2 Chronicles 20:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַיַּעֲמֹ֣דAnd stoodVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְהוֹשָׁפָ֗טJehoshaphatNoun
6951 [e]biq-halבִּקְהַ֧לin the assemblyNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הof JudahNoun
3389 [e]wî-rū-šā-limוִירוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
2691 [e]he-ḥā-ṣêrהֶחָצֵ֥רthe courtNoun
2319 [e]ha-ḥă-ḏā-šāh.הַחֲדָשָֽׁה׃newAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲמֹ֣ד יְהֹושָׁפָ֗ט בִּקְהַ֧ל יְהוּדָ֛ה וִירוּשָׁלִַ֖ם בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה לִפְנֵ֖י הֶחָצֵ֥ר הַחֲדָשָֽׁה׃

דברי הימים ב 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלם בבית יהוה לפני החצר החדשה׃

Links
2 Chronicles 20:52 Chronicles 20:5 Text Analysis2 Chronicles 20:5 Interlinear2 Chronicles 20:5 Multilingual2 Chronicles 20:5 TSK2 Chronicles 20:5 Cross References2 Chronicles 20:5 Bible Hub2 Chronicles 20:5 Biblia Paralela2 Chronicles 20:5 Chinese Bible2 Chronicles 20:5 French Bible2 Chronicles 20:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:4
Top of Page
Top of Page