ἐξ
Englishman's Concordance
ἐξ (ex) — 236 Occurrences

Matthew 1:16 Prep
GRK: ἄνδρα Μαρίας ἐξ ἧς ἐγεννήθη
KJV: the husband of Mary, of whom was born
INT: husband of Mary of whom was born

Matthew 2:15 Prep
GRK: προφήτου λέγοντος Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα
KJV: saying, Out of Egypt
INT: prophet saying Out of Egypt have I called

Matthew 6:27 Prep
GRK: τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
KJV: Which of you by taking thought
INT: who moreover out of you by being anxious

Matthew 7:9 Prep
GRK: τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
NAS: man is there among you who, when
KJV: man is there of you, whom
INT: which is of you a man

Matthew 10:29 Prep
GRK: καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ
KJV: and one of them shall
INT: and one of them not

Matthew 12:11 Prep
GRK: Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος
NAS: man is there among you who
KJV: man shall there be among you, that
INT: What will there be of you man

Matthew 15:5 Prep
GRK: ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
KJV: [It is] a gift, by whatsoever
INT: whoever if by me you might be profited

Matthew 18:12 Prep
GRK: πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ
KJV: and one of them be gone astray,
INT: be gone astray one of them [does he] not

Matthew 18:19 Prep
GRK: δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ
INT: two might agree of of you on

Matthew 20:21 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου
KJV: and the other on the left, in
INT: and one on [the] left hand of you

Matthew 20:23 Prep
GRK: μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ
KJV: right hand, and on my left,
INT: of me and on [the] left not

Matthew 21:25 Prep
GRK: πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ ἢ
KJV: whence was it? from heaven, or
INT: from where was it from heaven or

Matthew 21:25 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων οἱ
KJV: heaven, or of men? And
INT: heaven or from men

Matthew 21:25 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Matthew 21:26 Prep
GRK: δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων φοβούμεθα
KJV: if we shall say, Of men; we fear
INT: moreover we should say From men we fear

Matthew 22:35 Prep
GRK: ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς
KJV: one of them,
INT: questioned [him] one of them a lawyer

Matthew 23:25 Prep
GRK: δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ
KJV: within they are full of extortion and
INT: however they are full of robbery and

Matthew 23:34 Prep
GRK: καὶ γραμματεῖς ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε
NAS: and scribes; some of them you will kill
KJV: and [some] of them
INT: and scribes some of them you will kill

Matthew 23:34 Prep
GRK: σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε
NAS: and crucify, and some of them you will scourge
KJV: and [some] of them
INT: crucify and [some] of them you will flog

Matthew 25:2 Prep
GRK: πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν
KJV: And five of them were
INT: five moreover of them were

Matthew 25:33 Prep
GRK: δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων
KJV: but the goats on the left.
INT: and [the] goats on [his] left

Matthew 25:41 Prep
GRK: καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε
KJV: also unto them on the left hand,
INT: also to those on [the] left Go

Matthew 26:21 Prep
GRK: ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
KJV: that one of you shall betray
INT: that one of you will betray

Matthew 26:27 Prep
GRK: λέγων Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες
KJV: Drink ye all of it;
INT: saying Drink of it all of you

Matthew 26:73 Prep
GRK: καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: also art [one] of them; for
INT: also you of them are

Matthew 27:7 Prep
GRK: λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν
KJV: and bought with them
INT: having taken they bought with them the

Matthew 27:29 Prep
GRK: πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
KJV: a crown of thorns,
INT: having twisted together a crown of thorns they put [it]

Matthew 27:38 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων
KJV: and another on the left.
INT: and one at [the] left

Matthew 27:48 Prep
GRK: δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ
KJV: straightway one of them ran,
INT: having run one of them and

Matthew 28:2 Prep
GRK: Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ
KJV: descended from heaven,
INT: of [the] Lord having descended out of heaven and

Mark 1:25 Prep
GRK: καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
KJV: and come out of him.
INT: and come forth out of him

Mark 1:26 Prep
GRK: μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
KJV: voice, he came out of him.
INT: loud came forth out of him

Mark 5:30 Prep
GRK: ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν
KJV: had gone out of him,
INT: himself [that] out of him power

Mark 7:11 Prep
GRK: ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς
KJV: a gift, by whatsoever
INT: whatever if from me you might be profited by

Mark 9:25 Prep
GRK: σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ
KJV: thee, come out of him, and
INT: you come out of him and

Mark 10:37 Prep
GRK: καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν
KJV: and the other on thy left hand,
INT: and one at your left hand we might sit

Mark 10:40 Prep
GRK: μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ
KJV: right hand and on my left hand
INT: of me or at [my] left hand not

Mark 11:30 Prep
GRK: τὸ Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
KJV: of John, was [it] from heaven, or
INT: of John from heaven was it

Mark 11:30 Prep
GRK: ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων ἀποκρίθητέ
KJV: heaven, or of men? answer
INT: was it or from men Answer

Mark 11:31 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Mark 11:32 Prep
GRK: ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ἐφοβοῦντο
KJV: if we shall say, Of men; they feared
INT: but should we say From men they feared

Mark 12:30 Prep
GRK: θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
KJV: thy God with all thy
INT: God of you with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: heart, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: soul, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:30 Prep
GRK: σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: mind, and with all thy
INT: of you and with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς
KJV: to love him with all the heart,
INT: to love him with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: and with all
INT: heart and with all the

Mark 12:33 Prep
GRK: συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς
KJV: and with all
INT: understanding and with all the

Mark 14:18 Prep
GRK: ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
KJV: One of you which
INT: that one of you will betray

Mark 14:23 Prep
GRK: καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες
KJV: they all drank of it.
INT: and they drank of it all

Mark 14:69 Prep
GRK: ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν
KJV: This is [one] of them.
INT: This [one] of them is

Mark 14:70 Prep
GRK: Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: Surely thou art [one] of them: for
INT: to Peter Truly from among them you are

Mark 15:27 Prep
GRK: καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ
KJV: and the other on his left.
INT: and one at [the] left of him

Mark 15:39 Prep
GRK: ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ
KJV: which stood over against him,
INT: who stood by from opposite of him

Mark 16:12 Prep
GRK: ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν
KJV: form unto two of them, as they walked,
INT: these things to two of them as they walked

Luke 1:5 Prep
GRK: ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά
KJV: Zacharias, of the course
INT: by name Zechariah of [the] division of Abijah

Luke 1:27 Prep
GRK: ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ
KJV: was Joseph, of the house
INT: name [was] Joseph of [the] house of David

Luke 1:71 Prep
GRK: σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν
KJV: That we should be saved from our
INT: salvation from enemies of us

Luke 1:78 Prep
GRK: ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους
KJV: the dayspring from on high
INT: us [the] sunrise from on high

Luke 2:4 Prep
GRK: εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ
KJV: he was of the house and
INT: of being him of [the] house and

Luke 3:22 Prep
GRK: καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι
KJV: a voice came from heaven, which said,
INT: and a voice out of heaven came

Luke 6:44 Prep
GRK: οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν
KJV: fruit. For of thorns men do not
INT: not indeed from thorns do they gather

Luke 10:7 Prep
GRK: μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς
KJV: Go not from house to
INT: not Move from house to

Luke 10:27 Prep
GRK: θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
KJV: thy God with all thy
INT: God of you with all the

Luke 11:5 Prep
GRK: αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει
KJV: them, Which of you shall have
INT: them Who among you will have

Luke 11:6 Prep
GRK: μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός
KJV: of mine in his journey
INT: of my is come off a journey to

Luke 11:11 Prep
GRK: τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν
INT: which moreover of you who [is]

Luke 11:13 Prep
GRK: πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει
NAS: more will [your] heavenly Father
INT: Father who [is] in heaven will give

Luke 11:15 Prep
GRK: τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον
KJV: But some of them said,
INT: some moreover of them said

Luke 11:16 Prep
GRK: πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν
KJV: him a sign from heaven.
INT: testing a sign from heaven were seeking

Luke 11:49 Prep
GRK: ἀποστόλους καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν
KJV: and [some] of them
INT: apostles and [some] of them they will kill

Luke 12:6 Prep
GRK: καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ
KJV: not one of them is
INT: and one of them not

Luke 12:25 Prep
GRK: τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν
KJV: And which of you with taking thought
INT: which moreover of you [by] being anxious

Luke 14:28 Prep
GRK: τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων
KJV: For which of you, intending
INT: which indeed of you desiring

Luke 14:33 Prep
GRK: οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς
KJV: likewise, whosoever he be of you that
INT: therefore everyone of you who

Luke 15:4 Prep
GRK: Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων
NAS: man among you, if he has
KJV: What man of you, having
INT: What man of you having

Luke 15:4 Prep
GRK: καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν
KJV: he lose one of them, doth
INT: and having lost of them one

Luke 17:7 Prep
GRK: Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον
KJV: But which of you, having
INT: which moreover of you a servant

Luke 17:15 Prep
GRK: εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν
KJV: And one of them, when he saw
INT: one moreover of them having seen

Luke 20:4 Prep
GRK: βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν
KJV: of John, was it from heaven, or
INT: baptism of John from heaven was it

Luke 20:4 Prep
GRK: ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων
KJV: heaven, or of men?
INT: was it or from men

Luke 20:5 Prep
GRK: Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ
KJV: we shall say, From heaven;
INT: If we should say From heaven he will say

Luke 20:6 Prep
GRK: δὲ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων ὁ
KJV: if we say, Of men; all
INT: however we should say From men the

Luke 21:16 Prep
GRK: καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν
KJV: and [some] of you
INT: and they will put to death [some] from among you

Luke 22:23 Prep
GRK: ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ
KJV: themselves, which of them it was
INT: then it might be of them who

Luke 22:50 Prep
GRK: εἷς τις ἐξ αὐτῶν τοῦ
KJV: And one of them smote
INT: one a certain of them of the

Luke 22:58 Prep
GRK: Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ
KJV: art also of them. And
INT: And you of them are

Luke 23:8 Prep
GRK: ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων
KJV: to see him of a long [season], because
INT: he was indeed of a long time

Luke 23:33 Prep
GRK: ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν
KJV: and the other on the left.
INT: one moreover on [the] left

Luke 24:13 Prep
GRK: ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν
KJV: behold, two of them went
INT: Behold two of them on

Luke 24:22 Prep
GRK: γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν
NAS: women among us amazed
KJV: women also of our company made
INT: women certain from among us astonished

Luke 24:49 Prep
GRK: οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν
KJV: be endued with power from on high.
INT: that you be clothed with from on high power

John 1:13 Prep
GRK: οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ
KJV: were born, not of blood, nor
INT: who not of bloods nor

John 1:19 Prep
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἰεροσολύμων ἱερεῖς
KJV: and Levites from Jerusalem to
INT: the Jews from Jerusalem priests

John 1:32 Prep
GRK: ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ
KJV: the Spirit descending from heaven like
INT: as a dove out of heaven and

John 3:5 Prep
GRK: τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ
KJV: a man be born of water and
INT: anyone be born of water and

John 4:12 Prep
GRK: καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν
KJV: and drank thereof himself, and
INT: and himself of it drank

John 6:39 Prep
GRK: μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ
INT: nothing I should lose of it but

John 6:50 Prep
GRK: ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ
KJV: a man may eat thereof, and not
INT: that anyone of it might eat

John 6:58 Prep
GRK: ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς
KJV: which came down from heaven: not
INT: bread from heaven having come down

John 6:64 Prep
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς
KJV: there are some of you that
INT: but they are of you some

John 6:64 Prep
GRK: ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ
KJV: Jesus knew from the beginning who
INT: knew indeed from [the] beginning

John 6:70 Prep
GRK: ἐξελεξάμην καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς
KJV: and one of you is
INT: did choose and of you one

John 7:19 Prep
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ
KJV: and [yet] none of you keepeth
INT: and no one of you practices

John 7:44 Prep
GRK: δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι
KJV: And some of them would
INT: moreover desired of them to seize

John 7:50 Prep
GRK: εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν
KJV: being one of them,)
INT: one being [one] of them

John 8:46 Prep
GRK: τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει
KJV: Which of you convinceth
INT: Which of you convicts

John 10:20 Prep
GRK: δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν Δαιμόνιον
KJV: And many of them said,
INT: moreover many of them A demon

John 11:37 Prep
GRK: τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν
KJV: And some of them said,
INT: some however of them said

John 11:46 Prep
GRK: τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον
KJV: But some of them went their ways
INT: some however of them went

John 11:49 Prep
GRK: δέ τις ἐξ αὐτῶν Καιάφας
KJV: And one of them, [named] Caiaphas,
INT: however certain of them Caiaphas

John 12:49 Prep
GRK: ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ
KJV: not spoken of myself; but
INT: for I from myself not

John 13:21 Prep
GRK: ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει
KJV: that one of you shall betray
INT: that one of you will betray

John 16:4 Prep
GRK: δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ
KJV: not unto you at the beginning, because
INT: moreover to you from [the] beginning not

John 16:5 Prep
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ
KJV: and none of you asketh
INT: and none of you asks

John 17:12 Prep
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
KJV: and none of them is lost,
INT: and no one of them perished

John 18:9 Prep
GRK: οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα
KJV: he spake, Of them which
INT: not I lost of them not one

John 19:2 Prep
GRK: πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν
KJV: a crown of thorns,
INT: having twisted together a crown of thorns put [it] on

Acts 5:38 Prep
GRK: ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ
KJV: be of men,
INT: if be from men the

Acts 6:3 Prep
GRK: ἀδελφοί ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους
NAS: select from among you seven
KJV: brethren, look ye out among you seven
INT: brothers men from among yourselves carried witness to

Acts 8:37 Prep
GRK: Εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τὴς
KJV: thou believest with all thine
INT: If you believe from all the

Acts 9:33 Prep
GRK: ὀνόματι Αἰνέαν ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ
INT: by name Aeneas for years eight

Acts 11:20 Prep
GRK: δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες
KJV: And some of them were
INT: however certain of them men

Acts 11:28 Prep
GRK: δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι
KJV: there stood up one of them named
INT: moreover one from among them by name

Acts 13:17 Prep
GRK: ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς
KJV: brought he them out of it.
INT: brought them out of it

Acts 15:2 Prep
GRK: τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς
KJV: certain other of them, should go up
INT: certain others from among them to

Acts 15:14 Prep
GRK: ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν
NAS: taking from among the Gentiles
KJV: to take out of them a people
INT: visited to take out of Gentiles a people

Acts 15:22 Prep
GRK: ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι
NAS: men from among them to send
KJV: chosen men of their own company to
INT: having chosen men from among them to send

Acts 15:23 Prep
GRK: ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν
KJV: which are of the Gentiles
INT: brothers from among [the] Gentiles greeting

Acts 15:24 Prep
GRK: ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες
KJV: which went out from us
INT: that certain from among us went out

Acts 15:29 Prep
GRK: καὶ πορνείας ἐξ ὧν διατηροῦντες
KJV: from fornication: from which
INT: and from sexual immorality from which keeping

Acts 17:4 Prep
GRK: καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν
KJV: And some of them believed,
INT: And some of them were obedient

Acts 17:12 Prep
GRK: μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν
KJV: Therefore many of them believed;
INT: indeed therefore from among them believed

Acts 17:26 Prep
GRK: ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν
KJV: And hath made of one blood
INT: he made moreover of one every

Acts 20:30 Prep
GRK: καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
NAS: and from among your own selves men
KJV: Also of your own selves
INT: and from among your selves

Acts 22:18 Prep
GRK: ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ διότι
KJV: get thee quickly out of Jerusalem: for
INT: with speed out of Jerusalem because

Acts 23:21 Prep
GRK: γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες
KJV: him of them
INT: indeed him of them men

Acts 26:23 Prep
GRK: εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν
NAS: was to suffer, [and] that by reason of [His] resurrection
KJV: that should rise from the dead,
INT: whether first through resurrection of [the] dead

Acts 27:22 Prep
GRK: οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν
NAS: of life among you, but [only] of the ship.
KJV: of [any man's] life among you,
INT: not any will be from among you only

Acts 28:17 Prep
GRK: πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἰεροσολύμων παρεδόθην
KJV: prisoner from Jerusalem
INT: of our fathers a prisoner from Jerusalem was delivered

Romans 1:4 Prep
GRK: πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν
KJV: of holiness, by the resurrection
INT: Spirit of holiness by resurrection of [the] dead

Romans 2:8 Prep
GRK: τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ
KJV: But unto them that are contentious, and
INT: to those moreover of self-interest and

Romans 2:29 Prep
GRK: ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ'
KJV: praise [is] not of men, but
INT: praise [is] not of men but

Romans 3:20 Prep
GRK: διότι ἐξ ἔργων νόμου
KJV: Therefore by the deeds of the law
INT: Therefore by works of law

Romans 4:2 Prep
GRK: γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
KJV: were justified by works,
INT: indeed Abraham by works was justified

Romans 5:16 Prep
GRK: γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς
KJV: for the judgment [was] by one to
INT: indeed judgment [was] of one to

Romans 9:5 Prep
GRK: πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ
KJV: and of whom
INT: fathers and of whom [is] the

Romans 9:6 Prep
GRK: πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ οὗτοι
INT: all which [are] of Israel those [are]

Romans 9:10 Prep
GRK: καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην
KJV: had conceived by one,
INT: also Rebecca by one conception

Romans 9:12 Prep
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἀλλ'
INT: not of works but

Romans 9:24 Prep
GRK: οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ
NAS: called, not from among Jews
KJV: he hath called, not of the Jews only,
INT: not only from among [the] Jews but

Romans 9:24 Prep
GRK: ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν
NAS: only, but also from among Gentiles.
KJV: but also of the Gentiles?
INT: but also from among [the] Gentiles

Romans 9:32 Prep
GRK: ἀλλ' ὡς ἐξ ἔργων προσέκοψαν
KJV: as it were by the works
INT: but as by works they stumbled

Romans 10:17 Prep
GRK: ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς ἡ
KJV: So then faith [cometh] by hearing, and
INT: the faith [is] by hearing

Romans 11:6 Prep
GRK: χάριτι οὐκέτι ἐξ ἔργων ἐπεὶ
NAS: longer on the basis of works,
KJV: then [is it] no more of works:
INT: by grace no longer of works otherwise

Romans 11:6 Prep
GRK: εἰ δὲ ἐξ ἔργων οὐκέτι
KJV: But if [it be] of works, then is it
INT: if however of works no longer

Romans 11:14 Prep
GRK: σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν
KJV: might save some of them.
INT: shall save some from among them

Romans 11:36 Prep
GRK: ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ
KJV: For of him, and
INT: For from him and

Romans 12:18 Prep
GRK: δυνατόν τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ
NAS: so far as it depends on you, be at peace
KJV: it be possible, as much as lieth in you,
INT: possible out of you with

Romans 13:3 Prep
GRK: ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς
KJV: thou shalt have praise of the same:
INT: you will have praise from him

Romans 13:11 Prep
GRK: ἤδη ὑμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι
KJV: to awake out of sleep:
INT: already you out of sleep should be woke

1 Corinthians 1:30 Prep
GRK: ἐξ αὐτοῦ δὲ
KJV: But of him are
INT: out of him moreover

1 Corinthians 5:13 Prep
GRK: τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
NAS: THE WICKED MAN FROM AMONG YOURSELVES.
KJV: put away from among yourselves
INT: the evil person from among yourselves that

1 Corinthians 8:6 Prep
GRK: ὁ πατήρ ἐξ οὗ τὰ
KJV: the Father, of whom
INT: the Father of whom [are] the things

1 Corinthians 11:8 Prep
GRK: ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός
KJV: but the woman of the man.
INT: but woman of man

1 Corinthians 15:6 Prep
GRK: ἀδελφοῖς ἐφάπαξ ἐξ ὧν οἱ
KJV: at once; of whom
INT: brothers at once of whom the

1 Corinthians 15:47 Prep
GRK: δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ
KJV: man [is] the Lord from heaven.
INT: second man out of heaven

2 Corinthians 2:2 Prep
GRK: ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ
KJV: the same which is made sorry by me?
INT: he who is grieved by me

2 Corinthians 2:17 Prep
GRK: ἀλλ' ὡς ἐξ εἰλικρινείας ἀλλ'
KJV: but as of sincerity, but
INT: but as of sincerity but

2 Corinthians 3:1 Prep
GRK: ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν
KJV: or [letters] of commendation from you?
INT: you or from you

2 Corinthians 3:5 Prep
GRK: τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν ἀλλ'
KJV: any thing as of ourselves; but
INT: anything as of ourselves but

2 Corinthians 4:7 Prep
GRK: καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν
KJV: and not of us.
INT: and not from us

2 Corinthians 5:2 Prep
GRK: ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι
KJV: house which is from heaven:
INT: of us which [is] from heaven to be clothed with

2 Corinthians 7:9 Prep
GRK: μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
NAS: in anything through us.
KJV: that ye might receive damage by us in
INT: nothing you might suffer loss by us

2 Corinthians 8:7 Prep
GRK: καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν
NAS: and in the love we inspired in you, [see] that you abound
INT: and in the from us to

2 Corinthians 8:13 Prep
GRK: θλίψις ἀλλ' ἐξ ἰσότητος
NAS: [and] for your affliction, but by way of equality--
INT: affliction but of equality

2 Corinthians 9:7 Prep
GRK: λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἱλαρὸν
NAS: or under compulsion,
KJV: [so let him give]; not grudgingly, or
INT: regret or of necessity a cheerful

2 Corinthians 11:26 Prep
GRK: γένους κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν κινδύνοις
KJV: [in] perils by the heathen,
INT: race in perils from [the] Gentiles in perils

2 Corinthians 12:6 Prep
GRK: ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ
INT: hears anyone of me

2 Corinthians 13:4 Prep
GRK: γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας ἀλλὰ
NAS: He was crucified because of weakness,
KJV: he was crucified through weakness,
INT: indeed he was crucified in weakness yet

Galatians 1:8 Prep
GRK: ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται
KJV: an angel from heaven,
INT: or an angel out of heaven should preach a gospel

Galatians 2:15 Prep
GRK: καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί
NAS: and not sinners from among the Gentiles;
KJV: not sinners of the Gentiles,
INT: and not of [the] Gentiles sinners

Galatians 2:16 Prep
GRK: δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου
KJV: not justified by the works of the law,
INT: is justified a man by works of law

Galatians 2:16 Prep
GRK: καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου
KJV: and not by the works of the law:
INT: and not by works of law

Galatians 2:16 Prep
GRK: νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου
KJV: for by the works
INT: of law because by works of law

Galatians 3:2 Prep
GRK: ἀφ' ὑμῶν ἐξ ἔργων νόμου
KJV: the Spirit by the works
INT: from you by works of law

Galatians 3:2 Prep
GRK: ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
KJV: or by the hearing
INT: receive you or by hearing of faith

Galatians 3:5 Prep
GRK: ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου
KJV: you, [doeth he it] by the works
INT: among you [is it] by works of law

Galatians 3:5 Prep
GRK: νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως
KJV: or by the hearing
INT: of law or by hearing of faith

Galatians 3:10 Prep
GRK: Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου
KJV: as many as are of the works of the law
INT: as many as indeed of works of law

Galatians 3:18 Prep
GRK: κληρονομία οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας τῷ
NAS: it is no longer based on a promise;
KJV: [it is] no more of promise:
INT: inheritance [it is] no longer by promise

Ephesians 2:8 Prep
GRK: τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν θεοῦ
KJV: not of yourselves:
INT: this not of yourselves [it is] God's

Ephesians 2:9 Prep
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων ἵνα
NAS: not as a result of works, so
KJV: Not of works, lest
INT: not of works that

Ephesians 3:15 Prep
GRK: ἐξ οὗ πᾶσα
KJV: Of whom the whole
INT: of whom every

Ephesians 4:16 Prep
GRK: ἐξ οὗ πᾶν
KJV: From whom the whole
INT: from whom all

Philippians 1:16 Prep
GRK: οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης εἰδότες
KJV: preach Christ of contention, not
INT: The [one] indeed out of love knowing

Philippians 1:17 Prep
GRK: οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν
KJV: But the other of love, knowing
INT: the [other] however [the] out of self-interest the

Philippians 3:5 Prep
GRK: Βενιαμίν Ἐβραῖος ἐξ Ἐβραίων κατὰ
KJV: an Hebrew of the Hebrews;
INT: of Benjamin Hebrew of Hebrews according to

Philippians 3:20 Prep
GRK: οὐρανοῖς ὑπάρχει ἐξ οὗ καὶ
KJV: in heaven; from whence also
INT: [the] heavens exists from which also

Colossians 2:19 Prep
GRK: τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ πᾶν
KJV: holding the Head, from which all
INT: the head from whom all

Colossians 4:9 Prep
GRK: ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν πάντα
KJV: is [one] of you.
INT: who is of you All things

Colossians 4:12 Prep
GRK: Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος
KJV: Epaphras, who is [one] of you,
INT: Epaphras who [is] of you a servant

1 Thessalonians 2:3 Prep
GRK: πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ
KJV: deceit, nor of uncleanness, nor
INT: error nor of uncleaness nor

1 Thessalonians 2:6 Prep
GRK: οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν
KJV: Nor of men sought
INT: nor seeking from men glory

1 Timothy 6:4 Prep
GRK: καὶ λογομαχίας ἐξ ὧν γίνεται
KJV: strifes of words, whereof cometh
INT: and disputes of words out of which come

Titus 1:12 Prep
GRK: εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος
KJV: One of themselves, [even] a prophet
INT: Said one of themselves own

Titus 2:8 Prep
GRK: ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ
KJV: that he that is of the contrary part
INT: that he who is of the contrary might be ashamed

Titus 3:5 Prep
GRK: οὐκ ἐξ ἔργων τῶν
NAS: He saved us, not on the basis of deeds
KJV: Not by works of
INT: not by works which [were]

Hebrews 2:11 Prep
GRK: οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες
KJV: [are] all of one:
INT: those sanctified of one [are] all

Hebrews 3:13 Prep
GRK: σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ
KJV: lest any of you be hardened
INT: might be hardened any of you by [the] deceitfulness

Hebrews 3:16 Prep
GRK: οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ
KJV: all that came out of Egypt by
INT: the [ones] having come out from Egypt by

Hebrews 4:1 Prep
GRK: δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι
KJV: rest, any of you should seem
INT: might seem any of you to come short

Hebrews 5:1 Prep
GRK: γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος
NAS: taken from among men
KJV: taken from among men
INT: indeed high priest from among men being taken

Hebrews 7:6 Prep
GRK: μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν
KJV: not counted from them received tithes
INT: not reckons genealogy from them has tithed

Hebrews 7:12 Prep
GRK: τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ
KJV: there is made of necessity
INT: the priesthood from necessity also

Hebrews 7:14 Prep
GRK: γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν
KJV: Lord sprang out of Juda; of
INT: indeed that out of Judah has sprung

Hebrews 11:35 Prep
GRK: ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς
KJV: dead raised to life again: and
INT: Received women by resurrection the

Hebrews 13:10 Prep
GRK: ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν
KJV: We have an altar, whereof they have no
INT: We have an altar of which to eat

James 2:16 Prep
GRK: τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν Ὑπάγετε
KJV: And one of you say
INT: anyone to them from among you Go

James 2:21 Prep
GRK: ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
KJV: justified by works,
INT: of us not by works was justified

James 2:24 Prep
GRK: ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται
KJV: then how that by works a man
INT: You see that by works is justified

James 2:25 Prep
GRK: πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη
KJV: justified by works,
INT: prostitute not by works was justified

1 Peter 4:11 Prep
GRK: διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς
KJV: [let him do it] as of the ability
INT: serves as of strength which

2 Peter 1:18 Prep
GRK: ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν
KJV: voice which came from heaven we
INT: we heard from heaven having been brought

2 Peter 2:8 Prep
GRK: αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν
NAS: day after day
KJV: from day to day
INT: them day by day [his] soul

2 Peter 3:5 Prep
GRK: καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ
KJV: standing out of the water
INT: and [the] earth out of water and

1 John 2:19 Prep
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν
KJV: They went out from us, but
INT: From among us they went out

1 John 2:19 Prep
GRK: οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν εἰ
KJV: they were not of us; for
INT: not they were of us if

1 John 2:19 Prep
GRK: εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν
KJV: if they had been of us, they would
INT: if indeed of us they were

1 John 2:19 Prep
GRK: εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν
KJV: not all of us.
INT: are all of us

1 John 2:29 Prep
GRK: τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται
KJV: righteousness is born of him.
INT: righteousness of him has been begotten

1 John 5:1 Prep
GRK: τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ
KJV: him also that is begotten of him.
INT: him that has been begotten of him

Revelation 2:10 Prep
GRK: ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς
KJV: shall cast [some] of you into
INT: the devil [some] of you into

Revelation 18:4 Prep
GRK: λαός μου ἐξ αὐτῆς ἵνα
KJV: saying, Come out of her, my
INT: people of me out of her that

Revelation 18:20 Prep
GRK: κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς
NAS: judgment for you against her.
KJV: hath avenged you on her.
INT: judgment of you against her

Revelation 21:21 Prep
GRK: πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου
KJV: gate was of one pearl:
INT: gates was of one pearl

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page