1438. ἑαυτοῦ (heautou)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1438. ἑαυτοῦ (heautou) — 321 Occurrences

Matthew 3:9 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν
NAS: that you can say to yourselves, We have
KJV: within yourselves, We have
INT: to say within yourselves [For] father we have

Matthew 6:34 RefPro-GF3S
GRK: αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς ἀρκετὸν τῇ
INT: tomorrow will be anxious about itself Sufficient to the

Matthew 8:22 RefPro-GM3P
GRK: θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς
NAS: the dead to bury their own dead.
KJV: the dead bury their dead.
INT: to bury their own dead

Matthew 9:3 RefPro-DM3P
GRK: εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
NAS: said to themselves, This
KJV: within themselves, This
INT: said to themselves This [man] blasphemes

Matthew 9:21 RefPro-DF3S
GRK: γὰρ ἐν ἑαυτῇ Ἐὰν μόνον
NAS: for she was saying to herself, If
KJV: she said within herself, If I may
INT: indeed within herself If only

Matthew 12:25 RefPro-GF3S
GRK: μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς ἐρημοῦται καὶ
NAS: against itself is laid waste;
KJV: against itself is brought to desolation;
INT: having divided against itself is brought to desolation and

Matthew 12:25 RefPro-GF3S
GRK: μερισθεῖσα καθ' ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
NAS: divided against itself will not stand.
KJV: divided against itself shall not
INT: having divided against itself not will stand

Matthew 12:26 RefPro-AM3S
GRK: ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς
NAS: against himself; how
KJV: against himself; how
INT: casts out against himself he was divided How

Matthew 12:45 RefPro-GM3S
GRK: παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα
NAS: more wicked than itself, and they go
KJV: taketh with himself seven other
INT: takes with itself seven other

Matthew 12:45 RefPro-GM3S
GRK: πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα
KJV: more wicked than himself, and
INT: spirits more evil than itself and having entered in

Matthew 13:21 RefPro-DM3S
GRK: ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός
NAS: [firm] root in himself, but is [only] temporary,
KJV: root in himself, but dureth
INT: root in himself but temporary

Matthew 14:15 RefPro-DM3P
GRK: κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα
NAS: and buy food for themselves.
KJV: and buy themselves victuals.
INT: villages they might buy for themselves food

Matthew 15:30 RefPro-GM3P
GRK: ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χωλούς κυλλούς
KJV: with them [those that were] lame,
INT: having with them lame crippled

Matthew 16:7 RefPro-DM3P
GRK: διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι
NAS: [this] among themselves, saying,
KJV: among themselves, saying,
INT: they reasoned among themselves saying Because

Matthew 16:8 RefPro-DM3P
GRK: διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι
NAS: among yourselves that you have
KJV: among yourselves, because
INT: reason you among yourselves O [you] of little faith because

Matthew 16:24 RefPro-AM3S
GRK: ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to come let him deny himself and let him take up

Matthew 18:4 RefPro-AM3S
GRK: οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ
NAS: then humbles himself as this child,
KJV: therefore shall humble himself as this
INT: therefore will humble himself as the

Matthew 18:31 RefPro-GM3P
GRK: τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ
INT: to master of themselves all that

Matthew 19:12 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν
NAS: made themselves eunuchs
KJV: which have made themselves eunuchs for
INT: who made eunuchs of themselves for the sake of the

Matthew 21:8 RefPro-GM3P
GRK: ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια
KJV: multitude spread their garments in
INT: [the] crowd spread their the cloaks

Matthew 21:25 RefPro-DM3P
GRK: διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν
NAS: among themselves, saying,
KJV: with themselves, saying,
INT: they reasoned with themselves saying If

Matthew 21:38 RefPro-DM3P
GRK: εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτός ἐστιν
NAS: among themselves, 'This
KJV: they said among themselves, This is
INT: said among themselves This is

Matthew 23:12 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ
NAS: exalts himself shall be humbled;
KJV: shall exalt himself shall be abased;
INT: moreover will exalt himself will be humbled and

Matthew 23:12 RefPro-AM3S
GRK: ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: humbles himself shall be exalted.
KJV: that shall humble himself shall be exalted.
INT: whoever will humble himself will be exalted

Matthew 23:31 RefPro-DM3P
GRK: ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί
NAS: you testify against yourselves, that you are sons
KJV: ye be witnesses unto yourselves, that
INT: So that you bear witness to yourselves that sons

Matthew 25:1 RefPro-GM3P
GRK: τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς
INT: the lamps of them went forth to

Matthew 25:3 RefPro-GM3P
GRK: ἔλαβον μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
KJV: oil with them:
INT: did take with themselves oil

Matthew 25:4 RefPro-GM3P
GRK: τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν
INT: the lamps of them

Matthew 25:7 RefPro-GM3P
GRK: τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν
INT: the lamps of them

Matthew 25:9 RefPro-DF3P
GRK: καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς
NAS: and buy [some] for yourselves.'
KJV: and buy for yourselves.
INT: and buy for yourselves

Matthew 26:11 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ
KJV: always with you; but me
INT: you have with you me however

Matthew 27:35 RefPro-DM3P
GRK: ἱμάτια μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ
KJV: my garments among them, and upon
INT: garments of me among themselves and for

Matthew 27:42 RefPro-AM3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: save Himself. He is the King
KJV: others; himself he cannot
INT: Others he saved himself not his is able

Mark 1:27 PPro-AM3P
GRK: συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας Τί
INT: they questioned among themselves saying What

Mark 2:8 RefPro-DM3P
GRK: διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς λέγει αὐτοῖς
NAS: within themselves, said
KJV: within themselves, he said
INT: they are reasoning within themselves said to them

Mark 3:24 RefPro-AF3S
GRK: βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ
NAS: against itself, that kingdom
KJV: against itself, that
INT: a kingdom against itself be divided not

Mark 3:25 RefPro-AF3S
GRK: οἰκία ἐφ' ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ
NAS: against itself, that house
KJV: be divided against itself, that house
INT: a house against itself be divided not

Mark 3:26 RefPro-AM3S
GRK: ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη
NAS: up against himself and is divided,
KJV: against himself, and
INT: has risen up against himself and has been divided

Mark 4:17 RefPro-DM3P
GRK: ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί
NAS: [firm] root in themselves, but are [only] temporary;
KJV: root in themselves, and so endure
INT: root in themselves but temporary

Mark 5:5 RefPro-AM3S
GRK: καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
NAS: and gashing himself with stones.
KJV: and cutting himself with stones.
INT: and cutting himself with stones

Mark 5:30 RefPro-DM3S
GRK: ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ
NAS: perceiving in Himself that the power
KJV: in himself that virtue
INT: having known in himself [that] out of

Mark 6:36 RefPro-DM3P
GRK: κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
NAS: and buy themselves something
KJV: and buy themselves bread:
INT: villages they might buy for themselves something to eat

Mark 6:51 RefPro-DM3P
GRK: περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο
KJV: amazed in themselves beyond measure,
INT: abundance in themselves they were amazed

Mark 8:14 RefPro-GM3P
GRK: εἶχον μεθ' ἑαυτῶν ἐν τῷ
KJV: the ship with them more than one
INT: they had [any] with them in the

Mark 8:34 RefPro-AM3S
GRK: ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to follow let him deny himself and let him take up

Mark 9:8 RefPro-GM3P
GRK: ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν εἰ μὴ
KJV: only with themselves.
INT: except with themselves if not

Mark 9:10 RefPro-AM3P
GRK: ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί
NAS: discussing with one another what
KJV: with themselves, questioning one with another
INT: they kept among themselves questioning what

Mark 9:50 RefPro-DM3P
GRK: ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ
NAS: salt in yourselves, and be at peace
KJV: salt in yourselves, and have peace
INT: Have in yourselves salt and

Mark 10:26 RefPro-AM3P
GRK: λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ τίς
INT: saying among themselves And who

Mark 11:31 RefPro-AM3P
GRK: διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες Ἐὰν
NAS: among themselves, saying,
KJV: with themselves, saying,
INT: they reasoned with themselves saying If

Mark 12:7 RefPro-AM3P
GRK: γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι
NAS: said to one another, 'This
KJV: said among themselves, This is
INT: tenants to themselves said

Mark 12:33 RefPro-AM3S
GRK: πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν
NAS: ONE'S NEIGHBOR AS HIMSELF, is much more
KJV: [his] neighbour as himself, is more
INT: neighbor as oneself more important is

Mark 13:9 RefPro-AM3P
GRK: δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς
KJV: take heed to yourselves: for
INT: however you to yourselves they will betray you

Mark 14:4 RefPro-AM3P
GRK: ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς Εἰς τί
NAS: were indignantly [remarking] to one another, Why
KJV: within themselves, and
INT: indignant within themselves to what

Mark 14:7 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν καὶ ὅταν
KJV: the poor with you always, and
INT: you have with you and whenever

Mark 15:31 RefPro-AM3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: He cannot save Himself.
KJV: others; himself he cannot
INT: Others he saved himself not he is able

Mark 16:3 RefPro-AF3P
GRK: ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει
NAS: They were saying to one another, Who
KJV: among themselves, Who
INT: they said among themselves Who will roll away

Luke 1:24 RefPro-AF3S
GRK: καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε
NAS: and she kept herself in seclusion
KJV: and hid herself five months,
INT: and hid herself months five

Luke 2:3 RefPro-GM3S
GRK: εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
NAS: each to his own city.
INT: to the of themselves city

Luke 2:39 RefPro-GM3P
GRK: εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
NAS: to Galilee, to their own city
INT: to the town of them Nazareth

Luke 3:8 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν
NAS: to say to yourselves, We have
KJV: within yourselves, We have
INT: to say in yourselves [For] father we have

Luke 7:30 RefPro-AM3P
GRK: ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς μὴ βαπτισθέντες
NAS: purpose for themselves, not having been baptized
KJV: of God against themselves, being not
INT: rejected as to themselves not having been baptized

Luke 7:39 RefPro-DM3S
GRK: εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων Οὗτος
NAS: this, he said to himself, If
KJV: within himself, saying,
INT: spoke within himself saying This [person]

Luke 7:49 RefPro-DM3P
GRK: λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός
NAS: to say to themselves, Who
KJV: to say within themselves, Who is
INT: to say within themselves Who this

Luke 9:23 RefPro-AM3S
GRK: ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to come let him deny himself and let him take up

Luke 9:25 RefPro-AM3S
GRK: κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας
NAS: or forfeits himself?
KJV: and lose himself, or be cast away?
INT: world whole himself moreover having destroyed

Luke 9:47 RefPro-DM3S
GRK: αὐτὸ παρ' ἑαυτῷ
KJV: him by him,
INT: it by him

Luke 9:60 RefPro-GM3P
GRK: θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ
NAS: to bury their own dead;
KJV: the dead bury their dead: but
INT: to bury their own dead you

Luke 10:29 RefPro-AM3S
GRK: θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς
NAS: to justify himself, he said
KJV: to justify himself, said
INT: desiring to justify himself he said to

Luke 11:17 RefPro-AF3S
GRK: βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται
NAS: against itself is laid waste;
KJV: against itself is brought to desolation;
INT: kingdom against itself having been divided is brought to desolation

Luke 11:18 RefPro-AM3S
GRK: Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη πῶς
NAS: against himself, how
KJV: be divided against himself, how shall
INT: Satan against himself be divided how

Luke 11:21 RefPro-GM3S
GRK: φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν ἐν
NAS: guards his own house,
KJV: keepeth his palace, his goods
INT: might keep the of himself house in

Luke 11:26 RefPro-GM3S
GRK: πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά καὶ
NAS: more evil than itself, and they go
KJV: more wicked than himself; and
INT: spirits more evil than itself seven and

Luke 12:1 RefPro-DM3P
GRK: πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς
KJV: first of all, Beware ye of the leaven
INT: first Take heed to yourselves of the

Luke 12:17 RefPro-DM3S
GRK: διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων Τί
INT: he was reasoning within himself saying What

Luke 12:21 RefPro-DM3S
GRK: ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ
INT: he who treasures up for himself and not

Luke 12:33 RefPro-DM3P
GRK: ἐλεημοσύνην ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ
NAS: make yourselves money belts
KJV: provide yourselves bags
INT: alms make to yourselves purses not

Luke 12:36 RefPro-GM3P
GRK: τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ
KJV: that wait for their lord,
INT: the master of themselves whenever he shall return

Luke 12:57 RefPro-GM3P
GRK: καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε
NAS: do you not even on your own initiative
KJV: even of yourselves judge ye not
INT: even for yourselves not judge you

Luke 13:19 RefPro-GM3S
GRK: εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν
NAS: and threw into his own garden;
KJV: and cast into his garden; and
INT: into garden his and it grew

Luke 13:34 RefPro-GF3S
GRK: ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ
KJV: as a hen [doth gather] her brood under
INT: a hen [gathers] her brood under [her]

Luke 14:11 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ
NAS: who exalts himself will be humbled,
KJV: exalteth himself shall be abased;
INT: that exalts himself will be humbled and

Luke 14:11 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: and he who humbles himself will be exalted.
KJV: he that humbleth himself shall be exalted.
INT: he that humbles himself will be exalted

Luke 14:26 RefPro-GM3S
GRK: τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν
NAS: yes, and even his own life, he cannot
KJV: hate not his father, and
INT: the father of himself and the

Luke 14:26 RefPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ οὐ δύναται
KJV: yea, and his own life also,
INT: the life of him not he is able

Luke 14:27 RefPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται
NAS: does not carry his own cross
INT: the cross of themselves and comes

Luke 14:33 RefPro-GM3S
GRK: πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ
NAS: up all his own possessions.
INT: all that he himself possesses not

Luke 15:17 RefPro-AM3S
GRK: εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν
NAS: But when he came to his senses, he said,
KJV: to himself, he said,
INT: To himself but having come

Luke 15:20 RefPro-GM3S
GRK: τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ
KJV: and came to his father. But
INT: the father of himself still moreover

Luke 16:3 RefPro-DM3S
GRK: δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος
NAS: said to himself, 'What
KJV: said within himself, What shall I do?
INT: moreover within himself the manager

Luke 16:5 RefPro-GM3S
GRK: τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ
KJV: every one of his lord's debtors
INT: the master of him he said to the

Luke 16:8 RefPro-GM3P
GRK: γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν
NAS: in relation to their own kind
KJV: are in their generation wiser
INT: generation of themselves are

Luke 16:9 RefPro-DM3P
GRK: ὑμῖν λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους
NAS: friends for yourselves by means
KJV: Make to yourselves friends
INT: to you say For yourselves make friends

Luke 16:15 RefPro-AM3P
GRK: οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν
NAS: who justify yourselves in the sight
KJV: they which justify yourselves before
INT: they who justify themselves before

Luke 17:3 RefPro-DM3P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν ἁμάρτῃ
KJV: Take heed to yourselves: If thy
INT: Take heed to yourselves if should sin

Luke 17:14 RefPro-AM3P
GRK: Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν
NAS: and show yourselves to the priests.
KJV: shew yourselves unto the priests.
INT: Having gone show yourselves to the priests

Luke 18:4 RefPro-DM3S
GRK: εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ
NAS: he said to himself, 'Even
KJV: he said within himself, Though I fear
INT: he said within himself If even

Luke 18:9 RefPro-DM3P
GRK: πεποιθότας ἐφ' ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν
NAS: who trusted in themselves that they were righteous,
KJV: trusted in themselves that they were
INT: trusted in themselves that they are

Luke 18:11 RefPro-AM3S
GRK: ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ
NAS: this to himself: 'God,
KJV: thus with himself, God, I thank
INT: thus by himself was praying

Luke 18:14 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ
NAS: who exalts himself will be humbled,
KJV: that exalteth himself shall be abased;
INT: who exalts himself will be humbled the [one who]

Luke 18:14 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: but he who humbles himself will be exalted.
KJV: he that humbleth himself shall be exalted.
INT: however humbles himself will be exalted

Luke 19:12 RefPro-DM3S
GRK: μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ
NAS: a kingdom for himself, and [then] return.
KJV: to receive for himself a kingdom,
INT: distant to receive for himself a kingdom and

Luke 19:13 RefPro-GM3S
GRK: δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
KJV: And he called his ten servants,
INT: ten servants of himself he gave to them

Luke 20:5 RefPro-AM3P
GRK: συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι
NAS: among themselves, saying,
KJV: they reasoned with themselves, saying,
INT: they reasoned among themselves saying

Luke 20:20 RefPro-AM3P
GRK: ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι
KJV: which should feign themselves just men,
INT: spies feigning themselves righteous to be

Luke 21:30 RefPro-GM3P
GRK: βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι
NAS: it and know for yourselves that summer
KJV: of your own selves that
INT: looking [on them] of yourselves you know that

Luke 21:34 RefPro-DM3P
GRK: Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μή ποτε
KJV: take heed to yourselves, lest at any time
INT: take heed moreover to yourselves lest ever

Luke 22:17 RefPro-AM3P
GRK: διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
NAS: and share it among yourselves;
KJV: and divide [it] among yourselves:
INT: divide [it] among themselves

Luke 22:23 RefPro-AM3P
GRK: συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς
NAS: among themselves which
KJV: to enquire among themselves, which of
INT: to question together among themselves this who

Luke 23:2 RefPro-AM3S
GRK: καὶ λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα
INT: and saying himself Christ a king

Luke 23:28 RefPro-AF3P
GRK: πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ
NAS: for Me, but weep for yourselves and for your children.
KJV: weep for yourselves, and for
INT: but for yourselves weep and

Luke 23:35 RefPro-AM3S
GRK: ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός
NAS: others; let Him save Himself if this
KJV: others; let him save himself, if he
INT: he saved let him save himself if this

Luke 24:12 RefPro-AM3S
GRK: ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ
INT: went away in himself wondering at that which

Luke 24:27 RefPro-GM3S
GRK: τὰ περὶ ἑαυτοῦ
NAS: to them the things concerning Himself in all
KJV: the things concerning himself.
INT: the things concerning himself

John 5:18 RefPro-AM3S
GRK: θεόν ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ
NAS: Father, making Himself equal with God.
KJV: Father, making himself equal with God.
INT: God equal himself making to

John 5:19 RefPro-GM3S
GRK: ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν
NAS: nothing of Himself, unless
KJV: nothing of himself, but what
INT: to do from himself nothing if

John 5:26 RefPro-DM3S
GRK: ζωὴν ἐν ἑαυτῷ οὕτως καὶ
NAS: has life in Himself, even so
KJV: life in himself; so hath he given
INT: life in himself so also

John 5:26 RefPro-DM3S
GRK: ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
NAS: to have life in Himself;
KJV: life in himself;
INT: to have in himself

John 5:42 RefPro-DM3P
GRK: ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: the love of God in yourselves.
KJV: of God in you.
INT: you have in yourselves

John 6:53 RefPro-DM3P
GRK: ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: no life in yourselves.
KJV: life in you.
INT: life in yourselves

John 6:61 RefPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν
KJV: knew in himself that his
INT: Jesus in himself that grumble

John 7:18 RefPro-GM3S
GRK: ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν
NAS: He who speaks from himself seeks
KJV: of himself seeketh
INT: He that from himself speaks the

John 7:35 RefPro-AM3P
GRK: Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς Ποῦ οὗτος
NAS: said to one another, Where
KJV: among themselves, Whither
INT: Jews among themselves Where he

John 8:22 RefPro-AM3S
GRK: Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει
NAS: He will not kill Himself, will He, since
KJV: Will he kill himself? because
INT: not Will he kill himself that he says

John 9:21 RefPro-GM3S
GRK: αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει
NAS: he will speak for himself.
INT: he concerning himself he will speak

John 11:33 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν
INT: and troubled himself

John 11:38 RefPro-DM3S
GRK: ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς
KJV: groaning in himself cometh to
INT: groaning in himself comes to

John 11:51 RefPro-GM3S
GRK: δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
NAS: this on his own initiative, but being
KJV: not of himself: but being
INT: moreover from himself not he said

John 11:55 RefPro-AM3P
GRK: ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
NAS: the Passover to purify themselves.
KJV: to purify themselves.
INT: that they might purify themselves

John 12:8 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν ἐμὲ δὲ
KJV: ye have with you; but me
INT: you have with you me however

John 12:19 RefPro-AM3P
GRK: εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι
NAS: said to one another, You see
KJV: said among themselves, Perceive ye how
INT: said among themselves Do you see that

John 13:4 RefPro-AM3S
GRK: λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
NAS: a towel, He girded Himself.
KJV: a towel, and girded himself.
INT: a towel he girded himself

John 15:4 RefPro-GM3S
GRK: φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ
NAS: bear fruit of itself unless it abides
KJV: fruit of itself, except it abide
INT: to bear of itself if not

John 16:13 RefPro-GM3S
GRK: λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα
NAS: for He will not speak on His own initiative, but whatever
KJV: speak of himself; but whatsoever
INT: he will speak from himself but whatever

John 17:13 RefPro-DM3P
GRK: πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς
NAS: My joy made full in themselves.
INT: fulfilled in them

John 19:7 RefPro-AM3S
GRK: υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
NAS: He made Himself out [to] [be] the Son
KJV: he made himself the Son
INT: Son of God himself he made

John 19:12 RefPro-AM3S
GRK: ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει
NAS: who makes himself out [to be] a king
INT: who king himself making speaks against

John 19:17 RefPro-DM3S
GRK: καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν
INT: And bearing [his] own cross

John 19:24 RefPro-DM3P
GRK: ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ
KJV: my raiment among them, and for
INT: garments of me among them and for

John 21:1 RefPro-AM3S
GRK: ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ
NAS: manifested Himself again
KJV: shewed himself again
INT: these things revealed himself again

John 21:7 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν
NAS: [for work]), and threw himself into the sea.
KJV: and did cast himself into the sea.
INT: and cast himself into the

Acts 1:3 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ
NAS: He also presented Himself alive after
KJV: also he shewed himself alive after
INT: also he presented himself living after

Acts 5:35 RefPro-DM3P
GRK: Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς
KJV: take heed to yourselves what
INT: Israelites take heed to yourselves as regards the

Acts 5:36 RefPro-AM3S
GRK: εἶναί τινα ἑαυτόν ᾧ προσεκλίθη
KJV: boasting himself to be
INT: to be somebody himself to whom were joined

Acts 7:21 RefPro-DF3S
GRK: ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ εἰς υἱόν
NAS: and nurtured him as her own son.
KJV: him for her own son.
INT: brought up him for herself for a son

Acts 8:9 RefPro-AM3S
GRK: εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
KJV: giving out that himself was
INT: to be some himself great one

Acts 8:34 RefPro-GM3S
GRK: τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ
NAS: say this? Of himself or of someone
KJV: this? of himself, or of
INT: this concerning himself or concerning

Acts 10:17 RefPro-DM3S
GRK: δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ
NAS: was greatly perplexed in mind as to what
KJV: doubted in himself what this vision
INT: moreover in himself was perplexed

Acts 12:11 RefPro-DM3S
GRK: Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν
NAS: came to himself, he said,
KJV: was come to himself, he said, Now
INT: Peter to himself having come said

Acts 13:46 RefPro-AM3P
GRK: ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου
NAS: it and judge yourselves unworthy
KJV: judge yourselves unworthy
INT: worthy you judge yourselves of eternal

Acts 15:29 RefPro-AM3P
GRK: ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε
NAS: if you keep yourselves free
KJV: if ye keep yourselves, ye shall do
INT: which keeping yourselves well you will do

Acts 16:27 RefPro-AM3S
GRK: μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νομίζων
NAS: to kill himself, supposing
KJV: have killed himself, supposing
INT: sword was about himself to put to death supposing

Acts 19:31 RefPro-AM3S
GRK: μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ
KJV: adventure himself into
INT: not to venture himself into the

Acts 20:28 RefPro-DM3P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ
NAS: Be on guard for yourselves and for all
KJV: therefore unto yourselves, and
INT: Take heed to yourselves and to all

Acts 21:11 RefPro-GM3S
GRK: Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας
NAS: belt and bound his own feet and hands,
INT: of Paul having bound of himself the feet

Acts 21:23 RefPro-GM3P
GRK: ἔχοντες ἐφ' ἑαυτῶν
KJV: a vow on them;
INT: having on themselves

Acts 23:12 RefPro-AM3P
GRK: Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε
NAS: and bound themselves under an oath,
KJV: and bound themselves under a curse,
INT: Jews put under an oath themselves declaring neither

Acts 23:14 RefPro-AM3P
GRK: Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι
NAS: We have bound ourselves under
KJV: We have bound ourselves under a great curse,
INT: With an oath we have bound ourselves nothing to taste

Acts 23:21 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν
NAS: have bound themselves under a curse
KJV: have bound themselves with an oath,
INT: who put under an oath themselves neither to eat

Acts 25:4 RefPro-AM3S
GRK: εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν
NAS: at Caesarea and that he himself was about
KJV: and that he himself would
INT: in Ceasarea himself moreover was about

Acts 28:16 RefPro-AM3S
GRK: μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ
NAS: to stay by himself, with the soldier
KJV: to dwell by himself with a soldier
INT: to remain by himself with the

Acts 28:29 RefPro-DM3P
GRK: ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συζήτησιν
KJV: reasoning among themselves.
INT: having among themselves reasoning

Romans 1:27 RefPro-DM3P
GRK: αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες
INT: of them in themselves receiving

Romans 2:14 RefPro-DM3P
GRK: μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
NAS: the Law, are a law to themselves,
KJV: are a law unto themselves:
INT: not having to themselves are a law

Romans 4:19 RefPro-GM3S
GRK: κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη
NAS: he contemplated his own body,
KJV: he considered not his own body now
INT: he considered of himself [the] body already

Romans 5:8 RefPro-GM3S
GRK: δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς
NAS: demonstrates His own love
KJV: God commendeth his love toward
INT: moreover the of himself love to

Romans 6:11 RefPro-AM3P
GRK: ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς
NAS: consider yourselves to be dead
KJV: ye also yourselves to be dead
INT: you consider yourselves to be dead

Romans 6:13 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ
NAS: but present yourselves to God
KJV: but yield yourselves unto God, as
INT: but yield yourselves to God

Romans 6:16 RefPro-AM3P
GRK: ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς
NAS: you present yourselves to someone
KJV: ye yield yourselves servants
INT: to whom you yield yourselves servants for

Romans 8:3 RefPro-GM3S
GRK: θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας
NAS: [did]: sending His own Son
KJV: God sending his own Son in
INT: God of himself Son having sent

Romans 8:23 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν
NAS: within ourselves, waiting eagerly
KJV: within ourselves, waiting
INT: ourselves in ourselves groan adoption

Romans 11:25 RefPro-DM3P
GRK: ἦτε παρ' ἑαυτοῖς φρόνιμοι ὅτι
NAS: that you will not be wise in your own estimation-- that a partial
KJV: in your own conceits; that
INT: you might be to yourselves wise that

Romans 12:16 RefPro-DM3P
GRK: φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς
NAS: Do not be wise in your own estimation.
KJV: wise in your own conceits.
INT: wise in yourselves

Romans 12:19 RefPro-AM3P
GRK: μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
NAS: Never take your own revenge, beloved,
KJV: not yourselves, but
INT: not yourselves avenging beloved

Romans 13:2 RefPro-DM3P
GRK: δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
NAS: condemnation upon themselves.
KJV: shall receive to themselves damnation.
INT: moreover resist to themselves judgment will receive

Romans 14:7 RefPro-DM3S
GRK: γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ
NAS: of us lives for himself, and not one
KJV: of us liveth to himself, and no man
INT: indeed of us to himself lives and

Romans 14:7 RefPro-DM3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: and not one dies for himself;
KJV: no man dieth to himself.
INT: and no one to himself dies

Romans 14:12 RefPro-GM3S
GRK: ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει
NAS: an account of himself to God.
KJV: account of himself to God.
INT: of us concerning himself account will give

Romans 14:14 RefPro-GM3S
GRK: κοινὸν δι' ἑαυτοῦ εἰ μὴ
NAS: is unclean in itself; but to him who thinks
KJV: of itself: but
INT: unclean of itself if not

Romans 14:22 RefPro-AM3S
GRK: μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ
NAS: is he who does not condemn himself in what
KJV: not himself in
INT: not judges himself in what

Romans 15:1 RefPro-DM3P
GRK: καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
NAS: and not [just] please ourselves.
KJV: not to please ourselves.
INT: and not ourselves to please

Romans 15:3 RefPro-DM3S
GRK: χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν ἀλλὰ
NAS: did not please Himself; but as it is written,
KJV: pleased not himself; but, as
INT: Christ not himself pleased but

Romans 16:4 RefPro-GM3P
GRK: μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν
NAS: risked their own necks,
KJV: laid down their own necks:
INT: of me the of them neck laid down

Romans 16:18 RefPro-GM3P
GRK: ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ καὶ
NAS: Christ but of their own appetites;
KJV: Christ, but their own belly; and
INT: but the of themselves belly and

1 Corinthians 3:18 RefPro-AM3S
GRK: Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω εἴ
NAS: Let no man deceive himself. If any man
KJV: deceive himself. If any man
INT: No one himself let deceive if

1 Corinthians 6:7 RefPro-GM3P
GRK: ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν διὰ τί
NAS: lawsuits with one another. Why
KJV: to law one with another. Why do ye
INT: you have among one another because of why

1 Corinthians 6:19 RefPro-GM3P
GRK: οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν
NAS: from God, and that you are not your own?
KJV: ye are not your own?
INT: not are you your own

1 Corinthians 7:2 RefPro-GM3S
GRK: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω
NAS: man is to have his own wife, and each
KJV: every man have his own wife, and
INT: each one of himself wife let have

1 Corinthians 7:37 RefPro-GM3S
GRK: τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς
NAS: to keep his own virgin
KJV: that he will keep his virgin,
INT: to keep of himself virginity well

1 Corinthians 7:38 RefPro-GM3S
GRK: γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς
NAS: he who gives his own virgin
INT: gives the own virgin well

1 Corinthians 10:24 RefPro-GM3S
GRK: μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ
NAS: seek his own [good], but that of his neighbor.
KJV: no man seek his own, but every man
INT: No one the [good] of himself let seek but

1 Corinthians 10:29 RefPro-GM3S
GRK: οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν
NAS: I mean not your own conscience,
KJV: not thine own, but
INT: not that of yourself but that

1 Corinthians 11:28 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν καὶ οὕτως
NAS: must examine himself, and in so
KJV: a man examine himself, and so
INT: moreover a man himself and thus

1 Corinthians 11:29 RefPro-DM3S
GRK: πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ
NAS: judgment to himself if he does not judge
KJV: damnation to himself, not
INT: drinks judgment to himself eats and

1 Corinthians 11:31 RefPro-AM3P
GRK: εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ
NAS: we judged ourselves rightly, we would not be judged.
KJV: we would judge ourselves, we should
INT: If for ourselves we scrutinized not

1 Corinthians 13:5 RefPro-GF3S
GRK: ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς οὐ παροξύνεται
NAS: it does not seek its own, is not provoked,
KJV: seeketh not her own, is not
INT: seeks the things of its own not is easily provoked

1 Corinthians 14:4 RefPro-AM3S
GRK: λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ ὁ
NAS: edifies himself; but one who prophesies
KJV: edifieth himself; but
INT: speaks with a tongue himself builds up he who

1 Corinthians 14:28 RefPro-DM3S
GRK: ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω
NAS: and let him speak to himself and to God.
KJV: let him speak to himself, and
INT: in [the] church to himself moreover let him speak

1 Corinthians 16:2 RefPro-DM3S
GRK: ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων
KJV: lay by him in store, as
INT: of you by him let put treasuring up

1 Corinthians 16:15 RefPro-AM3P
GRK: ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
NAS: and that they have devoted themselves for ministry
KJV: [that] they have addicted themselves to
INT: saints they devoted themselves

2 Corinthians 1:9 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα
NAS: within ourselves so
KJV: of death in ourselves, that we should
INT: ourselves in self the sentence

2 Corinthians 1:9 RefPro-DM3P
GRK: ὦμεν ἐφ' ἑαυτοῖς ἀλλ' ἐπὶ
NAS: that we would not trust in ourselves, but in God
KJV: trust in ourselves, but in
INT: we should be in self but in

2 Corinthians 3:1 RefPro-AM3P
GRK: Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ἢ
NAS: to commend ourselves again?
KJV: to commend ourselves? or
INT: Do we begin again ourselves to commend or

2 Corinthians 3:5 RefPro-GM3P
GRK: ὅτι ἀφ' ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν
NAS: Not that we are adequate in ourselves to consider
KJV: of ourselves to think
INT: that from ourselves competent we are

2 Corinthians 3:5 RefPro-GM3P
GRK: ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ' ἡ
INT: as of ourselves but the

2 Corinthians 4:2 RefPro-AM3P
GRK: ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν
NAS: commending ourselves to every
KJV: commending ourselves to
INT: truth commending ourselves to every

2 Corinthians 4:5 RefPro-AM3P
GRK: οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ
NAS: For we do not preach ourselves but Christ
KJV: we preach not ourselves, but Christ
INT: not indeed ourselves do we proclaim but

2 Corinthians 4:5 RefPro-AM3P
GRK: Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ δούλους
NAS: as Lord, and ourselves as your bond-servants
KJV: the Lord; and ourselves your servants
INT: Jesus Lord ourselves moreover servants

2 Corinthians 5:12 RefPro-AM3P
GRK: οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν
NAS: commending ourselves to you but [are] giving
KJV: not ourselves again
INT: For not again ourselves do we commend to you

2 Corinthians 5:15 RefPro-DM3P
GRK: ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ
NAS: live for themselves, but for Him who died
KJV: live unto themselves, but
INT: live no longer to themselves should live but

2 Corinthians 5:18 RefPro-DM3S
GRK: καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ
NAS: reconciled us to Himself through
KJV: hath reconciled us to himself by Jesus
INT: having reconciled us to himself by Christ

2 Corinthians 5:19 RefPro-DM3S
GRK: κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ μὴ λογιζόμενος
NAS: the world to Himself, not counting
KJV: the world unto himself, not
INT: [the] world reconciling to himself not reckoning

2 Corinthians 6:4 RefPro-AM3P
GRK: παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ
NAS: commending ourselves as servants
KJV: [things] approving ourselves as
INT: everything commending themselves as God's

2 Corinthians 7:1 RefPro-AM3P
GRK: ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς
NAS: let us cleanse ourselves from all
KJV: let us cleanse ourselves from
INT: beloved we should cleanse ourselves from every

2 Corinthians 7:11 RefPro-AM3P
GRK: παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι
NAS: you demonstrated yourselves to be innocent
KJV: [things] ye have approved yourselves to be
INT: every [way] you proved yourselves pure to be

2 Corinthians 8:5 RefPro-AM3P
GRK: ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον
NAS: gave themselves to the Lord
KJV: gave their own selves to the Lord,
INT: we hoped but themselves they gave first

2 Corinthians 10:7 RefPro-DM3S
GRK: τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι
NAS: is confident in himself that he is Christ's,
KJV: trust to himself that he is
INT: anyone is persuaded in himself of Christ to be

2 Corinthians 10:7 RefPro-GM3S
GRK: πάλιν ἐφ' ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς
NAS: within himself, that just
KJV: let him of himself think this
INT: again within himself that as

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν
NAS: compare ourselves with some
KJV: or compare ourselves with some
INT: or compare with ourselves some who

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ
NAS: who commend themselves; but when they measure
KJV: some that commend themselves: but they
INT: some who themselves commend but

2 Corinthians 10:12 RefPro-DM3P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες
NAS: but when they measure themselves by themselves
KJV: measuring themselves by
INT: these by themselves themselves measuring

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ
NAS: themselves by themselves and compare
KJV: by themselves, and
INT: by themselves themselves measuring and

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ
NAS: and compare themselves with themselves,
KJV: comparing themselves among
INT: and comparing themselves with themselves not

2 Corinthians 10:12 RefPro-DM3P
GRK: συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν
NAS: themselves with themselves, they are without
KJV: themselves among themselves, are not
INT: comparing themselves with themselves not understand

2 Corinthians 10:14 RefPro-AM3P
GRK: ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ
NAS: For we are not overextending ourselves, as if
KJV: not ourselves beyond
INT: you we do overextend ourselves as far as indeed

2 Corinthians 10:18 RefPro-AM3S
GRK: γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός
NAS: For it is not he who commends himself that is approved,
KJV: that commendeth himself is
INT: indeed he that himself commends this [one]

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ
NAS: Test yourselves [to see] if
KJV: Examine yourselves, whether ye be
INT: yourselves examine you if

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: τῇ πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ἢ
NAS: examine yourselves! Or
KJV: prove your own selves.
INT: the faith yourselves test or

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς
NAS: do you not recognize this about yourselves, that Jesus
KJV: not your own selves, how that
INT: not do you recognize yourselves that Jesus

Galatians 1:4 RefPro-AM3S
GRK: τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν
NAS: who gave Himself for our sins so
KJV: Who gave himself for our
INT: having given himself for the

Galatians 2:12 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς
NAS: and hold himself aloof,
KJV: separated himself, fearing
INT: and was separating himself being afraid of those

Galatians 2:20 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
NAS: me and gave Himself up for me.
KJV: and gave himself for me.
INT: and having given up himself for me

Galatians 6:3 RefPro-AM3S
GRK: ὤν φρεναπατᾷ ἑαυτόν
NAS: he deceives himself.
KJV: nothing, he deceiveth himself.
INT: being he deceives himself

Galatians 6:4 RefPro-GM3S
GRK: δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος
NAS: must examine his own work,
KJV: every man prove his own work, and
INT: but [the] work of himself let prove each

Galatians 6:4 RefPro-AM3S
GRK: τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ
NAS: in regard to himself alone,
KJV: rejoicing in himself alone, and
INT: then as to himself alone the

Galatians 6:8 RefPro-GM3S
GRK: τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς
NAS: For the one who sows to his own flesh
KJV: he that soweth to his flesh shall
INT: the flesh of himself for the

Ephesians 4:16 RefPro-GM3S
GRK: εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: for the building up of itself in love.
KJV: unto the edifying of itself in love.
INT: to [the] building up of itself in love

Ephesians 4:19 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ
NAS: have given themselves over
KJV: have given themselves over
INT: who having cast off all feeling themselves gave up to

Ephesians 4:32 RefPro-DM3P
GRK: εὔσπλαγχνοι χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ
NAS: forgiving each other, just
KJV: forgiving one another, even as
INT: tender-hearted forgiving each other as also

Ephesians 5:2 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: you and gave Himself up for us, an offering
KJV: and hath given himself for us
INT: and gave up himself for us

Ephesians 5:19 RefPro-DM3P
GRK: λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς
NAS: speaking to one another in psalms
KJV: Speaking to yourselves in psalms and
INT: speaking to each other in psalms

Ephesians 5:25 RefPro-AM3S
GRK: ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ
NAS: and gave Himself up for her,
KJV: Husbands, love your wives, even as
INT: church and himself gave up for

Ephesians 5:27 RefPro-DM3S
GRK: παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν
NAS: that He might present to Himself the church
KJV: it to himself a glorious
INT: he might present it to himself glorious the

Ephesians 5:28 RefPro-GM3P
GRK: ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς
NAS: to love their own wives
KJV: men to love their wives as
INT: to love the of themselves wives as

Ephesians 5:28 RefPro-GM3P
GRK: ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ
NAS: wives as their own bodies.
KJV: as their own bodies.
INT: as the of themselves bodies he that

Ephesians 5:28 RefPro-GM3S
GRK: ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν
NAS: He who loves his own wife
KJV: bodies. He that loveth his wife loveth
INT: loves the of himself wife himself

Ephesians 5:28 RefPro-AM3S
GRK: ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
NAS: wife loves himself;
KJV: wife loveth himself.
INT: of himself wife himself loves

Ephesians 5:29 RefPro-GM3S
GRK: ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
NAS: hated his own flesh,
KJV: ever yet hated his own flesh; but
INT: at any time the of himself flesh hated

Ephesians 5:33 RefPro-GM3S
GRK: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
NAS: is to love his own wife
KJV: so love his wife even as
INT: each the of himself wife so

Ephesians 5:33 RefPro-AM3S
GRK: ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν ἡ δὲ
NAS: wife even as himself, and the wife
KJV: wife even as himself; and the wife
INT: let love as himself and

Philippians 2:3 RefPro-GM3P
GRK: ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
NAS: as more important than yourselves;
KJV: other better than themselves.
INT: esteeming above themselves

Philippians 2:4 RefPro-GM3P
GRK: μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες
NAS: do not [merely] look out for your own personal
KJV: every man on his own things, but
INT: not the things of themselves each consider

Philippians 2:7 RefPro-AM3S
GRK: ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν
NAS: but emptied Himself, taking the form
KJV: made himself of no reputation,
INT: but himself emptied form

Philippians 2:8 RefPro-AM3S
GRK: ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος
NAS: He humbled Himself by becoming
KJV: he humbled himself, and became
INT: a man he humbled himself having become obedient

Philippians 2:12 RefPro-GM3P
GRK: τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
KJV: work out your own salvation
INT: trembling your own salvation work out

Philippians 2:21 RefPro-GM3P
GRK: γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ
NAS: seek after their own interests, not those
KJV: seek their own, not
INT: indeed the things of themselves are seeking not

Colossians 3:13 RefPro-DM3P
GRK: καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις
NAS: and forgiving each other, whoever
KJV: and forgiving one another, if any man
INT: and forgiving each other if any

Colossians 3:16 RefPro-AM3P
GRK: καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις
NAS: and admonishing one another with psalms
KJV: admonishing one another in psalms
INT: and admonishing each other in psalms hymns

1 Thessalonians 2:7 RefPro-GF3S
GRK: θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα
NAS: [mother] tenderly cares for her own children.
KJV: a nurse cherisheth her children:
INT: would cherish her own children

1 Thessalonians 2:8 RefPro-GM3P
GRK: καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι
NAS: of God but also our own lives, because
KJV: but also our own souls, because
INT: also our own lives because

1 Thessalonians 2:11 RefPro-GM3S
GRK: πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
NAS: of you as a father [would] his own children,
KJV: as a father [doth] his children,
INT: a father children his own

1 Thessalonians 2:12 RefPro-GM3S
GRK: εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ
NAS: who calls you into His own kingdom
KJV: you unto his kingdom and
INT: to the of himself kingdom and

1 Thessalonians 4:4 RefPro-GM3S
GRK: ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι
NAS: to possess his own vessel
KJV: how to possess his vessel
INT: of you [how] the of himself vessel to possess

1 Thessalonians 5:13 RefPro-DM3P
GRK: εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: Live in peace with one another.
KJV: [And] be at peace among yourselves.
INT: Be at peace among yourselves

2 Thessalonians 2:4 RefPro-AM3S
GRK: καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν
NAS: displaying himself as being
KJV: of God, shewing himself that he is
INT: to sit down setting forth himself that his is

2 Thessalonians 2:6 RefPro-GM3S
GRK: ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ
INT: in his time

2 Thessalonians 3:9 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλ' ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν
NAS: to offer ourselves as a model
KJV: to make ourselves an ensample unto you
INT: but that ourselves an example we might give

2 Thessalonians 3:12 RefPro-GM3P
GRK: ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν
NAS: and eat their own bread.
KJV: they work, and eat their own bread.
INT: working of themselves bread they might eat

1 Timothy 2:6 RefPro-AM3S
GRK: ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ
NAS: who gave Himself as a ransom for all,
KJV: Who gave himself a ransom for
INT: the [one] having given himself a ransom for

1 Timothy 2:9 RefPro-AF3P
GRK: σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς μὴ ἐν
NAS: to adorn themselves with proper
KJV: that women adorn themselves in modest
INT: self-control should adorn themselves not with

1 Timothy 3:13 RefPro-DM3P
GRK: διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται
NAS: obtain for themselves a high
KJV: purchase to themselves a good
INT: having served a degree for themselves good acquire

1 Timothy 6:10 RefPro-AM3P
GRK: πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις
NAS: and pierced themselves with many
KJV: pierced themselves through
INT: faith and themselves pierced with sorrows

1 Timothy 6:19 RefPro-DM3P
GRK: ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν
NAS: storing up for themselves the treasure
KJV: Laying up in store for themselves a good
INT: treasuring up for themselves a foundation good

2 Timothy 2:13 RefPro-AM3S
GRK: ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: for He cannot deny Himself.
KJV: he cannot deny himself.
INT: to deny indeed himself not he is able

2 Timothy 2:21 RefPro-AM3S
GRK: τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων
NAS: cleanses himself from these
KJV: therefore purge himself from these,
INT: one shall have cleansed himself from these

2 Timothy 4:3 RefPro-DM3P
GRK: ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους
NAS: they will accumulate for themselves teachers
KJV: shall they heap to themselves teachers,
INT: own desires to themselves will heap up teachers

Titus 2:14 RefPro-AM3S
GRK: ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: gave Himself for us to redeem
KJV: Who gave himself for us,
INT: who gave himself for us

Titus 2:14 RefPro-DM3S
GRK: καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον
NAS: and to purify for Himself a people
KJV: purify unto himself a peculiar
INT: and might purify to himself a people specially chosen

Hebrews 3:13 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ' ἑκάστην
NAS: But encourage one another day after
KJV: But exhort one another daily, while
INT: But encourage one another every each

Hebrews 5:4 RefPro-DM3S
GRK: καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει
NAS: the honor to himself, but [receives it] when he is called
KJV: this honour unto himself, but
INT: And not to himself anyone takes

Hebrews 5:5 RefPro-AM3S
GRK: χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι
NAS: did not glorify Himself so as to become
KJV: not himself to be made
INT: Christ not himself did glorify to become

Hebrews 6:6 RefPro-DM3P
GRK: μετάνοιαν ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν
NAS: since they again crucify to themselves the Son
KJV: seeing they crucify to themselves the Son
INT: repentance crucifying for themselves the Son

Hebrews 6:13 RefPro-GM3S
GRK: ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ
NAS: greater, He swore by Himself,
KJV: he sware by himself,
INT: swore by himself

Hebrews 7:27 RefPro-AM3S
GRK: ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
NAS: when He offered up Himself.
KJV: once, when he offered up himself.
INT: he did once for all himself having offered up

Hebrews 9:7 RefPro-GM3S
GRK: προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν
NAS: he offers for himself and for the sins
KJV: for himself, and
INT: he offers for himself and the

Hebrews 9:14 RefPro-AM3S
GRK: πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον
NAS: offered Himself without blemish
KJV: offered himself without spot
INT: [the] Spirit eternal himself offered spotless

Hebrews 9:25 RefPro-AM3S
GRK: πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν ὥσπερ ὁ
NAS: was it that He would offer Himself often,
KJV: he should offer himself often,
INT: often he should offer himself even as the

Hebrews 10:25 RefPro-GM3P
GRK: τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος
NAS: not forsaking our own assembling together,
KJV: the assembling of ourselves together,
INT: the assembling together of ourselves even as [the] custom [is]

Hebrews 10:34 RefPro-AM3P
GRK: γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν
NAS: that you have for yourselves a better
KJV: knowing in yourselves that ye have in
INT: knowing to have yourselves a better possession

Hebrews 12:3 RefPro-AM3S
GRK: ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν ἵνα
NAS: against Himself, so
INT: sinners against himself objecting that

Hebrews 12:16 RefPro-GM3S
GRK: τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ
NAS: sold his own birthright
INT: the birthright of himself

James 1:22 RefPro-AM3P
GRK: μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς
NAS: hearers who delude themselves.
KJV: only, deceiving your own selves.
INT: only deceiving yourselves

James 1:24 RefPro-AM3S
GRK: κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν
NAS: for [once] he has looked at himself and gone away,
KJV: he beholdeth himself, and
INT: he considered indeed himself and has gone away

James 1:27 RefPro-AM3S
GRK: αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ
NAS: [and] to keep oneself unstained
KJV: [and] to keep himself unspotted
INT: of them unstained oneself to keep from

James 2:4 RefPro-DM3P
GRK: διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε
NAS: among yourselves, and become
KJV: partial in yourselves, and are become
INT: did you make a distinction among yourselves and became

James 2:17 RefPro-AF3S
GRK: ἐστιν καθ' ἑαυτήν
NAS: works, is dead, [being] by itself.
INT: is by itself

1 Peter 1:12 RefPro-DM3P
GRK: ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ
NAS: to them that they were not serving themselves, but you, in these things
KJV: that not unto themselves, but unto us
INT: that not to themselves to you however

1 Peter 3:5 RefPro-AF3P
GRK: θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς ὑποτασσόμεναι τοῖς
NAS: used to adorn themselves, being submissive
KJV: adorned themselves, being in subjection
INT: God adorned themselves being subject to the

1 Peter 4:8 RefPro-AM3P
GRK: τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ
NAS: in your love for one another, because
KJV: charity among yourselves: for charity
INT: among yourselves love fervent

1 Peter 4:10 RefPro-AM3P
GRK: χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες
NAS: employ it in serving one another as good
INT: a gift to each other same serving

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page