2192. ἔχω; (echó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2192. ἔχω; (echó) — 711 Occurrences

Matthew 1:18 V-PPA-NFS
GRK: ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος
INT: in womb to have [child] through [the] Spirit

Matthew 1:23 V-FIA-3S
GRK: ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται
INT: in womb [child] will have and will bear

Matthew 3:4 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα
NAS: John himself had a garment of camel's
KJV: the same John had his raiment
INT: John had the garment

Matthew 3:9 V-PIA-1P
GRK: ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
NAS: to yourselves, We have Abraham
KJV: yourselves, We have Abraham
INT: yourselves [For] father we have Abraham

Matthew 3:14 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ
NAS: Him, saying, I have need
KJV: I have need
INT: I need have by you

Matthew 4:24 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
NAS: to Him all who were ill, those suffering
KJV: sick people that were taken with
INT: sick who were by various diseases

Matthew 5:23 V-PIA-3S
GRK: ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ
NAS: that your brother has something
KJV: thy brother hath ought against
INT: brother of you has something against

Matthew 5:46 V-PIA-2P
GRK: τίνα μισθὸν ἔχετε οὐχὶ καὶ
NAS: do you have? Do not even
KJV: what reward have ye? do not
INT: what reward have you do not also

Matthew 6:1 V-PIA-2P
GRK: μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ
NAS: by them; otherwise you have no
KJV: of them: otherwise ye have no reward
INT: reward no you have with the

Matthew 6:8 V-PIA-2P
GRK: ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ
KJV: what things ye have need of,
INT: of what things need you have before

Matthew 7:29 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ
NAS: for He was teaching them as [one] having authority,
KJV: them as [one] having authority, and
INT: as authority having and not

Matthew 8:9 V-PPA-NMS
GRK: ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν
KJV: under authority, having soldiers under
INT: authority I appoint having under myself

Matthew 8:16 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
NAS: and healed all who were ill.
KJV: healed all that were sick:
INT: who sick were he healed

Matthew 8:20 V-PIA-3P
GRK: ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
NAS: to him, The foxes have holes
KJV: unto him, The foxes have holes, and
INT: foxes holes have and the

Matthew 8:20 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
NAS: but the Son of Man has nowhere to lay
KJV: the Son of man hath not where
INT: of man nowhere has [place] where the

Matthew 9:6 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power on
INT: that authority has the Son

Matthew 9:12 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες
KJV: unto them, They that be whole
INT: Not need have they who are strong

Matthew 9:12 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες
KJV: a physician, but they that are sick.
INT: they who sick are

Matthew 9:36 V-PPA-NNP
GRK: πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα
KJV: as sheep having no shepherd.
INT: sheep not having a shepherd

Matthew 11:15 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears
KJV: He that hath ears to hear,
INT: He that has ears let him hear

Matthew 11:18 V-PIA-3S
GRK: λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and they say, He has a demon!'
KJV: and they say, He hath a devil.
INT: they say A demon he has

Matthew 12:10 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν καὶ
KJV: a man which had [his] hand
INT: a man hand having withered And

Matthew 12:11 V-FIA-3S
GRK: ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν
NAS: you who has a sheep,
KJV: you, that shall have one sheep,
INT: man who will have sheep one

Matthew 13:5 V-IIA-3S
GRK: ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
NAS: places, where they did not have much
KJV: stony places, where they had not much
INT: where not they had soil much

Matthew 13:5 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
NAS: up, because they had no
KJV: because they had no
INT: not having depth of soil

Matthew 13:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: and because they had no
KJV: and because they had no root,
INT: the not having root were dried up

Matthew 13:9 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: He who has ears, let him hear.
KJV: Who hath ears to hear,
INT: He that has ears let him hear

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
NAS: For whoever has, to him [more] shall be given,
KJV: whosoever hath, to him
INT: whoever indeed has will be given to him

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: δὲ οὐκ ἔχει καὶ ὃ
NAS: but whoever does not have, even
KJV: but whosoever hath not, from
INT: moreover not has even what

Matthew 13:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he has shall be taken away
KJV: even that he hath.
INT: even what he has will be taken away from

Matthew 13:21 V-PIA-3S
GRK: οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν
NAS: yet he has no [firm] root
KJV: Yet hath he not root
INT: no he has moreover root

Matthew 13:27 V-PIA-3S
GRK: πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια
NAS: How then does it have tares?'
KJV: from whence then hath it tares?
INT: from where then has it the weeds

Matthew 13:43 V-PPA-NMS
GRK: αὐτῶν Ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω
NAS: of their Father. He who has ears,
KJV: Father. Who hath ears to hear,
INT: of them He that has ears let him hear

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει
NAS: all that he has and buys
KJV: all that he hath, and buyeth
INT: all that he has and buys

Matthew 13:46 V-IIA-3S
GRK: πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν
NAS: all that he had and bought
KJV: all that he had, and bought
INT: all things as many as he had and bought

Matthew 14:4 V-PNA
GRK: ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
NAS: to him, It is not lawful for you to have her.
KJV: lawful for thee to have her.
INT: it is lawful for you to have her

Matthew 14:5 V-IIA-3P
GRK: προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: because they regarded John
KJV: because they counted him
INT: a prophet him they held

Matthew 14:16 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε
INT: No need they have to go away give

Matthew 14:17 V-PIA-1P
GRK: αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ
NAS: They said to Him, We have here only
KJV: they say unto him, We have here but
INT: to him not We have here only here if

Matthew 14:35 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας
KJV: unto him all that were diseased;
INT: those who sick were

Matthew 15:30 V-PPA-NMP
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν
NAS: came to Him, bringing with them [those who were] lame,
KJV: unto him, having with
INT: crowds great having with them

Matthew 15:32 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
NAS: three days and have nothing to eat;
KJV: days, and have nothing to eat:
INT: and nothing have that they might eat

Matthew 15:34 V-PIA-2P
GRK: Πόσους ἄρτους ἔχετε οἱ δὲ
NAS: loaves do you have? And they said,
KJV: loaves have ye? And
INT: How many loaves have you moreover

Matthew 16:8 V-PIA-2P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχετε
NAS: yourselves that you have no
INT: bread not you took

Matthew 17:20 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς
NAS: to you, if you have faith
KJV: unto you, If ye have faith as
INT: to you If you have faith as

Matthew 18:8 V-PPA-NNP
GRK: δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: lame, than to have two hands
KJV: maimed, rather than having two hands
INT: two feet having to be cast into

Matthew 18:9 V-PPA-NNP
GRK: δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: with one eye, than to have two eyes
KJV: rather than having two
INT: two eyes having to be cast into

Matthew 18:25 V-PPA-GMS
GRK: μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ
NAS: But since he did not have [the means] to repay,
KJV: But forasmuch as he had not to pay,
INT: not having moreover he

Matthew 18:25 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι
NAS: and all that he had, and repayment to be made.
KJV: that he had, and
INT: all as many as he had and payment to be made

Matthew 19:16 V-ASA-1S
GRK: ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον
NAS: shall I do that I may obtain eternal
KJV: that I may have eternal
INT: shall I do that I might have life eternal

Matthew 19:21 V-FIA-2S
GRK: πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
NAS: to [the] poor, and you will have treasure
KJV: and thou shalt have treasure
INT: to poor and you will have treasure in

Matthew 19:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
NAS: grieving; for he was one who owned much
KJV: for he had great
INT: he had indeed he has possessions many

Matthew 21:3 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ
NAS: The Lord has need
KJV: The Lord hath need of them;
INT: of them need has immediately moreover

Matthew 21:21 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ
NAS: to you, if you have faith
KJV: unto you, If ye have faith, and
INT: to you If you have faith and

Matthew 21:26 V-PIA-3P
GRK: ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην
NAS: for they all regard John
KJV: for all hold John as
INT: as a prophet hold John

Matthew 21:28 V-IIA-3S
GRK: δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο
NAS: do you think? A man had two sons,
KJV: ye? A [certain] man had two sons;
INT: think a man had sons two

Matthew 21:38 V-ASA-1P
GRK: αὐτὸν καὶ σχῶμεν τὴν κληρονομίαν
NAS: let us kill him and seize his inheritance.'
INT: him and gain possession of the inheritance

Matthew 21:46 V-IIA-3P
GRK: προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: because they considered Him to be a prophet.
KJV: because they took him
INT: a prophet him they held

Matthew 22:12 V-PPA-NMS
GRK: ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου
KJV: not having a wedding
INT: here not having garment of wedding

Matthew 22:24 V-PPA-NMS
GRK: ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα ἐπιγαμβρεύσει
NAS: A MAN DIES HAVING NO CHILDREN,
KJV: a man die, having no children,
INT: should die not having children will marry

Matthew 22:25 V-PPA-NMS
GRK: καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν
NAS: and died, and having no
KJV: deceased, and, having no issue,
INT: and not having seed left

Matthew 22:28 V-AIA-3P
GRK: πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν
NAS: will she be? For they all had [married] her.
KJV: for they all had her.
INT: all indeed had her

Matthew 24:19 V-PPA-DFP
GRK: ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς
KJV: And woe unto them that are with child,
INT: in womb have [child] and to those that

Matthew 25:25 V-PIA-2S
GRK: γῇ ἴδε ἔχεις τὸ σόν
NAS: See, you have what
KJV: lo, [there] thou hast [that is] thine.
INT: ground behold you have what [is] yours

Matthew 25:28 V-PPA-DMS
GRK: δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα
NAS: from him, and give it to the one who has the ten
KJV: give [it] unto him which hath ten
INT: give [it] to him who has the ten

Matthew 25:29 V-PPA-DMS
GRK: τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται
NAS: For to everyone who has, [more] shall be given,
KJV: unto every one that hath shall be given,
INT: indeed [who] has to every one will be given

Matthew 25:29 V-PPA-GMS
GRK: δὲ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ
NAS: and he will have an abundance; but from the one who does not have, even
KJV: him that hath not
INT: moreover not [who] has even that which

Matthew 25:29 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: even that which he hath.
INT: even that which he has will be taken from

Matthew 26:7 V-PPA-NFS
GRK: αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
KJV: a woman having an alabaster box
INT: to him a woman having an alabaster flask of ointment

Matthew 26:11 V-PIA-2P
GRK: τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: For ye have the poor always
INT: the poor you have with you

Matthew 26:11 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: with you; but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

Matthew 26:65 V-PIA-1P
GRK: ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε
NAS: need do we have of witnesses?
KJV: need have we of witnesses?
INT: any more need have we of witnesses Behold

Matthew 27:16 V-IIA-3P
GRK: εἶχον δὲ τότε
NAS: At that time they were holding a notorious
KJV: And they had then a notable
INT: they had moreover then

Matthew 27:65 V-PIA-2P
GRK: ὁ Πιλᾶτος Ἔχετε κουστωδίαν ὑπάγετε
NAS: said to them, You have a guard;
KJV: unto them, Ye have a watch:
INT: Pilate You have a guard Go

Mark 1:22 V-PPA-NMS
GRK: ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ
NAS: for He was teaching them as [one] having authority,
KJV: them as one that had authority, and
INT: as authority having and not

Mark 1:32 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς
NAS: to Him all who were ill and those
KJV: him all that were diseased, and
INT: who sick were and those

Mark 1:34 V-PPA-AMP
GRK: πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
NAS: many who were ill with various
KJV: many that were sick
INT: many [who] sick were of various diseases

Mark 1:38 V-PPM/P-AFP
GRK: εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις ἵνα
NAS: to the towns nearby, so
KJV: Let us go into the next towns, that
INT: into the neighboring towns that

Mark 2:10 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power on
INT: that authority has the Son

Mark 2:17 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες
KJV: They that are whole have no
INT: Not need have they who are strong

Mark 2:17 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες οὐκ ἦλθον
KJV: but they that are sick:
INT: they who sick are not I came

Mark 2:19 V-PIA-3P
GRK: ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον
NAS: long as they have the bridegroom
KJV: as long as they have the bridegroom
INT: as long as time they have the bridegrooom

Mark 2:25 V-AIA-3S
GRK: ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν
KJV: did, when he had need, and
INT: when need he had and hungered

Mark 3:1 V-PPA-NMS
GRK: ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα
KJV: a man there which had a withered hand.
INT: a man withered having the hand

Mark 3:3 V-PPA-DMS
GRK: τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε
KJV: unto the man which had the withered
INT: the hand had withered Arise [and come]

Mark 3:10 V-IIA-3P
GRK: ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας
NAS: that all those who had afflictions
KJV: him, as many as had plagues.
INT: they might touch as many as had diseases

Mark 3:15 V-PNA
GRK: καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν
NAS: and to have authority to cast
KJV: And to have power to heal
INT: and to have authority to cast out

Mark 3:22 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει καὶ ὅτι
NAS: were saying, He is possessed by Beelzebul,
KJV: said, He hath Beelzebub,
INT: Beelzebul he has and

Mark 3:26 V-PIA-3S
GRK: ἀλλὰ τέλος ἔχει
KJV: stand, but hath an end.
INT: but an end has

Mark 3:29 V-PIA-3S
GRK: ἅγιον οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς
NAS: never has forgiveness,
KJV: the Holy Ghost hath never forgiveness,
INT: Holy never has forgiveness to

Mark 3:30 V-PIA-3S
GRK: Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει
NAS: they were saying, He has an unclean
KJV: they said, He hath an unclean
INT: spirit unclean he has

Mark 4:5 V-IIA-3S
GRK: ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
NAS: [ground] where it did not have much
KJV: stony ground, where it had not much
INT: where not it had soil much

Mark 4:5 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
NAS: it sprang up because it had no depth
KJV: it sprang up, because it had no depth
INT: the not having depth of soil

Mark 4:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: and because it had no
KJV: and because it had no root,
INT: the no having root it withered away

Mark 4:9 V-PIA-3S
GRK: ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν
NAS: He who has ears
KJV: unto them, He that hath ears
INT: he said He that has ears to hear

Mark 4:17 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν
NAS: and they have no [firm] root
KJV: And have no root
INT: and not have root in

Mark 4:23 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν
NAS: If anyone has ears to hear,
KJV: If any man have ears to hear,
INT: if anyone has ears to hear

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ
NAS: For whoever has, to him [more] shall be given;
KJV: he that hath, to him
INT: whoever indeed may have will be given to him

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ἔχει καὶ ὃ
NAS: and whoever does not have, even
KJV: and he that hath not, from
INT: he who not has even that which

Mark 4:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: what he has shall be taken away
KJV: even that which he hath.
INT: even that which he has will be taken from

Mark 4:40 V-PIA-2P
GRK: ἐστε οὔπω ἔχετε πίστιν
NAS: Do you still have no
KJV: how is it that ye have no
INT: are you still no Have you faith

Mark 5:3 V-IIA-3S
GRK: τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς
NAS: and he had his dwelling among
KJV: Who had [his] dwelling among
INT: the dwelling had in the

Mark 5:15 V-RPA-AMS
GRK: σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα
NAS: and in his right mind, the very man who had had the legion;
KJV: him that was possessed with the devil, and had the legion,
INT: of sound mind him who had the legion

Mark 5:23 V-PIA-3S
GRK: μου ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν
KJV: lieth at the point of death: [I pray thee], come
INT: of me lies is dying [I pray] that having come

Mark 6:18 V-PNA
GRK: ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα
NAS: It is not lawful for you to have your brother's
KJV: lawful for thee to have thy brother's
INT: It is lawful for you to have the wife

Mark 6:34 V-PPA-NNP
GRK: πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ
KJV: sheep not having a shepherd: and
INT: sheep not having a shepherd And

Mark 6:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Πόσους ἔχετε ἄρτους ὑπάγετε
NAS: loaves do you have? Go
KJV: How many loaves have ye? go and
INT: to them How many have you loaves go

Mark 6:55 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου
KJV: in beds those that were sick, where
INT: those [that] sick were to carry about where

Mark 7:16 V-PIA-3S
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν
KJV: If any man have ears
INT: If anyone have ears to hear

Mark 7:25 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον
NAS: little daughter had an unclean
KJV: young daughter had an unclean
INT: him of whom had the little daughter

Mark 8:1 V-PPA-GMP
GRK: καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν
NAS: crowd and they had nothing
KJV: very great, and having nothing to eat,
INT: and not having what they might eat

Mark 8:2 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
NAS: three days and have nothing to eat.
KJV: days, and have nothing to eat:
INT: and nothing have nothing that they might eat

Mark 8:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Πόσους ἔχετε ἄρτους οἱ
NAS: loaves do you have? And they said,
KJV: loaves have ye? And
INT: them How many have you loaves

Mark 8:7 V-IIA-3P
GRK: καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα
NAS: They also had a few small fish;
KJV: And they had a few small fishes:
INT: And they had small fish a few

Mark 8:14 V-IIA-3P
GRK: ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ' ἑαυτῶν
NAS: bread, and did not have more than
KJV: bread, neither had they in the ship
INT: loaf not they had [any] with them

Mark 8:16 V-PIA-3P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: with one another [the fact] that they had no
KJV: [It is] because we have no
INT: bread not they have

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχετε οὔπω νοεῖτε
NAS: do you discuss [the fact] that you have no
KJV: reason ye, because ye have no bread?
INT: loaves not you have not yet Do you perceive

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: συνίετε πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν
NAS: understand? Do you have a hardened
KJV: neither understand? have ye your heart
INT: understand Hardened have you the heart

Mark 8:18 V-PPA-NMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε
NAS: HAVING EYES, DO YOU NOT SEE?
KJV: Having eyes, see ye
INT: Eyes having not do you see

Mark 8:18 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε
NAS: DO YOU NOT SEE? AND HAVING EARS,
KJV: not? and having ears, hear ye
INT: and ears having not do you hear

Mark 9:17 V-PPA-AMS
GRK: πρὸς σέ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον
NAS: You my son, possessed with a spirit
KJV: my son, which hath a dumb spirit;
INT: to you having a spirit [that makes him] mute

Mark 9:43 V-PPA-AMS
GRK: δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς
NAS: crippled, than, having your two hands,
KJV: maimed, than having two hands
INT: two hands having to go away into

Mark 9:45 V-PPA-AMS
GRK: δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: lame, than, having your two feet,
KJV: life, than having two feet
INT: two feet having to be cast into

Mark 9:47 V-PPA-AMS
GRK: δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς
NAS: with one eye, than, having two eyes,
KJV: with one eye, than having two eyes
INT: two eyes having to be cast into

Mark 9:50 V-PMA-2P
GRK: αὐτὸ ἀρτύσετε ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: will you make it salty [again]? Have salt
KJV: will ye season it? Have salt in
INT: it will you season Have in yourselves

Mark 10:21 V-PIA-2S
GRK: ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ
NAS: all you possess and give
KJV: sell whatsoever thou hast, and give
INT: go as much as you have sell and

Mark 10:21 V-FIA-2S
GRK: πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
NAS: to the poor, and you will have treasure
KJV: and thou shalt have treasure
INT: poor and you will have treasure in

Mark 10:22 V-PPA-NMS
GRK: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά
NAS: grieving, for he was one who owned much
KJV: grieved: for he had great possessions.
INT: he had indeed he has possessions many

Mark 10:23 V-PPA-NMP
GRK: τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν
KJV: hardly shall they that have riches
INT: riches having into the

Mark 11:3 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς
NAS: The Lord has need
KJV: that the Lord hath need of him;
INT: of it need has and immediately

Mark 11:13 V-PPA-AFS
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν
KJV: afar off having leaves,
INT: from afar having leaves he went

Mark 11:22 V-PMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἔχετε πίστιν θεοῦ
NAS: saying to them, Have faith
KJV: saith unto them, Have faith in God.
INT: says to them Have faith in God

Mark 11:25 V-PIA-2P
GRK: εἴ τι ἔχετε κατά τινος
NAS: forgive, if you have anything against
KJV: forgive, if ye have ought against
INT: if anything you have against anyone

Mark 11:32 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην
NAS: for everyone considered John
KJV: for all [men] counted John, that
INT: all indeed held John

Mark 12:6 V-IIA-3S
GRK: ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν
NAS: He had one more
KJV: Having yet therefore
INT: Yet one having son beloved

Mark 12:23 V-AIA-3P
GRK: γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
NAS: seven had married her.
KJV: for the seven had her to wife.
INT: indeed [the] seven had her as wife

Mark 12:44 V-IIA-3S
GRK: πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον
NAS: in all she owned, all
KJV: all that she had, [even] all her
INT: all as much as she had cast [in] all

Mark 13:17 V-PPA-DFP
GRK: ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς
KJV: But woe to them that are with child,
INT: in womb have [child] and to those that

Mark 14:3 V-PPA-NFS
GRK: ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου
KJV: a woman having an alabaster box
INT: came a woman having alabastar flask of ointment

Mark 14:7 V-PIA-2P
GRK: τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: For ye have the poor with
INT: the poor you have with you

Mark 14:7 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: to them; but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

Mark 14:8 V-AIA-3S
GRK: ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν
NAS: what she could; she has anointed
KJV: she could: she is come aforehand
INT: What she could she did She came beforehand

Mark 14:63 V-PIA-1P
GRK: ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: further need do we have of witnesses?
KJV: What need we any further witnesses?
INT: any more need have we of witnesses

Mark 16:8 V-IIA-3S
GRK: τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς
NAS: and astonishment had gripped them; and they said
KJV: for they trembled and were amazed:
INT: the tomb possessed indeed them

Mark 16:18 V-FIA-3P
GRK: καὶ καλῶς ἕξουσιν
NAS: on the sick, and they will recover.
KJV: the sick, and they shall recover.
INT: and well they will be

Luke 3:8 V-PIA-1P
GRK: ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
NAS: to yourselves, We have Abraham
KJV: yourselves, We have Abraham
INT: yourselves [For] father we have Abraham

Luke 3:11 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας
NAS: and say to them, The man who has two
KJV: unto them, He that hath two
INT: to them He that has two tunics

Luke 3:11 V-PPA-DMS
GRK: τῷ μὴ ἔχοντι καὶ ὁ
NAS: is to share with him who has none;
KJV: let him impart to him that hath none;
INT: to him that none has and he that

Luke 3:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως
NAS: none; and he who has food
KJV: and he that hath meat,
INT: and he that has food likewise

Luke 4:33 V-PPA-NMS
GRK: ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου
NAS: there was a man possessed by the spirit
KJV: a man, which had a spirit
INT: was a man having a spirit of a demon

Luke 4:40 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις
NAS: those who had any [who were] sick
KJV: all they that had any sick with divers
INT: all as many as had [persons] sick with diseases

Luke 5:24 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς
NAS: of Man has authority
KJV: the Son of man hath power upon
INT: of man authority has on the

Luke 5:31 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες
KJV: a physician; but they that are sick.
INT: No need have they who are in health

Luke 5:31 V-PPA-NMP
GRK: οἱ κακῶς ἔχοντες
INT: they who sick are

Luke 6:8 V-PPA-DMS
GRK: τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα
KJV: which had the withered
INT: who withered had the hand

Luke 7:2 V-PPA-NMS
GRK: δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν
KJV: dear unto him, was sick, and ready
INT: servant sick being was about to die

Luke 7:8 V-PPA-NMS
GRK: ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν
KJV: under authority, having under me
INT: authority appointed having under myself

Luke 7:33 V-PIA-3S
GRK: λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
NAS: wine, and you say, 'He has a demon!'
KJV: and ye say, He hath a devil.
INT: you say A demon he has

Luke 7:40 V-PIA-1S
GRK: αὐτόν Σίμων ἔχω σοί τι
NAS: him, Simon, I have something
KJV: him, Simon, I have somewhat to say
INT: him Simon I have to you something

Luke 7:42 V-PPA-GMP
GRK: μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι
KJV: And when they had nothing to pay,
INT: not having they [wherewithal] to pay

Luke 8:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
NAS: because it had no
INT: it no had mositure

Luke 8:8 V-PPA-NMS
GRK: ἐφώνει Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
NAS: He would call out, He who has ears
KJV: he cried, He that hath ears
INT: he cried the [one] that has ears to hear

Luke 8:13 V-PIA-3P
GRK: ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν οἳ πρὸς
NAS: and these have no
KJV: and these have no root,
INT: a root not have who for

Luke 8:18 V-PSA-3S
GRK: ἂν γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ
NAS: for whoever has, to him [more] shall be given;
KJV: whosoever hath, to him
INT: anyhow indeed might have will be given to him

Luke 8:18 V-PSA-3S
GRK: ἂν μὴ ἔχῃ καὶ ὃ
NAS: and whoever does not have, even
KJV: and whosoever hath not, from
INT: anyhow not might have even what

Luke 8:18 V-PNA
GRK: ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: he thinks he has shall be taken away
KJV: that which he seemeth to have.
INT: what he seems to have will be taken from

Luke 8:27 V-PPA-NMS
GRK: τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια καὶ
NAS: from the city who was possessed with demons;
KJV: man, which had devils long
INT: the city having demons and

Luke 9:3 V-PNA
GRK: δύο χιτῶνας ἔχειν
NAS: money; and do not [even] have two
KJV: money; neither have two coats
INT: two tunics to have

Luke 9:11 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
NAS: those who had need
KJV: healed them that had need
INT: those need having of healing he cured

Luke 9:58 V-PIA-3P
GRK: ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
NAS: to him, The foxes have holes
KJV: unto him, Foxes have holes, and
INT: foxes holes have and the

Luke 9:58 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν
NAS: but the Son of Man has nowhere to lay
KJV: the Son of man hath not where
INT: of man not has where the

Luke 11:5 V-FIA-3S
GRK: ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ
NAS: to them, Suppose one of you has a friend,
KJV: of you shall have a friend, and
INT: among you will have a friend and

Luke 11:6 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω
NAS: to me from a journey, and I have nothing
KJV: me, and I have nothing to set before
INT: and nothing I have what I will set before

Luke 11:36 V-PPA-NNS
GRK: φωτεινόν μὴ ἔχον μέρος τι
KJV: [be] full of light, having no
INT: of light not having part any

Luke 12:4 V-PPA-GMP
GRK: ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
NAS: the body and after that have no more
KJV: after that have no more
INT: these things not are able more abundantly anything

Luke 12:5 V-PPA-AMS
GRK: τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν
NAS: He has killed, has authority
KJV: he hath killed hath power
INT: having killed has authority to cast

Luke 12:17 V-PIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω
NAS: shall I do, since I have no place
KJV: because I have no
INT: for not I have where I will lay up

Luke 12:19 V-PIA-2S
GRK: μου Ψυχή ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ
NAS: to my soul, Soul, you have many goods
KJV: soul, Soul, thou hast much goods
INT: of me Soul you have many good things

Luke 12:50 V-PIA-1S
GRK: βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι καὶ
NAS: But I have a baptism to undergo,
KJV: But I have a baptism
INT: baptism moreover I have to be baptized [with] and

Luke 13:6 V-IIA-3S
GRK: παραβολήν Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην
NAS: A man had a fig tree
KJV: A certain [man] had a fig tree
INT: parable A fig tree had a certain [man] planted

Luke 13:11 V-PPA-NFS
GRK: γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη
NAS: years had had a sickness
KJV: a woman which had a spirit
INT: a woman a spirit having of infirmity years

Luke 13:33 V-PPM/P-DFS
GRK: καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι
NAS: and tomorrow and the next [day]; for it cannot
KJV: and the [day] following: for
INT: and the [day] following to proceed for

Luke 14:14 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι
NAS: since they do not have [the means] to repay
INT: for not they have [wherewithal] to repay you

Luke 14:18 V-PIA-1S
GRK: ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν
NAS: at it; please consider me excused.'
KJV: a piece of ground, and I must needs go
INT: I have bought and I have need going out

Luke 14:18 V-PMA-2S
GRK: ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
KJV: I pray thee have me excused.
INT: I pray you hold me excused

Luke 14:19 V-PMA-2S
GRK: ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον
NAS: them out; please consider me excused.'
KJV: I pray thee have me excused.
INT: I pray you hold me excused

Luke 14:28 V-PIA-3S
GRK: δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισμόν
NAS: to see if he has enough to complete
KJV: whether he have [sufficient] to
INT: cost if he has for [its] completion

Luke 14:35 V-PPA-NMS
GRK: αὐτό Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν
NAS: it is thrown out. He who has ears
KJV: it out. He that hath ears to hear,
INT: it He that has ears to hear

Luke 15:4 V-PPA-NMS
GRK: ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα
NAS: among you, if he has a hundred
KJV: of you, having an hundred sheep,
INT: of you having a hundred sheep

Luke 15:7 V-PIA-3P
GRK: οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
KJV: which need no
INT: no need have of repentance

Luke 15:8 V-PPA-NFS
GRK: γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν
NAS: woman, if she has ten silver
KJV: woman having ten
INT: woman drachmas having ten if

Luke 15:11 V-IIA-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
NAS: And He said, A man had two sons.
KJV: A certain man had two sons:
INT: A man certain had two sons

Luke 16:1 V-IIA-3S
GRK: πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον καὶ
NAS: man who had a manager, and this
KJV: man, which had a steward; and
INT: rich who had a manager and

Luke 16:28 V-PIA-1S
GRK: ἔχω γὰρ πέντε
NAS: for I have five brothers--
KJV: For I have five brethren;
INT: I have indeed five

Luke 16:29 V-PIA-3P
GRK: δὲ Ἀβραάμ Ἔχουσι Μωυσέα καὶ
NAS: said, 'They have Moses
KJV: saith unto him, They have Moses and
INT: also Abraham They have Moses and

Luke 17:6 V-PIA-2P
GRK: κύριος Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς
NAS: said, If you had faith like
KJV: said, If ye had faith as
INT: Lord If you had faith as

Luke 17:7 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ
NAS: Which of you, having a slave plowing
KJV: of you, having a servant plowing
INT: you a servant having plowing or

Luke 17:9 V-PIA-3S
GRK: μὴ ἔχει χάριν τῷ
KJV: Doth he thank that
INT: not Is he thankful the

Luke 18:22 V-PIA-2S
GRK: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ
NAS: all that you possess and distribute
KJV: all that thou hast, and distribute
INT: all as much as you have sell and

Luke 18:22 V-FIA-2S
GRK: πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν
NAS: it to the poor, and you shall have treasure
KJV: and thou shalt have treasure
INT: to [the] poor and you will have treasure in

Luke 18:24 V-PPA-NMP
GRK: τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν
KJV: shall they that have riches
INT: riches having into the

Luke 19:17 V-PPA-NMS
GRK: ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα
KJV: a very little, have thou authority
INT: be you authority having over ten

Luke 19:20 V-IIA-1S
GRK: σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν
NAS: which I kept put away
KJV: pound, which I have kept laid up in
INT: of you which I kept laid up in

Luke 19:24 V-PPA-DMS
GRK: δέκα μνᾶς ἔχοντι
NAS: from him and give it to the one who has the ten
KJV: give [it] to him that hath ten
INT: ten minas has

Luke 19:25 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἔχει δέκα μνᾶς
NAS: to him, 'Master, he has ten
KJV: unto him, Lord, he hath ten pounds.)
INT: to him Lord he has ten minas

Luke 19:26 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ
NAS: you that to everyone who has, more shall be given,
KJV: which hath shall be given;
INT: to everyone who has will be given from

Luke 19:26 V-PPA-GMS
GRK: τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ
NAS: more shall be given, but from the one who does not have, even
KJV: and from him that hath not, even
INT: him who not has even that which

Luke 19:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται
NAS: what he does have shall be taken away.
KJV: that he hath shall be taken away
INT: even that which he has will be taken

Luke 19:31 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: The Lord has need
KJV: Because the Lord hath need of him.
INT: of it need has

Luke 19:34 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρείαν ἔχει
NAS: They said, The Lord has need of it.
KJV: they said, The Lord hath need of him.
INT: of it need has

Luke 20:24 V-PIA-3S
GRK: δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ
NAS: and inscription does it have? They said,
KJV: superscription hath it? They answered
INT: a denarius whose has it image and

Luke 20:28 V-PPA-NMS
GRK: ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ
NAS: DIES, having a wife,
KJV: brother die, having a wife, and
INT: brother should die having a wife and

Luke 20:33 V-AIA-3P
GRK: γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα
NAS: seven had married her.
KJV: for seven had her to wife.
INT: indeed seven had her as wife

Luke 21:4 V-IIA-3S
GRK: βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν
NAS: put in all that she had to live on.
KJV: the living that she had.
INT: livelihood which she had did cast

Luke 21:23 V-PPA-DFP
GRK: ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς
INT: in womb having [child] and to those

Luke 22:36 V-PPA-NMS
GRK: νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω
NAS: whoever has a money belt
KJV: now, he that hath a purse,
INT: now the [one] who has a purse let him take [it]

Luke 22:36 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ
NAS: a bag, and whoever has no sword
KJV: and he that hath no
INT: he who not has [one] let him sell the

Luke 22:37 V-PIA-3S
GRK: ἐμοῦ τέλος ἔχει
NAS: for that which refers to Me has [its] fulfillment.
KJV: the things concerning me have an end.
INT: me an end have

Luke 22:71 V-PIA-1P
GRK: Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν
NAS: need do we have of testimony?
KJV: they said, What need we any further
INT: What any more have we of witness need

Luke 23:17 V-IIA-3S
GRK: ἀνάγκην δέ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς
KJV: of necessity he must release
INT: of necessity now he had to release to them

Luke 24:39 V-PIA-3S
GRK: ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ
NAS: for a spirit does not have flesh
KJV: for a spirit hath not flesh
INT: bones not has as me

Luke 24:39 V-PPA-AMS
GRK: ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα
NAS: and bones as you see that I have.
KJV: ye see me have.
INT: me you see having

Luke 24:41 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἔχετέ τι βρώσιμον
NAS: He said to them, Have you anything
KJV: he said unto them, Have ye here any
INT: he said to them Have you anything eatable

John 2:3 V-PIA-3P
GRK: Οἶνον οὐκ ἔχουσιν
NAS: said to Him, They have no
KJV: unto him, They have no wine.
INT: Wine not they have

John 2:25 V-IIA-3S
GRK: οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις
INT: no need he had that any

John 3:15 V-PSA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: believes will in Him have eternal
KJV: perish, but have eternal life.
INT: on him might have life eternal

John 3:16 V-PSA-3S
GRK: ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: in Him shall not perish, but have eternal
KJV: perish, but have everlasting life.
INT: might perish but might have life eternal

John 3:29 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων τὴν νύμφην
NAS: He who has the bride
KJV: He that hath the bride is
INT: He that has the bride

John 3:36 V-PIA-3S
GRK: τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: in the Son has eternal
KJV: on the Son hath everlasting life:
INT: the Son has life eternal

John 4:11 V-PIA-2S
GRK: οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ
NAS: to Him, Sir, You have nothing
KJV: Sir, thou hast nothing
INT: nothing to draw with you have and the

John 4:11 V-PIA-2S
GRK: πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ
NAS: then do You get that living
KJV: then hast thou that living
INT: from where then have you the water

John 4:17 V-PIA-1S
GRK: αὐτῷ Οὐκ ἔχω ἄνδρα λέγει
NAS: and said, I have no
KJV: and said, I have no husband.
INT: to him not I have a husband Says

John 4:17 V-PIA-1S
GRK: Ἄνδρα οὐκ ἔχω
NAS: said, 'I have no
KJV: said, I have no husband:
INT: A husband not I have

John 4:18 V-AIA-2S
GRK: γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ νῦν
NAS: for you have had five
KJV: For thou hast had five husbands;
INT: indeed husbands you have had and now

John 4:18 V-PIA-2S
GRK: νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν
NAS: for you have had five husbands,
KJV: thou now hast is not
INT: now he whom you have not is

John 4:32 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν
NAS: But He said to them, I have food
KJV: unto them, I have meat to eat
INT: I food have to eat which

John 4:44 V-PIA-3S
GRK: τιμὴν οὐκ ἔχει
NAS: testified that a prophet has no honor
KJV: that a prophet hath no honour
INT: honor not has

John 4:52 V-AIA-3S
GRK: ᾗ κομψότερον ἔσχεν εἶπαν οὖν
NAS: when he began to get better.
KJV: the hour when he began to amend. And
INT: which better he got they said Therefore

John 5:2 V-PPA-NFS
GRK: πέντε στοὰς ἔχουσα
NAS: Bethesda, having five
KJV: Bethesda, having five
INT: five porches having

John 5:5 V-PPA-NMS
GRK: ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ
NAS: was there who had been ill
KJV: there, which had an infirmity
INT: eight years being in the

John 5:6 V-PIA-3S
GRK: ἤδη χρόνον ἔχει λέγει αὐτῷ
NAS: that he had already been a long
KJV: knew that he had been now a long
INT: already time he has been says to him

John 5:7 V-PIA-1S
GRK: ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν
NAS: man answered Him, Sir, I have no man
KJV: him, Sir, I have no man,
INT: a man not I have that when

John 5:24 V-PIA-3S
GRK: πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: Him who sent Me, has eternal
KJV: me, hath everlasting
INT: having sent me has life eternal

John 5:26 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν
NAS: as the Father has life
KJV: as the Father hath life in
INT: the Father has life in

John 5:26 V-PNA
GRK: ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
NAS: also to have life
KJV: to the Son to have life
INT: he gave life to have in himself

John 5:36 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν
NAS: But the testimony which I have is greater
KJV: But I have greater witness
INT: I however have the witness

John 5:38 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν
NAS: You do not have His word abiding
KJV: And ye have not his
INT: of him not you have in you

John 5:39 V-PNA
GRK: ζωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἐκεῖναί
NAS: you think that in them you have eternal
KJV: ye think ye have eternal life:
INT: life eternal to have and they

John 5:40 V-PSA-2P
GRK: ἵνα ζωὴν ἔχητε
NAS: to Me so that you may have life.
KJV: me, that ye might have life.
INT: that life you might have

John 5:42 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς
NAS: but I know you, that you do not have the love
KJV: you, that ye have not the love
INT: of God not you have in yourselves

John 6:9 V-PIA-3S
GRK: ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους
NAS: here who has five barley
KJV: here, which hath five barley
INT: here who has five loaves

John 6:40 V-PSA-3S
GRK: εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and believes in Him will have eternal
KJV: on him, may have everlasting life:
INT: on him should have life eternal

John 6:47 V-PIA-3S
GRK: ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: to you, he who believes has eternal
KJV: on me hath everlasting life.
INT: He that believes has life eternal

John 6:53 V-PIA-2P
GRK: αἷμα οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν
NAS: and drink His blood, you have no life
KJV: his blood, ye have no life
INT: blood not you have life in

John 6:54 V-PIA-3S
GRK: τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: and drinks My blood has eternal life,
KJV: my blood, hath eternal life;
INT: the blood has life eternal

John 6:68 V-PIA-2S
GRK: ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
NAS: shall we go? You have words
KJV: shall we go? thou hast the words
INT: of life eternal you have

John 7:20 V-PIA-2S
GRK: ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις τίς σε
NAS: answered, You have a demon!
KJV: and said, Thou hast a devil: who
INT: crowd A demon you have who you

John 8:6 V-PSA-3P
GRK: αὐτόν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ
NAS: Him, so that they might have grounds for accusing
KJV: that they might have to accuse
INT: him that they might have to accuse him

John 8:12 V-FIA-3S
GRK: σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς
NAS: in the darkness, but will have the Light
KJV: but shall have the light
INT: darkness but will have the light

John 8:26 V-PIA-1S
GRK: πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν
NAS: I have many things to speak
KJV: I have many things to say
INT: Many things I have concerning you

John 8:41 V-PIA-1P
GRK: ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν
NAS: of fornication; we have one
KJV: of fornication; we have one Father,
INT: one Father we have God

John 8:48 V-PIA-2S
GRK: καὶ δαιμόνιον ἔχεις
NAS: that You are a Samaritan and have a demon?
KJV: a Samaritan, and hast a devil?
INT: and a demon have

John 8:49 V-PIA-1S
GRK: δαιμόνιον οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιμῶ
NAS: answered, I do not have a demon;
KJV: answered, I have not a devil;
INT: a demon not have but I honor

John 8:52 V-PIA-2S
GRK: ὅτι δαιμόνιον ἔχεις Ἀβραὰμ ἀπέθανεν
NAS: we know that You have a demon.
KJV: that thou hast a devil.
INT: that a demon you have Abraham died

John 8:57 V-PIA-2S
GRK: ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ
KJV: unto him, Thou art not yet fifty
INT: years [old] not yet are you and Abraham

John 9:21 V-PIA-3S
GRK: ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ
KJV: not: he is of age; ask
INT: ask age has he concerning

John 9:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν ἐπερωτήσατε
KJV: parents, He is of age; ask
INT: age he has him ask

John 9:41 V-IIA-2P
GRK: οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν
NAS: you were blind, you would have no
KJV: blind, ye should have no sin:
INT: not anyhow you would have sin since

John 10:10 V-PSA-3P
GRK: ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν
NAS: I came that they may have life,
KJV: am come that they might have life, and
INT: that life they might have and abundantly

John 10:10 V-PSA-3P
GRK: καὶ περισσὸν ἔχωσιν
NAS: life, and have [it] abundantly.
KJV: and that they might have [it] more abundantly.
INT: and abundantly might have [it]

John 10:16 V-PIA-1S
GRK: ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ
NAS: I have other sheep,
KJV: other sheep I have, which are
INT: other sheep I have which not

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν
NAS: on My own initiative. I have authority
KJV: of myself. I have power to lay
INT: myself Authority I have to lay down it

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν
NAS: to lay it down, and I have authority
KJV: down, and I have power to take
INT: and authority I have again to take

John 10:20 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται
NAS: of them were saying, He has a demon
KJV: them said, He hath a devil, and
INT: them A demon he has and is mad

John 11:17 V-PPA-AMS
GRK: ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ
NAS: that he had already been in the tomb
KJV: that he had [lain] in
INT: already days having been in the

John 12:6 V-PPA-NMS
GRK: τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα
NAS: he was a thief, and as he had the money box,
KJV: a thief, and had the bag, and
INT: the moneybag had what was put into [it]

John 12:8 V-PIA-2P
GRK: γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν
NAS: For you always have the poor
KJV: the poor always ye have with you;
INT: indeed always you have with you

John 12:8 V-PIA-2P
GRK: οὐ πάντοτε ἔχετε
NAS: with you, but you do not always have Me.
KJV: but me ye have not always.
INT: not always you have

John 12:35 V-PIA-2P
GRK: τὸ φῶς ἔχετε ἵνα μὴ
NAS: you. Walk while you have the Light, so
KJV: Walk while ye have the light, lest
INT: the light you have that not

John 12:36 V-PIA-2P
GRK: τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς
NAS: While you have the Light, believe
KJV: While ye have light, believe
INT: the light you have believe in

John 12:48 V-PIA-3S
GRK: ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα
NAS: My sayings, has one who judges
KJV: my words, hath one that judgeth him:
INT: words of me has him who judges

John 13:8 V-PIA-2S
GRK: σε οὐκ ἔχεις μέρος μετ'
NAS: I do not wash you, you have no
KJV: thee not, thou hast no part
INT: you never you have part with

John 13:10 V-PIA-3S
GRK: λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ
INT: has been bathed not has [other] need if

John 13:29 V-IIA-3S
GRK: τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας ὅτι
NAS: Judas had the money box,
KJV: because Judas had the bag, that
INT: the moneybag had Judas that

John 13:29 V-PIA-1P
GRK: ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν
NAS: to him, Buy the things we have need
KJV: [those things] that we have need of
INT: what things need [of] we have for the

John 13:35 V-PSA-2P
GRK: ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις
NAS: if you have love
KJV: if ye have love
INT: if love you have among one another

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ἔχων τὰς ἐντολάς
NAS: He who has My commandments and keeps
KJV: He that hath my commandments,
INT: He that has the commandments

John 14:30 V-PIA-3S
GRK: ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν
NAS: is coming, and he has nothing
KJV: cometh, and hath nothing in
INT: me not he has nothing

John 15:13 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις
NAS: Greater love has no one than this,
KJV: Greater love hath no man than
INT: love no one has that one

John 15:22 V-IIA-3P
GRK: ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ
NAS: and spoken to them, they would not have sin,
KJV: they had not had sin: but
INT: sin not they would have had now however

John 15:22 V-PIA-3P
GRK: πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς
NAS: sin, but now they have no excuse
KJV: but now they have no cloke
INT: excuse not they have for the

John 15:24 V-IIA-3P
GRK: ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ
NAS: did, they would not have sin;
KJV: they had not had sin: but
INT: sin not they would have had now however

John 16:12 V-PIA-1S
GRK: Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
NAS: I have many more
KJV: I have yet many things
INT: Yet many things I have to you to say

John 16:15 V-PIA-3S
GRK: πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ
NAS: that the Father has are Mine;
KJV: that the Father hath are mine:
INT: All things whatever has the Father

John 16:21 V-PIA-3S
GRK: τίκτῃ λύπην ἔχει ὅτι ἦλθεν
NAS: is in labor she has pain,
KJV: she is in travail hath sorrow,
INT: she gives birth grief has because is come

John 16:22 V-PIA-2P
GRK: μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ
NAS: Therefore you too have grief now;
KJV: now therefore have sorrow: but
INT: indeed grief have again however

John 16:30 V-PIA-2S
GRK: οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς
NAS: all things, and have no
INT: not need have that anyone

John 16:33 V-PSA-2P
GRK: ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε ἐν τῷ
NAS: to you, so that in Me you may have peace.
KJV: in me ye might have peace. In
INT: me peace you might have In the

John 16:33 V-PIA-2P
GRK: κόσμῳ θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε
NAS: In the world you have tribulation,
KJV: the world ye shall have tribulation:
INT: world tribulation you have but be of good courage

John 17:5 V-IIA-1S
GRK: δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ
NAS: which I had with You before
KJV: with the glory which I had with thee
INT: glory which I had before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192

ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page