2 Chronicles 20:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3372 [e]way-yi-rāוַיִּרָ֕אand fearedVerb
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֧ןand setVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֛טJehoshaphatNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6440 [e]pā-nāwפָּנָ֖יוhimselfNoun
1875 [e]liḏ-rō-wōšלִדְר֣וֹשׁto seekVerb
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הthe LORDNoun
7121 [e]way-yiq-rā-וַיִּקְרָא־and proclaimedVerb
6685 [e]ṣō-wmצ֖וֹםa fastNoun
5921 [e]‘al-עַל־throughoutPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּרָ֕א וַיִּתֵּ֧ן יְהֹושָׁפָ֛ט אֶת־פָּנָ֖יו לִדְרֹ֣ושׁ לַיהוָ֑ה וַיִּקְרָא־צֹ֖ום עַל־כָּל־יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 20:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירא ויתן יהושפט את־פניו לדרוש ליהוה ויקרא־צום על־כל־יהודה׃

Links
2 Chronicles 20:32 Chronicles 20:3 Text Analysis2 Chronicles 20:3 Interlinear2 Chronicles 20:3 Multilingual2 Chronicles 20:3 TSK2 Chronicles 20:3 Cross References2 Chronicles 20:3 Bible Hub2 Chronicles 20:3 Biblia Paralela2 Chronicles 20:3 Chinese Bible2 Chronicles 20:3 French Bible2 Chronicles 20:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:2
Top of Page
Top of Page