1492. εἴδω (eidó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1492. εἴδω (eidó) — 319 Occurrences

Matthew 6:8 V-RIA-3S
GRK: ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὁ
KJV: Father knoweth what things
INT: be like to them knows indeed

Matthew 6:32 V-RIA-3S
GRK: ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν γὰρ ὁ
KJV: Father knoweth that
INT: Gentiles seek after knows indeed the

Matthew 7:11 V-RIA-2P
GRK: πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
KJV: being evil, know how to give good
INT: evil being know [how] gifts good

Matthew 9:6 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that authority

Matthew 12:25 V-RPA-NMS
GRK: Εἰδὼς δὲ τὰς
KJV: And Jesus knew their thoughts,
INT: having known moreover the

Matthew 15:12 V-RIA-2S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι οἱ
KJV: unto him, Knowest thou that
INT: said to him Know you that the

Matthew 20:22 V-RIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
KJV: answered and said, Ye know not what
INT: said not You know what you ask for

Matthew 20:25 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: [unto him], and said, Ye know that
INT: them said You know that the

Matthew 21:27 V-RIA-1P
GRK: εἶπαν Οὐκ οἴδαμεν ἔφη αὐτοῖς
KJV: and said, We cannot tell. And he
INT: they said not We know Said to them

Matthew 22:16 V-RIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: saying, Master, we know that thou art
INT: saying Teacher we know that true

Matthew 22:29 V-RPA-NMP
GRK: Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς
KJV: not knowing the scriptures,
INT: You err not knowing the Scriptures

Matthew 24:36 V-RIA-3S
GRK: ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ
KJV: and hour knoweth no [man], no, not
INT: hour no one knows not even the

Matthew 24:42 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ
KJV: therefore: for ye know not what
INT: for not you know on what day

Matthew 24:43 V-LIA-3S
GRK: ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
KJV: the goodman of the house had known in what
INT: that if had known the master of the house

Matthew 25:12 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν οὐκ οἶδα ὑμᾶς
KJV: I say unto you, I know you not.
INT: to you not I do know you

Matthew 25:13 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν
KJV: therefore, for ye know neither the day
INT: for neither you do know the day

Matthew 25:26 V-LIA-2S
GRK: καὶ ὀκνηρέ ᾔδεις ὅτι θερίζω
KJV: servant, thou knewest that
INT: and lazy you knew that I reap

Matthew 26:2 V-RIA-2P
GRK: Οἴδατε ὅτι μετὰ
KJV: Ye know that after
INT: You know that after

Matthew 26:70 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις
KJV: [them] all, saying, I know not what
INT: saying Not I know what you say

Matthew 26:72 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
KJV: I do not know the man.
INT: not I know the man

Matthew 26:74 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
KJV: [saying], I know not
INT: not I know the man

Matthew 27:18 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει γὰρ ὅτι
KJV: For he knew that for
INT: he knew indeed that

Matthew 27:65 V-RIA-2P
GRK: ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε
KJV: make [it] as sure as ye can.
INT: make [it as] secure as you know [how]

Matthew 28:5 V-RIA-1S
GRK: φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: ye: for I know that ye seek
INT: Fear you I know indeed that

Mark 1:24 V-RIA-1S
GRK: ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς
KJV: to destroy us? I know thee who
INT: to destroy us I know you who

Mark 1:34 V-LIA-3P
GRK: δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν
KJV: to speak, because they knew him.
INT: demons because they knew him Christ

Mark 2:10 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that authority

Mark 4:13 V-RIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν
KJV: he said unto them, Know ye not this
INT: to them not Understand you the parable

Mark 4:27 V-RIA-3S
GRK: ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
KJV: grow up, he knoweth not how.
INT: how not knows he

Mark 5:33 V-RPA-NFS
GRK: καὶ τρέμουσα εἰδυῖα ὃ γέγονεν
KJV: and trembling, knowing what was done
INT: and trembling knowing what had been done

Mark 6:20 V-RPA-NMS
GRK: τὸν Ἰωάννην εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα
KJV: John, knowing that he
INT: John knowing him [to be] a man

Mark 9:6 V-LIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ᾔδει τί ἀποκριθῇ
KJV: For he wist not what
INT: not indeed he knew what he should say

Mark 10:19 V-RIA-2S
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ φονεύσῃς
KJV: Thou knowest the commandments, Do
INT: The commandments you know not Do commit adultery

Mark 10:38 V-RIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε
KJV: said unto them, Ye know not what
INT: to them not You know what you ask

Mark 10:42 V-RIA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: unto them, Ye know that
INT: says to them You know that those who

Mark 11:33 V-RIA-1P
GRK: λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν καὶ ὁ
KJV: We cannot tell. And Jesus
INT: they say not We know And

Mark 12:14 V-RIA-1P
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: Master, we know that
INT: to him Teacher we know that true

Mark 12:15 V-RPA-NMS
GRK: ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν
KJV: give? But he, knowing their hypocrisy,
INT: and knowing of them the

Mark 12:24 V-RPA-NMP
GRK: πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς
KJV: err, because ye know not
INT: do you err not knowing the Scriptures

Mark 13:32 V-RIA-3S
GRK: ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ οἱ
KJV: [that] hour knoweth no man,
INT: hour no one knows not even the

Mark 13:33 V-RIA-2P
GRK: ἀγρυπνεῖτε οὐκ οἴδατε γὰρ πότε
KJV: pray: for ye know not when
INT: watch not you know indeed when

Mark 13:35 V-RIA-2P
GRK: οὖν οὐκ οἴδατε γὰρ πότε
KJV: therefore: for ye know not when
INT: therefore not you know indeed when

Mark 14:40 V-LIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν
KJV: neither wist they what
INT: and not they knew what they should answer

Mark 14:68 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι
KJV: he denied, saying, I know not, neither
INT: saying Not I know nor even understand

Mark 14:71 V-RIA-1S
GRK: ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον
INT: not I know the man

Luke 2:49 V-LIA-2P
GRK: με οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν
KJV: ye sought me? wist ye not that
INT: me not knew you that in

Luke 4:34 V-RIA-1S
GRK: ἀπολέσαι ἡμᾶς οἶδά σε τίς
KJV: to destroy us? I know thee who
INT: to destroy us I know you who

Luke 4:41 V-LIA-3P
GRK: λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν
KJV: to speak: for they knew that he was
INT: to speak because they knew the Christ

Luke 5:24 V-RSA-2P
GRK: ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ὁ
KJV: But that ye may know that the Son
INT: that however you might know that the

Luke 6:8 V-LIA-3S
GRK: αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς
KJV: But he knew their thoughts,
INT: he moreover knew the thoughts

Luke 8:53 V-RPA-NMP
GRK: κατεγέλων αὐτοῦ εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν
KJV: to scorn, knowing that
INT: they laughed at him knowing that she was dead

Luke 9:33 V-RPA-NMS
GRK: Ἠλίᾳ μὴ εἰδὼς ὃ λέγει
KJV: Elias: not knowing what he said.
INT: for Elijah not knowing what he is saying

Luke 9:47 V-RPA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν
KJV: Jesus, perceiving the thought
INT: but Jesus having known the reasoning

Luke 9:55 V-RIA-2P
GRK: εἶπεν Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός
KJV: said, Ye know not
INT: said not You know of what spirit

Luke 11:13 V-RIA-2P
GRK: πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ
KJV: being evil, know how to give good
INT: evil being know [how] gifts good

Luke 11:17 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ
KJV: But he, knowing their thoughts,
INT: he moreover knowing their the

Luke 11:44 V-RIA-3P
GRK: ἐπάνω οὐκ οἴδασιν
KJV: [them] are not aware [of them].
INT: over [them] not do know [it]

Luke 12:30 V-RIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε
KJV: your Father knoweth that ye have need
INT: the Father knows that you have need

Luke 12:39 V-LIA-3S
GRK: ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης
KJV: the goodman of the house had known what
INT: that if had known the master of the house

Luke 12:56 V-RIA-2P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν τὸν
KJV: [Ye] hypocrites, ye can discern
INT: of the sky you know [how] to discern the

Luke 12:56 V-RIA-2P
GRK: πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν
INT: how not do you know to discern

Luke 13:25 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν
KJV: and say unto you, I know you not
INT: to you not I do know you from where

Luke 13:27 V-RIA-1S
GRK: ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν
KJV: I tell you, I know you not
INT: you not I do know you from where

Luke 18:20 V-RIA-2S
GRK: τὰς ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς
KJV: Thou knowest the commandments, Do
INT: The commandments you know not You should commit adultery

Luke 19:22 V-LIA-2S
GRK: πονηρὲ δοῦλε ᾔδεις ὅτι ἐγὼ
KJV: servant. Thou knewest that
INT: evil servant you knew that I

Luke 20:7 V-RNA
GRK: ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν
KJV: not tell whence
INT: they answered not they knew from where

Luke 20:21 V-RIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς
KJV: Master, we know that
INT: saying Teacher we know that rightly

Luke 22:34 V-RNA
GRK: με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
KJV: deny that thou knowest me.
INT: me you will deny knowing

Luke 22:57 V-RIA-1S
GRK: λέγων Οὐκ οἶδα αὐτόν γύναι
KJV: saying, Woman, I know him not.
INT: saying not I do know him woman

Luke 22:60 V-RIA-1S
GRK: Ἄνθρωπε οὐκ οἶδα ὃ λέγεις
KJV: said, Man, I know not what
INT: Man not I know what you say

Luke 23:34 V-RIA-3P
GRK: οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν
KJV: them; for they know not what
INT: not indeed they know what they do

John 1:26 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: whom ye know not;
INT: you not know

John 1:31 V-LIA-1S
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ'
KJV: And I knew him not:
INT: And I not knew him but

John 1:33 V-LIA-1S
GRK: κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ'
KJV: And I knew him not:
INT: And I not knew him but

John 2:9 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν
KJV: wine, and knew not whence
INT: and not knew from where it is

John 2:9 V-LIA-3P
GRK: δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες
KJV: the water knew;) the governor of the feast
INT: moreover servants knew who had drawn

John 3:2 V-RIA-1P
GRK: αὐτῷ ῥαββί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ
KJV: unto him, Rabbi, we know that thou art
INT: to him Rabbi we know that from

John 3:8 V-RIA-2S
GRK: ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται
KJV: canst not tell whence it cometh,
INT: but not know from where it comes

John 3:11 V-RIA-1P
GRK: ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ
KJV: We speak that we do know, and testify
INT: That which we know we speak and

John 4:10 V-LIA-2S
GRK: αὐτῇ Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν
KJV: If thou knewest the gift
INT: to her If you had known the gift

John 4:22 V-RIA-2P
GRK: ὃ οὐκ οἴδατε ἡμεῖς προσκυνοῦμεν
KJV: Ye worship ye know not what:
INT: what not you know we worship

John 4:22 V-RIA-1P
GRK: προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν ὅτι ἡ
KJV: not what: we know what we
INT: worship what what we know for

John 4:25 V-RIA-1S
GRK: ἡ γυνή Οἶδα ὅτι Μεσσίας
KJV: saith unto him, I know that Messias
INT: the woman I know that Messiah

John 4:32 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: know not of.
INT: you not know

John 4:42 V-RIA-1P
GRK: ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός
KJV: [him] ourselves, and know that this
INT: have heard and we know that this

John 5:13 V-LIA-3S
GRK: ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν
KJV: And he that was healed wist not who
INT: having been healed not knew who it is

John 5:32 V-RIA-1S
GRK: ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής
KJV: me; and I know that the witness
INT: me and I know that true

John 6:6 V-LIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν
KJV: for he himself knew what he would
INT: he indeed knew what he was about

John 6:42 V-RIA-1P
GRK: οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα
KJV: mother we know? how is it then
INT: of whom we know the father

John 6:61 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς δὲ ὁ
KJV: When Jesus knew in himself
INT: Knowing however

John 6:64 V-LIA-3S
GRK: οὐ πιστεύουσιν ᾔδει γὰρ ἐξ
KJV: For Jesus knew from the beginning
INT: not believe knew indeed from

John 7:15 V-RIA-3S
GRK: οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς
KJV: saying, How knoweth this man letters,
INT: this one writings knows not having studied

John 7:27 V-RIA-1P
GRK: ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
KJV: Howbeit we know this man whence
INT: But this one we know from where he is

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: λέγων Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε
KJV: saying, Ye both know me, and ye know
INT: saying Both me you know and you know

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί
KJV: know me, and ye know whence I am:
INT: you know and you know from where I am

John 7:28 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε
KJV: whom ye know not.
INT: you not know

John 7:29 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ οἶδα αὐτόν ὅτι
KJV: But I know him: for
INT: But I know him because

John 8:14 V-RIA-1S
GRK: μου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον
KJV: true: for I know whence I came,
INT: of me because I know from where I came

John 8:14 V-RIA-2P
GRK: δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι
KJV: ye cannot tell whence I come,
INT: however not know from where I come

John 8:19 V-RIA-2P
GRK: Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν
KJV: Ye neither know me, nor
INT: Neither me you know nor the

John 8:19 V-LIA-2P
GRK: εἰ ἐμὲ ᾔδειτε καὶ τὸν
KJV: Father: if ye had known me,
INT: If me you had known also the

John 8:19 V-LIA-2P
GRK: μου ἂν ᾔδειτε
KJV: me, ye should have known my Father
INT: of me anyhow you would have known

John 8:37 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ὅτι σπέρμα
KJV: I know that ye are
INT: I know that seed

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν κἂν
KJV: but I know him: and
INT: I moreover know him And if

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν ἔσομαι
KJV: I should say, I know him not,
INT: that not I know him I will be

John 8:55 V-RIA-1S
GRK: ψεύστης ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ
KJV: unto you: but I know him, and
INT: a liar But I know him and

John 9:12 V-RIA-1S
GRK: λέγει Οὐκ οἶδα
KJV: he? He said, I know not.
INT: He says not I know

John 9:20 V-RIA-1P
GRK: καὶ εἶπαν Οἴδαμεν ὅτι οὗτός
KJV: and said, We know that this
INT: and said We know that this

John 9:21 V-RIA-1P
GRK: βλέπει οὐκ οἴδαμεν ἢ τίς
KJV: now seeth, we know not; or
INT: he sees not we know or who

John 9:21 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν αὐτὸν ἐρωτήσατε
KJV: eyes, we know not: he
INT: we not know him ask

John 9:24 V-RIA-1P
GRK: θεῷ ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος
KJV: the praise: we know that this
INT: to God we know that this

John 9:25 V-RIA-1S
GRK: ἐστιν οὐκ οἶδα ἓν οἶδα
KJV: a sinner [or no], I know not:
INT: he is not I know One [thing] I know

John 9:25 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς
KJV: one thing I know, that,
INT: I know One [thing] I know that blind

John 9:29 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωυσεῖ
KJV: We know that God
INT: We know that to Moses

John 9:29 V-RIA-1P
GRK: δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν
KJV: [as for] this [fellow], we know not
INT: however not we know from where he is

John 9:30 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστίν
KJV: that ye know not from whence
INT: you not know from where he is

John 9:31 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν ὅτι ὁ
KJV: Now we know that God
INT: we know that

John 10:4 V-RIA-3P
GRK: ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν
KJV: him: for they know his voice.
INT: follow because they know the voice

John 10:5 V-RIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων
KJV: him: for they know not the voice
INT: because not they recognize of strangers

John 11:22 V-RIA-1S
GRK: καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα
KJV: But I know, that even now,
INT: but even now I know that whatever

John 11:24 V-RIA-1S
GRK: ἡ Μάρθα Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται
KJV: unto him, I know that
INT: Martha I know that he will rise again

John 11:42 V-LIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ
KJV: And I knew that thou hearest
INT: I moreover knew that always

John 11:49 V-RIA-2P
GRK: Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν
KJV: unto them, Ye know nothing at all,
INT: You not know nothing

John 12:35 V-RIA-3S
GRK: σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
KJV: in darkness knoweth not whither
INT: darkness not knows where he goes

John 12:50 V-RIA-1S
GRK: καὶ οἶδα ὅτι ἡ
KJV: And I know that his
INT: and I know that the

John 13:1 V-RPA-NMS
GRK: τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
KJV: when Jesus knew that
INT: of the passover knowing Jesus

John 13:3 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι πάντα
KJV: Jesus knowing that the Father
INT: Knowing that all things

John 13:7 V-RIA-2S
GRK: σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι γνώσῃ
KJV: do thou knowest not now;
INT: you not know presently you will know

John 13:11 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει γὰρ τὸν
KJV: For he knew who should betray
INT: he knew indeed him who

John 13:17 V-RIA-2P
GRK: εἰ ταῦτα οἴδατε μακάριοί ἐστε
KJV: If ye know these things, happy
INT: If these things you know blessed are you

John 13:18 V-RIA-1S
GRK: λέγω ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην
KJV: all: I know whom I have chosen:
INT: I speak I know whom I chose

John 14:4 V-RIA-2P
GRK: ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν
KJV: I go ye know, and the way
INT: I go you know the way

John 14:5 V-RIA-1P
GRK: Κύριε οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις
KJV: unto him, Lord, we know not whither
INT: Lord not we know where you go

John 14:5 V-RNA
GRK: τὴν ὁδόν εἰδέναι
KJV: how can we know the way?
INT: the way know

John 15:15 V-RIA-3S
GRK: δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ
KJV: for the servant knoweth not what
INT: servant not knows what is doing

John 15:21 V-RIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά
KJV: because they know not
INT: because not they have known the [one] having sent

John 16:18 V-RIA-1P
GRK: μικρόν οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ
KJV: we cannot tell what
INT: little [while] not We do know what he speaks

John 16:30 V-RIA-1P
GRK: νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας
KJV: Now are we sure that thou knowest
INT: Now we know that you know

John 16:30 V-RIA-2S
GRK: οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ
KJV: that thou knowest all things,
INT: we know that you know all things and

John 18:2 V-LIA-3S
GRK: ᾔδει δὲ καὶ
KJV: betrayed him, knew the place: for
INT: knew moreover also

John 18:4 V-RPA-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ
KJV: therefore, knowing all things
INT: Jesus therefore knowing all things that

John 18:21 V-RIA-3P
GRK: ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον
KJV: behold, they know what I
INT: Behold they know what said

John 19:10 V-RIA-2S
GRK: λαλεῖς οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν
KJV: not unto me? knowest thou not that
INT: speak you not Know you that authority

John 19:28 V-RPA-NMS
GRK: Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς
KJV: this, Jesus knowing that all things
INT: After this knowing Jesus

John 19:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ
KJV: true: and he knoweth that he saith
INT: and he knows that truth

John 20:2 V-RIA-1P
GRK: καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν
KJV: the sepulchre, and we know not where
INT: and not we know where they laid

John 20:9 V-LIA-3P
GRK: οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν
KJV: as yet they knew not
INT: not yet indeed understood they the Scripture

John 20:13 V-RIA-1S
GRK: καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν
KJV: Lord, and I know not where
INT: and not I know where they laid

John 20:14 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς
KJV: standing, and knew not that
INT: and not knew that Jesus

John 21:4 V-LIA-3P
GRK: οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ
KJV: but the disciples knew not that
INT: not however knew the disciples

John 21:12 V-RPA-NMP
GRK: τίς εἶ εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: art thou? knowing that it was
INT: who are knowing that the

John 21:15 V-RIA-2S
GRK: κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ
KJV: Lord; thou knowest that I love
INT: Lord you know that I have affection for

John 21:16 V-RIA-2S
GRK: κύριε σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ
KJV: Lord; thou knowest that I love
INT: Lord you know that I have affection for

John 21:17 V-RIA-2S
GRK: πάντα σὺ οἶδας σὺ γινώσκεις
KJV: Lord, thou knowest all things; thou
INT: all things you know you know

John 21:24 V-RIA-1P
GRK: ταῦτα καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς
KJV: these things: and we know that his
INT: these things and we know that true

Acts 2:22 V-RIA-2P
GRK: καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
KJV: ye yourselves also know:
INT: as you yourselves know

Acts 2:30 V-RPA-NMS
GRK: ὑπάρχων καὶ εἰδὼς ὅτι ὅρκῳ
KJV: a prophet, and knowing that God
INT: being and knowing that with an oath

Acts 3:16 V-RIA-2P
GRK: θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ
KJV: ye see and know: yea, the faith
INT: you behold and know is made strong the

Acts 3:17 V-RIA-1S
GRK: νῦν ἀδελφοί οἶδα ὅτι κατὰ
KJV: now, brethren, I wot that through
INT: now brothers I know that in

Acts 5:7 V-RPA-NFS
GRK: αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς
KJV: not knowing what was done,
INT: of him not knowing what had come to pass

Acts 7:18 V-LIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ἰωσήφ
KJV: arose, which knew not Joseph.
INT: who not knew Joseph

Acts 7:40 V-RIA-1P
GRK: Αἰγύπτου οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο
KJV: the land of Egypt, we wot not what
INT: of Egypt not we know what has happened

Acts 10:37 V-RIA-2P
GRK: ὑμεῖς οἴδατε τὸ γενόμενον
KJV: [I say], ye know, which was published
INT: you know the having come

Acts 12:9 V-LIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές
KJV: him; and wist not that
INT: and not did know that real

Acts 12:11 V-RIA-1S
GRK: εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι
KJV: he said, Now I know of a surety, that
INT: said Now I know truly that

Acts 16:3 V-LIA-3P
GRK: τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες
KJV: quarters: for they knew all that
INT: parts those they knew indeed all

Acts 19:32 V-LIA-3P
GRK: πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα
KJV: and the more part knew not wherefore
INT: most not did know for what cause

Acts 20:22 V-RPA-NMS
GRK: μοι μὴ εἰδώς
KJV: not knowing the things that shall befall
INT: to me not knowing

Acts 20:25 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι
KJV: behold, I know that ye
INT: Behold I know that no more

Acts 20:29 V-RIA-1S
GRK: ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται
KJV: For I know this, that
INT: For I know that will come in

Acts 23:5 V-LIA-1S
GRK: Παῦλος Οὐκ ᾔδειν ἀδελφοί ὅτι
KJV: said Paul, I wist not, brethren,
INT: Paul not I was conscious brothers that

Acts 24:22 V-RPA-NMS
GRK: Φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ
KJV: having more perfect knowledge of
INT: Felix more precisely knowing the things concerning

Acts 26:4 V-RIA-3P
GRK: τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἱ
INT: also Jerusalem know all the

Acts 26:27 V-RIA-1S
GRK: τοῖς προφήταις οἶδα ὅτι πιστεύεις
KJV: the prophets? I know that
INT: the prophets I know that you believe

Romans 2:2 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: But we are sure that the judgment
INT: We know however that

Romans 3:19 V-RIA-1P
GRK: Οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: Now we know that what things soever
INT: we know moreover that

Romans 5:3 V-RPA-NMP
GRK: ταῖς θλίψεσιν εἰδότες ὅτι ἡ
KJV: also: knowing that
INT: the tribulations knowing that the

Romans 6:9 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι Χριστὸς
KJV: Knowing that Christ
INT: knowing that Christ

Romans 6:16 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι ᾧ
KJV: Know ye not, that
INT: not know you that to whom

Romans 7:7 V-LIA-1S
GRK: ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ
KJV: I had not known lust, except
INT: coveting not I had been conscious of if never

Romans 7:14 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that the law
INT: we know indeed that

Romans 7:18 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: For I know that in
INT: I know indeed that

Romans 8:22 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that the whole
INT: we know indeed that

Romans 8:26 V-RIA-1P
GRK: δεῖ οὐκ οἴδαμεν ἀλλὰ αὐτὸ
KJV: infirmities: for we know not what
INT: it behoves not we know but itself

Romans 8:27 V-RIA-3S
GRK: τὰς καρδίας οἶδεν τί τὸ
KJV: the hearts knoweth what
INT: the hearts knows what [is] the

Romans 8:28 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: And we know that all things
INT: we know moreover that

Romans 11:2 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ
KJV: he foreknew. Wot ye not what
INT: or not Know you in Elijah

Romans 13:11 V-RPA-NMP
GRK: Καὶ τοῦτο εἰδότες τὸν καιρόν
KJV: And that, knowing the time, that
INT: Also this knowng the time

Romans 14:14 V-RIA-1S
GRK: οἶδα καὶ πέπεισμαι
KJV: I know, and am persuaded
INT: I know and am persuaded

Romans 15:29 V-RIA-1S
GRK: οἶδα δὲ ὅτι
KJV: And I am sure that, when I come
INT: I know moreover that

1 Corinthians 1:16 V-RIA-1S
GRK: λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα
KJV: besides, I know not
INT: as to the rest not I know if any

1 Corinthians 2:2 V-RNA
GRK: ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν
KJV: not to know any thing
INT: I decided anything to know among you

1 Corinthians 2:11 V-RIA-3S
GRK: τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ
KJV: what man knoweth the things of a man,
INT: who indeed knows of men the things

1 Corinthians 2:12 V-RSA-1P
GRK: θεοῦ ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ
KJV: that we might know the things that are freely given
INT: God that we might know the things by

1 Corinthians 3:16 V-RIA-2P
GRK: Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that temple

1 Corinthians 5:6 V-RIA-2P
GRK: ὑμῶν οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ
KJV: [is] not good. Know ye not that
INT: of you not Know you that a little

1 Corinthians 6:2 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: Do ye not know that the saints
INT: or Not know you that the

1 Corinthians 6:3 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους
KJV: Know ye not that
INT: Not know you that angels

1 Corinthians 6:9 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι
KJV: Know ye not that
INT: Or not know you that unrighteous ones [the]

1 Corinthians 6:15 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that the

1 Corinthians 6:16 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ
KJV: What? know ye not that
INT: Or not know you that he that

1 Corinthians 6:19 V-RIA-2P
GRK: ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ
KJV: What? know ye not that
INT: Or not know you that the

1 Corinthians 7:16 V-RIA-2S
GRK: τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ
KJV: For what knowest thou, O wife, whether
INT: how indeed know you O wife if

1 Corinthians 7:16 V-RIA-2S
GRK: ἢ τί οἶδας ἄνερ εἰ
KJV: or how knowest thou, O man, whether
INT: or how know you O husband if

1 Corinthians 8:1 V-RIA-1P
GRK: τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες
KJV: things offered unto idols, we know that
INT: the things sacrificed to idols we know indeed all

1 Corinthians 8:4 V-RIA-1P
GRK: τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν
KJV: of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that
INT: of the things sacrificed to idols we know that nothing

1 Corinthians 9:13 V-RIA-2P
GRK: οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: not know that
INT: not Know you that those

1 Corinthians 9:24 V-RIA-2P
GRK: Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ
KJV: Know ye not that
INT: not Know you that those who

1 Corinthians 11:3 V-RNA
GRK: δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς
KJV: I would have you know, that the head
INT: moreover you to know that of every

1 Corinthians 12:2 V-RIA-2P
GRK: Οἴδατε ὅτι ὅτε
KJV: Ye know that ye were
INT: You know that when

1 Corinthians 13:2 V-RSA-1S
GRK: προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια
KJV: and understand all
INT: prophecy and know the mysteries

1 Corinthians 14:11 V-RSA-1S
GRK: οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν
KJV: Therefore if I know not the meaning
INT: therefore not I know the power

1 Corinthians 14:16 V-RIA-3S
GRK: λέγεις οὐκ οἶδεν
KJV: seeing he understandeth not
INT: you say not he knows

1 Corinthians 15:58 V-RPA-NMP
GRK: κυρίου πάντοτε εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: of the Lord, forasmuch as ye know that
INT: Lord always knowing that the

1 Corinthians 16:15 V-RIA-2P
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί οἴδατε τὴν οἰκίαν
KJV: brethren, (ye know the house
INT: you brothers you know the house

2 Corinthians 1:7 V-RPA-NMP
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες ὅτι ὡς
KJV: you [is] stedfast, knowing, that as
INT: for you knowing that as

2 Corinthians 4:14 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ὁ
KJV: Knowing that he which raised up
INT: knowing that the [one]

2 Corinthians 5:1 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ ὅτι
KJV: For we know that if
INT: we know indeed that

2 Corinthians 5:6 V-RPA-NMP
GRK: πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες
KJV: confident, knowing that,
INT: always and knowing that being at home

2 Corinthians 5:11 V-RPA-NMP
GRK: Εἰδότες οὖν τὸν
KJV: Knowing therefore the terror
INT: Knowing therefore the

2 Corinthians 5:16 V-RIA-1P
GRK: νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα
KJV: Wherefore henceforth know we no man
INT: now no one regard according to flesh

2 Corinthians 9:2 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ τὴν
KJV: For I know the forwardness of your
INT: I know indeed the

2 Corinthians 11:11 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν
KJV: not? God knoweth.
INT: God knows [I do]

2 Corinthians 11:31 V-RIA-3S
GRK: κυρίου Ἰησοῦ οἶδεν ὁ ὢν
KJV: for evermore, knoweth that I lie
INT: Lord Jesus knows he who is

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: οἶδα ἄνθρωπον ἐν
KJV: I knew a man in
INT: I know a man in

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς
KJV: I cannot tell; or whether
INT: [the] body not I know or out of

2 Corinthians 12:2 V-RIA-1S
GRK: σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς
KJV: I cannot tell: God
INT: body not I know God

2 Corinthians 12:2 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα τὸν
KJV: God knoweth;) such an one
INT: God knows having been caught up

2 Corinthians 12:3 V-RIA-1S
GRK: καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον
KJV: And I knew such a man,
INT: And I know such

2 Corinthians 12:3 V-RIA-1S
GRK: σώματος οὐκ οἶδα ὁ θεὸς
KJV: I cannot tell: God
INT: body not I know God

2 Corinthians 12:3 V-RIA-3S
GRK: ὁ θεὸς οἶδεν
KJV: tell: God knoweth;)
INT: God knows

Galatians 2:16 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες δὲ ὅτι
KJV: Knowing that a man
INT: knowing nevertheless that

Galatians 4:8 V-RPA-NMP
GRK: μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε
KJV: Howbeit then, when ye knew not God,
INT: indeed not knowing God you were in bondage

Galatians 4:13 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε δὲ ὅτι
KJV: Ye know how through
INT: you know moreover that

Ephesians 1:18 V-RNA
GRK: εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς
KJV: that ye may know what is
INT: in order to know you what

Ephesians 5:5 V-RMA-2P
GRK: τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι
INT: this indeed you know [and] ascertain that

Ephesians 6:8 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ἕκαστος
KJV: Knowing that whatsoever
INT: knowing that each

Ephesians 6:9 V-RPA-NMP
GRK: τὴν ἀπειλήν εἰδότες ὅτι καὶ
KJV: threatening: knowing that
INT: the threatening knowing that also

Ephesians 6:21 V-RSA-2P
GRK: Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς
KJV: ye also may know my affairs,
INT: that moreover might know also you

Philippians 1:16 V-RPA-NMP
GRK: ἐξ ἀγάπης εἰδότες ὅτι εἰς
INT: out of love knowing that for

Philippians 1:19 V-RIA-1S
GRK: οἶδα γὰρ ὅτι
KJV: For I know that this
INT: I know indeed that

Philippians 1:25 V-RIA-1S
GRK: τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ
KJV: confidence, I know that
INT: this being persuaded of I know that I will abide

Philippians 4:12 V-RIA-1S
GRK: οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι
KJV: I know both how to be abased, and
INT: I know also [how] to be brought low

Philippians 4:12 V-RIA-1S
GRK: καὶ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ περισσεύειν
KJV: and I know how to abound:
INT: also [how] to be brought low I know also [how] to abound

Philippians 4:15 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε δὲ καὶ
KJV: ye Philippians know also, that
INT: have seen moreover also

Colossians 2:1 V-RNA
GRK: γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα
KJV: that ye knew what great
INT: indeed you to know how great conflict

Colossians 3:24 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι ἀπὸ
KJV: Knowing that of
INT: knowing that from

Colossians 4:1 V-RPA-NMP
GRK: δούλοις παρέχεσθε εἰδότες ὅτι καὶ
KJV: and equal; knowing that ye
INT: slaves give knowing that also

Colossians 4:6 V-RNA
GRK: ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ
KJV: with salt, that ye may know how
INT: with salt seasoned to know how it behoves

1 Thessalonians 1:4 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι
KJV: Knowing, brethren beloved,
INT: knowing brothers beloved

1 Thessalonians 1:5 V-RIA-2P
GRK: πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν
KJV: as ye know what manner of men
INT: much even as you know what we were

1 Thessalonians 2:1 V-RIA-2P
GRK: Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν
KJV: brethren, know our
INT: yourselves indeed you know brothers the

1 Thessalonians 2:2 V-RIA-2P
GRK: ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις
KJV: as ye know, at
INT: having been insulted even as you know at Philippi

1 Thessalonians 2:5 V-RIA-2P
GRK: ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε οὔτε ἐν
KJV: words, as ye know, nor a cloke
INT: were we even as you know nor with

1 Thessalonians 2:11 V-RIA-2P
GRK: καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα
KJV: As ye know how we exhorted
INT: even as you know how one

1 Thessalonians 3:3 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς
KJV: yourselves know that
INT: yourselves indeed you know that for

1 Thessalonians 3:4 V-RIA-2P
GRK: ἐγένετο καὶ οἴδατε
KJV: it came to pass, and ye know.
INT: it came to pass and you know

1 Thessalonians 4:2 V-RIA-2P
GRK: οἴδατε γὰρ τίνας
KJV: For ye know what commandments
INT: you know indeed what

1 Thessalonians 4:4 V-RNA
GRK: εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν
KJV: of you should know how to possess
INT: to know each of you [how]

1 Thessalonians 4:5 V-RPA-NNP
GRK: τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν
KJV: the Gentiles which know not God:
INT: who not know God

1 Thessalonians 5:2 V-RIA-2P
GRK: γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα
KJV: For yourselves know perfectly that
INT: indeed fully you know that day

1 Thessalonians 5:12 V-RNA
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας
KJV: brethren, to know them which
INT: you brothers to know those who toil

2 Thessalonians 1:8 V-RPA-DMP
GRK: τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ
KJV: vengeance on them that know not
INT: on those that not know God and

2 Thessalonians 2:6 V-RIA-2P
GRK: τὸ κατέχον οἴδατε εἰς τὸ
KJV: And now ye know what withholdeth that
INT: that which restrains you know for

2 Thessalonians 3:7 V-RIA-2P
GRK: αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ
KJV: For yourselves know how ye ought
INT: yourselves indeed you know how it behoves [you]

1 Timothy 1:8 V-RIA-1P
GRK: Οἴδαμεν δὲ ὅτι
KJV: But we know that the law
INT: we know moreover that

1 Timothy 1:9 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς τοῦτο ὅτι
KJV: Knowing this, that
INT: knowing this that

1 Timothy 3:5 V-RIA-3S
GRK: προστῆναι οὐκ οἶδεν πῶς ἐκκλησίας
KJV: know not how to rule his own
INT: [how] to rule not knows how [the] church

1 Timothy 3:15 V-RSA-2S
GRK: βραδύνω ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ
KJV: that thou mayest know how
INT: I should delay that you might know how it behoves [one]

2 Timothy 1:12 V-RIA-1S
GRK: οὐκ ἐπαισχύνομαι οἶδα γὰρ ᾧ
KJV: for I know whom
INT: not I am ashamed I know indeed whom

2 Timothy 1:15 V-RIA-2S
GRK: Οἶδας τοῦτο ὅτι
KJV: This thou knowest, that all
INT: You know this that

2 Timothy 2:23 V-RPA-NMS
GRK: ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν
KJV: avoid, knowing that
INT: questionings refuse knowing that they breed

2 Timothy 3:14 V-RPA-NMS
GRK: καὶ ἐπιστώθης εἰδὼς παρὰ τίνων
KJV: hast been assured of, knowing of
INT: and were assured of having known from whom

2 Timothy 3:15 V-RIA-2S
GRK: ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενά
KJV: a child thou hast known the holy
INT: sacred writings you have known which [are] able

Titus 1:16 V-RNA
GRK: θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι τοῖς δὲ
KJV: They profess that they know God; but
INT: God they profess to know in the however

Titus 3:11 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται
KJV: Knowing that he that is such
INT: knowing that is perverted

Philemon 1:21 V-RPA-NMS
GRK: ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ
KJV: unto thee, knowing that
INT: I wrote to you knowing that even

Hebrews 8:11 V-FIA-3P
GRK: ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ
KJV: for all shall know me, from
INT: because all will know me from

Hebrews 10:30 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν γὰρ τὸν
KJV: For we know him that hath said,
INT: we know indeed the [one]

Hebrews 12:17 V-RMA-2P
GRK: ἴστε γὰρ ὅτι
INT: you know indeed that

James 1:19 V-RMA-2P
GRK: Ἴστε ἀδελφοί μου
INT: So that brothers my

James 3:1 V-RPA-NMP
GRK: ἀδελφοί μου εἰδότες ὅτι μεῖζον
KJV: masters, knowing that
INT: brothers of me knowing that greater

James 4:4 V-RIA-2P
GRK: μοιχαλίδες οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ
KJV: and adulteresses, know ye not that
INT: adultresses not know you that the

James 4:17 V-RPA-DMS
GRK: εἰδότι οὖν καλὸν
KJV: Therefore to him that knoweth to do
INT: To [him] knowing therefore good

1 Peter 1:18 V-RPA-NMP
GRK: εἰδότες ὅτι οὐ
KJV: Forasmuch as ye know that ye were
INT: knowing that not

1 Peter 5:9 V-RPA-NMP
GRK: τῇ πίστει εἰδότες τὰ αὐτὰ
KJV: in the faith, knowing that the same
INT: in faith knowing the same

2 Peter 1:12 V-RPA-AMP
GRK: τούτων καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους
KJV: though ye know [them], and
INT: these things although knowing [them] and having been strengthened

2 Peter 1:14 V-RPA-NMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ταχινή
KJV: Knowing that shortly
INT: knowing that speedily

2 Peter 2:9 V-RIA-3S
GRK: οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς
KJV: The Lord knoweth how to deliver
INT: knows [the] Lord [how the] devout

1 John 2:11 V-RIA-3S
GRK: καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
KJV: darkness, and knoweth not whither
INT: and not knows where he goes

1 John 2:20 V-RIA-2P
GRK: ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες
KJV: the Holy One, and ye know all things.
INT: Holy [One] and you know all things

1 John 2:21 V-RIA-2P
GRK: ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν
KJV: because ye know not
INT: because not you know the truth

1 John 2:21 V-RIA-2P
GRK: ἀλλ' ὅτι οἴδατε αὐτήν καὶ
KJV: but because ye know it, and
INT: but because you know it and

1 John 2:29 V-RSA-2P
GRK: ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός
KJV: If ye know that he is
INT: If you know that righteous

1 John 3:2 V-RIA-1P
GRK: τί ἐσόμεθα οἴδαμεν ὅτι ἐὰν
KJV: we shall be: but we know that, when
INT: what we will be we know that if

1 John 3:5 V-RIA-2P
GRK: καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος
KJV: And ye know that he
INT: And you know that he

1 John 3:14 V-RIA-1P
GRK: ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν
KJV: We know that we
INT: We know that we have passed

1 John 3:15 V-RIA-2P
GRK: ἐστίν καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς
KJV: a murderer: and ye know that no
INT: is and you know that any

1 John 5:13 V-RSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν
KJV: of God; that ye may know that ye have
INT: to you that you might know that life

1 John 5:15 V-RIA-1P
GRK: καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει
KJV: And if we know that he hear
INT: And if we know that he hears

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page