ἔχομεν
Englishman's Concordance
ἔχομεν (echomen) — 43 Occurrences

Matthew 3:9 V-PIA-1P
GRK: ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
NAS: to yourselves, We have Abraham
KJV: yourselves, We have Abraham
INT: yourselves [For] father we have Abraham

Matthew 14:17 V-PIA-1P
GRK: αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ
NAS: They said to Him, We have here only
KJV: they say unto him, We have here but
INT: to him not We have here only here if

Matthew 26:65 V-PIA-1P
GRK: ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε
NAS: need do we have of witnesses?
KJV: need have we of witnesses?
INT: any more need have we of witnesses Behold

Mark 14:63 V-PIA-1P
GRK: ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: further need do we have of witnesses?
KJV: What need we any further witnesses?
INT: any more need have we of witnesses

Luke 3:8 V-PIA-1P
GRK: ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ
NAS: to yourselves, We have Abraham
KJV: yourselves, We have Abraham
INT: yourselves [For] father we have Abraham

Luke 22:71 V-PIA-1P
GRK: Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν
NAS: need do we have of testimony?
KJV: they said, What need we any further
INT: What any more have we of witness need

John 8:41 V-PIA-1P
GRK: ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν
NAS: of fornication; we have one
KJV: of fornication; we have one Father,
INT: one Father we have God

John 13:29 V-PIA-1P
GRK: ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν
NAS: to him, Buy the things we have need
KJV: [those things] that we have need of
INT: what things need [of] we have for the

John 19:7 V-PIA-1P
GRK: Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ κατὰ
NAS: answered him, We have a law,
KJV: him, We have a law, and
INT: We a law have and according to

John 19:15 V-PIA-1P
GRK: ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ
NAS: answered, We have no
KJV: answered, We have no
INT: chief priests Not we have a king if

Romans 5:1 V-PSA-1P
GRK: πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν
NAS: by faith, we have peace
KJV: by faith, we have peace with
INT: faith peace we have toward

Romans 12:4 V-PIA-1P
GRK: πολλὰ μέλη ἔχομεν τὰ δὲ
NAS: For just as we have many members
KJV: For as we have many members
INT: many members we have and

1 Corinthians 2:16 V-PIA-1P
GRK: νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
NAS: THAT HE WILL INSTRUCT HIM? But we have the mind
KJV: But we have the mind of Christ.
INT: [the] mind of Christ have

1 Corinthians 8:1 V-PIA-1P
GRK: πάντες γνῶσιν ἔχομεν ἡ γνῶσις
NAS: that we all have knowledge.
KJV: that we all have knowledge. Knowledge
INT: all knowledge we have knowledge

1 Corinthians 9:4 V-PIA-1P
GRK: μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν
NAS: Do we not have a right to eat
KJV: Have we not power
INT: no not Have we authority to eat

1 Corinthians 9:5 V-PIA-1P
GRK: μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν
NAS: Do we not have a right to take along
KJV: Have we not power
INT: no not have we authority a sister

1 Corinthians 9:6 V-PIA-1P
GRK: Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ
NAS: Barnabas and I not have a right
KJV: have not we power to forbear
INT: Barnabas not have we authority not

1 Corinthians 11:16 V-PIA-1P
GRK: συνήθειαν οὐκ ἔχομεν οὐδὲ αἱ
NAS: to be contentious, we have no
KJV: contentious, we have no such
INT: custom not have nor the

2 Corinthians 3:4 V-PIA-1P
GRK: δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ
NAS: Such confidence we have through Christ
KJV: such trust have we through Christ
INT: moreover such we have through

2 Corinthians 4:7 V-PIA-1P
GRK: Ἔχομεν δὲ τὸν
NAS: But we have this treasure
KJV: But we have this treasure
INT: we have moreover the

2 Corinthians 5:1 V-PIA-1P
GRK: ἐκ θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον
NAS: is torn down, we have a building
KJV: were dissolved, we have a building
INT: from God we have a house not made with hands

Galatians 2:4 V-PIA-1P
GRK: ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ
NAS: which we have in Christ
KJV: liberty which we have in Christ
INT: of us which we have in Christ

Galatians 6:10 V-PSA-1P
GRK: ὡς καιρὸν ἔχομεν ἐργαζώμεθα τὸ
NAS: while we have opportunity,
KJV: As we have therefore opportunity,
INT: as occasion we have we should work

Ephesians 1:7 V-PIA-1P
GRK: ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν
NAS: In Him we have redemption through
KJV: In whom we have redemption through
INT: in whom we have the redemption

Ephesians 2:18 V-PIA-1P
GRK: δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν
NAS: Him we both have our access
KJV: we both have access by
INT: through him we have the access

Ephesians 3:12 V-PIA-1P
GRK: ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν
NAS: in whom we have boldness and confident
KJV: In whom we have boldness and
INT: in whom we have boldness

Colossians 1:14 V-PIA-1P
GRK: ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν
NAS: in whom we have redemption,
KJV: In whom we have redemption through
INT: in whom we have redemption

2 Thessalonians 3:9 V-PIA-1P
GRK: ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀλλ'
NAS: not because we do not have the right
KJV: Not because we have not power,
INT: that not we have [the] right but

Hebrews 4:15 V-PIA-1P
GRK: οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ
NAS: For we do not have a high priest who
KJV: For we have not an high priest
INT: not indeed have we a high priest not

Hebrews 6:19 V-PIA-1P
GRK: ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς
NAS: This hope we have as an anchor
KJV: Which [hope] we have as an anchor
INT: as an anchor we have of the soul

Hebrews 8:1 V-PIA-1P
GRK: λεγομένοις τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς
NAS: in what has been said [is this]: we have such
KJV: [this is] the sum: We have such
INT: being spoken of [is] such we have a high priest who

Hebrews 13:10 V-PIA-1P
GRK: ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ
NAS: We have an altar from which
KJV: We have an altar, whereof
INT: We have an altar of

Hebrews 13:14 V-PIA-1P
GRK: οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
NAS: For here we do not have a lasting
KJV: For here have we no continuing
INT: not indeed we have here an abiding

Hebrews 13:18 V-PIA-1P
GRK: καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν πᾶσιν
NAS: for us, for we are sure that we have a good
KJV: we trust we have a good
INT: a good conscience we have in all things

2 Peter 1:19 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν
NAS: [So] we have the prophetic word
KJV: We have also a more sure
INT: and we have more sure the

1 John 1:6 V-PIA-1P
GRK: ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ' αὐτοῦ
NAS: we say that we have fellowship
KJV: we say that we have fellowship with
INT: that fellowship we have with him

1 John 1:7 V-PIA-1P
GRK: φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων
NAS: is in the Light, we have fellowship
KJV: the light, we have fellowship
INT: light fellowship we have with one another

1 John 1:8 V-PIA-1P
GRK: ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανῶμεν
NAS: If we say that we have no sin,
KJV: we say that we have no sin,
INT: sin not we have ourselves we deceive

1 John 2:1 V-PIA-1P
GRK: ἁμάρτῃ παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν
NAS: sins, we have an Advocate
KJV: any man sin, we have an advocate with
INT: should sin an advocate we have with the

1 John 3:21 V-PIA-1P
GRK: καταγινώσκῃ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν
NAS: does not condemn us, we have confidence
KJV: not, [then] have we confidence
INT: should condemn boldness we have toward

1 John 4:21 V-PIA-1P
GRK: τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: commandment we have from Him, that the one who loves
KJV: this commandment have we from him,
INT: the commandment we have from him

1 John 5:14 V-PIA-1P
GRK: παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν
NAS: which we have before
KJV: the confidence that we have in him,
INT: boldness which we have toward him

1 John 5:15 V-PIA-1P
GRK: οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα
NAS: we know that we have the requests
KJV: that we have the petitions
INT: we know that we have the requests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page