2 Chronicles 20:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-qā-ḇə-ṣūוַיִּקָּבְצ֣וּAnd gathered themselves togetherVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
1245 [e]lə-ḇaq-qêšלְבַקֵּ֖שׁto askVerb
3068 [e]Yah-weh;מֵֽיְהוָ֑ה[help] the LORDNoun
1571 [e]gamגַּ֚םeveningAdv
3605 [e]mik-kālמִכָּל־from allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֣יthe citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֖אוּthey cameVerb
1245 [e]lə-ḇaq-qêšלְבַקֵּ֥שׁto seekVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּבְצ֣וּ יְהוּדָ֔ה לְבַקֵּ֖שׁ מֵֽיְהוָ֑ה גַּ֚ם מִכָּל־עָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה בָּ֖אוּ לְבַקֵּ֥שׁ אֶת־יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 20:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבצו יהודה לבקש מיהוה גם מכל־ערי יהודה באו לבקש את־יהוה׃

Links
2 Chronicles 20:42 Chronicles 20:4 Text Analysis2 Chronicles 20:4 Interlinear2 Chronicles 20:4 Multilingual2 Chronicles 20:4 TSK2 Chronicles 20:4 Cross References2 Chronicles 20:4 Bible Hub2 Chronicles 20:4 Biblia Paralela2 Chronicles 20:4 Chinese Bible2 Chronicles 20:4 French Bible2 Chronicles 20:4 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:3
Top of Page
Top of Page