ἡμῖν
Englishman's Concordance
ἡμῖν (hēmin) — 169 Occurrences

Matthew 3:15 PPro-D1P
GRK: πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν
INT: fitting it is to us to fulfill all

Matthew 6:11 PPro-D1P
GRK: ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
INT: daily give us today

Matthew 6:12 PPro-D1P
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα
INT: and forgive us the debts

Matthew 8:29 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοί
INT: saying What to us and to you

Matthew 13:36 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν
INT: saying Explain to us the parable

Matthew 15:15 PPro-D1P
GRK: αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν
INT: to him Explain to us the parable

Matthew 15:33 PPro-D1P
GRK: μαθηταί Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ
INT: disciples from where to us in a secluded place

Matthew 19:27 PPro-D1P
GRK: ἄρα ἔσται ἡμῖν
INT: then will be to us

Matthew 20:12 PPro-D1P
GRK: ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς
INT: equal them to us you have made the [ones]

Matthew 21:25 PPro-D1P
GRK: οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί
INT: heaven he will say to us because of why

Matthew 22:17 PPro-D1P
GRK: εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι
INT: tell therefore us what you

Matthew 22:25 PPro-D1P
GRK: δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί
INT: moreover among us seven brothers

Matthew 24:3 PPro-D1P
GRK: λέγοντες εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα
INT: saying Tell us when these things

Matthew 25:8 PPro-D1P
GRK: εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ
INT: said Give us of the

Matthew 25:9 PPro-D1P
GRK: μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν
INT: not even it might suffice for us and you

Matthew 25:11 PPro-D1P
GRK: κύριε ἄνοιξον ἡμῖν
INT: Lord open to us

Matthew 26:63 PPro-D1P
GRK: ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ
INT: living that us you tell if

Matthew 26:68 PPro-D1P
GRK: λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν χριστέ τίς
INT: saying Prophesy to us Christ Who

Mark 1:24 PPro-D1P
GRK: λέγων Τί ἡμῖν καὶ σοί
INT: saying What to us and to you

Mark 9:22 PPro-D1P
GRK: δύνῃ βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ'
INT: you are able [to do] help us having compassion on

Mark 9:38 PPro-D1P
GRK: οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν
INT: not he follows us

Mark 10:35 PPro-D1P
GRK: σε ποιήσῃς ἡμῖν
INT: you you would do for us

Mark 10:37 PPro-D1P
GRK: αὐτῷ Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς
INT: to him Give to us that one

Mark 12:19 PPro-D1P
GRK: Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν
INT: Moses wrote for us that if

Mark 13:4 PPro-D1P
GRK: Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα
INT: Tell us when these things

Mark 14:15 PPro-D1P
GRK: ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
INT: There prepare for us

Mark 16:3 PPro-D1P
GRK: Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον
INT: Who will roll away for us the stone

Luke 1:1 PPro-D1P
GRK: πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων
INT: have been accomplished among us [the] matters

Luke 1:2 PPro-D1P
GRK: καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ'
INT: as they delivered [them] to us they from

Luke 1:69 PPro-D1P
GRK: κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ
INT: a horn of salvation for us in house

Luke 1:73 PPro-D1P
GRK: τοῦ δοῦναι ἡμῖν
INT: to give us

Luke 2:15 PPro-D1P
GRK: κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν
INT: Lord made known to us

Luke 2:48 PPro-D1P
GRK: τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ἰδοὺ
INT: why have you done to us thus behold

Luke 4:34 PPro-D1P
GRK: Ἔα τί ἡμῖν καὶ σοί
INT: Ha what to us and to you

Luke 7:5 PPro-D1P
GRK: αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
INT: he built for us

Luke 7:16 PPro-D1P
GRK: ἠγέρθη ἐν ἡμῖν καὶ ὅτι
INT: has risen up among us and

Luke 9:13 PPro-D1P
GRK: Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ
INT: not There are to us more than

Luke 10:11 PPro-D1P
GRK: τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς
INT: that having clung to us out of the

Luke 10:17 PPro-D1P
GRK: δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ
INT: demons are subject to us through the

Luke 11:3 PPro-D1P
GRK: ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ'
INT: daily give us each

Luke 11:4 PPro-D1P
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας
INT: and forgive us the sins

Luke 11:4 PPro-D1P
GRK: παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν καὶ μὴ
INT: every one indebted to us and not

Luke 13:25 PPro-D1P
GRK: Κύριε ἄνοιξον ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς
INT: Lord open to us and he having answered

Luke 17:5 PPro-D1P
GRK: κυρίῳ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν
INT: Lord Give more to us faith

Luke 20:2 PPro-D1P
GRK: αὐτόν Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ
INT: him Tell us by what

Luke 20:28 PPro-D1P
GRK: Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος
INT: Moses wrote to us If anyone's

Luke 22:8 PPro-D1P
GRK: Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα
INT: Having gone prepare for us the passover

Luke 22:67 PPro-D1P
GRK: χριστός εἰπὸν ἡμῖν εἶπεν δὲ
INT: Christ tell us he said moreover

Luke 23:18 PPro-D1P
GRK: ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν
INT: release moreover to us Barabbas

Luke 24:24 PPro-D1P
GRK: τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ
INT: of those with us to the

Luke 24:32 Ppro-D1P
GRK: ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει
INT: was within us as he was speaking

Luke 24:32 PPro-D1P
GRK: ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ
INT: as he was speaking with us on the

Luke 24:32 PPro-D1P
GRK: ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς
INT: as he was opening to us the Scriptures

John 1:14 PPro-D1P
GRK: ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα
INT: dwelt among us and we discerned

John 2:18 PPro-D1P
GRK: σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα
INT: sign show you to us that these things

John 4:12 PPro-D1P
GRK: ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ
INT: who gave us the well

John 4:25 PPro-D1P
GRK: ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
INT: he he will tell us all things

John 6:34 PPro-D1P
GRK: πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον
INT: always give to us the bread

John 6:52 PPro-D1P
GRK: δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν
INT: is able he us to give the

John 8:5 PPro-D1P
GRK: τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο
INT: the law us Moses commanded

John 10:24 PPro-D1P
GRK: χριστός εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ
INT: Christ tell us plainly

John 14:8 PPro-D1P
GRK: Κύριε δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα
INT: Lord show us the Father

John 14:8 PPro-D1P
GRK: καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν
INT: and it is enough for us

John 14:9 PPro-D1P
GRK: λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα
INT: say Show us the Father

John 14:22 PPro-D1P
GRK: γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν
INT: has occurred that to us you are about to manifest

John 16:17 PPro-D1P
GRK: ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ
KJV: and, Because I go to
INT: which he says to us A little [while] and

John 17:21 PPro-D1P
GRK: αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν ἵνα
INT: they in us might be that

John 18:31 PPro-D1P
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν
INT: the Jews To us not it is permitted

Acts 1:17 PPro-D1P
GRK: ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν
INT: he was with us and obtained

Acts 1:21 PPro-D1P
GRK: τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν
INT: of the having accompanied us men during

Acts 1:22 PPro-D1P
GRK: αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα
INT: of him with us to become one

Acts 2:29 PPro-D1P
GRK: ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς
INT: is among us unto the

Acts 3:12 PPro-D1P
GRK: τούτῳ ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε
INT: this or on us why you look intently

Acts 6:14 PPro-D1P
GRK: ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωυσῆς
INT: which delivered to us Moses

Acts 7:38 PPro-D1P
GRK: ζῶντα δοῦναι ἡμῖν
INT: living to give to us

Acts 7:40 PPro-D1P
GRK: Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ
INT: to Aaron Make us gods who

Acts 10:41 PPro-D1P
GRK: τοῦ θεοῦ ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν
INT: God to us who did eat with

Acts 10:42 PPro-D1P
GRK: καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ
INT: And he instructed us to proclaim to the

Acts 11:13 PPro-D1P
GRK: ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν
INT: he related moreover to us how he saw

Acts 11:17 PPro-D1P
GRK: ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ
KJV: what was I, that I could withstand
INT: as also to us having believed on

Acts 13:26 PPro-D1P
GRK: τὸν θεόν ἡμῖν ὁ λόγος
INT: God to us the message

Acts 13:33 PPro-D1P
GRK: τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν
KJV: Son, this day have I begotten thee.
INT: children of them to us having raised up Jesus

Acts 13:47 PPro-D1P
GRK: γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος
INT: indeed has commanded us the Lord

Acts 15:8 PPro-D1P
GRK: καθὼς καὶ ἡμῖν
INT: as also to us

Acts 15:25 PPro-D1P
GRK: ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν
INT: it seemed good to us having come with one accord

Acts 15:28 PPro-D1P
GRK: ἁγίῳ καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον
INT: holy and to us no further

Acts 16:9 PPro-D1P
GRK: Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν
INT: Macedonia help us

Acts 16:16 PPro-D1P
GRK: πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν
INT: of Python met us who gain

Acts 16:17 PPro-D1P
GRK: Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα
INT: Paul and us cried saying

Acts 16:21 PPro-D1P
GRK: οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ
INT: not it is lawful for us to receive nor

Acts 19:25 PPro-D1P
GRK: ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστίν
INT: the riches of us is

Acts 19:27 PPro-D1P
GRK: τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος
INT: this is dangerous to us [lest] the business

Acts 20:14 PPro-D1P
GRK: δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν
INT: moreover he met with us at

Acts 21:16 PPro-D1P
GRK: Καισαρείας σὺν ἡμῖν ἄγοντες παρ'
INT: Ceasarea with us bringing [one] with

Acts 21:18 PPro-D1P
GRK: Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον
INT: Paul with us unto James

Acts 21:23 PPro-D1P
GRK: λέγομεν εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες
INT: we say These are with us men four

Acts 25:24 PPro-D1P
GRK: οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρες θεωρεῖτε
INT: the being present with us men you see

Acts 27:2 PPro-D1P
GRK: ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος
INT: being with us Aristarchus a Macedonian

Acts 28:2 PPro-D1P
GRK: τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν ἅψαντες γὰρ
INT: common kindness to us having kindled indeed

Acts 28:15 PPro-D1P
GRK: εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου
INT: to meet us as far as Appius

Acts 28:22 PPro-D1P
GRK: ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστὶν ὅτι
INT: this known to us it is that

Romans 5:5 PPro-D1P
GRK: τοῦ δοθέντος ἡμῖν
INT: having been given to us

Romans 8:4 PPro-D1P
GRK: πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ
INT: should be fulfilled in us who not

Romans 8:32 PPro-D1P
GRK: τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται
INT: things all us will he grant

Romans 9:29 PPro-D1P
GRK: Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ὡς
INT: of Hosts had left us a seed as

Romans 12:6 PPro-D1P
GRK: τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα εἴτε
INT: having been given to us different whether

1 Corinthians 1:18 PPro-D1P
GRK: δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ
INT: moreover are being saved to us power of God

1 Corinthians 1:30 PPro-D1P
GRK: ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ
INT: was made wisdom to us from God

1 Corinthians 2:10 PPro-D1P
GRK: ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν
INT: to us moreover revealed [them]

1 Corinthians 2:12 PPro-D1P
GRK: θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν
INT: God having been granted to us

1 Corinthians 4:6 PPro-D1P
GRK: ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό
INT: that in us you might learn

1 Corinthians 8:6 PPro-D1P
GRK: ἀλλ' ἡμῖν εἷς θεὸς
INT: but to us [there is] one God

1 Corinthians 15:57 PPro-D1P
GRK: τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος
INT: who gives us the victory

2 Corinthians 4:12 PPro-D1P
GRK: θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται ἡ
INT: death in us works

2 Corinthians 4:17 PPro-D1P
GRK: δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
INT: of glory produces for us

2 Corinthians 5:5 PPro-D1P
GRK: ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα
INT: having given to us the pledge

2 Corinthians 5:18 PPro-D1P
GRK: καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν
INT: and having given to us the ministry

2 Corinthians 5:19 PPro-D1P
GRK: θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον
INT: having put in us the word

2 Corinthians 6:12 PPro-D1P
GRK: στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν στενοχωρεῖσθε δὲ
INT: You are restrained by us You are restrained moreover

2 Corinthians 7:7 PPro-D1P
GRK: ὑμῖν ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν
INT: you relating to us your

2 Corinthians 8:5 PPro-D1P
GRK: κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος
INT: Lord and to us by [the] will

2 Corinthians 10:13 PPro-D1P
GRK: οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς
INT: which divided to us the God

Ephesians 1:9 PPro-D1P
GRK: γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον
INT: having making known to us the mystery

Ephesians 3:20 PPro-D1P
GRK: ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν
INT: works in us

Ephesians 6:12 PPro-D1P
GRK: οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη
INT: not is to us the wrestling

Colossians 1:8 PPro-D1P
GRK: καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν
INT: also having signified to us your

Colossians 2:13 PPro-D1P
GRK: αὐτῷ χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ
INT: him having forgiven us all the

Colossians 2:14 PPro-D1P
GRK: ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν καὶ αὐτὸ
INT: was adverse to us also it

Colossians 4:3 PPro-D1P
GRK: θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ
INT: God might open to us a door of the

1 Thessalonians 2:8 PPro-D1P
GRK: διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε
INT: because beloved to us you have become

1 Thessalonians 3:6 PPro-D1P
GRK: καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν
INT: and having brought good news to us [of] the faith

1 Timothy 6:17 PPro-D1P
GRK: τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως
INT: who gives us all things richly

2 Timothy 1:7 PPro-D1P
GRK: γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς
INT: indeed gave us God

2 Timothy 1:9 PPro-D1P
GRK: τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ
INT: having been given us in Christ

2 Timothy 1:14 PPro-D1P
GRK: ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν
INT: dwells in us

Philemon 1:6 PPro-D1P
GRK: τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν
INT: which [is] in us toward Christ

Hebrews 1:2 PPro-D1P
GRK: τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ
INT: these he spoke to us in [his] Son

Hebrews 4:13 PPro-D1P
GRK: πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος
INT: with whom [is] our account

Hebrews 5:11 PPro-D1P
GRK: οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος
INT: whom [is] much from us the word

Hebrews 7:26 PPro-D1P
GRK: Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν
INT: such indeed us indeed became

Hebrews 10:15 PPro-D1P
GRK: Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ
INT: bears witness moreover to us also the

Hebrews 10:20 PPro-D1P
GRK: ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον
INT: which he dedicated for us a way newly made

Hebrews 12:1 PPro-D1P
GRK: ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων
INT: having encompassing us a cloud of witnesses

Hebrews 12:1 PPro-D1P
GRK: τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα
INT: the lying before us race

Hebrews 13:21 PPro-D1P
GRK: ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον
INT: doing in us that which [is] well pleasing

James 3:3 PPro-D1P
GRK: πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν καὶ ὅλον
INT: to obey them us and all

James 4:5 PPro-D1P
GRK: κατῴκισεν ἐν ἡμῖν
INT: took up [his] abode in us

James 5:17 PPro-D1P
GRK: ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν καὶ προσευχῇ
INT: was of like feelings to us and with prayer

2 Peter 1:1 PPro-D1P
GRK: τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν
INT: to those who equally precious with us having obtained faith

2 Peter 1:3 PPro-D1P
GRK: ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας
INT: As all things to us the divine

2 Peter 1:4 PPro-D1P
GRK: καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται
INT: and greatest to us promises he has given

1 John 1:2 PPro-D1P
GRK: καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν
INT: and was revealed to us

1 John 1:8 PPro-D1P
GRK: ἔστιν ἐν ἡμῖν
INT: is in us

1 John 1:9 PPro-D1P
GRK: ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας
INT: that he might forgive us the sins

1 John 1:10 PPro-D1P
GRK: ἔστιν ἐν ἡμῖν
INT: is in us

1 John 2:25 PPro-D1P
GRK: αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν
INT: he promised us life

1 John 3:1 PPro-D1P
GRK: ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ
INT: love has given to us the Father

1 John 3:23 PPro-D1P
GRK: ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
INT: he gave commandment to us

1 John 3:24 PPro-D1P
GRK: μένει ἐν ἡμῖν ἐκ τοῦ
INT: he abides in us by the

1 John 3:24 PPro-D1P
GRK: πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν
INT: Spirit which to us he gave

1 John 4:9 PPro-D1P
GRK: θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν
INT: of God as to us that the

1 John 4:12 PPro-D1P
GRK: θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ
INT: God in us abides and

1 John 4:12 PPro-D1P
GRK: τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν
INT: perfected in us is

1 John 4:13 PPro-D1P
GRK: αὐτὸς ἐν ἡμῖν ὅτι ἐκ
INT: he in us because of

1 John 4:13 PPro-D1P
GRK: αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν
INT: of him he has given to us

1 John 4:16 PPro-D1P
GRK: θεὸς ἐν ἡμῖν Ὁ θεὸς
INT: God as to us God

1 John 5:11 PPro-D1P
GRK: ὁ θεὸς ἡμῖν καὶ αὕτη
INT: God to us and this

1 John 5:20 PPro-D1P
GRK: καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα
INT: and has given us an understanding that

2 John 1:2 PPro-D1P
GRK: μένουσαν ἐν ἡμῖν καὶ μεθ'
INT: abides in us and with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page