Ἰησοῦ
Englishman's Concordance
Ἰησοῦ (Iēsou) — 332 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
NAS: of the genealogy of Jesus the Messiah,
KJV: of the generation of Jesus Christ,
INT: [the] book of [the] generation of Jesus Christ son

Matthew 1:18 N-GMS
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ
NAS: the birth of Jesus Christ
KJV: Now the birth of Jesus Christ was
INT: now of Jesus Christ the

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν
NAS: Now after Jesus was born in Bethlehem
KJV: Now when Jesus was born in
INT: moreover Jesus having been born in

Matthew 8:34 N-DMS
GRK: ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες
NAS: out to meet Jesus; and when they saw
KJV: to meet Jesus: and when they saw
INT: meet Jesus and having seen

Matthew 9:10 N-DMS
GRK: συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς
NAS: it happened that as Jesus was reclining
KJV: it came to pass, as Jesus sat at meat
INT: were reclining [at table] with Jesus and the

Matthew 9:27 N-DMS
GRK: ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: As Jesus went on from there,
KJV: And when Jesus departed thence,
INT: from there Jesus followed him

Matthew 14:1 N-GMS
GRK: τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ
NAS: heard the news about Jesus,
KJV: heard of the fame of Jesus,
INT: the news of Jesus

Matthew 14:12 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: and reported to Jesus.
KJV: went and told Jesus.
INT: told [it] to Jesus

Matthew 15:1 N-DMS
GRK: προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: came to Jesus from Jerusalem
KJV: Then came to Jesus scribes and
INT: come to Jesus from Jerusalem

Matthew 17:4 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ Ἰησοῦ Κύριε καλόν
NAS: Peter said to Jesus, Lord, it is good
KJV: and said unto Jesus, Lord,
INT: said to Jesus master good

Matthew 17:19 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν
NAS: came to Jesus privately
KJV: the disciples to Jesus apart,
INT: disciples to Jesus in private

Matthew 18:1 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς
NAS: came to Jesus and said,
KJV: the disciples unto Jesus, saying,
INT: disciples to Jesus saying Who

Matthew 21:27 N-DMS
GRK: ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ
NAS: And answering Jesus, they said,
KJV: they answered Jesus, and said,
INT: having answered Jesus they said not

Matthew 26:6 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν
NAS: Now when Jesus was in Bethany,
KJV: Now when Jesus was in
INT: moreover Jesus having been in

Matthew 26:17 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
NAS: came to Jesus and asked,
KJV: came to Jesus, saying
INT: disciples to Jesus saying Where

Matthew 26:49 N-DMS
GRK: προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε
NAS: Judas went to Jesus and said,
KJV: he came to Jesus, and said,
INT: having come up to Jesus he said Greetings

Matthew 26:51 N-GMS
GRK: τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν
NAS: who were with Jesus reached
KJV: of them which were with Jesus stretched out
INT: of those with Jesus having stretched out [his]

Matthew 26:59 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν
NAS: against Jesus, so
KJV: false witness against Jesus, to put
INT: against Jesus so that him

Matthew 26:69 N-GMS
GRK: ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου
NAS: You too were with Jesus the Galilean.
KJV: wast with Jesus of Galilee.
INT: were with Jesus the Galilean

Matthew 26:71 N-GMS
GRK: ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: This man was with Jesus of Nazareth.
KJV: also with Jesus of Nazareth.
INT: was with Jesus of Nazareth

Matthew 26:75 N-GMS
GRK: τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι
NAS: the word which Jesus had said,
KJV: the word of Jesus, which
INT: the word of Jesus who had said

Matthew 27:1 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι
NAS: together against Jesus to put Him to death;
KJV: counsel against Jesus to put
INT: against Jesus so that they might put to death

Matthew 27:55 N-DMS
GRK: ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς
NAS: had followed Jesus from Galilee
KJV: which followed Jesus from Galilee,
INT: followed Jesus from

Matthew 27:57 N-DMS
GRK: ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
NAS: had also become a disciple of Jesus.
KJV: himself was Jesus' disciple:
INT: was discipled to Jesus

Matthew 27:58 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ τότε ὁ
NAS: for the body of Jesus. Then
KJV: the body of Jesus. Then
INT: body of Jesus Then

Mark 1:1 N-GMS
GRK: τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
NAS: of the gospel of Jesus Christ,
KJV: of the gospel of Jesus Christ,
INT: of the gospel of Jesus Christ Son

Mark 1:24 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες
NAS: What business do we have with each other, Jesus of Nazareth?
KJV: with thee, thou Jesus of Nazareth?
INT: and to you Jesus of Nazareth are you come

Mark 2:15 N-DMS
GRK: συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς
NAS: were dining with Jesus and His disciples;
KJV: also together with Jesus and his
INT: were reclining [at table] with Jesus and the

Mark 5:7 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ
NAS: What business do we have with each other, Jesus, Son
KJV: with thee, Jesus, [thou] Son
INT: and to you Jesus Son

Mark 5:21 N-GMS
GRK: διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
NAS: When Jesus had crossed over again
KJV: And when Jesus was passed over again
INT: having passed over Jesus in the

Mark 5:27 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν
NAS: about Jesus, she came
KJV: When she had heard of Jesus, came in
INT: concerning Jesus having come in

Mark 9:4 N-DMS
GRK: συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: and they were talking with Jesus.
KJV: they were talking with Jesus.
INT: talking with Jesus

Mark 9:5 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Ἰησοῦ ῥαββί καλόν
NAS: said to Jesus, Rabbi,
KJV: and said to Jesus, Master,
INT: says to Jesus Rabbi good

Mark 10:47 N-VMS
GRK: Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
NAS: out and say, Jesus, Son
KJV: and say, Jesus, [thou] Son of David,
INT: Son of David Jesus have mercy on me

Mark 11:33 N-DMS
GRK: ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ
NAS: Answering Jesus, they said,
KJV: and said unto Jesus, We
INT: having answered to Jesus they say not

Mark 14:55 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς
NAS: against Jesus to put Him to death,
KJV: for witness against Jesus to put
INT: against Jesus testimony to

Mark 14:67 N-GMS
GRK: ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: You also were with Jesus the Nazarene.
KJV: wast with Jesus of Nazareth.
INT: were Jesus

Mark 15:43 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: craved the body of Jesus.
INT: body of Jesus

Luke 3:21 N-GMS
GRK: λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ
NAS: were baptized, Jesus was also
KJV: it came to pass, that Jesus also
INT: people and Jesus having been baptized and

Luke 3:29 N-GMS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ
NAS: the son of Joshua, the son of Eliezer,
INT: of Joshua of Eliezer

Luke 4:34 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες
NAS: What business do we have with each other, Jesus of Nazareth?
KJV: [thou] Jesus of Nazareth?
INT: and to you Jesus of Nazareth Are you come

Luke 5:8 N-GMS
GRK: τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε
NAS: [that], he fell down at Jesus' feet,
KJV: [it], he fell down at Jesus' knees,
INT: the knees of Jesus saying Depart

Luke 5:19 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ
NAS: [of the crowd], in front of Jesus.
KJV: the midst before Jesus.
INT: before Jesus

Luke 6:11 N-DMS
GRK: ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: what they might do to Jesus.
KJV: what they might do to Jesus.
INT: they should do to Jesus

Luke 7:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: about Jesus, he sent
KJV: when he heard of Jesus, he sent unto
INT: about Jesus he sent to

Luke 8:28 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ
NAS: What business do we have with each other, Jesus, Son
KJV: thee, Jesus, [thou] Son
INT: and to you Jesus Son

Luke 8:35 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: at the feet of Jesus, clothed
KJV: at the feet of Jesus, clothed, and
INT: feet of Jesus And they were afraid

Luke 8:41 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν
NAS: and he fell at Jesus' feet,
KJV: at Jesus' feet,
INT: feet of Jesus he begged him

Luke 17:13 N-VMS
GRK: φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον
NAS: saying, Jesus, Master,
KJV: and said, Jesus, Master,
INT: [their] voice saying Jesus Master have compassion on

Luke 18:38 N-VMS
GRK: ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ
NAS: out, saying, Jesus, Son
KJV: saying, Jesus, [thou] Son
INT: he called out saying Jesus Son of David

Luke 22:47 N-DMS
GRK: ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν
NAS: them; and he approached Jesus to kiss
KJV: and drew near unto Jesus to kiss him.
INT: drew near to Jesus to kiss him

Luke 23:26 N-GMS
GRK: ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ
NAS: to carry behind Jesus.
KJV: that he might bear [it] after Jesus.
INT: behind Jesus

Luke 23:42 N-DMS
GRK: καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ μνήσθητί μου
NAS: And he was saying, Jesus, remember
KJV: And he said unto Jesus, Lord, remember
INT: And he said to Jesus Remember me

Luke 23:52 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and begged the body of Jesus.
INT: body of Jesus

Luke 24:3 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: the body of the Lord Jesus.
KJV: the body of the Lord Jesus.
INT: of the Lord Jesus

Luke 24:19 N-GMS
GRK: Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ
NAS: to Him, The things about Jesus the Nazarene,
KJV: Concerning Jesus of Nazareth,
INT: The things concerning Jesus of Nazareth

John 1:17 N-GMS
GRK: ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο
NAS: were realized through Jesus Christ.
KJV: came by Jesus Christ.
INT: truth through Jesus Christ came

John 1:36 N-DMS
GRK: ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει
NAS: and he looked at Jesus as He walked,
KJV: looking upon Jesus as he walked,
INT: having looked at Jesus walking he says

John 1:37 N-DMS
GRK: ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: him speak, and they followed Jesus.
KJV: and they followed Jesus.
INT: followed Jesus

John 2:1 N-GMS
GRK: μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ
NAS: and the mother of Jesus was there;
KJV: and the mother of Jesus was there:
INT: mother of Jesus there

John 2:3 N-GMS
GRK: μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν
NAS: out, the mother of Jesus said
KJV: wine, the mother of Jesus saith unto
INT: mother of Jesus to him

John 12:3 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν
NAS: the feet of Jesus and wiped
KJV: the feet of Jesus, and
INT: feet of Jesus and wiped

John 12:22 N-DMS
GRK: λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ
NAS: came and told Jesus.
KJV: Philip tell Jesus.
INT: tell Jesus

John 13:23 N-GMS
GRK: κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα
NAS: There was reclining on Jesus' bosom
KJV: leaning on Jesus' bosom one
INT: bosom of Jesus whom loved

John 13:25 N-GMS
GRK: στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ
NAS: thus on Jesus' bosom,
KJV: then lying on Jesus' breast saith
INT: breast of Jesus he says to him

John 18:15 N-DMS
GRK: δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος
NAS: was following Jesus, and [so] [was] another
KJV: followed Jesus, and
INT: moreover Jesus Simon Peter

John 18:15 N-DMS
GRK: συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν
NAS: and entered with Jesus into the court
KJV: and went in with Jesus into the palace
INT: entered with Jesus into the

John 18:22 N-DMS
GRK: ῥάπισμα τῷ Ἰησοῦ εἰπών Οὕτως
NAS: struck Jesus, saying,
KJV: struck Jesus with the palm of his hand,
INT: a blow with the palm to Jesus having said Thus

John 18:32 N-GMS
GRK: λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν
NAS: the word of Jesus which
KJV: the saying of Jesus might be fulfilled,
INT: word of Jesus might be fulfilled which

John 19:9 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Ἰησοῦ Πόθεν εἶ
NAS: and said to Jesus, Where
KJV: and saith unto Jesus, Whence art
INT: says to Jesus from where are

John 19:25 N-GMS
GRK: σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ
NAS: by the cross of Jesus were His mother,
KJV: by the cross of Jesus his mother,
INT: cross of Jesus the mother

John 19:38 N-GMS
GRK: μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ
NAS: a disciple of Jesus, but a secret
KJV: a disciple of Jesus, but
INT: a disciple of Jesus concealed however

John 19:38 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν
NAS: the body of Jesus; and Pilate
KJV: the body of Jesus: and
INT: body of Jesus and gave leave

John 19:40 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν
NAS: the body of Jesus and bound
KJV: took they the body of Jesus, and wound
INT: body of Jesus and bound

John 20:12 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: the body of Jesus had been lying.
KJV: where the body of Jesus had lain.
INT: body of Jesus

John 21:21 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Ἰησοῦ Κύριε οὗτος
NAS: him said to Jesus, Lord,
KJV: him saith to Jesus, Lord, and
INT: says to Jesus Lord this man

Acts 1:14 N-GMS
GRK: μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν
NAS: the mother of Jesus, and with His brothers.
KJV: Mary the mother of Jesus, and with
INT: mother of Jesus and with

Acts 2:38 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς
NAS: in the name of Jesus Christ
KJV: in the name of Jesus Christ for
INT: the name of Jesus Christ for the

Acts 3:6 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: to you: In the name of Jesus Christ
KJV: the name of Jesus Christ
INT: the name of Jesus Christ of

Acts 4:2 N-DMS
GRK: ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν
NAS: and proclaiming in Jesus the resurrection
KJV: through Jesus the resurrection
INT: in Jesus the resurrection

Acts 4:10 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: that by the name of Jesus Christ
KJV: the name of Jesus Christ
INT: the name of Jesus Christ of

Acts 4:13 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν
NAS: them as having been with Jesus.
KJV: they had been with Jesus.
INT: with Jesus they were

Acts 4:18 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: at all in the name of Jesus.
KJV: in the name of Jesus.
INT: name of Jesus

Acts 4:30 N-GMS
GRK: παιδός σου Ἰησοῦ
NAS: of Your holy servant Jesus.
KJV: holy child Jesus.
INT: servant of you Jesus

Acts 4:33 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως
NAS: of the Lord Jesus, and abundant
KJV: of the Lord Jesus: and
INT: of the Lord Jesus of the resurrection

Acts 5:40 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλυσαν
NAS: in the name of Jesus, and [then] released
KJV: in the name of Jesus, and let
INT: name of Jesus and released

Acts 7:45 N-GMS
GRK: ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ
NAS: brought it in with Joshua upon dispossessing
KJV: with Jesus into
INT: of us with Joshua in the

Acts 7:59 N-VMS
GRK: λέγοντα Κύριε Ἰησοῦ δέξαι τὸ
NAS: Lord Jesus, receive
KJV: saying, Lord Jesus, receive my
INT: saying Lord Jesus receive the

Acts 8:12 N-GMS
GRK: τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐβαπτίζοντο
NAS: and the name of Jesus Christ,
KJV: the name of Jesus Christ,
INT: the name of Jesus Christ they were baptized

Acts 8:16 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus.
KJV: the name of the Lord Jesus.)
INT: of the Lord Jesus

Acts 9:27 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ
NAS: in the name of Jesus.
KJV: in the name of Jesus.
INT: name of Jesus

Acts 10:36 N-GMS
GRK: εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός
NAS: peace through Jesus Christ (He is Lord
KJV: peace by Jesus Christ: (he
INT: peace by Jesus Christ he

Acts 10:48 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι
NAS: in the name of Jesus Christ.
INT: the name Jesus Christ to be baptized

Acts 15:11 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι
NAS: of the Lord Jesus, in the same
KJV: of the Lord Jesus Christ
INT: of [the] Lord Jesus we believe to be saved

Acts 15:26 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: for the name of our Lord Jesus Christ.
KJV: of our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

Acts 16:7 N-GMS
GRK: τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ
NAS: and the Spirit of Jesus did not permit
INT: the Spirit of Jesus

Acts 16:18 N-GMS
GRK: ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν
NAS: you in the name of Jesus Christ
KJV: in the name of Jesus Christ to come
INT: in name of Jesus Christ to come out

Acts 18:25 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐπιστάμενος μόνον
NAS: the things concerning Jesus, being acquainted
INT: concerning Jesus knowing only

Acts 19:5 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: in the name of the Lord Jesus.
KJV: the name of the Lord Jesus.
INT: of the Lord Jesus

Acts 19:13 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες Ὁρκίζω
NAS: of the Lord Jesus, saying,
KJV: of the Lord Jesus, saying,
INT: of the Lord Jesus saying We adjure

Acts 19:17 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: of the Lord Jesus was being magnified.
KJV: of the Lord Jesus was magnified.
INT: of the Lord Jesus

Acts 20:24 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ διαμαρτύρασθαι τὸ
NAS: from the Lord Jesus, to testify solemnly
KJV: the Lord Jesus, to testify
INT: the Lord Jesus to testify fully the

Acts 20:35 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς
NAS: of the Lord Jesus, that He Himself
KJV: the words of the Lord Jesus, how he
INT: of the Lord Jesus that himself

Acts 21:13 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: for the name of the Lord Jesus.
KJV: the name of the Lord Jesus.
INT: of the Lord Jesus

Acts 25:19 N-GMS
GRK: περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος ὃν
NAS: a dead man, Jesus, whom Paul
KJV: of one Jesus, which was dead, whom
INT: concerning a certain Jesus who is dead whom

Acts 26:9 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: to the name of Jesus of Nazareth.
KJV: to the name of Jesus of Nazareth.
INT: the name of Jesus the Nazarene

Acts 28:23 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε
NAS: them concerning Jesus, from both
KJV: them concerning Jesus, both out of
INT: concerning Jesus from both

Acts 28:31 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
NAS: the Lord Jesus Christ
KJV: the Lord Jesus Christ,
INT: the Lord Jesus Christ with

Romans 1:1 N-GMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητὸς
NAS: of Christ Jesus, called
KJV: a servant of Jesus Christ,
INT: Paul servant of Jesus Christ a called

Romans 1:4 N-GMS
GRK: ἀναστάσεως νεκρῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: of holiness, Jesus Christ
INT: resurrection of [the] dead Jesus Christ the

Romans 1:6 N-GMS
GRK: ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: are the called of Jesus Christ;
KJV: also the called of Jesus Christ:
INT: you called of Jesus Christ

Romans 1:7 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and Lord Jesus Christ

Romans 1:8 N-GMS
GRK: μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ
NAS: through Jesus Christ
KJV: God through Jesus Christ for
INT: of me through Jesus Christ for

Romans 2:16 N-GMS
GRK: διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: through Christ Jesus.
KJV: of men by Jesus Christ according
INT: by Christ Jesus

Romans 3:22 N-GMS
GRK: διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς
NAS: through faith in Jesus Christ for all
KJV: faith of Jesus Christ
INT: through faith of Jesus Christ toward

Romans 3:24 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: which is in Christ Jesus;
KJV: that is in Christ Jesus:
INT: [is] in Christ Jesus

Romans 3:26 N-GMS
GRK: ἐκ πίστεως Ἰησοῦ
NAS: of the one who has faith in Jesus.
KJV: which believeth in Jesus.
INT: [is] of [the] faith of Jesus

Romans 5:1 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through our Lord Jesus Christ,
KJV: our Lord Jesus Christ:
INT: Lord of us Jesus Christ

Romans 5:11 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι'
NAS: through our Lord Jesus Christ, through
KJV: our Lord Jesus Christ, by
INT: Lord of us Jesus Christ through

Romans 5:15 N-GMS
GRK: ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς
NAS: of the one Man, Jesus Christ, abound
KJV: man, Jesus Christ,
INT: one man Jesus Christ to

Romans 5:17 N-GMS
GRK: τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through the One, Jesus Christ.
KJV: by one, Jesus Christ.)
INT: the one Jesus Christ

Romans 5:21 N-GMS
GRK: αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: life through Jesus Christ our Lord.
KJV: life by Jesus Christ our
INT: eternal through Jesus Christ the

Romans 6:11 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: to God in Christ Jesus.
KJV: unto God through Jesus Christ our
INT: in Christ Jesus

Romans 6:23 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
NAS: life in Christ Jesus our Lord.
KJV: life through Jesus Christ our
INT: in Christ Jesus the Lord

Romans 7:25 N-GMS
GRK: θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: through Jesus Christ
KJV: God through Jesus Christ our
INT: God through Jesus Christ the

Romans 8:1 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ κατὰ
NAS: for those who are in Christ Jesus.
KJV: Christ Jesus, who walk
INT: in Christ Jesus not according to

Romans 8:2 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν σε
NAS: in Christ Jesus has set you free
KJV: in Christ Jesus hath made me
INT: in Christ Jesus set free you

Romans 8:39 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
NAS: which is in Christ Jesus our Lord.
KJV: which is in Christ Jesus our Lord.
INT: in Christ Jesus the Lord

Romans 14:14 N-DMS
GRK: ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν
NAS: in the Lord Jesus that nothing
KJV: the Lord Jesus, that
INT: in [the] Lord Jesus that nothing [is]

Romans 15:6 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and Father of our Lord Jesus Christ.
KJV: of our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

Romans 15:16 N-GMS
GRK: λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ
NAS: of Christ Jesus to the Gentiles,
KJV: the minister of Jesus Christ
INT: a minister Christ of Jesus to the

Romans 15:17 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς
NAS: in Christ Jesus I have
KJV: through Jesus Christ
INT: in Christ Jesus [as to] the things pertaining to

Romans 15:30 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
NAS: by our Lord Jesus Christ
KJV: for the Lord Jesus Christ's sake,
INT: Lord of us Jesus Christ and

Romans 16:3 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: my fellow workers in Christ Jesus,
KJV: in Christ Jesus:
INT: in Christ Jesus

Romans 16:20 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
NAS: of our Lord Jesus be with you.
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: Lord of us Jesus [be] with you

Romans 16:24 Noun-GMS
GRK: Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: Lord of us Jesus Christ [be] with

Romans 16:25 N-GMS
GRK: τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ
NAS: and the preaching of Jesus Christ,
KJV: the preaching of Jesus Christ,
INT: the proclamation of Jesus Christ according to

Romans 16:27 N-GMS
GRK: θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ
NAS: through Jesus Christ,
KJV: [be] glory through Jesus Christ for
INT: God through Jesus Christ to whom

1 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ
NAS: [as] an apostle of Jesus Christ
KJV: [to be] an apostle of Jesus Christ
INT: a called apostle of Jesus Christ by [the]

1 Corinthians 1:2 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις
NAS: in Christ Jesus, saints
KJV: Christ Jesus, called
INT: in Christ Jesus called saints

1 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: call upon the name of Jesus Christ our
INT: Lord of us Jesus Christ in

1 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and [from] the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

1 Corinthians 1:4 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: which was given you in Christ Jesus,
KJV: you by Jesus Christ;
INT: in Christ Jesus

1 Corinthians 1:7 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ:
INT: Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:8 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: in the day of our Lord Jesus Christ.
KJV: of our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:9 N-GMS
GRK: υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: with His Son, Jesus Christ
KJV: of his Son Jesus Christ our
INT: Son of him Jesus Christ the

1 Corinthians 1:10 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἵνα
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, that
INT: Lord of us Jesus Christ that

1 Corinthians 1:30 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὃς ἐγενήθη
NAS: But by His doing you are in Christ Jesus, who
KJV: in Christ Jesus, who of
INT: in Christ Jesus who was made

1 Corinthians 4:15 N-DMS
GRK: γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ
NAS: for in Christ Jesus I became your father
KJV: in Christ Jesus I have begotten
INT: indeed Christ Jesus through the

1 Corinthians 4:17 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καθὼς πανταχοῦ
INT: in Christ Jesus as everywhere

1 Corinthians 5:4 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμῶν
NAS: of our Lord Jesus, when you are assembled,
KJV: of our Lord Jesus Christ, when ye
INT: Lord of us Jesus having been gathered together you

1 Corinthians 5:4 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: with the power of our Lord Jesus,
KJV: of our Lord Jesus Christ,
INT: Lord of us Jesus

1 Corinthians 6:11 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
NAS: of the Lord Jesus Christ
KJV: the name of the Lord Jesus, and by
INT: Lord of us Jesus Christ and

1 Corinthians 15:31 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
NAS: I have in Christ Jesus our Lord, I die
KJV: in Christ Jesus our Lord,
INT: in Christ Jesus the Lord

1 Corinthians 15:57 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through our Lord Jesus Christ.
KJV: our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 16:23 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ' ὑμῶν
NAS: of the Lord Jesus be with you.
KJV: of our Lord Jesus Christ
INT: of the Lord Jesus [be] with you

1 Corinthians 16:24 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀμήν
NAS: be with you all in Christ Jesus. Amen.
KJV: in Christ Jesus. Amen.
INT: in Christ Jesus Amen

2 Corinthians 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
NAS: of Christ Jesus by the will
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ by
INT: apostle of Christ Jesus by will

2 Corinthians 1:2 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and [from] the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

2 Corinthians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, the Father
INT: Lord of us Jesus Christ the

2 Corinthians 1:14 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: in the day of our Lord Jesus.
KJV: the day of the Lord Jesus.
INT: Lord of us Jesus

2 Corinthians 4:6 Noun-GMS
GRK: ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: in [the] face of Jesus Christ

2 Corinthians 4:10 N-GMS
GRK: νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
NAS: the dying of Jesus, so
KJV: of the Lord Jesus, that
INT: death [of] Jesus in the

2 Corinthians 4:10 N-GMS
GRK: ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
NAS: that the life of Jesus also
KJV: also of Jesus might be made manifest
INT: life of Jesus in the

2 Corinthians 4:11 N-GMS
GRK: ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν
NAS: that the life of Jesus also
KJV: also of Jesus might be made manifest
INT: life of Jesus might appear in

2 Corinthians 4:14 N-GMS
GRK: ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ
NAS: us also with Jesus and will present
KJV: also by Jesus, and shall present
INT: us through Jesus will raise up and

2 Corinthians 8:9 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, that,
INT: Lord of us Jesus Christ that

2 Corinthians 11:31 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν ὁ
NAS: of the Lord Jesus, He who is blessed
KJV: of our Lord Jesus Christ, which
INT: of the Lord Jesus knows he who

2 Corinthians 13:14 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
KJV: of the Lord Jesus Christ,
INT: of the Lord Jesus Christ and

Galatians 1:1 N-GMS
GRK: ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
NAS: but through Jesus Christ
KJV: but by Jesus Christ, and
INT: but through Jesus Christ and

Galatians 1:3 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ,
KJV: [from] our Lord Jesus Christ,
INT: and the Lord Jesus Christ

Galatians 1:12 N-GMS
GRK: δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: a revelation of Jesus Christ.
KJV: by the revelation of Jesus Christ.
INT: by a revelation of Jesus Christ

Galatians 2:4 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα ἡμᾶς
NAS: in Christ Jesus, in order
KJV: in Christ Jesus, that they might bring
INT: in Christ Jesus that us

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡμεῖς
NAS: in Christ Jesus, even
KJV: by the faith of Jesus Christ, even
INT: faith of Christ Jesus also we

Galatians 3:14 N-DMS
GRK: γένηται ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα
NAS: that in Christ Jesus the blessing
KJV: through Jesus Christ;
INT: might come in Jesus Christ that

Galatians 3:22 N-GMS
GRK: ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ
NAS: by faith in Jesus Christ
KJV: faith of Jesus Christ
INT: by faith of Jesus Christ might be given

Galatians 3:26 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: faith in Christ Jesus.
KJV: in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Galatians 3:28 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: one in Christ Jesus.
KJV: in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Galatians 5:6 N-DMS
GRK: γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή
NAS: For in Christ Jesus neither
KJV: For in Jesus Christ neither
INT: indeed Christ Jesus neither circumcision

Galatians 5:24 N-GMS
GRK: τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα
NAS: who belong to Christ Jesus have crucified
INT: of Christ Jesus the flesh

Galatians 6:12 N-GMS
GRK: τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ μὴ διώκωνται
INT: of Christ Jesus not they might be persecuted

Galatians 6:14 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι'
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, by
INT: Lord of us Jesus Christ through

Galatians 6:17 N-GMS
GRK: στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
NAS: on my body the brand-marks of Jesus.
KJV: the marks of the Lord Jesus.
INT: marks Jesus on of the

Galatians 6:18 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
NAS: of our Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: Lord of us Jesus Christ [be] with

Ephesians 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
NAS: of Christ Jesus by the will
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ by
INT: apostle of Christ Jesus by will

Ephesians 1:1 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in Christ Jesus:
KJV: in Christ Jesus:
INT: in Christ Jesus

Ephesians 1:2 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and [from] the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

Ephesians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, who
INT: Lord of us Jesus Christ

Ephesians 1:5 N-GMS
GRK: υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς
NAS: through Jesus Christ
KJV: by Jesus Christ
INT: adoption through Jesus Christ to

Ephesians 1:15 N-DMS
GRK: τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν
NAS: in the Lord Jesus which [exists] among
KJV: in the Lord Jesus, and love
INT: the Lord Jesus and the

Ephesians 1:17 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, the Father
INT: Lord of us Jesus Christ the

Ephesians 2:6 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: [places] in Christ Jesus,
KJV: [places] in Christ Jesus:
INT: in Christ Jesus

Ephesians 2:7 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: toward us in Christ Jesus.
KJV: through Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Ephesians 2:10 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις
NAS: in Christ Jesus for good
KJV: in Christ Jesus unto good
INT: in Christ Jesus for works

Ephesians 2:13 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ
NAS: in Christ Jesus you who
KJV: in Christ Jesus ye who
INT: in Christ Jesus you who

Ephesians 2:20 N-GMS
GRK: αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: Christ Jesus Himself
KJV: and prophets, Jesus Christ himself
INT: himself Christ Jesus

Ephesians 3:1 N-GMS
GRK: τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: of Christ Jesus for the sake
KJV: Paul, the prisoner of Jesus Christ for
INT: of Christ Jesus for you

Ephesians 3:6 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ
NAS: in Christ Jesus through
INT: in Christ Jesus through the

Ephesians 3:11 N-DMS
GRK: τῷ χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
NAS: out in Christ Jesus our Lord,
KJV: in Christ Jesus our Lord:
INT: Christ Jesus the Lord

Ephesians 3:14 Noun-GMS
GRK: Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: of our Lord Jesus Christ,
INT: Lord of our Jesus Christ

Ephesians 3:21 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας
NAS: and in Christ Jesus to all
KJV: by Christ Jesus throughout all
INT: in Christ Jesus to all

Ephesians 4:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ Ἰησοῦ
NAS: in Him, just as truth is in Jesus,
KJV: is in Jesus:
INT: in Jesus

Ephesians 5:20 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ
NAS: of our Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ;
INT: Lord of us Jesus Christ to him who

Ephesians 6:23 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

Philippians 1:1 N-GMS
GRK: δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς
NAS: of Christ Jesus, To all
KJV: the servants of Jesus Christ,
INT: servants of Christ Jesus to all the

Philippians 1:1 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν
NAS: in Christ Jesus who are in Philippi,
KJV: in Christ Jesus which are at
INT: in Christ Jesus who are

Philippians 1:2 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and [from] the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

Philippians 1:6 N-GMS
GRK: ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the day of Christ Jesus.
KJV: [it] until the day of Jesus Christ:
INT: until [the] day of Jesus Christ

Philippians 1:8 N-GMS
GRK: σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: with the affection of Christ Jesus.
KJV: in the bowels of Jesus Christ.
INT: [the] affection Christ of Jesus

Philippians 1:11 N-GMS
GRK: τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς
NAS: which [comes] through Jesus Christ,
KJV: which are by Jesus Christ, unto
INT: which [are] by Jesus Christ to

Philippians 1:19 N-GMS
GRK: τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of the Spirit of Jesus Christ,
KJV: of the Spirit of Jesus Christ,
INT: of the Spirit of Jesus Christ

Philippians 1:26 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ
NAS: in Christ Jesus through
KJV: in Jesus Christ
INT: in Christ Jesus in me

Philippians 2:5 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: was also in Christ Jesus,
KJV: in Christ Jesus:
INT: in Christ Jesus [was]

Philippians 2:10 N-GMS
GRK: τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ
NAS: that at the name of Jesus EVERY
KJV: at the name of Jesus every knee
INT: the name of Jesus every knee

Philippians 2:19 N-DMS
GRK: ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως
NAS: in the Lord Jesus to send
KJV: in the Lord Jesus to send Timotheus
INT: in [the] Lord Jesus Timothy soon

Philippians 2:21 N-GMS
GRK: τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: interests, not those of Christ Jesus.
KJV: the things which are Jesus Christ's.
INT: the things of Christ Jesus

Philippians 3:3 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ
NAS: and glory in Christ Jesus and put no
KJV: in Christ Jesus, and have
INT: in Christ Jesus and not

Philippians 3:8 N-GMS
GRK: γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου
NAS: Christ Jesus my Lord,
KJV: of Christ Jesus my
INT: knowledge of Christ Jesus the Lord

Philippians 3:12 N-GMS
GRK: ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: I was laid hold of by Christ Jesus.
KJV: of Christ Jesus.
INT: by Christ Jesus

Philippians 3:14 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: of God in Christ Jesus.
KJV: in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Philippians 4:7 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and your minds in Christ Jesus.
KJV: through Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Philippians 4:19 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in glory in Christ Jesus.
KJV: by Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

Philippians 4:21 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀσπάζονται ὑμᾶς
NAS: in Christ Jesus. The brethren
KJV: Christ Jesus. The brethren
INT: in Christ Jesus greet you

Philippians 4:23 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
NAS: of the Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: of the Lord Jesus Christ [be] with

Colossians 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
NAS: an apostle of Jesus Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ by
INT: apostle of Christ Jesus by [the] will

Colossians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, praying
INT: Lord of us Jesus Christ continually

Colossians 1:4 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν
NAS: in Christ Jesus and the love
KJV: in Christ Jesus, and of the love
INT: in Christ Jesus and the

Colossians 3:17 N-GMS
GRK: ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ εὐχαριστοῦντες τῷ
NAS: of the Lord Jesus, giving thanks
KJV: of the Lord Jesus, giving thanks
INT: [the] name of [the] Lord Jesus giving thanks

Colossians 4:12 N-GMS
GRK: δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ πάντοτε ἀγωνιζόμενος
NAS: a bondslave of Jesus Christ,
INT: a servant of Christ Jesus always striving

1 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις
NAS: and the Lord Jesus Christ:
KJV: and [in] the Lord Jesus Christ: Grace
INT: and [the] Lord Jesus Christ Grace

1 Thessalonians 1:1 Noun-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

1 Thessalonians 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν
NAS: in our Lord Jesus Christ
KJV: in our Lord Jesus Christ, in the sight
INT: Lord of us Jesus Christ before

1 Thessalonians 2:14 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὅτι τὰ
NAS: in Christ Jesus that are in Judea,
KJV: in Christ Jesus: for ye
INT: in Christ Jesus because the same things

1 Thessalonians 2:19 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ
NAS: of our Lord Jesus at His coming?
KJV: of our Lord Jesus Christ at
INT: Lord of us Jesus at

1 Thessalonians 3:13 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων
NAS: of our Lord Jesus with all
KJV: of our Lord Jesus Christ with
INT: Lord of us Jesus with all

1 Thessalonians 4:1 N-DMS
GRK: ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ἵνα καθὼς
NAS: you in the Lord Jesus, that as you received
KJV: the Lord Jesus, that as
INT: in [the] Lord Jesus so that even as

1 Thessalonians 4:2 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ
NAS: you by [the authority of] the Lord Jesus.
KJV: by the Lord Jesus.
INT: the Lord Jesus

1 Thessalonians 4:14 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν
NAS: who have fallen asleep in Jesus.
KJV: which sleep in Jesus will God
INT: through Jesus will bring with

1 Thessalonians 5:9 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: through our Lord Jesus Christ,
KJV: our Lord Jesus Christ,
INT: Lord of us Jesus Christ

1 Thessalonians 5:18 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς
NAS: will for you in Christ Jesus.
KJV: in Christ Jesus concerning you.
INT: in Christ Jesus toward you

1 Thessalonians 5:23 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη
NAS: of our Lord Jesus Christ.
KJV: of our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ may be preserved

1 Thessalonians 5:28 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ'
NAS: of our Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: Lord of us Jesus Christ [be] with

2 Thessalonians 1:1 N-DMS
GRK: καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ:
KJV: and the Lord Jesus Christ:
INT: and the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 1:2 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and the Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 1:7 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ
NAS: the Lord Jesus will be revealed
KJV: the Lord Jesus shall be revealed
INT: of the Lord Jesus from heaven

2 Thessalonians 1:8 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
NAS: the gospel of our Lord Jesus.
KJV: of our Lord Jesus Christ:
INT: Lord of us Jesus

2 Thessalonians 1:12 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν
NAS: of our Lord Jesus will be glorified
KJV: Lord Jesus Christ
INT: Lord of us Jesus in you

2 Thessalonians 1:12 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and [the] Lord Jesus Christ.
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and of [the] Lord Jesus Christ

2 Thessalonians 2:1 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
NAS: of our Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ, and
INT: Lord of us Jesus Christ and

2 Thessalonians 2:14 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the glory of our Lord Jesus Christ.
KJV: of our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

2 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στέλλεσθαι
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: Lord of us Jesus Christ [that] withdraw

2 Thessalonians 3:12 N-GMS
GRK: ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα
NAS: in the Lord Jesus Christ
KJV: our Lord Jesus Christ, that
INT: by our Lord Jesus Christ that

2 Thessalonians 3:18 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
NAS: of our Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: Lord of us Jesus Christ [be] with

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ' ἐπιταγὴν
NAS: of Christ Jesus according
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ by
INT: apostle of Christ Jesus according to [the] command

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος
NAS: and of Christ Jesus, [who is] our hope,
KJV: and Lord Jesus Christ, [which
INT: and Christ Jesus the hope

1 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου
NAS: the Father and Christ Jesus our Lord.
KJV: Father and Jesus Christ our
INT: and Christ Jesus the Lord

1 Timothy 1:12 N-DMS
GRK: με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ
NAS: Christ Jesus our Lord,
KJV: I thank Christ Jesus our Lord,
INT: me Christ Jesus who Lord

1 Timothy 1:14 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: which are [found] in Christ Jesus.
KJV: is in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

1 Timothy 3:13 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in the faith that is in Christ Jesus.
KJV: is in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

1 Timothy 4:6 N-GMS
GRK: διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ ἐντρεφόμενος τοῖς
NAS: of Christ Jesus, [constantly] nourished
KJV: minister of Jesus Christ,
INT: a servant of Christ Jesus being nourished with the

1 Timothy 5:21 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν
NAS: and of Christ Jesus and of [His] chosen
KJV: and the Lord Jesus Christ, and
INT: and Christ Jesus and the

1 Timothy 6:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: Lord of us Jesus Christ and

1 Timothy 6:13 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος
NAS: and of Christ Jesus, who testified
KJV: and [before] Christ Jesus, who before
INT: and Christ Jesus the [one] having testified

1 Timothy 6:14 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ:
INT: Lord of us Jesus Christ

2 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος
NAS: of Christ Jesus by the will
KJV: Paul, an apostle of Jesus Christ by
INT: apostle of Christ Jesus by [the] will

2 Timothy 1:1 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: of life in Christ Jesus,
KJV: is in Christ Jesus,
INT: in Christ Jesus

2 Timothy 1:2 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου
NAS: the Father and Christ Jesus our Lord.
KJV: and Christ Jesus our Lord.
INT: and Christ Jesus the Lord

2 Timothy 1:9 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων
NAS: us in Christ Jesus from all
KJV: Christ Jesus before
INT: in Christ Jesus before time

2 Timothy 1:10 N-GMS
GRK: ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ καταργήσαντος μὲν
NAS: Christ Jesus, who abolished
KJV: of our Saviour Jesus Christ, who
INT: of us Christ Jesus having annulled indeed

2 Timothy 1:13 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: and love which are in Christ Jesus.
KJV: is in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

2 Timothy 2:1 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in the grace that is in Christ Jesus.
KJV: that is in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

2 Timothy 2:3 N-GMS
GRK: στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: soldier of Christ Jesus.
KJV: a good soldier of Jesus Christ.
INT: soldier of Christ Jesus

2 Timothy 2:10 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης
NAS: which is in Christ Jesus [and] with [it] eternal
KJV: is in Christ Jesus with eternal
INT: in Christ Jesus with glory

2 Timothy 3:12 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται
NAS: in Christ Jesus will be persecuted.
KJV: Christ Jesus shall suffer persecution.
INT: in Christ Jesus will be persecuted

2 Timothy 3:15 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: faith which is in Christ Jesus.
KJV: is in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus

2 Timothy 4:1 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος
NAS: and of Christ Jesus, who is to judge
KJV: and the Lord Jesus Christ, who
INT: and Christ Jesus who is about

Titus 1:1 N-GMS
GRK: ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ
NAS: and an apostle of Jesus Christ,
KJV: an apostle of Jesus Christ,
INT: an apostle moreover of Jesus Christ according to

Titus 1:4 N-GMS
GRK: καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος
NAS: and Christ Jesus our Savior.
KJV: and the Lord Jesus Christ our
INT: and Christ Jesus the Savior

Titus 2:13 N-GMS
GRK: ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: and Savior, Christ Jesus,
KJV: our Saviour Jesus Christ;
INT: of us Christ Jesus

Titus 3:6 N-GMS
GRK: πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ
NAS: through Jesus Christ
KJV: abundantly through Jesus Christ our
INT: richly through Jesus Christ the

Philemon 1:1 N-GMS
GRK: δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος
NAS: of Christ Jesus, and Timothy
KJV: Paul, a prisoner of Jesus Christ, and
INT: prisoner of Christ Jesus and Timothy

Philemon 1:3 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: our Father and the Lord Jesus Christ.
KJV: and the Lord Jesus Christ.
INT: and [the] Lord Jesus Christ

Philemon 1:9 N-GMS
GRK: δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: a prisoner of Christ Jesus--
KJV: also a prisoner of Jesus Christ.
INT: prisoner of Christ Jesus

Philemon 1:23 N-DMS
GRK: ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
NAS: in Christ Jesus, greets
KJV: in Christ Jesus;
INT: in Christ Jesus

Philemon 1:25 N-GMS
GRK: τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
NAS: of the Lord Jesus Christ
KJV: of our Lord Jesus Christ [be] with
INT: of the Lord Jesus Christ [be] with

Hebrews 10:10 N-GMS
GRK: τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ
NAS: of the body of Jesus Christ
KJV: of the body of Jesus Christ
INT: of the body of Jesus Christ once for all

Hebrews 10:19 N-GMS
GRK: τῷ αἵματι Ἰησοῦ
NAS: the holy place by the blood of Jesus,
KJV: by the blood of Jesus,
INT: the blood of Jesus

Hebrews 12:24 N-DMS
GRK: νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ καὶ αἵματι
NAS: and to Jesus, the mediator of a new
KJV: And to Jesus the mediator of the new
INT: new mediator to Jesus and to [the] blood

Hebrews 13:21 N-GMS
GRK: αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ
NAS: through Jesus Christ,
KJV: sight, through Jesus Christ; to whom
INT: him through Jesus Christ to whom [be]

James 1:1 N-GMS
GRK: καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος
NAS: and of the Lord Jesus Christ,
KJV: of the Lord Jesus Christ,
INT: and of [the] Lord Jesus Christ servant

James 2:1 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς
NAS: Lord Jesus Christ
KJV: Lord Jesus Christ,
INT: Lord of us Jesus Christ [Lord]

1 Peter 1:1 N-GMS
GRK: ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς
NAS: an apostle of Jesus Christ,
KJV: an apostle of Jesus Christ,
INT: Peter apostle of Jesus Christ to [the] elect

1 Peter 1:2 N-GMS
GRK: ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ χάρις
NAS: to obey Jesus Christ
KJV: of the blood of Jesus Christ:
INT: sprinkling of [the] blood of Jesus Christ Grace

1 Peter 1:3 N-GMS
GRK: κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ
NAS: of our Lord Jesus Christ,
KJV: of our Lord Jesus Christ, which
INT: Lord of us Jesus Christ who

1 Peter 1:3 N-GMS
GRK: δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ
NAS: the resurrection of Jesus Christ
KJV: the resurrection of Jesus Christ
INT: through [the] resurrection of Jesus Christ from among

1 Peter 1:7 N-GMS
GRK: ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: at the revelation of Jesus Christ;
KJV: at the appearing of Jesus Christ:
INT: in [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 1:13 N-GMS
GRK: ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: to you at the revelation of Jesus Christ.
KJV: at the revelation of Jesus Christ;
INT: at [the] revelation of Jesus Christ

1 Peter 2:5 N-GMS
GRK: θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: to God through Jesus Christ.
KJV: to God by Jesus Christ.
INT: to God by Jesus Christ

1 Peter 3:21 N-GMS
GRK: δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the resurrection of Jesus Christ,
KJV: by the resurrection of Jesus Christ:
INT: by [the] resurrection of Jesus Christ

1 Peter 4:11 N-GMS
GRK: θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ
NAS: through Jesus Christ,
KJV: through Jesus Christ,
INT: God through Jesus Christ to whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page