ ἂν κατεδικάσατε
KJV: ye would not have condemned
INT: not sacrifice not anyhow you had condemned

Matthew 12:19 Adv
GRK: Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ
KJV: He shall not strive, nor
INT: not He will quarrel nor

Matthew 12:24 Adv
GRK: εἶπον Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ
NAS: out demons only by Beelzebul
KJV: [fellow] doth not cast out
INT: said This [man] not casts out the

Matthew 12:31 Adv
GRK: πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
KJV: shall not be forgiven
INT: Spirit blasphemy shall not be forgiven

Matthew 12:32 Adv
GRK: τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ
KJV: Ghost, it shall not be forgiven him,
INT: the Holy not it will be forgiven him

Matthew 13:5 Adv
GRK: πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν
KJV: where they had not much earth:
INT: rocky places where not they had soil

Matthew 13:12 Adv
GRK: ὅστις δὲ οὐκ ἔχει καὶ
KJV: whosoever hath not, from him
INT: whoever moreover not has even

Matthew 13:13 Adv
GRK: καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ
KJV: they hear not, neither
INT: and hearing not they hear nor

Matthew 13:17 Adv
GRK: βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν καὶ
KJV: and have not seen [them]; and
INT: you see and not saw and

Matthew 13:17 Adv
GRK: ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν
KJV: and have not heard [them].
INT: you hear and not heard

Matthew 13:21 Adv
GRK: οὐκ ἔχει δὲ
NAS: yet he has no [firm] root in himself,
KJV: Yet hath he not root in
INT: no he has moreover

Matthew 13:57 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης
KJV: A prophet is not without honour, save
INT: said to them not is a prophet

Matthew 13:58 Adv
GRK: Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ
KJV: And he did not many mighty works
INT: And not he did there

Matthew 14:4 Adv
GRK: Ἰωάννης αὐτῷ Οὐκ ἔξεστίν σοι
KJV: unto him, It is not lawful for thee
INT: John to him Not it is lawful for you

Matthew 14:17 Adv
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδε
NAS: to Him, We have here only five loaves
KJV: We have here but five loaves,
INT: they say to him not We have here only here

Matthew 15:13 Adv
GRK: φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ
KJV: hath not planted,
INT: plant which not has planted the

Matthew 15:23 Adv
GRK: ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ
KJV: he answered her not a word. And
INT: moreover not he answered her

Matthew 15:24 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην εἰ
NAS: I was sent only to the lost
KJV: and said, I am not sent but
INT: having answered he said not I was sent if

Matthew 15:26 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἔστιν καλὸν
KJV: and said, It is not meet to take
INT: having answered he said Not it is good

Matthew 15:32 Adv
GRK: μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί
NAS: and have nothing to eat;
KJV: and I will not send them
INT: with me and nothing have that

Matthew 16:7 Adv
GRK: ὅτι Ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν
KJV: we have taken no bread.
INT: Because bread not we took

Matthew 16:8 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: yourselves that you have no bread?
KJV: because ye have brought no bread?
INT: because bread not you took

Matthew 16:12 Adv
GRK: συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν
KJV: how that he bade [them] not beware of
INT: they understood that not he said to beware

Matthew 16:17 Adv
GRK: καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι
KJV: hath not revealed
INT: and blood not revealed [it] to you

Matthew 17:12 Adv
GRK: ἦλθεν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν
KJV: they knew him not, but have done
INT: is come and not they knew him

Matthew 17:16 Adv
GRK: σου καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν
KJV: and they could not cure him.
INT: of you and not they were able him

Matthew 17:19 Adv
GRK: τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
KJV: Why could not we cast
INT: why we not were able to cast out

Matthew 17:21 Adv
GRK: τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ
KJV: kind goeth not out but
INT: kind not goes out except

Matthew 18:14 Adv
GRK: οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα
KJV: Even so it is not the will of
INT: So not it is [the] will

Matthew 18:30 Adv
GRK: ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ
NAS: But he was unwilling and went
KJV: And he would not: but went
INT: moreover not he would but

Matthew 18:33 Adv
GRK: οὐκ ἔδει καὶ
KJV: Shouldest not thou also
INT: not did it behove also

Matthew 19:4 Adv
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι
KJV: unto them, Have ye not read, that
INT: having answered he said not Have you read that

Matthew 20:13 Adv
GRK: εἶπεν Ἑταῖρε οὐκ ἀδικῶ σε
NAS: I am doing you no wrong;
KJV: I do thee no wrong: didst
INT: he said Friend not I do wrong you

Matthew 20:15 Adv
GRK: οὐκ ἔξεστίν μοι
KJV: Is it not lawful for me
INT: or not is it lawful for me

Matthew 20:22 Adv
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί
KJV: and said, Ye know not what ye ask.
INT: Jesus said not You know what

Matthew 20:23 Adv
GRK: ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
KJV: left, is not mine to give,
INT: on [the] left not is mine

Matthew 20:28 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
KJV: came not to be ministered unto,
INT: the of man not came to be served

Matthew 21:25 Adv
GRK: τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: Why did ye not then believe
INT: why then not did you believe him

Matthew 21:27 Adv
GRK: Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν ἔφη
KJV: Jesus, and said, We cannot tell. And
INT: Jesus they said not We know Said

Matthew 21:29 Adv
GRK: κύριε καὶ οὐκ ὕστερον δὲ
KJV: and said, I will not: but afterward
INT: master moreover not afterward also

Matthew 21:30 Adv
GRK: κύριε καὶ οὐκ ἀπῆλθεν
KJV: and went not.
INT: sir but not did he go

Matthew 21:32 Adv
GRK: δικαιοσύνης καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: ye believed him not: but the publicans
INT: of righteousness and not you did believe him

Matthew 22:3 Adv
GRK: γάμους καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν
NAS: to the wedding feast, and they were unwilling to come.
KJV: and they would not come.
INT: wedding feast and not they would come

Matthew 22:8 Adv
GRK: δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι
KJV: were not worthy.
INT: moreover having been invited not were worthy

Matthew 22:11 Adv
GRK: ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα
KJV: a man which had not on a wedding
INT: there a man not clothed with clothes

Matthew 22:31 Adv
GRK: τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ
KJV: have ye not read
INT: of the dead not have you read that

Matthew 22:32 Adv
GRK: θεὸς Ἰακώβ οὐκ ἔστιν ὁ
KJV: God is not the God of the dead,
INT: God of Jacob Not He is

Matthew 23:13 Adv
GRK: ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε οὐδὲ
KJV: go in [yourselves], neither suffer ye
INT: you indeed neither do enter nor even

Matthew 23:30 Adv
GRK: πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν ἤμεθα
KJV: we would not have been
INT: fathers of us not anyhow we would have been

Matthew 23:37 Adv
GRK: πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε
NAS: her wings, and you were unwilling.
KJV: and ye would not!
INT: wings and not you were willing

Matthew 24:22 Adv
GRK: ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη
NAS: short, no life
KJV: should be shortened, there should
INT: days those not anyhow there would have been saved

Matthew 24:39 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως
KJV: And knew not until the flood
INT: and not they knew until

Matthew 24:42 Adv
GRK: οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ
KJV: for ye know not what hour
INT: therefore for not you know on what

Matthew 24:43 Adv
GRK: ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν
KJV: and would not have suffered his
INT: anyhow and not anyhow have allowed

Matthew 25:3 Adv
GRK: λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἔλαβον μεθ'
NAS: they took no oil
KJV: lamps, and took no oil with
INT: lamps of them no did take with

Matthew 25:12 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I know you not.
INT: I say to you not I do know you

Matthew 25:13 Adv
GRK: οὖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν
KJV: for ye know neither the day nor
INT: therefore for neither you do know the

Matthew 25:24 Adv
GRK: θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ
NAS: where you scattered no [seed].
KJV: where thou hast not sown, and
INT: reaping where not you did sow and

Matthew 25:26 Adv
GRK: θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ
NAS: where I scattered no [seed].
KJV: where I sowed not, and gather
INT: I reap where not I sowed and

Matthew 25:42 Adv
GRK: γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι
NAS: and you gave Me nothing to drink;
KJV: ye gave me no meat: I was thirsty,
INT: indeed and nothing you gave to me

Matthew 25:42 Adv
GRK: ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με
KJV: ye gave me no drink:
INT: I thirsted and nothing you gave to drink me

Matthew 25:43 Adv
GRK: φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
KJV: ye visited me not.
INT: prison and not you did visit me

Matthew 25:45 Adv
GRK: ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ
KJV: as ye did [it] not to one of the least
INT: to the extent that not you did [it] to one

Matthew 26:24 Adv
GRK: αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ
KJV: he had not been born.
INT: for him if not had been born the

Matthew 26:40 Adv
GRK: Πέτρῳ Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν
KJV: What, could ye not watch with
INT: to Peter Thus not were you able one

Matthew 26:55 Adv
GRK: διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με
KJV: and ye laid no hold on me.
INT: teaching and not you did seize me

Matthew 26:70 Adv
GRK: πάντων λέγων Οὐκ οἶδα τί
KJV: saying, I know not what thou sayest.
INT: all saying Not I know what

Matthew 26:72 Adv
GRK: ὅρκου ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν
KJV: I do not know the man.
INT: an oath not I know the

Matthew 26:74 Adv
GRK: ὀμνύειν ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν
KJV: [saying], I know not the man. And
INT: to swear not I know the

Matthew 27:6 Adv
GRK: ἀργύρια εἶπαν Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν
KJV: and said, It is not lawful for to put
INT: pieces of silver said not It is lawful to put

Matthew 27:13 Adv
GRK: ὁ Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούεις πόσα
KJV: Hearest thou not how many things
INT: Pilate not Hear you how many things

Matthew 27:14 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ
KJV: And he answered him to
INT: And not he did answer him

Matthew 27:34 Adv
GRK: καὶ γευσάμενος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν
NAS: and after tasting [it], He was unwilling to drink.
KJV: [thereof], he would not drink.
INT: and having tasted not he would drink

Matthew 28:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε
KJV: He is not here: for
INT: not He is here

Mark 1:7 Adv
GRK: μου οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: shoes I am not worthy to stoop down
INT: me of whom not I am fit

Mark 1:34 Adv
GRK: ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν
KJV: and suffered not the devils to speak,
INT: he cast out and not he allowed to speak

Mark 2:17 Adv
GRK: κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέσαι
KJV: I came not to call
INT: sick are not I came to call

Mark 2:24 Adv
GRK: σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν
KJV: that which is not lawful?
INT: Sabbath that which not is lawful

Mark 2:26 Adv
GRK: ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
KJV: which is not lawful to eat
INT: ate which not it is lawful to eat

Mark 3:29 Adv
GRK: τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν
NAS: the Holy Spirit never has forgiveness,
KJV: Ghost hath never forgiveness, but
INT: Holy never has forgiveness

Mark 4:5 Adv
GRK: καὶ ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν
KJV: where it had not much earth;
INT: and where not it had soil

Mark 4:7 Adv
GRK: καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
NAS: it, and it yielded no crop.
KJV: and it yielded no fruit.
INT: and fruit no it yielded

Mark 4:13 Adv
GRK: λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν
KJV: unto them, Know ye not this parable?
INT: he says to them not Understand you the

Mark 4:17 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν
NAS: and they have no [firm] root
KJV: And have no root in
INT: and not have root

Mark 4:25 Adv
GRK: καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ
KJV: he that hath not, from him
INT: and he who not has even

Mark 4:27 Adv
GRK: μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
KJV: he knoweth not how.
INT: grow how not knows he

Mark 4:34 Adv
GRK: δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς
KJV: a parable spake he not unto them: and
INT: moreover parables not spoke he to them

Mark 5:19 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν
KJV: suffered him not, but saith
INT: And not he did Let him

Mark 5:37 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα
NAS: And He allowed no one to accompany
INT: And not he allowed no one

Mark 5:39 Adv
GRK: τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ
KJV: the damsel is not dead, but
INT: the child not is dead but

Mark 6:3 Adv
GRK: Σίμωνος καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ
KJV: and are not his sisters
INT: Simon And not are the

Mark 6:4 Adv
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης
KJV: A prophet is not without honour, but
INT: Jesus Not is a prophet

Mark 6:5 Adv
GRK: Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ
NAS: And He could do no miracle there
KJV: And he could there do
INT: And not he was able there

Mark 6:18 Adv
GRK: Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι
KJV: It is not lawful for thee
INT: to Herod not It is lawful for you

Mark 6:19 Adv
GRK: ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ ἠδύνατο
KJV: but she could not:
INT: to kill and not was able

Mark 6:26 Adv
GRK: τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι
NAS: and because of his dinner guests, he was unwilling to refuse
KJV: sat with him, he would not reject her.
INT: those who reclined [at table] with [him] not would he reject

Mark 7:3 Adv
GRK: τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες
KJV: oft, eat not, holding the tradition
INT: the hands not eat holding

Mark 7:4 Adv
GRK: μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ
KJV: they wash, they eat not. And many
INT: not they wash not they eat and

Mark 7:19 Adv
GRK: ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ
KJV: Because it entereth not into his
INT: because not it enters of him

Mark 7:24 Adv
GRK: γνῶναι καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν
KJV: [it]: but he could not be hid.
INT: to know [it] and not he could be hid

Mark 8:2 Adv
GRK: μοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί
NAS: days and have nothing to eat.
KJV: and have nothing to eat:
INT: with me and nothing have nothing that

Mark 8:14 Adv
GRK: ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ'
INT: one loaf not they had [any] with

Mark 8:16 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: [the fact] that they had no bread.
KJV: [It is] because we have no bread.
INT: Because bread not they have

Mark 8:17 Adv
GRK: ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε οὔπω
NAS: [the fact] that you have no bread?
KJV: because ye have no bread? perceive ye
INT: because loaves not you have not yet

Mark 8:18 Adv
GRK: ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ
KJV: ears, hear ye not? and do ye
INT: ears having not do you hear and

Mark 9:18 Adv
GRK: ἐκβάλωσιν καὶ οὐκ ἴσχυσαν
KJV: and they could not.
INT: they might cast out and not they had power

Mark 9:28 Adv
GRK: Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν
KJV: Why could not we cast
INT: Why we not were able to cast out

Mark 9:30 Adv
GRK: Γαλιλαίας καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα
KJV: and he would not that any man
INT: Galilee and not he wanted that

Mark 9:37 Adv
GRK: ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται
KJV: me, receiveth not me, but
INT: me shall receive not me receives

Mark 9:38 Adv
GRK: αὐτόν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν
KJV: and he followeth not us: and
INT: him because not he follows us

Mark 9:40 Adv
GRK: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ'
KJV: he that is not against us
INT: who indeed not is against

Mark 10:38 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί
KJV: unto them, Ye know not what ye ask:
INT: said to them not You know what

Mark 10:40 Adv
GRK: ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
KJV: left hand is not mine to give;
INT: at [my] left hand not is mine

Mark 10:45 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι
KJV: came not to be ministered unto,
INT: of man not came to be served

Mark 11:13 Adv
GRK: γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων
KJV: of figs was not [yet].
INT: indeed season not it was of figs

Mark 11:16 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα
KJV: And would not suffer that
INT: and not he allowed that

Mark 11:26 Adv
GRK: δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε οὐδε
KJV: ye do not forgive, neither
INT: however you not do forgive neither

Mark 11:31 Adv
GRK: τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: then did ye not believe him?
INT: why then not did you believe him

Mark 11:33 Adv
GRK: Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν καὶ
KJV: unto Jesus, We cannot tell. And
INT: to Jesus they say not We know And

Mark 12:20 Adv
GRK: καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: and died leaving no children.
KJV: dying left no seed.
INT: and dying not left seed

Mark 12:22 Adv
GRK: οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα
NAS: seven left no children. Last
KJV: and left no seed: last
INT: the seven not left seed

Mark 12:26 Adv
GRK: ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν
KJV: they rise: have ye not read in
INT: that they rise not have you read in

Mark 12:27 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν θεὸς
KJV: He is not the God of the dead,
INT: not He is God

Mark 12:31 Adv
GRK: ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν
NAS: AS YOURSELF.' There is no other
KJV: There is none other
INT: another commandment not there is

Mark 12:32 Adv
GRK: ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
NAS: that HE IS ONE, AND THERE IS NO ONE ELSE
KJV: and there is none other but
INT: he is and not there is another

Mark 13:20 Adv
GRK: τὰς ἡμέρας οὐκ ἂν ἐσώθη
NAS: [those] days, no life
KJV: those days, no flesh
INT: the days no anyhow there would have been saved

Mark 13:33 Adv
GRK: βλέπετε ἀγρυπνεῖτε οὐκ οἴδατε γὰρ
KJV: for ye know not when the time
INT: Take heed watch not you know indeed

Mark 13:35 Adv
GRK: γρηγορεῖτε οὖν οὐκ οἴδατε γὰρ
KJV: for ye know not when the master
INT: Watch therefore not you know indeed

Mark 14:21 Adv
GRK: αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ
KJV: he had never been born.
INT: for him [it were] if never had been born the

Mark 14:29 Adv
GRK: σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ ἐγώ
KJV: shall be offended, yet [will] not I.
INT: will fall away yet not I

Mark 14:37 Adv
GRK: Σίμων καθεύδεις οὐκ ἴσχυσας μίαν
KJV: couldest not thou watch
INT: Simon sleep you not were you able one

Mark 14:40 Adv
GRK: καταβαρυνόμενοι καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί
INT: heavy and not they knew what

Mark 14:49 Adv
GRK: διδάσκων καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με
KJV: ye took me not: but the scriptures
INT: teaching and not you did seize me

Mark 14:56 Adv
GRK: αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν
INT: their testimonies not were

Mark 14:60 Adv
GRK: Ἰησοῦν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν
KJV: Jesus, saying, Answerest thou nothing?
INT: Jesus saying not Answer you nothing

Mark 14:61 Adv
GRK: ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν
INT: he was silent and not did answer nothing

Mark 14:71 Adv
GRK: ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν
KJV: [saying], I know not this
INT: to swear not I know the

Mark 15:4 Adv
GRK: αὐτὸν λέγων Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν
KJV: Answerest thou nothing? behold
INT: him saying not Answer you nothing

Mark 15:23 Adv
GRK: ὃς δὲ οὐκ ἔλαβεν
KJV: but he received [it] not.
INT: he moreover not did take [it]

Mark 16:6 Adv
GRK: ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε
KJV: he is risen; he is not here: behold
INT: has been crucified He is risen not he is here

Mark 16:14 Adv
GRK: ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν
KJV: they believed not them which had seen
INT: from the dead not they believed

Luke 1:7 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς
NAS: But they had no child, because
KJV: they had no child, because
INT: And no there was to them

Luke 1:20 Adv
GRK: ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς
KJV: because thou believest not my words,
INT: in return for that not you did believe the

Luke 1:22 Adv
GRK: ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι
NAS: But when he came out, he was unable to speak
KJV: he could not speak
INT: having come out moreover not he was able to speak

Luke 1:33 Adv
GRK: βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος
NAS: and His kingdom will have no end.
KJV: kingdom there shall be no end.
INT: kingdom of him not there will be an end

Luke 1:37 Adv
GRK: ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ
NAS: For nothing will be impossible
KJV: with God nothing shall be impossible.
INT: for not will be impossible with

Luke 2:7 Adv
GRK: φάτνῃ διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς
NAS: because there was no room
KJV: because there was no room for them
INT: a manger because not there was for them

Luke 2:37 Adv
GRK: τεσσάρων ἣ οὐκ ἀφίστατο τοῦ
NAS: of eighty-four. She never left
KJV: which departed not from the temple,
INT: four who not departed the

Luke 2:43 Adv
GRK: Ἰερουσαλήμ καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ
NAS: But His parents were unaware of it,
KJV: mother knew not [of it].
INT: Jerusalem but not knew it the

Luke 2:49 Adv
GRK: ἐζητεῖτέ με οὐκ ᾔδειτε ὅτι
KJV: me? wist ye not that I
INT: you were seeking me not knew you that

Luke 3:16 Adv
GRK: μου οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
KJV: shoes I am not worthy to unloose:
INT: than I of whom not I am fit

Luke 4:2 Adv
GRK: διαβόλου Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν
NAS: And He ate nothing during
KJV: days he did eat nothing: and when they
INT: devil and not he ate nothing

Luke 4:4 Adv
GRK: Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ
KJV: man shall not live by
INT: It has been written That not on bread

Luke 4:12 Adv
GRK: ὅτι Εἴρηται Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον
KJV: Thou shalt not tempt
INT: It has been said not You will test [the] Lord

Luke 4:41 Adv
GRK: καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ
KJV: [them] suffered them not to speak: for
INT: And rebuking not he allowed them

Luke 5:32 Adv
GRK: οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι
KJV: I came not to call the righteous,
INT: Not I have come to call

Luke 6:2 Adv
GRK: ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν τοῖς
KJV: that which is not lawful to do
INT: do you that which not it is lawful [on] the

Luke 6:4 Adv
GRK: αὐτοῦ οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν
KJV: which it is not lawful to eat
INT: him which not it is lawful to eat

Luke 6:40 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν μαθητὴς
KJV: The disciple is not above his
INT: not is a disciple

Luke 6:48 Adv
GRK: ἐκείνῃ καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι
KJV: and could not shake it:
INT: that and not could shake

Luke 7:32 Adv
GRK: ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν
KJV: ye have not danced;
INT: to you and not you did dance we sang a dirge

Luke 7:32 Adv
GRK: ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκλαύσατε
KJV: and ye have not wept.
INT: we sang a dirge and not you did weep

Luke 7:44 Adv
GRK: ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη
NAS: you gave Me no water
KJV: house, thou gavest me no water for
INT: for feet not you gave of her

Luke 7:45 Adv
GRK: φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη
NAS: You gave Me no kiss; but she, since
KJV: Thou gavest me no kiss: but
INT: A kiss to me not you gave herself

Luke 7:46 Adv
GRK: κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας αὕτη
KJV: with oil thou didst not anoint: but
INT: head of me not you did anoint herself

Luke 8:13 Adv
GRK: οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν οἳ
NAS: have no [firm] root;
KJV: these have no root, which
INT: these a root not have who

Luke 8:19 Adv
GRK: αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν
NAS: came to Him, and they were unable to get
KJV: and could not come at him
INT: of him and not they were able to get

Luke 8:27 Adv
GRK: χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον
KJV: and ware no clothes, neither
INT: time a long not was wearing clothing

Luke 8:27 Adv
GRK: ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ'
INT: in a house not did abide but

Luke 8:43 Adv
GRK: τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ'
KJV: physicians, neither could
INT: her living neither could by

Luke 8:47 Adv
GRK: γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα
KJV: that she was not hid, she came
INT: woman that not she was hid trembling

Luke 8:51 Adv
GRK: τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν
KJV: he suffered no man
INT: the house not he did allow to go in

Luke 9:13 Adv
GRK: δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν
NAS: And they said, We have no more
KJV: they said, We have no more but
INT: but they said not There are to us

Luke 9:40 Adv
GRK: αὐτό καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν
KJV: and they could not.
INT: it and not they were able

Luke 9:49 Adv
GRK: αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ'
KJV: because he followeth not with us.
INT: him because not he follows with

Luke 9:50 Adv
GRK: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ'
KJV: he that is not against us
INT: who indeed not is against

Luke 9:53 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν
KJV: And they did not receive him,
INT: And not they did receive him

Luke 9:55 Adv
GRK: καὶ εἶπεν Οὐκ οἰδατε οἵου
KJV: Ye know not what manner
INT: and said not You know of what

Luke 9:56 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς
KJV: of man is not come to destroy
INT: of man not did come [the] lives

Luke 9:58 Adv
GRK: τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ
NAS: of Man has nowhere to lay His head.
KJV: of man hath not where to lay
INT: the of man not has where

Luke 10:24 Adv
GRK: βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν καὶ
KJV: and have not seen [them]; and
INT: see and not saw and

Luke 10:24 Adv
GRK: ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν
KJV: and have not heard [them].
INT: you hear and not heard

Luke 10:42 Adv
GRK: ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς
KJV: which shall not be taken away from
INT: chose which not will be taken from her

Luke 11:6 Adv
GRK: με καὶ οὐκ ἔχω ὃ
NAS: and I have nothing to set before
KJV: and I have nothing to set before him?
INT: me and nothing I have what

Luke 11:44 Adv
GRK: περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν
NAS: over [them] are unaware [of it].
KJV: over [them] are not aware [of them].
INT: walk over [them] not do know [it]

Luke 11:52 Adv
GRK: γνώσεως αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ
KJV: ye entered not in
INT: knowledge you yourselves not did enter and

Luke 12:2 Adv
GRK: ἐστὶν ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ
KJV: that shall not be revealed; neither
INT: is which not will be revealed nor

Luke 12:6 Adv
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον
KJV: farthings, and not one of
INT: of them not is forgotten

Luke 12:10 Adv
GRK: πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
KJV: Ghost it shall not be forgiven.
INT: Spirit has blasphemed not it will be forgiven

Luke 12:15 Adv
GRK: πλεονεξίας ὅτι οὐκ ἐν τῷ
KJV: life consisteth not in the abundance
INT: covetousness for not in the

Luke 12:17 Adv
GRK: ποιήσω ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ
NAS: since I have no place to store
KJV: because I have no room where to bestow
INT: shall I do for not I have where

Luke 12:24 Adv
GRK: θερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον
KJV: reap; which neither have storehouse
INT: reap to which not there is storehouse

Luke 12:33 Adv
GRK: ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ
NAS: in heaven, where no thief comes near
KJV: where no thief
INT: where thief not does draw near nor

Luke 12:39 Adv
GRK: ἂν καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι
KJV: and not have suffered
INT: anyhow and not would have allowed to be broken into

Luke 12:56 Adv
GRK: τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν
KJV: how is it that ye do not discern
INT: this how not do you know to discern

Luke 13:16 Adv
GRK: ὀκτὼ ἔτη οὐκ ἔδει λυθῆναι
KJV: And ought not this woman, being
INT: eight years not ought [she] to be loosed

Luke 13:24 Adv
GRK: εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν
KJV: and shall not be able.
INT: to enter in and not will be able

Luke 13:25 Adv
GRK: ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I know you not whence ye are:
INT: will say to you not I do know you

Luke 13:27 Adv
GRK: λέγων ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I know you not whence ye are;
INT: I tell you not I do know you

Luke 13:33 Adv
GRK: πορεύεσθαι ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην
KJV: for it cannot be that a prophet
INT: to proceed for not it is possible [for] a prophet

Luke 13:34 Adv
GRK: πτέρυγας καὶ οὐκ ἠθελήσατε
KJV: and ye would not!
INT: wings and not you would

Luke 14:5 Adv
GRK: πεσεῖται καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει
KJV: and will not straightway pull
INT: will fall and not immediately he will pull up

Luke 14:6 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι
NAS: And they could make no reply to this.
KJV: And they could not answer him
INT: And not they were able to reply

Luke 14:14 Adv
GRK: ἔσῃ ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί
KJV: for they cannot recompense
INT: you will be for not they have [wherewithal] to repay

Luke 14:30 Adv
GRK: οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι
KJV: and was not able to finish.
INT: to build and not was able to finish

Luke 14:33 Adv
GRK: ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν
KJV: that forsaketh not all that he hath,
INT: you who not does take leave of all

Luke 15:28 Adv
GRK: δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν
KJV: and would not go in: therefore
INT: however and not was willing to go in

Luke 16:3 Adv
GRK: ἐμοῦ σκάπτειν οὐκ ἰσχύω ἐπαιτεῖν
KJV: the stewardship: I cannot dig;
INT: me To dig not I am able to beg

Luke 16:11 Adv
GRK: μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ
KJV: therefore ye have not been faithful
INT: money faithful not have been the

Luke 16:12 Adv
GRK: ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ
KJV: if ye have not been faithful
INT: of another faithful not you have been that which

Luke 16:31 Adv
GRK: τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν οὐδ'
KJV: If they hear not Moses and
INT: the prophets not they hear not even

Luke 17:20 Adv
GRK: καὶ εἶπεν Οὐκ ἔρχεται ἡ
KJV: of God cometh not with observation:
INT: and said not comes the

Luke 17:22 Adv
GRK: ἰδεῖν καὶ οὐκ ὄψεσθε
KJV: and ye shall not see [it].
INT: to see and not you will see [it]

Luke 18:4 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ
NAS: For a while he was unwilling; but afterward
KJV: And he would not for a while:
INT: And not he would for

Luke 18:11 Adv
GRK: σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ
KJV: that I am not as other
INT: you that not I am as

Luke 18:13 Adv
GRK: μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ
NAS: was even unwilling to lift
KJV: afar off, would not lift up so much as
INT: afar off standing not would not even

Luke 18:34 Adv
GRK: αὐτῶν καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ
KJV: neither knew they
INT: them and neither they knew that which

Luke 19:3 Adv
GRK: ἐστιν καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ
NAS: Jesus was, and was unable because
KJV: and could not for the press,
INT: he is and not he was able for

Luke 19:21 Adv
GRK: αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ
KJV: that thou layedst not down, and
INT: you takest up what not you did lay down and

Luke 19:21 Adv
GRK: θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας
KJV: that thou didst not sow.
INT: you reap what not you did sow

Luke 19:22 Adv
GRK: αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ
KJV: that I laid not down, and
INT: taking up what not I did lay down and

Luke 19:22 Adv
GRK: θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα
KJV: that I did not sow:
INT: reaping what not I did sow

Luke 19:23 Adv
GRK: διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου
KJV: then gavest not thou my
INT: because of why not did you give of me

Luke 19:44 Adv
GRK: σοί καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον
KJV: and they shall not leave in
INT: you and not will leave a stone

Luke 19:44 Adv
GRK: ἀνθ' ὧν οὐκ ἔγνως τὸν
KJV: thou knewest not the time
INT: in place of which not you knew the

Luke 20:5 Adv
GRK: Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: believed ye him not?
INT: because of why not did you believe him

Luke 20:26 Adv
GRK: καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι
NAS: And they were unable to catch
KJV: And they could not take hold of his
INT: And not they were able to catch him in

Luke 20:38 Adv
GRK: θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν
KJV: For he is not a God of the dead,
INT: God moreover not he is of [the] dead

Luke 21:6 Adv
GRK: ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος
KJV: there shall not be left
INT: in which not will be left stone

Luke 21:9 Adv
GRK: πρῶτον ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ
KJV: but the end [is] not by and by.
INT: first but not immediately [is] the

Luke 22:53 Adv
GRK: τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς
KJV: ye stretched forth no hands
INT: the temple not you stretched out the

Luke 22:57 Adv
GRK: ἠρνήσατο λέγων Οὐκ οἶδα αὐτόν
KJV: I know him not.
INT: he denied saying not I do know him

Luke 22:58 Adv
GRK: ἔφη Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
KJV: Man, I am not.
INT: said Man not I am

Luke 22:60 Adv
GRK: Πέτρος Ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ
KJV: Man, I know not what thou sayest.
INT: Peter Man not I know what

Luke 23:29 Adv
GRK: κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ
NAS: and the wombs that never bore,
KJV: the wombs that never bare, and
INT: wombs that never did bear and

Luke 23:29 Adv
GRK: μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν
NAS: and the breasts that never nursed.'
KJV: the paps which never gave suck.
INT: breasts which never nursed

Luke 23:51 Adv
GRK: οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος
KJV: had not consented
INT: he not was having consented

Luke 23:53 Adv
GRK: λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς
NAS: where no one
KJV: wherein never man
INT: cut in a rock in which no was no one

Luke 24:6 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ὧδε
KJV: He is not here, but
INT: not He is here

Luke 24:18 Adv
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ
NAS: Jerusalem and unaware of the things which have happened
KJV: hast not known
INT: Jerusalem and not have known the things which

Luke 24:24 Adv
GRK: αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον
KJV: him they saw not.
INT: him however not they saw

Luke 24:39 Adv
GRK: καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς
KJV: a spirit hath not flesh and
INT: and bones not has as

John 1:8 Adv
GRK: οὐκ ἦν ἐκεῖνος
KJV: He was not that Light,
INT: not Was he

John 1:10 Adv
GRK: κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω
KJV: knew him not.
INT: world him not knew

John 1:13 Adv
GRK: οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων
KJV: Which were born, not of blood,
INT: who not of bloods

John 1:20 Adv
GRK: ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ
KJV: and denied not; but confessed,
INT: he confessed and not denied but

John 1:20 Adv
GRK: ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ
KJV: I am not the Christ.
INT: I Not am the

John 1:21 Adv
GRK: καὶ λέγει Οὐκ εἰμί Ὁ
NAS: And he answered, No.
KJV: he saith, I am not. Art thou
INT: And he says not I am The

John 1:25 Adv
GRK: εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ
KJV: thou be not that Christ, nor
INT: if you not are the

John 1:26 Adv
GRK: ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: ye know not;
INT: whom you not know

John 1:27 Adv
GRK: ἐρχόμενος οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ
KJV: I am not worthy to
INT: he comes of whom not am I

John 1:31 Adv
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν
KJV: knew him not: but that
INT: And I not knew him

John 1:33 Adv
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν
KJV: knew him not: but he that sent
INT: And I not knew him

John 1:47 Adv
GRK: ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν
NAS: in whom there is no deceit!
KJV: whom is no guile!
INT: whom deceit not is

John 2:3 Adv
GRK: αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν
NAS: said to Him, They have no wine.
KJV: him, They have no wine.
INT: him Wine not they have

John 2:9 Adv
GRK: γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν
KJV: and knew not whence it was:
INT: that had become and not knew from where

John 2:24 Adv
GRK: δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν
KJV: Jesus did not commit himself
INT: moreover Jesus not did entrust himself

John 3:8 Adv
GRK: ἀκούεις ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν
KJV: but canst not tell whence
INT: you hear but not know from where

John 3:20 Adv
GRK: φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς
INT: light and not comes to

John 3:28 Adv
GRK: εἶπον ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ
KJV: I am not the Christ, but
INT: I said that not am I

John 3:36 Adv
GRK: τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν
KJV: the Son shall not see life;
INT: to the Son not will see life

John 4:2 Adv
GRK: Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ'
KJV: himself baptized not, but his
INT: Jesus himself not was baptizing but

John 4:17 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῷ Οὐκ ἔχω ἄνδρα
NAS: and said, I have no husband. Jesus
KJV: said, I have no husband. Jesus
INT: said to him not I have a husband

John 4:17 Adv
GRK: ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω
NAS: said, 'I have no husband';
KJV: I have no husband:
INT: A husband not I have

John 4:18 Adv
GRK: ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου
KJV: hast is not thy husband:
INT: he whom you have not is your

John 4:22 Adv
GRK: προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε ἡμεῖς
KJV: worship ye know not what: we know
INT: worship what not you know we

John 4:32 Adv
GRK: ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: ye know not of.
INT: which you not know

John 4:44 Adv
GRK: πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
NAS: that a prophet has no honor in his own
KJV: a prophet hath no honour in
INT: hometown honor not has

John 5:7 Adv
GRK: Κύριε ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα
NAS: Him, Sir, I have no man to put
KJV: Sir, I have no man, when
INT: Sir a man not I have that

John 5:10 Adv
GRK: ἐστιν καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι
KJV: it is not lawful
INT: it is and not it is lawful for you

John 5:13 Adv
GRK: δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς
KJV: wist not who
INT: moreover having been healed not knew who

John 5:24 Adv
GRK: εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ
KJV: and shall not come into
INT: into judgment not comes but

John 5:31 Adv
GRK: μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής
KJV: witness is not true.
INT: testimony of me not is true

John 5:38 Adv
GRK: λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν
KJV: And ye have not his word
INT: word of him not you have in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page