ἡμῶν
Englishman's Concordance
ἡμῶν (hēmōn) — 408 Occurrences

Matthew 1:23 PPro-G1P
GRK: μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ θεός
INT: translated With us God

Matthew 6:9 PPro-G1P
GRK: ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν
INT: you Father of us who [is] in

Matthew 6:11 PPro-G1P
GRK: Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
INT: the bread of us daily

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ
INT: the debts of us as also

Matthew 6:12 PPro-G1P
GRK: τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
INT: the debtors of us

Matthew 8:17 PPro-G1P
GRK: τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ
INT: the infirmities of us he took and

Matthew 15:23 PPro-G1P
GRK: κράζει ὄπισθεν ἡμῶν
INT: she cries out after us

Matthew 20:33 PPro-G1P
GRK: οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
INT: the eyes of us

Matthew 21:42 PPro-G1P
GRK: ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
INT: in [the] eyes of us

Matthew 23:30 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν
INT: of the fathers of us not anyhow

Matthew 25:8 PPro-G1P
GRK: αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται
INT: the lamps of us are going out

Matthew 27:25 PPro-G1P
GRK: τὰ τέκνα ἡμῶν
INT: the children of us

Matthew 28:13 PPro-G1P
GRK: ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων
INT: stole him we being asleep

Mark 9:40 PPro-G1P
GRK: ἔστιν καθ' ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν
INT: is against us for us

Mark 9:40 PPro-G1P
GRK: ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν
INT: us for us is

Mark 11:10 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ Ὡσαννὰ
INT: the father of us David Hosanna

Mark 12:7 PPro-G1P
GRK: αὐτόν καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ
INT: him and ours will be the

Mark 12:11 PPro-G1P
GRK: ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
INT: in eyes of us

Mark 12:29 PPro-G1P
GRK: ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς
INT: the God of us Lord one

Luke 1:55 PPro-G1P
GRK: τοὺς πατέρας ἡμῶν τῷ Ἀβραὰμ
INT: the fathers of us to Abraham

Luke 1:71 PPro-G1P
GRK: ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ
INT: from enemies of us and from

Luke 1:72 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι
INT: the fathers of us and to remember

Luke 1:73 PPro-G1P
GRK: τὸν πατέρα ἡμῶν τοῦ δοῦναι
INT: the father of us to give

Luke 1:75 PPro-G1P
GRK: ταῖς ἡμέραις ἡμῶν
INT: the days of our life

Luke 1:78 PPro-G1P
GRK: ἐλέους θεοῦ ἡμῶν ἐν οἷς
INT: of compassion of God of us in which

Luke 1:79 PPro-G1P
GRK: τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν
INT: the feet of us into [the] way

Luke 7:5 PPro-G1P
GRK: τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν
INT: the nation of us and the

Luke 9:49 PPro-G1P
GRK: ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν
INT: he follows with us

Luke 11:2 Ppro-G1P
GRK: λέγετε Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν
INT: say Father of us who [is] in

Luke 11:3 PPro-G1P
GRK: τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον
INT: the bread of us daily

Luke 11:4 PPro-G1P
GRK: τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ γὰρ
INT: the sins of us also indeed

Luke 13:26 PPro-G1P
GRK: ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας
INT: the streets of us you did teach

Luke 16:26 PPro-G1P
GRK: τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν
INT: these things between us and you

Luke 20:14 PPro-G1P
GRK: αὐτόν ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ
INT: him that ours might become the

Luke 23:2 PPro-G1P
GRK: τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα
INT: the nation of us and forbidding

Luke 24:20 PPro-G1P
GRK: οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα
INT: the rulers of us to judgment

Luke 24:22 PPro-G1P
GRK: τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς
INT: certain from among us astonished us

Luke 24:29 PPro-G1P
GRK: Μεῖνον μεθ' ἡμῶν ὅτι πρὸς
INT: Abide with us for toward

Luke 24:32 PPro-G1P
GRK: ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν
INT: the heart our burning was

John 3:11 PPro-G1P
GRK: τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε
INT: the witness of us not you take

John 4:12 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ ὃς
INT: the father of us Jacob who

John 4:20 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ
INT: the fathers of us on the

John 6:31 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα
INT: the fathers of us the manna

John 7:51 PPro-G1P
GRK: ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν
INT: the law of us does judge the

John 8:39 PPro-G1P
GRK: Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν
INT: the father of us Abraham is

John 8:53 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ ὅστις
INT: the father of us Abraham who

John 8:54 PPro-G1P
GRK: ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστίν
INT: that God of us he is

John 9:20 PPro-G1P
GRK: ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι
INT: the son of us and that

John 10:24 PPro-G1P
GRK: τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις εἰ
INT: the soul of us hold you in suspense If

John 11:11 PPro-G1P
GRK: ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ
INT: friend of us has fallen asleep but

John 11:48 PPro-G1P
GRK: καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν
INT: and will take away from us both the

John 12:38 PPro-G1P
GRK: τῇ ἀκοῇ ἡμῶν καὶ ὁ
INT: the report of us and the

Acts 1:22 PPro-G1P
GRK: ἀνελήμφθη ἀφ' ἡμῶν μάρτυρα τῆς
INT: he was taken up from us a witness of the

Acts 2:8 PPro-G1P
GRK: ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ
INT: own language of us in which

Acts 2:39 PPro-G1P
GRK: ὁ θεὸς ἡμῶν
INT: the God of us

Acts 3:13 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν τὸν
INT: the fathers of us glorified the

Acts 4:25 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος
INT: your servant [the] father of us by [the] Spirit

Acts 5:30 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν
INT: of the fathers of us raised up Jesus

Acts 7:2 PPro-G1P
GRK: τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι
INT: to the father of us Abraham being

Acts 7:11 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν
INT: the fathers of us

Acts 7:12 PPro-G1P
GRK: τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον
INT: the fathers of us first

Acts 7:15 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν
INT: the fathers of us

Acts 7:19 PPro-G1P
GRK: τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς
INT: the race of us ill-treated the

Acts 7:19 Ppro-G1P
GRK: τοὺς πατέρας ἡμῶν τοῦ ποιεῖν
INT: the fathers of us making

Acts 7:27 PPro-G1P
GRK: δικαστὴν ἐφ' ἡμῶν
INT: judge over us

Acts 7:38 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς ἐδέξατο
INT: of the fathers of us who received

Acts 7:39 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο
INT: the fathers of us but thrust [him] away

Acts 7:40 PPro-G1P
GRK: οἳ προπορεύσονται ἡμῶν ὁ γὰρ
INT: who will go before us as for

Acts 7:44 PPro-G1P
GRK: τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ
INT: with fathers of us in the

Acts 7:45 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ
INT: the fathers of us with Joshua

Acts 7:45 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως τῶν
INT: of the fathers of us until the

Acts 9:38 PPro-G1P
GRK: διελθεῖν ἕως ἡμῶν
INT: to come to us

Acts 13:17 PPro-G1P
GRK: τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν
INT: the fathers of us and the

Acts 15:9 PPro-G1P
GRK: διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ
INT: he made distinction between us also and

Acts 15:10 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς
INT: the fathers of us nor we

Acts 15:24 PPro-G1P
GRK: τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν
INT: certain from among us went out troubled

Acts 15:25 PPro-G1P
GRK: τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ καὶ
INT: the beloved of us Barnabas and

Acts 15:26 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Acts 16:16 PPro-G1P
GRK: δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν
INT: moreover were going of us to the

Acts 16:20 PPro-G1P
GRK: ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν
INT: men exceedingly trouble of us the city

Acts 17:20 PPro-G1P
GRK: τὰς ἀκοὰς ἡμῶν βουλόμεθα οὖν
INT: the ears of us We resolve therefore

Acts 17:27 PPro-G1P
GRK: ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα
INT: one each of us being

Acts 19:37 PPro-G1P
GRK: τὴν θεὸν ἡμῶν
INT: the goddess of us

Acts 20:7 PPro-G1P
GRK: σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον
INT: week having come together we to break bread

Acts 20:21 PPro-G1P
GRK: τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

Acts 21:17 PPro-G1P
GRK: Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἰεροσόλυμα
INT: Having arrived moreover us at Jerusalem

Acts 22:14 PPro-G1P
GRK: τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε
INT: of the fathers of us appointed you

Acts 24:4 PPro-G1P
GRK: ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ
INT: to hear you us briefly [in]

Acts 24:7 Ppro-G1P
GRK: τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν
INT: the hands of us took away [him]

Acts 26:6 PPro-G1P
GRK: τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης
INT: the fathers of us promise having been made

Acts 26:7 PPro-G1P
GRK: τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ
INT: the twelve tribes of us in earnestness

Acts 26:14 PPro-G1P
GRK: τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν
INT: and having fallen down of us to the

Acts 27:10 PPro-G1P
GRK: τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι
INT: the lives of us is about to be

Acts 27:18 PPro-G1P
GRK: δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς
INT: moreover being storm-tossed we on the next [day]

Acts 27:27 PPro-G1P
GRK: ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ
INT: was come being driven about we in the

Acts 28:15 PPro-G1P
GRK: τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς
INT: the things concerning us came out to

Romans 1:4 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν
INT: the Lord of us

Romans 1:7 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God Father of us and Lord

Romans 3:5 PPro-G1P
GRK: ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην
INT: the unrighteousness of us God's righteousness

Romans 4:1 PPro-G1P
GRK: τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα
INT: the father of us according to flesh

Romans 4:12 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ
INT: of the father of us Abraham

Romans 4:16 PPro-G1P
GRK: πατὴρ πάντων ἡμῶν
INT: father of all of us

Romans 4:24 PPro-G1P
GRK: τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν
INT: the Lord of us from among [the] dead

Romans 4:25 PPro-G1P
GRK: τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη
INT: the trespasses of us and was raised

Romans 4:25 PPro-G1P
GRK: τὴν δικαίωσιν ἡμῶν
INT: the justification of us

Romans 5:1 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

Romans 5:5 PPro-G1P
GRK: ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος
INT: the hearts of us by Spirit

Romans 5:6 PPro-G1P
GRK: Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι
INT: Christ being of us without strength still

Romans 5:8 PPro-G1P
GRK: ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ
INT: sinners being we Christ for

Romans 5:8 PPro-G1P
GRK: Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν
INT: Christ for us died

Romans 5:11 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

Romans 5:21 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν
INT: the Lord of us

Romans 6:6 PPro-G1P
GRK: ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη
INT: the old of us man was crucified with [him]

Romans 6:23 PPro-G1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἡμῶν
INT: the Lord of us

Romans 7:5 PPro-G1P
GRK: τοῖς μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ
INT: the members of us to the

Romans 7:25 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν ἄρα οὖν
KJV: So then with the mind I myself serve
INT: the Lord of us then Therefore

Romans 8:16 PPro-G1P
GRK: τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν
INT: the Spirit of us that we are

Romans 8:23 PPro-G1P
GRK: τοῦ σώματος ἡμῶν
INT: of the body of us

Romans 8:26 PPro-G1P
GRK: τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν τὸ γὰρ
INT: the weakness of us the indeed

Romans 8:31 PPro-G1P
GRK: θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς καθ'
INT: God [be] for us who [can be] against

Romans 8:31 PPro-G1P
GRK: τίς καθ' ἡμῶν
INT: who [can be] against us

Romans 8:32 PPro-G1P
GRK: ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν
INT: but for us all gave up

Romans 8:34 PPro-G1P
GRK: ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν
INT: intercedes for us

Romans 8:39 PPro-G1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἡμῶν
INT: the Lord of us

Romans 9:10 PPro-G1P
GRK: τοῦ πατρὸς ἡμῶν
INT: the father of us

Romans 10:16 PPro-G1P
GRK: τῇ ἀκοῇ ἡμῶν
INT: the report of us

Romans 13:11 PPro-G1P
GRK: γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία
INT: indeed nearer [is] of us the salvation

Romans 14:7 PPro-G1P
GRK: Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ
INT: No one indeed of us to himself lives

Romans 14:12 PPro-G1P
GRK: οὖν ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ
INT: then each of us concerning himself

Romans 15:2 PPro-G1P
GRK: ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον
INT: For each of us the neighbor

Romans 15:6 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Romans 15:30 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

Romans 16:1 PPro-G1P
GRK: τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν οὖσαν καὶ
INT: the sister of us being also

Romans 16:9 PPro-G1P
GRK: τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ
INT: the fellow worker of us in Christ

Romans 16:18 PPro-G1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ
INT: the Lord of us Christ not

Romans 16:20 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ'
INT: of the Lord of us Jesus [be] with

Romans 16:24 Ppro-G1P
GRK: τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:2 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:2 PPro-G1P
GRK: αὐτῶν καὶ ἡμῶν
INT: both theirs and ours

1 Corinthians 1:3 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God Father of us and [the] Lord

1 Corinthians 1:7 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:8 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 1:9 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν
INT: the Lord of us

1 Corinthians 1:10 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 2:7 PPro-G1P
GRK: εἰς δόξαν ἡμῶν
INT: for glory of us

1 Corinthians 4:8 PPro-G1P
GRK: ἐπλουτήσατε χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε καὶ
INT: you were enriched apart from us you reigned and

1 Corinthians 5:4 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ συναχθέντων
INT: of the Lord of us Jesus having been gathered together

1 Corinthians 5:4 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
INT: of the Lord of us Jesus

1 Corinthians 5:7 PPro-G1P
GRK: τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός
INT: the Passover lamb of us was sacrificed Christ

1 Corinthians 6:11 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Corinthians 6:11 PPro-G1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἡμῶν
INT: of the God of us

1 Corinthians 9:1 PPro-G1P
GRK: τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα οὐ
INT: the Lord of us have I seen not

1 Corinthians 10:1 PPro-G1P
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ
INT: the fathers of us all under

1 Corinthians 10:6 PPro-G1P
GRK: δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν εἰς
INT: moreover types for us became for

1 Corinthians 10:11 PPro-G1P
GRK: πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὓς
INT: for admonition of us on whom

1 Corinthians 12:23 PPro-G1P
GRK: τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν
INT: the unpresentable [parts] of us decorum more abundant

1 Corinthians 12:24 PPro-G1P
GRK: δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν
INT: and [the] presentable [parts] of us no need

1 Corinthians 15:3 PPro-G1P
GRK: τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς
INT: the sins of us according to the

1 Corinthians 15:14 PPro-G1P
GRK: τὸ κήρυγμα ἡμῶν κενὴ καὶ
INT: the preaching of us void also

1 Corinthians 15:31 PPro-G1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἡμῶν
INT: the Lord of us

1 Corinthians 15:57 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

2 Corinthians 1:2 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God [the] Father of us and [the] Lord

2 Corinthians 1:3 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

2 Corinthians 1:4 PPro-G1P
GRK: τῇ θλίψει ἡμῶν εἰς τὸ
INT: the tribulation of us for

2 Corinthians 1:5 PPro-G1P
GRK: ἡ παράκλησις ἡμῶν
INT: the comfort of us

2 Corinthians 1:7 PPro-G1P
GRK: ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ
INT: the hope of us [is] sure for

2 Corinthians 1:8 PPro-G1P
GRK: τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης
INT: the tribulation of us having happened

2 Corinthians 1:11 PPro-G1P
GRK: ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει
INT: of you for us by the supplication

2 Corinthians 1:11 PPro-G1P
GRK: εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
INT: might be subject of thanksgiving for us

2 Corinthians 1:12 PPro-G1P
GRK: γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν
INT: For [the] boasting of us this is

2 Corinthians 1:12 PPro-G1P
GRK: τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἐν
INT: of the conscience of us that in

2 Corinthians 1:14 PPro-G1P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ
INT: also you [are] ours in the

2 Corinthians 1:14 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
INT: of the Lord of us Jesus

2 Corinthians 1:18 PPro-G1P
GRK: ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς
INT: the word of us to

2 Corinthians 1:19 PPro-G1P
GRK: ὑμῖν δι' ἡμῶν κηρυχθείς δι'
INT: you by us having been proclaimed by

2 Corinthians 1:20 PPro-G1P
GRK: δόξαν δι' ἡμῶν
INT: glory by us

2 Corinthians 1:22 PPro-G1P
GRK: ταῖς καρδίαις ἡμῶν
INT: the hearts of us

2 Corinthians 2:14 PPro-G1P
GRK: φανεροῦντι δι' ἡμῶν ἐν παντὶ
INT: makes manifest through us in every

2 Corinthians 3:2 PPro-G1P
GRK: ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ
INT: the letter of us you are

2 Corinthians 3:2 PPro-G1P
GRK: ταῖς καρδίαις ἡμῶν γινωσκομένη καὶ
INT: the hearts of us being known and

2 Corinthians 3:3 PPro-G1P
GRK: διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν ἐνγεγραμμένη οὐ
INT: having been ministered to by us having been inscribed not

2 Corinthians 3:5 PPro-G1P
GRK: ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ
INT: the sufficiency of us [is] of

2 Corinthians 4:3 PPro-G1P
GRK: τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν ἐν τοῖς
INT: gospel our to those

2 Corinthians 4:6 PPro-G1P
GRK: ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν
INT: the hearts of us for [the] radiancy

2 Corinthians 4:7 PPro-G1P
GRK: μὴ ἐξ ἡμῶν
INT: not from us

2 Corinthians 4:10 PPro-G1P
GRK: τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ
INT: the body of us might appear

2 Corinthians 4:11 PPro-G1P
GRK: θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
INT: mortal flesh of us

2 Corinthians 4:16 PPro-G1P
GRK: ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται
INT: the outward of us man is being brought to decay

2 Corinthians 4:16 PPro-G1P
GRK: ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ
INT: the inward of us is being renewed day

2 Corinthians 4:17 Ppro-G1P
GRK: τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν
INT: of tribulation of us far surpassing

2 Corinthians 4:18 PPro-G1P
GRK: μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα
INT: not considering we the things seen

2 Corinthians 5:1 PPro-G1P
GRK: ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ
INT: earthly of us house of the

2 Corinthians 5:2 PPro-G1P
GRK: τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ
INT: the dwelling of us which [is] from

2 Corinthians 5:12 PPro-G1P
GRK: καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα ἔχητε
INT: of boasting in behalf of us that you might have [such]

2 Corinthians 5:20 PPro-G1P
GRK: παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν δεόμεθα ὑπὲρ
INT: exhorting by us we implore for

2 Corinthians 5:21 PPro-G1P
GRK: ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν
INT: sin for us sin he made

2 Corinthians 6:11 PPro-G1P
GRK: Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς
INT: the mouth of us has been opened to

2 Corinthians 6:11 PPro-G1P
GRK: ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται
INT: the heart of us has been expanded

2 Corinthians 7:3 PPro-G1P
GRK: ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς
INT: the hearts of us you are for

2 Corinthians 7:4 PPro-G1P
GRK: τῇ θλίψει ἡμῶν
INT: the tribulation of us

2 Corinthians 7:5 PPro-G1P
GRK: γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν
INT: indeed having come we into Macedonia

2 Corinthians 7:5 PPro-G1P
GRK: ἡ σὰρξ ἡμῶν ἀλλ' ἐν
INT: the flesh of us but in

2 Corinthians 7:9 PPro-G1P
GRK: ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν
INT: you might suffer loss by us

2 Corinthians 7:12 PPro-G1P
GRK: τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
INT: which [is] for us to you

2 Corinthians 7:13 PPro-G1P
GRK: τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον
INT: the comfort of us the more abundantly rather

2 Corinthians 7:14 PPro-G1P
GRK: ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ
INT: the boasting of us which to

2 Corinthians 8:4 PPro-G1P
GRK: παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν
INT: entreaty imploring of us the grace

2 Corinthians 8:7 PPro-G1P
GRK: τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν
INT: in the from us to you

2 Corinthians 8:9 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

2 Corinthians 8:19 PPro-G1P
GRK: ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ
INT: churches fellow traveler of us with which

2 Corinthians 8:19 PPro-G1P
GRK: διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν
INT: administered by us for the

2 Corinthians 8:19 PPro-G1P
GRK: καὶ προθυμίαν ἡμῶν
INT: and [a witness of] readiness our

2 Corinthians 8:20 PPro-G1P
GRK: διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν
INT: administered by us

2 Corinthians 8:22 PPro-G1P
GRK: τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν
INT: the brother of us whom we proved

2 Corinthians 8:23 PPro-G1P
GRK: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν
INT: or brothers our [they are] messengers of [the] churches

2 Corinthians 8:24 PPro-G1P
GRK: ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ
INT: of you and of our boasting about

2 Corinthians 9:3 PPro-G1P
GRK: τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ
INT: the boasting of us which [is] about

2 Corinthians 9:11 PPro-G1P
GRK: κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ
INT: produces through us thanksgiving

2 Corinthians 10:4 PPro-G1P
GRK: τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ
INT: of the warfare of us [are] not fleshly

2 Corinthians 10:8 PPro-G1P
GRK: τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἧς ἔδωκεν
INT: the authority of us which gave

2 Corinthians 10:15 PPro-G1P
GRK: τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν
INT: the area of us to abundance

Galatians 1:3 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God Father of us and the Lord

Galatians 1:4 PPro-G1P
GRK: τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται
INT: the sins of us so that he might deliver

Galatians 1:4 PPro-G1P
GRK: καὶ πατρὸς ἡμῶν
INT: and Father of us

Galatians 2:4 PPro-G1P
GRK: τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν
INT: the freedom of us which we have

Galatians 3:13 PPro-G1P
GRK: γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα ὅτι
INT: having become for us a curse

Galatians 3:24 PPro-G1P
GRK: νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς
INT: law tutor of us has been to

Galatians 4:6 PPro-G1P
GRK: τὰς καρδίας ἡμῶν κρᾶζον Ἀββά
INT: the hearts of us crying Abba

Galatians 4:26 PPro-G1P
GRK: ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν
INT: is mother of us

Galatians 6:14 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Galatians 6:18 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Ephesians 1:2 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God [the] Father of us and [the] Lord

Ephesians 1:3 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Ephesians 1:14 PPro-G1P
GRK: τῆς κληρονομίας ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν
INT: of the inheritance of us to [the] redemption

Ephesians 1:17 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Ephesians 2:3 PPro-G1P
GRK: τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ
INT: of the flesh our doing the

Ephesians 2:14 PPro-G1P
GRK: ἡ εἰρήνη ἡμῶν ὁ ποιήσας
INT: the peace of us having made

Ephesians 3:11 PPro-G1P
GRK: τῷ κυρίῳ ἡμῶν
INT: the Lord of us

Ephesians 3:14 Ppro-G1P
GRK: τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: Lord of our Jesus Christ

Ephesians 4:7 PPro-G1P
GRK: δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ
INT: moreover to each of us was given

Ephesians 5:2 PPro-G1P
GRK: ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ
INT: himself for us an offering and

Ephesians 5:20 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

Ephesians 6:22 PPro-G1P
GRK: τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ
INT: the things concerning us and he might encourage

Ephesians 6:24 PPro-G1P
GRK: τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
INT: the Lord of us Jesus Christ

Philippians 1:2 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God Father of us and [the] Lord

Philippians 3:20 PPro-G1P
GRK: ἡμῶν γὰρ τὸ
INT: of us indeed the

Philippians 3:21 PPro-G1P
GRK: τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ
INT: of humiliation of us conformed to the

Philippians 4:20 PPro-G1P
GRK: καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα
INT: and Father of us [be] the glory

Colossians 1:2 PPro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν
INT: God Father of us

Colossians 1:3 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

Colossians 1:7 PPro-G1P
GRK: ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν ὅς ἐστιν
INT: beloved fellow bondman of us who is

Colossians 2:14 PPro-G1P
GRK: τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς
INT: the against us handwriting in the

Colossians 4:3 PPro-G1P
GRK: καὶ περὶ ἡμῶν ἵνα ὁ
INT: also for us that

Colossians 4:8 PPro-G1P
GRK: τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ
INT: the things concerning us and he might encourage

1 Thessalonians 1:1 Ppro-G1P
GRK: Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God Father our and [the] Lord

1 Thessalonians 1:2 PPro-G1P
GRK: τῶν προσευχῶν ἡμῶν
INT: the prayers of us

1 Thessalonians 1:3 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Thessalonians 1:3 PPro-G1P
GRK: καὶ πατρὸς ἡμῶν
INT: and Father of us

1 Thessalonians 1:5 PPro-G1P
GRK: τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη
INT: the gospel from us not came

1 Thessalonians 1:6 PPro-G1P
GRK: ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ
INT: you imitators of us became and

1 Thessalonians 1:9 PPro-G1P
GRK: γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν
INT: indeed concerning us report what

1 Thessalonians 2:1 PPro-G1P
GRK: τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς
INT: the coming of us to

1 Thessalonians 2:2 PPro-G1P
GRK: τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς
INT: the God of us to speak to

1 Thessalonians 2:3 PPro-G1P
GRK: γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ
INT: For [the] exhortation of us [was] not of

1 Thessalonians 2:4 PPro-G1P
GRK: τὰς καρδίας ἡμῶν
INT: the hearts of us

1 Thessalonians 2:9 PPro-G1P
GRK: τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν
INT: the labor of us and the

1 Thessalonians 2:13 PPro-G1P
GRK: ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ θεοῦ
INT: of [the] report by us of God

1 Thessalonians 2:19 PPro-G1P
GRK: τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ
INT: who [is] indeed our hope or

1 Thessalonians 2:19 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν
INT: the Lord of us Jesus at

1 Thessalonians 2:20 PPro-G1P
GRK: ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ
INT: the glory of us and the

1 Thessalonians 3:2 PPro-G1P
GRK: τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν
INT: the brother of us and fellow worker

1 Thessalonians 3:5 PPro-G1P
GRK: ὁ κόπος ἡμῶν
INT: the labor of us

1 Thessalonians 3:6 PPro-G1P
GRK: ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε
INT: you have remembrance of us good always

1 Thessalonians 3:7 PPro-G1P
GRK: καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς
INT: and tribulation of us through

1 Thessalonians 3:9 PPro-G1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἡμῶν
INT: the God of us

1 Thessalonians 3:11 PPro-G1P
GRK: καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ
INT: and Father of us and the

1 Thessalonians 3:11 PPro-G1P
GRK: ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς κατευθύναι
INT: the Lord of us Jesus may direct

1 Thessalonians 3:11 PPro-G1P
GRK: τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς
INT: the way of us to you

1 Thessalonians 3:13 PPro-G1P
GRK: καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ
INT: and Father of us at the

1 Thessalonians 3:13 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ
INT: of the Lord of us Jesus with

1 Thessalonians 4:1 PPro-G1P
GRK: παρελάβετε παρ' ἡμῶν τὸ πῶς
INT: you received from us how

1 Thessalonians 5:9 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: the Lord of us Jesus Christ

1 Thessalonians 5:10 PPro-G1P
GRK: ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα εἴτε
INT: having died for us that whether

1 Thessalonians 5:23 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

1 Thessalonians 5:25 PPro-G1P
GRK: καὶ περὶ ἡμῶν
INT: and for us

1 Thessalonians 5:28 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

2 Thessalonians 1:1 PPro-G1P
GRK: θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ
INT: God [the] Father of us and the Lord

2 Thessalonians 1:2 Ppro-G1P
GRK: θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: God [the] Father of us and the Lord

2 Thessalonians 1:7 PPro-G1P
GRK: ἄνεσιν μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ
INT: repose with us at the

2 Thessalonians 1:8 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
INT: of the Lord of us Jesus

2 Thessalonians 1:10 PPro-G1P
GRK: τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ' ὑμᾶς
INT: the testimony of us to you

2 Thessalonians 1:11 PPro-G1P
GRK: ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ
INT: of the God of us and might fulfill

2 Thessalonians 1:12 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν
INT: of the Lord of us Jesus in

2 Thessalonians 1:12 PPro-G1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου
INT: of the God of us and of [the] Lord

2 Thessalonians 2:1 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

2 Thessalonians 2:1 PPro-G1P
GRK: Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ'
INT: Christ and our gathering together to

2 Thessalonians 2:2 PPro-G1P
GRK: ὡς δι' ἡμῶν ὡς ὅτι
INT: as if by us as that

2 Thessalonians 2:14 PPro-G1P
GRK: τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν
INT: the gospel of us to [the] obtaining

2 Thessalonians 2:14 PPro-G1P
GRK: τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
INT: of the Lord of us Jesus Christ

2 Thessalonians 2:15 PPro-G1P
GRK: δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν
INT: by letter from us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page