ὡς
Englishman's Concordance
ὡς (hōs) — 508 Occurrences

Matthew 1:24 Adv
GRK: ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ
KJV: sleep did as the angel of the Lord
INT: sleep did as had commanded him

Matthew 5:48 Adv
GRK: ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ
INT: you perfect even as the Father

Matthew 6:5 Adv
GRK: οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί
NAS: you pray, you are not to be like the hypocrites;
INT: not you will be as the hyprocrites

Matthew 6:10 Adv
GRK: θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ
INT: will of you as in heaven

Matthew 6:12 Adv
GRK: ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς
INT: debts of us as also we

Matthew 6:16 Adv
GRK: μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ
INT: not be as the hypocrites

Matthew 6:29 Adv
GRK: αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one
KJV: not arrayed like one of these.
INT: of him was clothed as one of these

Matthew 7:29 Adv
GRK: διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων
KJV: them as [one] having
INT: teaching them as authority having

Matthew 7:29 Adv
GRK: καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς
KJV: and not as the scribes.
INT: and not as the scribes

Matthew 8:13 Adv
GRK: ἑκατοντάρχῃ Ὕπαγε ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω
KJV: and as thou hast believed,
INT: centurion Go as you have believed be it

Matthew 10:16 Adv
GRK: ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν
KJV: you forth as sheep in
INT: send forth you as sheep in

Matthew 10:16 Adv
GRK: οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις
KJV: therefore wise as serpents, and
INT: therefore wise as the serpents

Matthew 10:16 Adv
GRK: καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
KJV: and harmless as doves.
INT: and innocent as the doves

Matthew 10:25 Adv
GRK: ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος
NAS: that he become like his teacher,
KJV: that he be as his master,
INT: that he become as the teacher

Matthew 10:25 Adv
GRK: ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος
NAS: and the slave like his master.
KJV: and the servant as his lord.
INT: the servant as the master

Matthew 12:13 Adv
GRK: ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη
NAS: to normal, like the other.
KJV: whole, like as the other.
INT: it was restored sound as the other

Matthew 13:43 Adv
GRK: δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος
KJV: shine forth as the sun
INT: righeous will shine forth as the sun

Matthew 14:5 Adv
GRK: ὄχλον ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν
KJV: they counted him as a prophet.
INT: multitude because as a prophet him

Matthew 15:28 Adv
GRK: γενηθήτω σοι ὡς θέλεις καὶ
KJV: be it unto thee even as thou wilt. And
INT: be it to you as you desire And

Matthew 17:2 Adv
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
NAS: shone like the sun,
KJV: face did shine as the sun, and
INT: face of him as the sun

Matthew 17:2 Adv
GRK: ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς
KJV: was white as the light.
INT: became white as the light

Matthew 17:20 Adv
GRK: ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
NAS: faith the size of a mustard
KJV: faith as a grain
INT: you have faith as a seed of mustard

Matthew 18:3 Adv
GRK: καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία
NAS: and become like children,
KJV: become as little children,
INT: and become as the little children

Matthew 18:4 Adv
GRK: ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον
KJV: himself as this
INT: will humble himself as the child

Matthew 18:33 Adv
GRK: σύνδουλόν σου ὡς κἀγὼ σὲ
NAS: on your fellow slave, in the same way that I had mercy
KJV: fellowservant, even as I had pity
INT: fellow servant of you as also I you

Matthew 19:19 Adv
GRK: πλησίον σου ὡς σεαυτόν
KJV: thy neighbour as thyself.
INT: neighbor of you as yourself

Matthew 20:14 Adv
GRK: ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί
KJV: last, even as unto thee.
INT: last give as also to you

Matthew 21:26 Adv
GRK: πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν
KJV: hold John as a prophet.
INT: all indeed as a prophet hold

Matthew 22:30 Adv
GRK: γαμίζονται ἀλλ' ὡς ἄγγελοι ἐν
NAS: are given in marriage, but are like angels
KJV: but are as the angels of God
INT: are given in marriage but like angels in

Matthew 22:39 Adv
GRK: πλησίον σου ὡς σεαυτόν
KJV: thy neighbour as thyself.
INT: neighbor of you as yourself

Matthew 24:38 Adv
GRK: ὡς γὰρ ἦσαν
INT: As indeed they were

Matthew 26:19 Adv
GRK: οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς
KJV: did as Jesus
INT: the disciples as directed them

Matthew 26:39 Adv
GRK: πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω
KJV: nevertheless not as I will,
INT: nevertheless not as I will

Matthew 26:39 Adv
GRK: θέλω ἀλλ' ὡς σύ
KJV: will, but as thou [wilt].
INT: will but as you

Matthew 26:55 Adv
GRK: τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
KJV: Are ye come out as against
INT: to the crowds As against a robber

Matthew 27:65 Adv
GRK: ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε
KJV: make [it] as sure as ye can.
INT: Go make [it as] secure as you know [how]

Matthew 28:3 Adv
GRK: εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ
NAS: And his appearance was like lightning,
KJV: countenance was like lightning, and
INT: appearance of him as lightning and

Matthew 28:3 Adv
GRK: αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών
INT: of him white as snow

Matthew 28:4 Adv
GRK: καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
NAS: of him and became like dead men.
INT: and became as dead [men]

Matthew 28:9 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο
KJV: And as they went to tell
INT: as moreover they were going

Matthew 28:15 Adv
GRK: ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν Καὶ
KJV: and did as they were taught:
INT: money they did as they were taught And

Mark 1:10 Adv
GRK: τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον
NAS: and the Spirit like a dove
INT: the Spirit as a dove descending

Mark 1:22 Adv
GRK: διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων
KJV: them as one that had
INT: teaching them as authority having

Mark 1:22 Adv
GRK: καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς
KJV: and not as the scribes.
INT: and not as the scribes

Mark 4:26 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ
KJV: the kingdom of God, as if a man
INT: of God as a man should cast

Mark 4:27 Adv
GRK: καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν
NAS: and grows-- how, he himself
KJV: knoweth not how.
INT: and grow how not knows

Mark 4:31 Adv
GRK: ὡς κόκκῳ σινάπεως
NAS: [It is] like a mustard seed,
KJV: [It is] like a grain of mustard seed,
INT: As to a grain of mustard

Mark 4:36 Adv
GRK: παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν
NAS: with them in the boat, just as He was; and other
KJV: they took him even as he was in
INT: they take with [them] him as he was in

Mark 5:13 Adv
GRK: τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι καὶ
NAS: into the sea, about two thousand
KJV: (they were about two thousand;) and
INT: the sea about two thousand and

Mark 6:15 Adv
GRK: ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν
NAS: [He is] a prophet, like one
KJV: a prophet, or as one of the prophets.
INT: A prophet or like one of the

Mark 6:34 Adv
GRK: ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ
NAS: for them because they were like sheep
KJV: because they were as sheep not
INT: because they were as sheep not

Mark 7:6 Adv
GRK: τῶν ὑποκριτῶν ὡς γέγραπται ὅτι
KJV: you hypocrites, as it is written, This
INT: hypocrites as it has been written

Mark 8:9 Adv
GRK: ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι καὶ
NAS: About four thousand
KJV: were about four thousand:
INT: there were moreover about four thousand and

Mark 8:24 Adv
GRK: ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ
NAS: for I see [them] like trees,
KJV: I see men as trees, walking.
INT: men for as trees I see [them]

Mark 9:21 Adv
GRK: χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν
KJV: is it ago since this came
INT: a time is it that this has been

Mark 10:1 Adv
GRK: αὐτόν καὶ ὡς εἰώθει πάλιν
NAS: Him again, and, according to His custom,
KJV: again; and, as he was wont, he taught
INT: him and as he had been accustomed again

Mark 10:15 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ
NAS: of God like a child
KJV: of God as a little child,
INT: of God as a child no

Mark 12:25 Adv
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν
NAS: are given in marriage, but are like angels
KJV: but are as the angels which
INT: but are like angels in

Mark 12:31 Adv
GRK: πλησίον σου ὡς σεαυτόν μείζων
KJV: thy neighbour as thyself. There is
INT: neighbor of you as yourself Greater

Mark 12:33 Adv
GRK: τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν
KJV: to love [his] neighbour as himself, is
INT: neighbor as oneself more important

Mark 13:34 Adv
GRK: ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος
NAS: [It is] like a man away on a journey,
KJV: [For the Son of man is] as a man
INT: [it is] like a man going out of the region

Mark 14:48 Adv
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
KJV: Are ye come out, as against
INT: said to them As against a robber

Mark 14:72 Adv
GRK: τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ
NAS: remembered how Jesus
INT: the word that said to him

Luke 1:23 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ
NAS: When the days of his priestly service
KJV: it came to pass, that, as soon as the days
INT: And it came to pass when were fulfilled the

Luke 1:41 Adv
GRK: καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν
NAS: When Elizabeth heard
KJV: it came to pass, that, when Elisabeth
INT: And it came to pass as heard the

Luke 1:44 Adv
GRK: ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ
NAS: For behold, when the sound
KJV: For, lo, as soon as the voice of thy
INT: Behold indeed as came the

Luke 1:56 Adv
GRK: σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς
NAS: stayed with her about three
INT: with her about months three

Luke 2:15 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ'
NAS: When the angels had gone away
KJV: it came to pass, as the angels
INT: And it came to pass as departing from

Luke 2:39 Adv
GRK: Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα
NAS: When they had performed everything
KJV: And when they had performed all things
INT: And when they had performed everything

Luke 3:4 Adv
GRK: ὡς γέγραπται ἐν
KJV: As it is written in
INT: as it has been written in

Luke 3:22 Adv
GRK: σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ'
NAS: form like a dove,
INT: in a bodily form as a dove upon

Luke 3:23 Adv
GRK: ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ
KJV: being (as was supposed)
INT: being son as was supposed of Joseph

Luke 4:25 Adv
GRK: μῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς
NAS: and six months, when a great famine
KJV: six months, when great famine
INT: months six when there was a famine

Luke 5:4 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐπαύσατο
NAS: When He had finished speaking,
KJV: Now when he had left speaking,
INT: when moreover he ceased

Luke 6:4 Adv
GRK: ὡς εἰσῆλθεν εἰς
NAS: how he entered the house
KJV: How he went into
INT: how he entered into

Luke 6:22 Adv
GRK: ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα
KJV: your name as evil, for the Son
INT: name of you as evil on account of

Luke 6:40 Adv
GRK: πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος
NAS: after he has been fully trained, will be like his teacher.
KJV: shall be as his
INT: every one will be as the teacher

Luke 7:12 Adv
GRK: ὡς δὲ ἤγγισεν
KJV: Now when he came nigh to the gate
INT: as moreover he drew near

Luke 8:42 Adv
GRK: ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα
NAS: an only daughter, about twelve years
KJV: daughter, about twelve
INT: was to him about years [old] twelve

Luke 8:47 Adv
GRK: λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα
NAS: she had touched Him, and how she had been immediately
KJV: and how she was healed
INT: people and how she was healed immediately

Luke 9:52 Adv
GRK: κώμην Σαμαριτῶν ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ
INT: a village of Samaritans so as to make ready for him

Luke 10:3 Adv
GRK: ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν
KJV: you forth as lambs among
INT: I send forth you as lambs in

Luke 10:18 Adv
GRK: τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ
NAS: fall from heaven like lightning.
KJV: I beheld Satan as lightning fall
INT: Satan as lightning out of

Luke 10:27 Adv
GRK: πλησίον σου ὡς σεαυτόν
KJV: thy neighbour as thyself.
INT: neighbor of you as yourself

Luke 11:1 Adv
GRK: τινὶ προσευχόμενον ὡς ἐπαύσατο εἶπέν
NAS: place, after He had finished,
KJV: a certain place, when he ceased, one
INT: a certain praying when he ceased said

Luke 11:2 Adv
GRK: θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῳ
KJV: will be done, as in heaven,
INT: will of you as in heaven

Luke 11:36 Adv
GRK: φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ
KJV: full of light, as when
INT: light all as when the

Luke 11:44 Adv
GRK: ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα
NAS: Woe to you! For you are like concealed
KJV: for ye are as graves which
INT: for you are as graves

Luke 12:27 Adv
GRK: αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one
KJV: not arrayed like one of these.
INT: of him was clothed as one of these

Luke 12:58 Adv
GRK: ὡς γὰρ ὑπάγεις
NAS: For while you are going
KJV: When thou goest with
INT: as indeed you go

Luke 15:19 Adv
GRK: ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν
KJV: make me as one of thy
INT: make me as one of the

Luke 15:21 Adv
GRK: ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν
INT: make me as one of the

Luke 15:25 Adv
GRK: ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν
NAS: was in the field, and when he came
KJV: and as he came
INT: a field and as coming [up] he drew near

Luke 16:1 Adv
GRK: διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ
KJV: unto him that he had wasted
INT: was accused to him as wasting the

Luke 17:6 Adv
GRK: ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως
NAS: you had faith like a mustard seed,
KJV: faith as a grain
INT: you had faith as a grain of mustard

Luke 18:11 Adv
GRK: ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ
NAS: or even like this tax collector.
KJV: or even as this publican.
INT: or even as this

Luke 18:17 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ
NAS: of God like a child
KJV: of God as a little child
INT: of God as a child no

Luke 19:5 Adv
GRK: καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ
NAS: When Jesus came
KJV: [way].And when Jesus came
INT: And as he came to

Luke 19:29 Adv
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς
NAS: When He approached Bethphage
KJV: it came to pass, when he was come nigh
INT: And it came to pass as he drew near to

Luke 19:41 Adv
GRK: Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν
NAS: When He approached [Jerusalem], He saw
KJV: And when he was come near, he beheld
INT: And as he drew near having seen

Luke 20:37 Adv
GRK: τῆς βάτου ὡς λέγει Κύριον
NAS: in the [passage about the burning] bush, where he calls
KJV: at the bush, when he calleth the Lord
INT: the bush when he called [the] Lord

Luke 21:35 Adv
GRK: ὡς παγίς ἐπεισελεύσεται
KJV: For as a snare shall it come
INT: as a snare will it come

Luke 22:26 Adv
GRK: ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος
NAS: you must become like the youngest,
KJV: you, let him be as the younger; and
INT: you let him be as the younger

Luke 22:26 Adv
GRK: ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν
NAS: and the leader like the servant.
KJV: he that is chief, as he that doth serve.
INT: he that leads as he that serves

Luke 22:27 Adv
GRK: ὑμῶν εἰμὶ ὡς ὁ διακονῶν
KJV: among you as he that serveth.
INT: of you am as he that serves

Luke 22:31 Adv
GRK: τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον
NAS: [permission] to sift you like wheat;
KJV: that he may sift [you] as wheat:
INT: for the sifting as wheat

Luke 22:52 Adv
GRK: καὶ πρεσβυτέρους Ὡς ἐπὶ λῃστὴν
KJV: Be ye come out, as against
INT: and elders As against a robber

Luke 22:61 Adv
GRK: τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ
NAS: of the Lord, how He had told
KJV: of the Lord, how he had said
INT: of the Lord how he said to him

Luke 22:66 Adv
GRK: Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα
NAS: When it was day, the Council of elders
KJV: And as soon as it was day,
INT: And when it became day

Luke 23:14 Adv
GRK: ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν
KJV: unto me, as one that perverteth
INT: man this as turning away the

Luke 23:26 Adv
GRK: Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν
NAS: When they led Him away, they seized
KJV: And as they led him
INT: And as they led away him

Luke 23:55 Adv
GRK: μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ
NAS: the tomb and how His body
KJV: the sepulchre, and how his body
INT: tomb also how was laid the

Luke 24:6 Adv
GRK: ἠγέρθη μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν
NAS: Remember how He spoke
KJV: remember how he spake
INT: is risen remember how he spoke to you

Luke 24:32 Adv
GRK: ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν
NAS: within us while He was speaking
KJV: within us, while he talked with us
INT: within us as he was speaking with us

Luke 24:32 Adv
GRK: τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν
NAS: to us on the road, while He was explaining
KJV: the way, and while he opened to us
INT: the road as he was opening to us

Luke 24:35 Adv
GRK: ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς
NAS: on the road and how He was recognized
KJV: the way, and how he was known of them
INT: road and how he was known to them

John 1:14 Adv
GRK: αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ
KJV: the glory as of the only begotten
INT: of him a glory as of an only only-begotten with

John 1:32 Adv
GRK: πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ
INT: Spirit descending as a dove out of

John 1:39 Adv
GRK: ὥρα ἦν ὡς δεκάτη
NAS: with Him that day, for it was about the tenth
KJV: for it was about the tenth hour.
INT: [The] hour was about [the] tenth

John 2:9 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐγεύσατο
NAS: When the headwaiter tasted
KJV: When the ruler of the feast
INT: when moreover had tasted

John 2:23 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἦν
NAS: Now when He was in Jerusalem
KJV: Now when he was in
INT: when moreover he was

John 4:1 Adv
GRK: Ὡς οὖν ἔγνω
NAS: Therefore when the Lord knew
KJV: When therefore the Lord
INT: When therefore knew

John 4:6 Adv
GRK: ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
NAS: by the well. It was about the sixth
INT: [The] hour was about [the] sixth

John 4:40 Adv
GRK: ὡς οὖν ἦλθον
NAS: So when the Samaritans came
KJV: So when the Samaritans were come
INT: When therefore came

John 6:10 Adv
GRK: τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι
NAS: in number about five thousand.
INT: the number about five thousand

John 6:12 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν
NAS: When they were filled, He said
INT: when moreover they were filled

John 6:16 Adv
GRK: Ὡς δὲ ὀψία
NAS: Now when evening came,
KJV: And when even was [now] come,
INT: when moreover evening

John 6:19 Adv
GRK: ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι
NAS: when they had rowed about three
KJV: when they had rowed about five
INT: Having rowed then about furlongs twenty

John 7:10 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἀνέβησαν
NAS: But when His brothers had gone
KJV: But when his brethren
INT: when however were gone up

John 7:10 Adv
GRK: φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ
NAS: up, not publicly, but as if, in secret.
KJV: openly, but as it were in secret.
INT: openly but as in secret

John 8:7 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐπέμενον
NAS: But when they persisted in asking
KJV: So when they continued asking
INT: as moreover they continued

John 11:6 Adv
GRK: ὡς οὖν ἤκουσεν
NAS: So when He heard that he was sick,
KJV: When he had heard therefore
INT: When therefore he heard

John 11:18 Adv
GRK: τῶν Ἰεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων
NAS: was near Jerusalem, about two miles
KJV: unto Jerusalem, about fifteen
INT: to Jerusalem about off furlongs

John 11:20 Adv
GRK: οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι
NAS: therefore, when she heard
KJV: Then Martha, as soon as she heard that
INT: Therefore Martha when she heard that

John 11:29 Adv
GRK: ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη
NAS: And when she heard it, she got
KJV: As soon as she heard
INT: She also when she heard rises up

John 11:32 Adv
GRK: οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου
NAS: Therefore, when Mary came
KJV: Then when Mary was come
INT: Therefore Mary when she came where

John 11:33 Adv
GRK: Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν
NAS: When Jesus therefore
KJV: When Jesus therefore
INT: Jesus therefore when he saw her

John 12:35 Adv
GRK: ἐστίν περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς
NAS: you. Walk while you have
INT: is Walk while the light

John 12:36 Adv
GRK: ὡς τὸ φῶς
NAS: While you have the Light,
INT: while the light

John 15:6 Adv
GRK: ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα
KJV: he is cast forth as a branch, and
INT: he is thrown out as the branch

John 18:6 Adv
GRK: ὡς οὖν εἶπεν
NAS: So when He said to them, I am
KJV: As soon then as he had said
INT: When therefore he said

John 19:14 Adv
GRK: ὥρα ἦν ὡς ἕκτη καὶ
NAS: for the Passover; it was about the sixth
INT: [the] hour was about the sixth and

John 19:33 Adv
GRK: Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον ἤδη
NAS: to Jesus, when they saw
KJV: But when they came to
INT: Jesus having come when they saw already

John 19:39 Adv
GRK: καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν
NAS: and aloes, about a hundred
INT: and aloes about litras a hundred

John 20:11 Adv
GRK: ἔξω κλαίουσα ὡς οὖν ἔκλαιεν
KJV: and as she wept,
INT: outside weeping As therefore she wept

John 21:8 Adv
GRK: γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν
NAS: from the land, but about one hundred
KJV: but as it were two hundred
INT: land but about from cubits

John 21:9 Adv
GRK: Ὡς οὖν ἀπέβησαν
NAS: So when they got out on the land,
KJV: As soon then as they were come
INT: When therefore they went up

Acts 1:10 Adv
GRK: καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν
KJV: And while they looked stedfastly
INT: And as looking intently they were

Acts 2:15 Adv
GRK: οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε
KJV: not drunken, as ye suppose,
INT: not indeed as you take it

Acts 3:12 Adv
GRK: τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει
NAS: do you gaze at us, as if by our own
KJV: on us, as though by our own
INT: why you look intently as if by [our] own power

Acts 3:22 Adv
GRK: ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ αὐτοῦ
NAS: UP FOR YOU A PROPHET LIKE ME FROM YOUR BRETHREN;
KJV: your brethren, like unto me; him
INT: brothers of you like me him

Acts 4:4 Adv
GRK: τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε
NAS: came to be about five
INT: of the men about thousand five

Acts 5:7 Adv
GRK: Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν
NAS: an interval of about three
KJV: And it was about the space of three
INT: it came to pass moreover about hours three

Acts 5:24 Adv
GRK: ὡς δὲ ἤκουσαν
NAS: Now when the captain of the temple
KJV: Now when the high priest and
INT: when moreover they heard

Acts 5:36 Adv
GRK: ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων ὃς
NAS: and a group of about four hundred
INT: of men number about four hundred who

Acts 7:23 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐπληροῦτο
NAS: But when he was approaching the age
KJV: And when he was full
INT: when moreover was fulfilled

Acts 7:37 Adv
GRK: ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ
NAS: UP FOR YOU A PROPHET LIKE ME FROM YOUR BRETHREN.'
KJV: your brethren, like unto me; him
INT: brothers of you like me

Acts 7:51 Adv
GRK: ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς οἱ πατέρες
NAS: Spirit; you are doing just as your fathers
KJV: the Holy Ghost: as your fathers
INT: Holy resist as the fathers

Acts 8:32 Adv
GRK: ἦν αὕτη Ὡς πρόβατον ἐπὶ
KJV: this, He was led as a sheep to
INT: was this As a sheep to

Acts 8:32 Adv
GRK: ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον
KJV: the slaughter; and like a lamb dumb
INT: he was led and as a lamb before

Acts 8:36 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐπορεύοντο
KJV: And as they went on
INT: as moreover they were going

Acts 9:18 Adv
GRK: τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες ἀνέβλεψέν
NAS: from his eyes something like scales,
INT: the eyes as it were scales he saw again

Acts 9:23 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐπληροῦντο
NAS: When many days
KJV: And after that many days
INT: when moreover were passed

Acts 10:7 Adv
GRK: ὡς δὲ ἀπῆλθεν
NAS: When the angel who was speaking
KJV: And when the angel which
INT: when moreover departed

Acts 10:11 Adv
GRK: σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
NAS: up, and an object like a great
KJV: unto him, as it had been a great sheet
INT: a vessel certain as a sheet great

Acts 10:17 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐν
NAS: Now while Peter was greatly perplexed
KJV: Now while Peter doubted
INT: while moreover in

Acts 10:25 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐγένετο
NAS: When Peter entered,
KJV: And as Peter was
INT: as moreover was

Acts 10:28 Adv
GRK: Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν
NAS: know how unlawful
KJV: know how that it is
INT: You know how unlawful it is

Acts 10:38 Adv
GRK: ἀπὸ Ναζαρέθ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν
NAS: of Nazareth, how God
KJV: How God anointed
INT: [was] from Nazareth how anointed him

Acts 10:47 Adv
GRK: ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς
NAS: Spirit just as we [did], can he?
INT: Holy received as also we

Acts 11:5 Adv
GRK: σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην
NAS: coming down like a great
KJV: descend, as it had been a great
INT: a vessel certain like a sheet great

Acts 11:16 Adv
GRK: τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης
NAS: of the Lord, how He used to say,
KJV: of the Lord, how that he said,
INT: the of [the] Lord how he said John

Acts 11:17 Adv
GRK: ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν
KJV: Forasmuch then as God gave
INT: God as also to us

Acts 13:18 Adv
GRK: καί ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον
NAS: For a period of about forty years
KJV: And about the time of forty years
INT: and about forty years [the] time

Acts 13:20 Adv
GRK: ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις
KJV: [unto them] judges about the space of four hundred
INT: about years four hundred

Acts 13:25 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐπλήρου
NAS: And while John was completing
KJV: And as John fulfilled
INT: while moreover was fulfilling

Acts 13:29 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐτέλεσαν
NAS: When they had carried out all
KJV: And when they had fulfilled all
INT: when moreover they finished

Acts 13:33 Adv
GRK: ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς καὶ ἐν
KJV: Jesus again; as it is also
INT: having raised up Jesus as also in

Acts 14:5 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐγένετο
NAS: And when an attempt was made
KJV: And when there was an assault
INT: when moreover there was

Acts 16:4 Adv
GRK: Ὡς δὲ διεπορεύοντο
NAS: Now while they were passing through
KJV: And as they went through the cities,
INT: while moreover they passed through

Acts 16:10 Adv
GRK: ὡς δὲ τὸ
NAS: When he had seen the vision,
KJV: And after he had seen the vision,
INT: when moreover the

Acts 16:15 Adv
GRK: ὡς δὲ ἐβαπτίσθη
NAS: And when she and her household
KJV: And when she was baptized, and
INT: when moreover she was baptized

Acts 17:13 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἔγνωσαν
NAS: But when the Jews of Thessalonica
KJV: But when the Jews of
INT: when moreover knew

Acts 17:15 Adv
GRK: Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν
KJV: to him with all speed, they departed.
INT: Timothy that as quickly as possible they should come

Acts 17:22 Adv
GRK: κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς
KJV: I perceive that in
INT: in all things that very religious you

Acts 17:28 Adv
GRK: καὶ ἐσμέν ὡς καί τινες
KJV: and have our being; as certain also
INT: and are as also some

Acts 18:5 Adv
GRK: Ὡς δὲ κατῆλθον
NAS: But when Silas and Timothy
KJV: And when Silas and
INT: when moreover came down

Acts 19:9 Adv
GRK: ὡς δέ τινες
NAS: But when some were becoming hardened
KJV: But when divers were hardened,
INT: when moreover some

Acts 19:21 Adv
GRK: ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ
NAS: Now after these things were finished,
INT: after moreover were fulfilled

Acts 19:34 Adv
GRK: ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας
INT: from all about ongoing hours

Acts 20:14 Adv
GRK: ὡς δὲ συνέβαλλεν
NAS: And when he met us at Assos,
KJV: And when he met with us
INT: when moreover he met with

Acts 20:18 Adv
GRK: ὡς δὲ παρεγένοντο
NAS: And when they had come to him, he said
KJV: And when they were come to
INT: when moreover they were come

Acts 20:20 Adv
GRK: ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην
NAS: how I did not shrink from declaring
KJV: [And] how I kept back nothing
INT: how nothing I kept back

Acts 20:24 Adv
GRK: τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν
NAS: to myself, so that I may finish
KJV: unto myself, so that I might finish
INT: dear to myself so as to finish the

Acts 21:1 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐγένετο
NAS: When we had parted
KJV: it came to pass, that after we
INT: when moreover it was

Acts 21:12 Adv
GRK: ὡς δὲ ἠκούσαμεν
NAS: When we had heard this,
KJV: And when we heard these things,
INT: when moreover we heard

Acts 21:27 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἔμελλον
NAS: When the seven days
KJV: And when the seven days
INT: when moreover were about

Acts 22:5 Adv
GRK: ὡς καὶ ὁ
KJV: As also the high priest
INT: as also the

Acts 22:11 Adv
GRK: ὡς δὲ οὐκ
NAS: But since I could not see because
KJV: And when I could not
INT: since moreover not

Acts 22:25 Adv
GRK: ὡς δὲ προέτειναν
NAS: But when they stretched
KJV: And as they bound him
INT: as moreover he stretched forward

Acts 23:11 Adv
GRK: εἶπεν Θάρσει ὡς γὰρ διεμαρτύρω
KJV: Paul: for as thou hast testified of
INT: said Take courage as indeed you did fully testify

Acts 23:15 Adv
GRK: εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν
NAS: to bring him down to you, as though you were going
KJV: to morrow, as though ye would
INT: to you as being about to examine

Acts 23:20 Adv
GRK: τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι
NAS: to the Council, as though they were going
KJV: the council, as though they would
INT: the Council as being about something

Acts 25:10 Adv
GRK: οὐδὲν ἠδίκησα ὡς καὶ σὺ
KJV: no wrong, as thou very well
INT: nothing I did wrong as also you

Acts 25:14 Adv
GRK: ὡς δὲ πλείους
NAS: While they were spending many
KJV: And when they had been there
INT: when moreover many

Acts 27:1 Adv
GRK: Ὡς δὲ ἐκρίθη
NAS: When it was decided that we would sail
KJV: And when it was determined that we
INT: when moreover it was decided

Acts 27:27 Adv
GRK: Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη
NAS: But when the fourteenth night
KJV: But when the fourteenth night
INT: when moreover the fourteenth

Acts 27:30 Adv
GRK: θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης
KJV: under colour as though they would
INT: sea with pretext as from [the] bow

Acts 27:37 Adv
GRK: τῷ πλοίῳ ὡς διακόσιαι ἑβδομήκοντα
INT: the ship thus two hundred seventy

Acts 28:4 Adv
GRK: ὡς δὲ εἶδον
NAS: When the natives saw
KJV: And when the barbarians saw
INT: when moreover saw

Acts 28:19 Adv
GRK: Καίσαρα οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους
KJV: unto Caesar; not that I had ought
INT: Ceasar not as the nation

Romans 1:9 Adv
GRK: υἱοῦ αὐτοῦ ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν
NAS: is my witness [as to] how unceasingly
KJV: Son, that without ceasing
INT: Son of him how unceasingly mention

Romans 1:21 Adv
GRK: θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν
KJV: [him] not as God,
INT: God not as God they glorified [him]

Romans 3:7 Adv
GRK: ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
KJV: I also judged as a sinner?
INT: yet also I as a sinner am judged

Romans 4:17 Adv
GRK: μὴ ὄντα ὡς ὄντα
KJV: not as though they were.
INT: not being as being

Romans 5:15 Adv
GRK: Ἀλλ' οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα
NAS: But the free gift is not like the transgression.
KJV: But not as the offence, so
INT: But [shall] not as the trespass

Romans 5:16 Adv
GRK: καὶ οὐχ ὡς δι' ἑνὸς
NAS: The gift is not like [that which came] through
KJV: And not as [it was] by one
INT: And [shall] not as by one

Romans 5:18 Adv
GRK: Ἄρα οὖν ὡς δι' ἑνὸς
KJV: Therefore as by the offence
INT: so then as by one

Romans 8:36 Adv
GRK: ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς
KJV: we are accounted as sheep
INT: day we were considered as sheep of slaughter

Romans 9:25 Adv
GRK: ὡς καὶ ἐν
INT: As also in

Romans 9:27 Adv
GRK: υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος
NAS: OF ISRAEL BE LIKE THE SAND
KJV: of Israel be as the sand of the sea,
INT: sons of Israel as the sand

Romans 9:29 Adv
GRK: ἡμῖν σπέρμα ὡς Σόδομα ἂν
NAS: WE WOULD HAVE BECOME LIKE SODOM,
KJV: a seed, we had been as Sodoma, and
INT: us a seed as Sodom anyhow

Romans 9:29 Adv
GRK: ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν
KJV: and been made like unto Gomorrha.
INT: we would have become and as Gomorrah anyhow

Romans 9:32 Adv
GRK: πίστεως ἀλλ' ὡς ἐξ ἔργων
NAS: [they did] not [pursue it] by faith, but as though [it were] by works.
KJV: faith, but as it were by the works
INT: faith but as by works

Romans 10:15 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ὡς ὡραῖοι οἱ
NAS: as it is written, HOW BEAUTIFUL
KJV: it is written, How beautiful
INT: as it has been written How beautiful the

Romans 11:2 Adv
GRK: ἡ γραφή ὡς ἐντυγχάνει τῷ
NAS: in [the passage about] Elijah, how he pleads
KJV: Elias? how he maketh intercession
INT: the Scripture how he pleads

Romans 11:33 Adv
GRK: γνώσεως θεοῦ ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ
NAS: of God! How unsearchable
KJV: of God! how unsearchable
INT: knowledge of God How unsearchable the

Romans 12:3 Adv
GRK: σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς
KJV: soberly, according as God
INT: to be sober-minded to each as God

Romans 13:9 Adv
GRK: πλησίον σου ὡς σεαυτόν
KJV: thy neighbour as thyself.
INT: neighbor of you as yourself

Romans 13:13 Adv
GRK: ὡς ἐν ἡμέρᾳ
KJV: Let us walk honestly, as in the day;
INT: As in [the] day

Romans 15:15 Adv
GRK: ἀπὸ μέρους ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς
NAS: to you on some points so as to remind you again,
KJV: in some sort, as putting you
INT: in part as reminding you

Romans 15:24 Adv
GRK: ὡς ἂν πορεύωμαι
NAS: whenever I go to Spain--
KJV: Whensoever I take my journey into
INT: whenever anyhow I might go

1 Corinthians 3:1 Adv
GRK: λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ'
KJV: speak unto you as unto spiritual, but
INT: to speak to you as to spiritual but

1 Corinthians 3:1 Adv
GRK: πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς σαρκίνοις ὡς
KJV: but as unto carnal,
INT: to spiritual but as to fleshly as

1 Corinthians 3:1 Adv
GRK: ὡς σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν
KJV: unto carnal, [even] as unto babes
INT: as to fleshly as to little children in

1 Corinthians 3:5 Adv
GRK: καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος
KJV: ye believed, even as the Lord gave
INT: also to each as the Lord

1 Corinthians 3:10 Adv
GRK: δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων
NAS: which was given to me, like a wise
KJV: unto me, as a wise
INT: having been given to me as a wise builder

1 Corinthians 3:15 Adv
GRK: οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός
KJV: yet so as by fire.
INT: thus however as through fire

1 Corinthians 4:1 Adv
GRK: λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ
KJV: of us, as of the ministers
INT: let reckon a man as servants of Christ

1 Corinthians 4:7 Adv
GRK: τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών
NAS: do you boast as if you had not received
KJV: dost thou glory, as if thou hadst
INT: why boast you as not having received

1 Corinthians 4:9 Adv
GRK: ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους ὅτι
KJV: last, as it were appointed to death:
INT: last set forth as appointed to death that

1 Corinthians 4:13 Adv
GRK: δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν ὡς περικαθάρματα τοῦ
KJV: we are made as the filth
INT: slandered we entreat as [the] refuse of the

1 Corinthians 4:14 Adv
GRK: ταῦτα ἀλλ' ὡς τέκνα μου
KJV: you, but as my beloved
INT: these things but as children my

1 Corinthians 4:18 Adv
GRK: Ὡς μὴ ἐρχομένου
NAS: have become arrogant, as though I were not coming
KJV: some are puffed up, as though I would
INT: As to not coming

1 Corinthians 5:3 Adv
GRK: ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν
NAS: this, as though I were present.
KJV: I verily, as absent in body,
INT: already have judged as being present the [one]

1 Corinthians 7:7 Adv
GRK: ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν
KJV: were even as I myself. But
INT: men to be as even myself

1 Corinthians 7:8 Adv
GRK: ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ
KJV: they abide even as I.
INT: if they should remain as even I

1 Corinthians 7:17 Adv
GRK: μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ
KJV: But as God hath distributed
INT: not to each as divided the

1 Corinthians 7:17 Adv
GRK: κύριος ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ
KJV: to every man, as the Lord
INT: Lord each as has called

1 Corinthians 7:25 Adv
GRK: δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ
KJV: my judgment, as one that hath obtained mercy
INT: however I give as having received mercy from

1 Corinthians 7:29 Adv
GRK: ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες
NAS: wives should be as though they had
KJV: wives be as though they had none;
INT: having wives as not having

1 Corinthians 7:30 Adv
GRK: οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες
NAS: who weep, as though they did not weep;
KJV: they that weep, as though they wept
INT: those weeping as not weeping

1 Corinthians 7:30 Adv
GRK: οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες
NAS: who rejoice, as though they did not rejoice;
KJV: they that rejoice, as though they rejoiced
INT: those rejoicing as not rejoicing

1 Corinthians 7:30 Adv
GRK: οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες
NAS: who buy, as though they did not possess;
KJV: they that buy, as though they possessed
INT: those buying as not possessing

1 Corinthians 7:31 Adv
GRK: τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι
NAS: the world, as though they did not make full use
KJV: this world, as not abusing
INT: the world as not using [it] as their own

1 Corinthians 8:7 Adv
GRK: τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν
NAS: eat [food] as if it were sacrificed to an idol;
KJV: eat [it] as a thing offered unto an idol;
INT: of the idol as of a thing sacrificed to an idol eat

1 Corinthians 9:5 Adv
GRK: γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ
KJV: a wife, as well as other
INT: a wife to take about as also the

1 Corinthians 9:20 Adv
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος ἵνα
KJV: unto the Jews I became as a Jew, that
INT: to the Jews as a Jew that

1 Corinthians 9:20 Adv
GRK: ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον
KJV: the law, as under
INT: under law as under law

1 Corinthians 9:21 Adv
GRK: τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος μὴ
KJV: To them that are without law, as without law,
INT: to those without law as without law not

1 Corinthians 9:26 Adv
GRK: οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως
KJV: run, not as uncertainly; so
INT: so run as not uncertainly

1 Corinthians 9:26 Adv
GRK: οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα
KJV: not as one that beateth
INT: so I fight as not [the] air

1 Corinthians 10:15 Adv
GRK: ὡς φρονίμοις λέγω
KJV: I speak as to wise men; judge
INT: As to intelligent ones I speak

1 Corinthians 11:34 Adv
GRK: δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω
NAS: matters I will arrange when I come.
KJV: will I set in order when I come.
INT: and [the] other things as soon as anyhow I might come

1 Corinthians 12:2 Adv
GRK: τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε
NAS: idols, however you were led.
KJV: these dumb idols, even as ye were led.
INT: mute as anyhow you might be led

1 Corinthians 13:11 Adv
GRK: νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν
NAS: I used to speak like a child,
KJV: I spake as a child,
INT: a child I spoke as a child I thought

1 Corinthians 13:11 Adv
GRK: νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην
NAS: a child, think like a child, reason
KJV: I understood as a child,
INT: a child I thought as a child I reasoned

1 Corinthians 13:11 Adv
GRK: νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ὅτε
NAS: a child, reason like a child; when
KJV: a child, I thought as a child: but
INT: a child I reasoned as a child but when

1 Corinthians 14:33 Adv
GRK: ἀλλὰ εἰρήνης ὡς ἐν πάσαις
KJV: but of peace, as in all
INT: but of peace as in all

1 Corinthians 16:10 Adv
GRK: Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
KJV: the work of the Lord, as I also
INT: of [the] Lord he works as also I

2 Corinthians 1:7 Adv
GRK: εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε
INT: knowing that as partners you are

2 Corinthians 2:17 Adv
GRK: γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ
NAS: For we are not like many, peddling
KJV: we are not as many, which corrupt
INT: indeed we are as the many

2 Corinthians 2:17 Adv
GRK: θεοῦ ἀλλ' ὡς ἐξ εἰλικρινείας
KJV: of God: but as of sincerity,
INT: of God but as of sincerity

2 Corinthians 2:17 Adv
GRK: εἰλικρινείας ἀλλ' ὡς ἐκ θεοῦ
KJV: sincerity, but as of God,
INT: sincerity but as of God

2 Corinthians 3:1 Adv
GRK: μὴ χρῄζομεν ὥς τινες συστατικῶν
KJV: or need we, as some [others], epistles
INT: not we need as some commendatory

2 Corinthians 3:5 Adv
GRK: λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν
KJV: to think any thing as of ourselves;
INT: to reckon anything as of ourselves

2 Corinthians 5:19 Adv
GRK: ὡς ὅτι θεὸς
NAS: namely, that God was in Christ
KJV: To wit, that God
INT: how that God

2 Corinthians 5:20 Adv
GRK: οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ
NAS: for Christ, as though God
KJV: for Christ, as though God did beseech
INT: therefore we are ambassadors as it were God

2 Corinthians 6:4 Adv
GRK: συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι
KJV: ourselves as the ministers
INT: commending themselves as God's servants

2 Corinthians 6:8 Adv
GRK: καὶ εὐφημίας ὡς πλάνοι καὶ
KJV: and good report: as deceivers, and
INT: and good report as deceivers and yet

2 Corinthians 6:9 Adv
GRK: ὡς ἀγνοούμενοι καὶ
KJV: As unknown, and
INT: as being unknown and

2 Corinthians 6:9 Adv
GRK: καὶ ἐπιγινωσκόμενοι ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ
KJV: and [yet] well known; as dying, and,
INT: and well-known as dying and

2 Corinthians 6:9 Adv
GRK: ἰδοὺ ζῶμεν ὡς παιδευόμενοι καὶ
KJV: behold, we live; as chastened, and
INT: Behold we live as punished and

2 Corinthians 6:10 Adv
GRK: ὡς λυπούμενοι ἀεὶ
KJV: As sorrowful, yet
INT: as sorrowful always

2 Corinthians 6:10 Adv
GRK: δὲ χαίροντες ὡς πτωχοὶ πολλοὺς
KJV: alway rejoicing; as poor, yet
INT: moreover rejoicing as poor many

2 Corinthians 6:10 Adv
GRK: δὲ πλουτίζοντες ὡς μηδὲν ἔχοντες
KJV: many rich; as having nothing,
INT: moreover enriching as nothing having

2 Corinthians 6:13 Adv
GRK: αὐτὴν ἀντιμισθίαν ὡς τέκνοις λέγω
KJV: (I speak as unto [my] children,)
INT: [the] same [as] recompense as to children I speak

2 Corinthians 7:14 Adv
GRK: κατῃσχύνθην ἀλλ' ὡς πάντα ἐν
KJV: ashamed; but as we spake all things
INT: I was put to shame but as all things in

2 Corinthians 7:15 Adv
GRK: ὑμῶν ὑπακοήν ὡς μετὰ φόβου
NAS: of you all, how you received
KJV: of you all, how with fear
INT: of you obedience how with fear

2 Corinthians 9:5 Adv
GRK: εἶναι οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ
NAS: as a bountiful gift and not affected by covetousness.
KJV: ready, as [a matter of] bounty, and
INT: to be thus as a blessing and

2 Corinthians 9:5 Adv
GRK: καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν
INT: and not as [of] covetousness

2 Corinthians 10:2 Adv
GRK: λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα
NAS: who regard us as if we walked
KJV: think of us as if we walked according
INT: reckon of us as according to flesh

2 Corinthians 10:9 Adv
GRK: μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν
KJV: not seem as if I would terrify
INT: [I] not might seem as if anyhow frightening

2 Corinthians 10:14 Adv
GRK: οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι
NAS: ourselves, as if we did not reach
KJV: beyond [our measure], as though we reached
INT: Not indeed as not reaching

2 Corinthians 11:3 Adv
GRK: μή πως ὡς ὁ ὄφις
KJV: by any means, as the serpent
INT: lest by any means as the serpent

2 Corinthians 11:15 Adv
GRK: αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης
KJV: be transformed as the ministers
INT: of him masquerade as servants of righteousness

2 Corinthians 11:16 Adv
GRK: μή¦γε κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ
KJV: if otherwise, yet as a fool receive
INT: otherwise even as a fool receive

2 Corinthians 11:17 Adv
GRK: λαλῶ ἀλλ' ὡς ἐν ἀφροσύνῃ
KJV: the Lord, but as it were foolishly, in
INT: do I speak but as in foolishness

2 Corinthians 11:21 Adv
GRK: ἀτιμίαν λέγω ὡς ὅτι ἡμεῖς
KJV: as concerning reproach, as though we
INT: dishonor I speak as that we

2 Corinthians 13:2 Adv
GRK: καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ
NAS: I have previously said when present
KJV: foretell you, as if I were present,
INT: and I say beforehand as being present the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page