ἂν
Englishman's Concordance
ἂν (an) — 166 Occurrences

Matthew 2:13 Prtcl
GRK: ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι
KJV: there until I bring thee
INT: there until anyhow I should tell you

Matthew 5:18 Prtcl
GRK: ὑμῖν ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ
INT: to you until anyhow shall pass away

Matthew 5:18 Prtcl
GRK: νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται
INT: law until anyhow all come to pass

Matthew 5:19 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ
INT: whoever moreover anyhow shall practice and

Matthew 5:21 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν φονεύσῃ ἔνοχος
INT: whoever moreover anyhow shall murder liable

Matthew 5:22 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν εἴπῃ τῷ
INT: whoever moreover anyhow shall say to

Matthew 5:22 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ
INT: whoever moreover anyhow shall say Fool

Matthew 5:26 Prtcl
GRK: ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν
INT: from there until anyhow you pay the

Matthew 5:31 Prtcl
GRK: δέ Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν
INT: moreover whoever anyhow shall divorce the

Matthew 10:11 Prtcl
GRK: ἣν δ' ἂν πόλιν ἢ
KJV: and there abide till ye go thence.
INT: whatever moreover anyhow city or

Matthew 10:11 Prtcl
GRK: μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
KJV: And into whatsoever city or
INT: remain until anyhow you go forth

Matthew 10:14 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται
INT: And whoever anyhow not will receive

Matthew 10:23 Prtcl
GRK: Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ
INT: Israel until if be come the

Matthew 10:33 Prtcl
GRK: ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με
INT: whoever moreover anyhow shall deny me

Matthew 10:42 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα
INT: And whoever anyhow shall give to drink to one of

Matthew 11:21 Prtcl
GRK: ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ
KJV: they would have repented long ago in
INT: you long ago anyhow in sackcloth

Matthew 11:23 Prtcl
GRK: σοί ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς
KJV: Sodom, it would have remained until
INT: you it had remained anyhow until which

Matthew 12:7 Prtcl
GRK: θυσίαν οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς
KJV: sacrifice, ye would not
INT: sacrifice not anyhow you had condemned the

Matthew 12:20 Prtcl
GRK: σβέσει ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς
INT: he will quench until anyhow he bring forth unto

Matthew 12:32 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν εἴπῃ κατὰ
INT: whoever moreover anyhow speaks against

Matthew 12:50 Prtcl
GRK: ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ
INT: whoever indeed anyhow shall do the

Matthew 15:5 Prtcl
GRK: λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ
INT: say whoever anyhow shall say the

Matthew 16:25 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν
INT: whoever however anyhow might lose the

Matthew 16:28 Prtcl
GRK: θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν
KJV: taste of death, till they see the Son
INT: of death until anyhow they have seen the

Matthew 18:6 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα
INT: whoever moreover anyhow shall cause to stumble one

Matthew 19:9 Prtcl
GRK: ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν
INT: that whoever anyhow shall divorce which

Matthew 20:27 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν
INT: and whoever anyhow would among

Matthew 21:22 Prtcl
GRK: πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν
KJV: all things, whatsoever ye shall ask
INT: all things as many as anyhow you might ask in

Matthew 21:44 Prtcl
GRK: ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει
INT: whomever moreover anyhow it shall fall it will grind to powder

Matthew 22:44 Prtcl
GRK: μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
INT: of me until anyhow I place the

Matthew 23:16 Prtcl
GRK: λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν
INT: say whoever anyhow shall swear by

Matthew 23:16 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν
INT: whoever however anyhow shall swear by

Matthew 23:18 Prtcl
GRK: καί Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν
INT: And [you say] whoever anyhow shall swear by

Matthew 23:18 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν
INT: whoever however anyhow shall swear by

Matthew 23:30 Prtcl
GRK: ἡμῶν οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν
KJV: of our fathers, we would not have been
INT: of us not anyhow we would have been with them

Matthew 23:39 Prtcl
GRK: ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε Εὐλογημένος
INT: now until anyhow you say Blessed

Matthew 24:22 Prtcl
GRK: ἐκεῖναι οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα
KJV: there should no
INT: those not anyhow there would have been saved any

Matthew 24:34 Prtcl
GRK: αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα
KJV: shall not pass, till all these things
INT: this until anyhow all these things

Matthew 24:43 Prtcl
GRK: ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ
KJV: would come, he would have watched,
INT: comes he would have watched anyhow and not

Matthew 24:43 Prtcl
GRK: καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι
KJV: and would not
INT: and not anyhow have allowed to be dug through

Matthew 25:27 Prtcl
GRK: ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν
KJV: I should have received
INT: I should have received anyhow my own

Matthew 26:48 Prtcl
GRK: λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός
INT: saying whomever anyhow I shall kiss he

Mark 3:29 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς
KJV: But he that shall blaspheme against
INT: whoever moreover anyhow shall blaspheme against

Mark 3:35 Prtcl
GRK: ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ
INT: for whoever indeed anyhow shall do the

Mark 6:10 Prtcl
GRK: μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
INT: remain until anyhow you go out from there

Mark 6:11 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ
INT: And that anyhow place not

Mark 6:56 Prtcl
GRK: καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς
KJV: and as many as touched him
INT: And wherever anyhow he entered into

Mark 6:56 Prtcl
GRK: καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ
INT: and as many as anyhow touched him

Mark 8:35 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ἀπολέσει τὴν
INT: whoever moreover anyhow may lose the

Mark 9:1 Prtcl
GRK: θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν
INT: of death until anyhow they see the

Mark 9:37 Prtcl
GRK: Ὃς ἂν ἓν τῶν
INT: whoever anyhow one

Mark 9:37 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται
INT: and whoever anyhow me shall receive

Mark 9:41 Prtcl
GRK: Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς
INT: whoever indeed anyhow might give to drink you

Mark 9:42 Prtcl
GRK: Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα
INT: And whoever anyhow might cause to stumble one

Mark 10:11 Prtcl
GRK: αὐτοῖς Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν
INT: to them whoever anyhow should divorce the

Mark 10:15 Prtcl
GRK: ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται
INT: to you whoever anyhow not shall receive

Mark 10:43 Prtcl
GRK: ἀλλ' ὃς ἂν θέλῃ μέγας
INT: but whoever anyhow desires great

Mark 10:44 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν
INT: and whoever anyhow desires among

Mark 11:23 Prtcl
GRK: ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ
INT: that whoever anyhow shall say to the

Mark 12:36 Prtcl
GRK: μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
INT: of me until anyhow I place of the

Mark 13:20 Prtcl
GRK: ἡμέρας οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα
KJV: no flesh should be saved: but
INT: days no anyhow there would have been saved any

Mark 14:44 Prtcl
GRK: λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός
INT: saying whomever anyhow I shall kiss he

Luke 1:62 Prtcl
GRK: τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι
INT: the what anyhow he might wish to be called

Luke 2:26 Prtcl
GRK: πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τὸν
INT: before that anyhow he should see the

Luke 2:35 Prtcl
GRK: ῥομφαία ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ
INT: a sword so that anyhow might be revealed of

Luke 6:11 Prtcl
GRK: ἀλλήλους τί ἂν ποιήσαιεν τῷ
INT: one another [as to] what what they should do

Luke 7:39 Prtcl
GRK: προφήτης ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ
KJV: a prophet, would have known
INT: prophet would have known anyhow who and

Luke 8:18 Prtcl
GRK: ἀκούετε ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ
INT: you hear whoever anyhow indeed might have

Luke 8:18 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ
INT: and whoever anyhow not might have

Luke 9:4 Prtcl
GRK: εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε
INT: into whatever anyhow house you might enter

Luke 9:5 Prtcl
GRK: καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται
INT: And as many as anyhow not might receive

Luke 9:24 Prtcl
GRK: ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
INT: whoever indeed anyhow might desire the

Luke 9:24 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν
INT: whoever moreover anyhow might lose the

Luke 9:26 Prtcl
GRK: ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με
INT: whoever indeed anyhow might have been ashamed of me

Luke 9:27 Prtcl
GRK: θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν
INT: of death until anyhow they shall have seen the

Luke 9:46 Prtcl
GRK: τὸ τίς ἂν εἴη μείζων
INT: this who anyhow might be greatest

Luke 9:48 Prtcl
GRK: καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται
INT: and whoever anyhow me shall receive

Luke 10:5 Prtcl
GRK: ἣν δ' ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν
INT: whatever moreover anyhow you might enter house

Luke 10:8 Prtcl
GRK: εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε
INT: into whatever anyhow city you might enter

Luke 10:10 Prtcl
GRK: ἣν δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε
INT: whatever moreover anyhow city you might enter

Luke 10:13 Prtcl
GRK: ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ
KJV: repented, sitting in sackcloth and
INT: you long ago anyhow in sackcloth

Luke 10:35 Prtcl
GRK: καὶ ὅ ἂν προσδαπανήσῃς ἐγὼ
INT: and whatever anyhow you might expend more I

Luke 12:8 Prtcl
GRK: πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν
INT: Every one who anyhow may confess in

Luke 12:39 Prtcl
GRK: ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ
KJV: would come, he would have watched,
INT: is coming he would have watched anyhow and not

Luke 13:25 Prtcl
GRK: ἀφ' οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ
INT: from what anyhow shall have risen up the

Luke 15:26 Prtcl
GRK: ἐπυνθάνετο τί ἂν εἴη ταῦτα
INT: he inquired what anyhow might be these things

Luke 17:6 Prtcl
GRK: σινάπεως ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ
KJV: of mustard seed, ye might say
INT: of mustard you might say anyhow to the mulberry tree

Luke 17:6 Prtcl
GRK: καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν
KJV: the sea; and it should obey you.
INT: and it would obey anyhow you

Luke 17:33 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ ζωογονήσει
INT: whoever also anyhow may lose will preserve

Luke 18:17 Prtcl
GRK: ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται
INT: to you whoever anyhow not shall receive

Luke 19:23 Prtcl
GRK: σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα
KJV: I might have required
INT: with interest anyhow it I might have collected

Luke 20:18 Prtcl
GRK: ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει
INT: whomever moreover anyhow it might fall it will grind to powder

Luke 20:43 Prtcl
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς
INT: until anyhow I place the

Luke 21:32 Prtcl
GRK: αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται
KJV: not pass away, till all
INT: this until anyhow all shall have taken place

John 1:33 Prtcl
GRK: Ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ
INT: Upon whom anyhow you shall see the

John 2:5 Prtcl
GRK: διακόνοις ὅ ἂν λέγῃ ὑμῖν
INT: servants Whatever anyhow he might say to you

John 4:10 Prtcl
GRK: πεῖν σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν
KJV: thou wouldest have asked
INT: to drink you anyhow would have asked him

John 4:10 Prtcl
GRK: καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ
KJV: of him, and he would have given thee
INT: and he would have given anyhow to you water

John 4:14 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ
INT: whoever however anyhow might drink of

John 5:19 Prtcl
GRK: ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ
NAS: of Himself, unless [it is] something
INT: whatever indeed anyhow he does

John 5:46 Prtcl
GRK: Μωυσεῖ ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί περὶ
INT: Moses you would have believed anyhow me concerning

John 8:19 Prtcl
GRK: πατέρα μου ἂν ᾔδειτε
KJV: my Father also.
INT: Father of me anyhow you would have known

John 8:42 Prtcl
GRK: ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ
KJV: your Father, ye would love me:
INT: were you would have loved anyhow me I

John 9:41 Prtcl
GRK: ἦτε οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν
KJV: ye were blind, ye should have no
INT: you were not anyhow you would have sin

John 11:21 Prtcl
GRK: ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ
INT: here not anyhow would have died the

John 11:22 Prtcl
GRK: ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν
INT: that whatever anyhow you might ask

John 11:32 Prtcl
GRK: ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν
KJV: my brother had not died.
INT: here not anyhow of me died

John 13:20 Prtcl
GRK: ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω
NAS: to you, he who receives whomever I send
INT: He that receives anyhow any I shall send

john 13:24 Prtcl
GRK: πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ
INT: to ask who it is about

John 14:2 Prtcl
GRK: μή εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι
KJV: if [it were] not [so], I would have told you.
INT: not I said anyhow to you

John 14:13 Prtcl
GRK: καὶ ὅτι ἂν αἰτήσητε ἐν
INT: And whatever anyhow you might ask in

John 14:28 Prtcl
GRK: με ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύομαι
KJV: ye loved me, ye would rejoice, because
INT: me you would have rejoiced anyhow that I am going

John 15:16 Prtcl
GRK: ἵνα ὅτι ἂν αἰτήσητε τὸν
INT: that whatever anyhow you might ask the

John 15:19 Prtcl
GRK: ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον
KJV: the world would love
INT: the world anyhow the own

John 16:23 Prtcl
GRK: λέγω ὑμῖν ἄν τι αἰτήσητε
NAS: I say to you, if you ask
INT: I say to you anyhow whatever you might ask

John 18:30 Prtcl
GRK: ποιῶν οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν
KJV: a malefactor, we would not
INT: make not anyhow to you we would have delivered

John 18:36 Prtcl
GRK: ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν ἵνα μὴ
KJV: this world, then would my servants
INT: my would fight anyhow that not

John 20:23 Prtcl
GRK: ἄν τινων ἀφῆτε
NAS: If you forgive the sins
KJV: Whose soever sins ye remit,
INT: anyhow of any you might forgive

John 20:23 Prtcl
GRK: ἀφέωνται αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε
NAS: [their sins] have been forgiven them; if you retain
KJV: [and] whose soever [sins] ye retain,
INT: they are forgiven to them anyhow any you might retain

Acts 2:21 Prtcl
GRK: πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ
INT: everyone who anyhow shall call upon the

Acts 2:35 Prtcl
GRK: ἕως ἂν θῶ τοὺς
KJV: Until I make thy foes
INT: until anyhow I place the

Acts 2:39 Prtcl
GRK: μακρὰν ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος
KJV: our God shall call.
INT: a distance as many as anyhow might call [the] Lord

Acts 2:45 Prtcl
GRK: πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν
KJV: [men], as every man had need.
INT: to all as anyhow anyone need

Acts 3:20 Prtcl
GRK: ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ
INT: so that anyhow might come times

Acts 3:22 Prtcl
GRK: πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς
INT: all things as many as anyhow he might say to

Acts 4:35 Prtcl
GRK: ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν
KJV: according as he had
INT: to each according as anyhow anyone need

Acts 5:24 Prtcl
GRK: αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο
INT: them what anyhow might be this

Acts 7:3 Prtcl
GRK: γῆν ἣν ἄν σοι δείξω
INT: land which anyhow to you I will show

Acts 8:31 Prtcl
GRK: Πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν
KJV: he said, How can I, except some man
INT: how indeed anyhow should I be able if

Acts 10:17 Prtcl
GRK: Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ
KJV: he had seen should mean, behold,
INT: Peter what anyhow might be the

Acts 15:17 Prtcl
GRK: ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ
INT: so that anyhow might seek out the

Acts 17:18 Prtcl
GRK: ἔλεγον Τί ἂν θέλοι ὁ
KJV: said, What will this babbler
INT: said What anyhow may desire of the

Acts 18:14 Prtcl
GRK: κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν
KJV: reason would that I should bear
INT: according to reason anyhow I should have carried with you

Acts 26:29 Prtcl
GRK: Παῦλος Εὐξαίμην ἂν τῷ θεῷ
KJV: Paul said, I would to God, that not
INT: Paul [said] I would wish anyhow to God

Romans 3:4 Prtcl
GRK: γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν
KJV: That thou mightest be justified
INT: it has been written That anyhow you should be justified in

Romans 9:15 Prtcl
GRK: Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ
INT: I will show mercy to whom anyhow I show mercy and

Romans 9:15 Prtcl
GRK: οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω
INT: I will feel compassion on whom anyhow I feel compassion

Romans 9:29 Prtcl
GRK: ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ
KJV: us a seed, we had been as Sodoma,
INT: as Sodom anyhow we would have become and

Romans 9:29 Prtcl
GRK: ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν
KJV: and been made like unto
INT: as Gomorrah anyhow we would have been made like

Romans 10:13 Prtcl
GRK: γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ
INT: indeed whosoever anyhow might call on the

Romans 15:24 Prtcl
GRK: ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς
INT: whenever anyhow I might go to

Romans 16:2 Prtcl
GRK: ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ
INT: in whatever anyhow of you she might need

1 Corinthians 2:8 Prtcl
GRK: ἔγνωσαν οὐκ ἂν τὸν κύριον
KJV: had they known [it], they would
INT: they had understood not anyhow the Lord

1 Corinthians 4:5 Prtcl
GRK: κρίνετε ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ
INT: judge until anyhow might have come the

1 Corinthians 7:5 Prtcl
GRK: εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου
INT: if not anyhow by consent

1 Corinthians 11:27 Prtcl
GRK: ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν
INT: So that whoever anyhow should eat the

1 Corinthians 11:31 Prtcl
GRK: διεκρίνομεν οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα
KJV: ourselves, we should not
INT: we scrutinized not anyhow we should be judged

1 Corinthians 11:34 Prtcl
GRK: λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι
INT: [the] other things as soon as anyhow I might come I will set in order

1 Corinthians 12:2 Prtcl
GRK: ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι
INT: mute as anyhow you might be led led away

2 Corinthians 3:15 Prtcl
GRK: σήμερον ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς
INT: this day when anyhow is being read Moses

2 Corinthians 10:9 Prtcl
GRK: δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς
NAS: for I do not wish to seem as if I would terrify
KJV: seem as if I would terrify you
INT: might seem as if anyhow frightening you

2 Corinthians 11:21 Prtcl
GRK: ᾧ δ' ἄν τις τολμᾷ
INT: whatever however anyhow anyone might be daring

Galatians 1:10 Prtcl
GRK: δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην
KJV: pleased men, I should not be
INT: servant not anyhow I should be

Galatians 3:21 Prtcl
GRK: ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ
KJV: righteousness should have been
INT: from out of law anyhow would have been

Philippians 2:23 Prtcl
GRK: πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ
KJV: presently, so soon as I shall see how
INT: to send when anyhow I shall have seen the things

Hebrews 1:13 Prtcl
GRK: μου ἕως ἂν θῶ τοὺς
KJV: my right hand, until I make thine
INT: of me until anyhow I might place the

Hebrews 4:8 Prtcl
GRK: κατέπαυσεν οὐκ ἂν περὶ ἄλλης
KJV: them rest, then would he not afterward
INT: gave rest not anyhow concerning another [day]

Hebrews 8:4 Prtcl
GRK: γῆς οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς
KJV: on earth, he should not be
INT: earth not even anyhow would he be a priest

Hebrews 8:7 Prtcl
GRK: ἄμεμπτος οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο
KJV: faultless, then should no
INT: faultless not anyhow for a second would be sought

Hebrews 10:2 Prtcl
GRK: ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι
KJV: For then would they not have ceased
INT: Since not anyhow would they have ceased to be offered

Hebrews 11:15 Prtcl
GRK: ἐξέβησαν εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι
KJV: they came out, they might have had
INT: they came out they might have had anyhow opportunity to have returned

1 John 2:5 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν τηρῇ αὐτοῦ
KJV: But whoso keepeth his word,
INT: whoever however anyhow might keep his

1 John 2:19 Prtcl
GRK: ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν μεθ' ἡμῶν
KJV: us, they would [no doubt] have continued
INT: they were they would have remained anyhow with us

1 John 3:17 Prtcl
GRK: ὃς δ' ἂν ἔχῃ τὸν
INT: whoever moreover anyhow might have the

Revelation 2:25 Prtcl
GRK: ἄχρις οὗ ἂν ἥξω
KJV: [already] hold fast till I come.
INT: until what anyhow I might come

Revelation 14:4 Prtcl
GRK: ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι
INT: Lamb wherever anyhow he may go These

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page