1410. δύναμαι (dunamai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1410. δύναμαι (dunamai) — 210 Occurrences

Matthew 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
NAS: God is able to raise
KJV: that God is able of these
INT: to you that able is God

Matthew 5:14 V-PIM/P-3S
GRK: κόσμου οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι
NAS: set on a hill cannot be hidden;
INT: world not is able A city to be hidden

Matthew 5:36 V-PIM/P-2S
GRK: ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα
NAS: by your head, for you cannot make
KJV: head, because thou canst not make
INT: because not you are able one hair

Matthew 6:24 V-PIM/P-3S
GRK: Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
NAS: No one can serve two
KJV: No man can serve two
INT: No one is able two masters

Matthew 6:24 V-PIM/P-2P
GRK: καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν
NAS: the other. You cannot serve
INT: he will despise not You are able God to serve

Matthew 6:27 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ
NAS: of you by being worried can add
KJV: of you by taking thought can add one
INT: you by being anxious is able to add to

Matthew 7:18 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν
NAS: A good tree cannot produce bad
INT: not is able a tree good

Matthew 8:2 V-PIM/P-2S
GRK: ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: if thou wilt, thou canst make me
INT: if you are willing you are able me to cleanse

Matthew 9:15 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ
NAS: of the bridegroom cannot mourn
INT: Jesus not Can the sons

Matthew 9:28 V-PIM/P-1S
GRK: Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι
NAS: to them, Do you believe that I am able to do
KJV: Believe ye that I am able to do this?
INT: Believe you that I am able this to do

Matthew 10:28 V-PPM/P-GMP
GRK: ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε
NAS: fear Him who is able to destroy
KJV: are not able to kill the soul:
INT: soul not are able to kill you should fear

Matthew 10:28 V-PPM/P-AMS
GRK: μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν
KJV: fear him which is able to destroy both
INT: rather him who is able both soul

Matthew 12:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν
NAS: Or how can anyone enter
KJV: Or else how can one enter
INT: Or how is able anyone to enter

Matthew 12:34 V-PIM/P-2P
GRK: ἐχιδνῶν πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν
NAS: of vipers, how can you, being evil,
KJV: of vipers, how can ye, being evil,
INT: of vipers how are you able good things to speak

Matthew 16:3 V-PIM/P-2P
GRK: καιρῶν οὐ δύνασθε
NAS: of the sky, but cannot [discern] the signs
KJV: but can ye not
INT: times not you are able

Matthew 17:16 V-AIP-3P
GRK: καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι
NAS: him to Your disciples, and they could not cure
KJV: disciples, and they could not cure
INT: and not they were able him to heal

Matthew 17:19 V-AIP-1P
GRK: ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive
KJV: and said, Why could not we
INT: we not were able to cast out it

Matthew 19:12 V-PPM/P-NMS
GRK: οὐρανῶν ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
NAS: of heaven. He who is able to accept
KJV: of heaven's sake. He that is able to receive
INT: heavens He who is able to receive [it] let him receive [it]

Matthew 19:25 V-PIM/P-3S
GRK: Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι
NAS: Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: Who then is able to be saved

Matthew 20:22 V-PIM/P-2P
GRK: τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ
NAS: you are asking. Are you able to drink
KJV: ye ask. Are ye able to drink
INT: what you ask for Are you able to drink the

Matthew 20:22 V-PIM/P-1P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα
NAS: They said to Him, We are able.
KJV: They say unto him, We are able.
INT: They say to him We are able

Matthew 22:46 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ
NAS: No one was able to answer Him a word,
KJV: And no man was able to answer him
INT: And no one was able to answer him

Matthew 26:9 V-IIM/P-3S
GRK: ἐδύνατο γὰρ τοῦτο
NAS: For this [perfume] might have been sold
KJV: ointment might have been sold
INT: could indeed this

Matthew 26:42 V-PIM/P-3S
GRK: εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν
NAS: if this cannot pass away unless
KJV: this cup may not pass away
INT: if not it is possible this pass

Matthew 26:53 V-PIM/P-1S
GRK: ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν
NAS: do you think that I cannot appeal
INT: that not I am able to call upon the

Matthew 26:61 V-PIM/P-1S
GRK: Οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν
NAS: stated, I am able to destroy
KJV: [fellow] said, I am able to destroy
INT: This [man] said I am able to destroy the

Matthew 27:42 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι βασιλεὺς
NAS: others; He cannot save
INT: himself not his is able to save King

Mark 1:40 V-PIM/P-2S
GRK: Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: If thou wilt, thou canst make me
INT: If you are willing you are able me to cleanse

Mark 1:45 V-PNM/P
GRK: μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς
NAS: to such an extent that Jesus could no longer
KJV: Jesus could no more
INT: no longer he was able openly into [the]

Mark 2:4 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ μὴ δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ
KJV: And when they could not come nigh
INT: And not being able to come near to him

Mark 2:7 V-PIM/P-3S
GRK: βλασφημεῖ τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: who can forgive
KJV: blasphemies? who can forgive sins
INT: he blasphemies Who is able to forgive sins

Mark 2:19 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ
NAS: of the bridegroom cannot fast,
KJV: Can the children
INT: Jesus not Can the sons

Mark 2:19 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν
NAS: the bridegroom with them, they cannot fast.
INT: them not they are able to fast

Mark 3:20 V-PNM/P
GRK: ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ
NAS: to such an extent that they could not even
KJV: so that they could not so much as
INT: so that not they are able so much as them even

Mark 3:23 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν
NAS: How can Satan
KJV: parables, How can Satan cast out
INT: to them How can Satan Satan

Mark 3:24 V-PIM/P-3S
GRK: μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι ἡ
NAS: itself, that kingdom cannot stand.
INT: be divided not is able to stand the

Mark 3:25 V-FIM-3S
GRK: μερισθῇ οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία
NAS: that house will not be able to stand.
INT: be divided not is able the house

Mark 3:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμερίσθη οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ
NAS: and is divided, he cannot stand,
INT: has been divided not he is able to stand but

Mark 3:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς
NAS: But no one can enter the strong
INT: But not is able no one into

Mark 4:32 V-PNM/P
GRK: μεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν
NAS: OF THE AIR can NEST
KJV: the fowls of the air may lodge under
INT: great so that are able under the

Mark 4:33 V-IIM/P-3P
GRK: λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
NAS: to them, so far as they were able to hear
KJV: as they were able to hear
INT: word as they were able to hear

Mark 5:3 V-IIM/P-3S
GRK: οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
NAS: one was able to bind
KJV: and no man could bind him,
INT: no longer anyone was able him to bind

Mark 6:5 V-IIM/P-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι
NAS: And He could do no
INT: And not he was able there to do

Mark 6:19 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐκ ἠδύνατο
NAS: to put him to death and could not [do so];
KJV: him; but she could not:
INT: and not was able

Mark 7:15 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν
NAS: the man which can defile
KJV: into him can defile him:
INT: him which is able to defile him

Mark 7:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
NAS: from outside cannot defile
INT: man not is able him to defile

Mark 7:24 V-AIP-3S
GRK: καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν
NAS: [of it]; yet He could not escape notice.
KJV: know [it]: but he could not be hid.
INT: and not he could be hid

Mark 8:4 V-FIM-3S
GRK: Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε
NAS: will anyone be able [to find enough] bread
KJV: him, From whence can a man satisfy
INT: from where these will be able anyone here

Mark 9:3 V-PIM/P-3S
GRK: γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι
NAS: launderer on earth can whiten them.
KJV: on earth can white them.
INT: earth not is able thus to whiten

Mark 9:22 V-PIM/P-2S
GRK: εἴ τι δύνῃ βοήθησον ἡμῖν
NAS: him. But if You can do anything,
KJV: if thou canst do any thing,
INT: if anything you are able [to do] help us

Mark 9:23 V-PIM/P-2S
GRK: Τό Εἰ δύνῃ πάντα δυνατὰ
NAS: to him, 'If You can?' All things
KJV: If thou canst believe,
INT: If you are able all things are possible

Mark 9:28 V-AIP-1P
GRK: ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό
NAS: Why could we not drive
KJV: privately, Why could not we
INT: we not were able to cast out it

Mark 9:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ
NAS: kind cannot come
KJV: This kind can come forth by
INT: by nothing can go out if

Mark 9:39 V-FIM-3S
GRK: μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί
NAS: in My name, and be able soon afterward
KJV: name, that can lightly speak evil
INT: of me and be able readily to speak evil of

Mark 10:26 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: to Him, Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: And who is able to be saved

Mark 10:38 V-PIM/P-2P
GRK: τί αἰτεῖσθε δύνασθε πιεῖν τὸ
NAS: you are asking. Are you able to drink
KJV: what ye ask: can ye drink of the cup
INT: what you ask Are you able to drink the

Mark 10:39 V-PIM/P-1P
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα ὁ δὲ
NAS: They said to Him, We are able. And Jesus
KJV: they said unto him, We can. And Jesus
INT: they said to him We are able and

Mark 14:5 V-IIM/P-3S
GRK: ἠδύνατο γὰρ τοῦτο
NAS: perfume might have been sold
KJV: it might have been sold
INT: it was possible [for] indeed this

Mark 14:7 V-PIM/P-2P
GRK: ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς πάντοτε
NAS: you wish you can do
KJV: whensoever ye will ye may do them
INT: whenever you desire you are able them always

Mark 15:31 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
NAS: others; He cannot save
INT: himself not he is able to save

Luke 1:20 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι
KJV: and not able to speak, until
INT: and not able to speak until

Luke 1:22 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς
KJV: when he came out, he could not
INT: moreover not he was able to speak to them

Luke 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
NAS: God is able to raise
KJV: That God is able of these
INT: to you that is able God

Luke 5:12 V-PIM/P-2S
GRK: ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: if thou wilt, thou canst make me
INT: if you will you are able me to cleanse

Luke 5:21 V-PIM/P-3S
GRK: βλασφημίας τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι
NAS: blasphemies? Who can forgive sins,
KJV: blasphemies? Who can forgive sins,
INT: blasphemies who is able sins to forgive

Luke 5:34 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτούς Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς
NAS: said to them, You cannot make
KJV: them, Can ye make the children
INT: them not Are you able the sons

Luke 6:39 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν
NAS: man cannot guide
KJV: unto them, Can the blind lead
INT: to them not Is able a blind [man] a blind [man]

Luke 6:42 V-PIM/P-2S
GRK: πῶς δύνασαι λέγειν τῷ
NAS: Or how can you say to your brother,
KJV: Either how canst thou say to thy
INT: how are you able to say to

Luke 8:19 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ
KJV: brethren, and could not come
INT: and not they were able to get to him

Luke 9:40 V-AIP-3P
GRK: καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν
NAS: to cast it out, and they could not.
KJV: out; and they could not.
INT: and not they were able

Luke 11:7 V-PIM/P-1S
GRK: εἰσίν οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί
NAS: and I are in bed; I cannot get
INT: are not I am able having risen up to give

Luke 12:25 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν
NAS: of you by worrying can add
KJV: you with taking thought can add to
INT: you [by] being anxious is able to the

Luke 12:26 V-PIM/P-2P
GRK: οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε τί περὶ
NAS: then you cannot do even
KJV: not able to do that thing which is least,
INT: not even [the] least you are able [to do] why about

Luke 13:11 V-PPM/P-NFS
GRK: καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς
NAS: and she was bent double, and could not straighten
KJV: bowed together, and could in no
INT: and not able to lift up herself to

Luke 14:20 V-PIM/P-1S
GRK: τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
NAS: and for that reason I cannot come.'
INT: this not I am able to come

Luke 14:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτοῦ οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: life, he cannot be My disciple.
INT: of him not he is able to be of me

Luke 14:27 V-PIM/P-3S
GRK: μου οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: after Me cannot be My disciple.
INT: me not is able to be my

Luke 14:33 V-PIM/P-3S
GRK: ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: none of you can be My disciple
INT: possesses not is able be my

Luke 16:2 V-PIM/P-2S
GRK: οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν
NAS: of your management, for you can no
KJV: for thou mayest be no
INT: not indeed you are able any longer be manager

Luke 16:13 V-PIM/P-3S
GRK: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις
NAS: No servant can serve two
KJV: No servant can serve two
INT: No servant is able two masters

Luke 16:13 V-PIM/P-2P
GRK: καταφρονήσει οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν
NAS: the other. You cannot serve
INT: he will despise not you are able God to serve

Luke 16:26 V-PSM/P-3P
GRK: ὑμᾶς μὴ δύνωνται μηδὲ ἐκεῖθεν
NAS: from here to you will not be able, and [that] none
INT: you not are able nor from there

Luke 18:26 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: then who is able to be saved

Luke 19:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ
KJV: he was; and could not for
INT: and not he was able for the

Luke 20:36 V-PIM/P-3P
GRK: ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ
NAS: for they cannot even die
KJV: Neither can they die any more:
INT: die any more they can angels indeed

Luke 21:15 V-FIM-3P
GRK: ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ
NAS: of your opponents will be able to resist
KJV: shall not be able to gainsay nor
INT: which none will be able to resist nor

John 1:46 V-PIM/P-3S
GRK: Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν
NAS: said to him, Can any
KJV: unto him, Can there any
INT: Out of Nazareth can any good thing

John 3:2 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ
NAS: for no one can do
KJV: for no man can do these
INT: no one indeed is able these

John 3:3 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν
NAS: again he cannot see
KJV: again, he cannot see
INT: anew not he is able to see the

John 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι
NAS: said to Him, How can a man be born
KJV: him, How can a man be born
INT: Nicodemus How can a man be born

John 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: ὤν μὴ δύναται εἰς τὴν
NAS: when he is old? He cannot enter
INT: being not can he into the

John 3:5 V-PIM/P-3S
GRK: πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς
NAS: and the Spirit he cannot enter
INT: of Spirit not he is able to enter into

John 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι
NAS: to Him, How can these things
KJV: unto him, How can these things be?
INT: to him How can these things be

John 3:27 V-PIM/P-3S
GRK: εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν
NAS: and said, A man can receive nothing
KJV: said, A man can receive nothing,
INT: said nothing Is able a man to receive

John 5:19 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν οὐ δύναται ὁ υἱὸς
NAS: I say to you, the Son can do nothing
KJV: unto you, The Son can do nothing
INT: to you not is able the Son

John 5:30 V-PIM/P-1S
GRK: Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν
NAS: I can do nothing
KJV: I can of mine own self
INT: not Am able I to do

John 5:44 V-PIM/P-2P
GRK: πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι
NAS: How can you believe, when you receive
KJV: How can ye believe,
INT: How are able you to believe

John 6:44 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
NAS: No one can come to Me unless
KJV: No man can come to
INT: No one is able to come to

John 6:52 V-PIM/P-3S
GRK: λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν
NAS: saying, How can this man give
KJV: saying, How can this man give
INT: saying How is able he us

John 6:60 V-PIM/P-3S
GRK: οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν
NAS: statement; who can listen to it?
KJV: saying; who can hear it?
INT: this who is able it to hear

John 6:65 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
NAS: to you, that no one can come
KJV: that no man can come unto
INT: that no one is able to come to

John 7:7 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται ὁ κόσμος
NAS: The world cannot hate
INT: not is able the world

John 7:34 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Me; and where I am, you cannot come.
INT: you not are able to come

John 7:36 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Me; and where I am, you cannot come'?
INT: you not are able to come

John 8:21 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: where I am going, you cannot come.
INT: you not are able to come

John 8:22 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν
NAS: Where I am going, you cannot come'?
INT: you not are able to come

John 8:43 V-PIM/P-2P
GRK: ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν
NAS: [It is] because you cannot hear
INT: Because not you are able to hear

John 9:4 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
NAS: when no one can work.
KJV: when no man can work.
INT: when no one is able to work

John 9:16 V-PIM/P-3S
GRK: ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς
NAS: How can a man
KJV: said, How can a man that is a sinner
INT: said How can a man a sinner

John 9:33 V-IIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν
NAS: were not from God, He could do
KJV: of God, he could do nothing.
INT: God not he could do nothing

John 10:21 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
NAS: A demon cannot open
INT: not A demon is able of [the] blind [the] eyes

John 10:29 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ
NAS: and no one is able to snatch
KJV: no [man] is able to pluck
INT: and no one is able to seize out of

John 10:35 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ
NAS: (and the Scripture cannot be broken),
INT: and not is able be broken the

John 11:37 V-IIM/P-3S
GRK: εἶπαν Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ὁ
NAS: of them said, Could not this
KJV: them said, Could not this man,
INT: said not Was able this [man]

John 12:39 V-IIM/P-3P
GRK: τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν ὅτι
NAS: reason they could not believe,
KJV: Therefore they could not believe,
INT: Therefore not they could believe because

John 13:33 V-PIM/P-2P
GRK: ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν καὶ
NAS: I am going, you cannot come.'
INT: you not are able to come so

John 13:36 V-PIM/P-2S
GRK: ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν
NAS: Where I go, you cannot follow Me now;
KJV: Whither I go, thou canst not follow
INT: I go not you are able me now

John 13:37 V-PIM/P-1S
GRK: τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι
NAS: why can I not follow
INT: why not am I able you to follow

John 14:5 V-PIM/P-1P
GRK: ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδόν
INT: you go how can we the way

John 14:17 V-PIM/P-3S
GRK: κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι
NAS: whom the world cannot receive, because
INT: world not is able receive because

John 15:4 V-PIM/P-3S
GRK: κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν
NAS: in Me, and I in you. As the branch cannot bear
INT: branch not is able fruit to bear

John 15:5 V-PIM/P-2P
GRK: ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν
NAS: for apart from Me you can do
KJV: without me ye can do nothing.
INT: me not you are able to do nothing

John 16:12 V-PIM/P-2P
GRK: ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι
NAS: to say to you, but you cannot bear
INT: but not you are able to bear them now

Acts 4:16 V-PIM/P-1P
GRK: καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι
NAS: in Jerusalem, and we cannot deny
INT: and not we are able to deny [it]

Acts 4:20 V-PIM/P-1P
GRK: οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς
NAS: for we cannot stop speaking
INT: not are able indeed we

Acts 5:39 V-FIM-2P
GRK: ἐστίν οὐ δυνήσεσθε καταλῦσαι αὐτούς
NAS: it is of God, you will not be able to overthrow
INT: it be not you are able to overthrow it

Acts 8:31 V-POM/P-1S
GRK: γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή
NAS: Well, how could I, unless someone
INT: indeed anyhow should I be able if not

Acts 10:47 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις
NAS: Surely no one can refuse the water
INT: The water can forbid any one

Acts 13:39 V-AIP-2P
GRK: ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ
NAS: from which you could not be freed
KJV: from which ye could not
INT: from which not you could in law

Acts 15:1 V-PIM/P-2P
GRK: Μωυσέως οὐ δύνασθε σωθῆναι
NAS: of Moses, you cannot be saved.
INT: of Moses not you are able be saved

Acts 17:19 V-PIM/P-1P
GRK: ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι τίς
NAS: saying, May we know
KJV: Areopagus, saying, May we know what
INT: they brought [him] saying Are we able to know what [is]

Acts 19:40 V-FIM-1P
GRK: οὗ οὐ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον
KJV: cause whereby we may give an account
INT: which not we will be able to give a reason

Acts 20:32 V-PPM/P-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ
NAS: of His grace, which is able to build
KJV: which is able to build you up,
INT: of him which is able to build up and

Acts 21:34 V-PPM/P-GMS
GRK: ὄχλῳ μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ
NAS: one thing [and] some another, and when he could not find
KJV: and when he could not
INT: crowd not being able moreover he

Acts 24:8 V-FIM-2S
GRK: παρ' οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας
NAS: these matters you will be able to ascertain
KJV: whom thyself mayest take knowledge of
INT: from him you will be able yourself having examined

Acts 24:11 V-PPM/P-GMS
GRK: δυναμένου σου ἐπιγνῶναι
NAS: since you can take note of the fact
KJV: Because that thou mayest understand,
INT: Being able you to know

Acts 24:13 V-PIM/P-3P
GRK: οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ
NAS: Nor can they prove
KJV: Neither can they prove the things
INT: nor to prove are they able to you concerning

Acts 25:11 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι
NAS: me, no one can hand
KJV: me, no man may deliver me
INT: no one me can to them give up

Acts 26:32 V-IIM/P-3S
GRK: ἔφη Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος
NAS: This man might have been set free
KJV: man might have been set at liberty,
INT: said Have been let go might the man

Acts 27:12 V-POM/P-3P
GRK: εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς
NAS: if somehow they could reach Phoenix,
KJV: if by any means they might attain to
INT: if somehow they might be able having arrived at

Acts 27:15 V-PPM/P-GNS
GRK: καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ
NAS: was caught [in it] and could not face
KJV: was caught, and could not bear up into
INT: and not able to face to the

Acts 27:31 V-PIM/P-2P
GRK: σωθῆναι οὐ δύνασθε
NAS: you yourselves cannot be saved.
INT: to be saved not are able

Acts 27:39 V-POM/P-3P
GRK: ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ
NAS: onto it if they could.
KJV: if it were possible, to thrust in
INT: they purposed if they should be able to drive the

Acts 27:43 V-PPM/P-AMP
GRK: τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾷν ἀπορίψαντας
NAS: that those who could swim
KJV: commanded that they which could swim
INT: moreover those being able to swim having cast [themselves] off

Romans 8:7 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδὲ γὰρ δύναται
NAS: for it is not even able [to do so],
KJV: neither indeed can be.
INT: not even indeed can it [be]

Romans 8:8 V-PIM/P-3P
GRK: ἀρέσαι οὐ δύνανται
NAS: who are in the flesh cannot please
INT: to please not are able

Romans 8:39 V-FIM-3S
GRK: κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
NAS: created thing, will be able to separate
KJV: creature, shall be able to separate
INT: created thing other will be able us to separate

Romans 15:14 V-PPM/P-NMP
GRK: τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους
NAS: knowledge and able also
KJV: knowledge, able also
INT: knowledge being able also one another

Romans 16:25 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι
NAS: Now to Him who is able to establish
KJV: Now to him that is of power to stablish
INT: to him who moreover is able you to strengthen

1 Corinthians 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται γνῶναι ὅτι
NAS: for they are foolishness to him; and he cannot understand
KJV: neither can he know
INT: and not he is able know [them] because

1 Corinthians 3:1 V-AIP-1S
GRK: ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν
NAS: And I, brethren, could not speak
KJV: I, brethren, could not speak
INT: brothers not was able to speak to you

1 Corinthians 3:2 V-IIM/P-2P
GRK: οὔπω γὰρ ἐδύνασθε Ἀλλ' οὐδὲ
NAS: for you were not yet able [to receive it]. Indeed,
KJV: not able [to bear it], neither
INT: not yet indeed were you able but neither

1 Corinthians 3:2 V-PIM/P-2P
GRK: ἔτι νῦν δύνασθε
NAS: now you are not yet able,
KJV: yet now are ye able.
INT: yet now are you able

1 Corinthians 3:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ
NAS: For no man can lay a foundation
KJV: other foundation can no man lay
INT: other no one is able to lay besides

1 Corinthians 6:5 V-FIM-3S
GRK: σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ
NAS: who will be able to decide
KJV: that shall be able to judge
INT: a wise [man] who will be able to decide in

1 Corinthians 7:21 V-PIM/P-2S
GRK: εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι
NAS: about it; but if you are able also
KJV: but if thou mayest be made free,
INT: if moreover you are able free to become

1 Corinthians 10:13 V-PIM/P-2P
GRK: ὑπὲρ ὃ δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει
NAS: what you are able, but with the temptation
KJV: above that ye are able; but will
INT: above what you are able but will make

1 Corinthians 10:13 V-PNM/P
GRK: ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν
NAS: also, so that you will be able to endure
KJV: that ye may be able to bear
INT: escape that to be able you to bear [it]

1 Corinthians 10:21 V-PIM/P-2P
GRK: οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου
NAS: You cannot drink the cup
INT: not you are able [the] cup of [the] Lord

1 Corinthians 10:21 V-PIM/P-2P
GRK: δαιμονίων οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου
NAS: of demons; you cannot partake
INT: of demons not you are able of [the] table of [the] Lord

1 Corinthians 12:3 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ
NAS: and no one can say,
KJV: and [that] no man can say that Jesus
INT: and no one can say Lord

1 Corinthians 12:21 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται δὲ ὁ
NAS: And the eye cannot say to the hand,
INT: not is able moreover the

1 Corinthians 14:31 V-PIM/P-2P
GRK: δύνασθε γὰρ καθ'
NAS: For you can all prophesy
KJV: For ye may all prophesy
INT: You can for [one] by

1 Corinthians 15:50 V-PIM/P-3S
GRK: κληρονομῆσαι οὐ δύναται οὐδὲ ἡ
NAS: and blood cannot inherit
INT: to inherit not is able nor the

2 Corinthians 1:4 V-PNM/P
GRK: εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν
NAS: so that we will be able to comfort
KJV: we may be able to comfort
INT: for to be able us to comfort

2 Corinthians 3:7 V-PNM/P
GRK: ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς
NAS: of Israel could not look intently
KJV: of Israel could not
INT: so as not to be able to look intently the

2 Corinthians 13:8 V-PIM/P-1P
GRK: οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ
NAS: For we can do nothing against
KJV: For we can do nothing against
INT: nothing indeed have we power any against

Galatians 3:21 V-PPM/P-NMS
GRK: νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι ὄντως
NAS: had been given which was able to impart life,
KJV: which could have given life,
INT: a law which was able to give life indeed

Ephesians 3:4 V-PIM/P-2P
GRK: πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι
NAS: when you read you can understand
KJV: when ye read, ye may understand
INT: by which you are able reading [it] to understand

Ephesians 3:20 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα
NAS: Now to Him who is able to do
KJV: Now unto him that is able to do
INT: to him who moreover is able above all things

Ephesians 6:11 V-PNM/P
GRK: πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι
NAS: so that you will be able to stand firm
KJV: that ye may be able to stand against
INT: for to be able you to stand

Ephesians 6:13 V-ASM-2P
GRK: θεοῦ ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν
NAS: so that you will be able to resist
KJV: that ye may be able to withstand
INT: of God that you might be able to oppose in

Ephesians 6:16 V-FIM-2P
GRK: ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ
NAS: with which you will be able to extinguish
KJV: wherewith ye shall be able to quench
INT: with which you will be able all the

Philippians 3:21 V-PNM/P
GRK: ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ
NAS: by the exertion of the power that He has even
KJV: whereby he is able even
INT: working the to be able of him even

1 Thessalonians 2:6 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀπ' ἄλλων δυνάμενοι ἐν βάρει
INT: from others [though] having power in burden

1 Thessalonians 3:9 V-PIM/P-1P
GRK: γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ
NAS: For what thanks can we render to God
KJV: what thanks can we render to God
INT: indeed thanksgiving are we able to God

1 Timothy 5:25 V-PIM/P-3P
GRK: κρυβῆναι οὐ δύνανται
NAS: which are otherwise cannot be concealed.
INT: to be hid not are able

1 Timothy 6:7 V-PIM/P-1P
GRK: ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
NAS: so we cannot take
KJV: [and it is] certain we can carry
INT: to carry out anything are we able

1 Timothy 6:16 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδὲ ἰδεῖν δύναται ᾧ τιμὴ
NAS: has seen or can see. To Him [be] honor
KJV: hath seen, nor can see: to whom
INT: nor to see is able to whom honor

2 Timothy 2:13 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: faithful, for He cannot deny
INT: himself not he is able

2 Timothy 3:7 V-PPM/P-ANP
GRK: ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα
NAS: and never able to come
KJV: and never able to come to
INT: of [the] truth to come able

2 Timothy 3:15 V-PPM/P-ANP
GRK: οἶδας τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι
NAS: writings which are able to give you the wisdom
KJV: which are able to make
INT: you have known which [are] able you to make wise

Hebrews 2:18 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸς πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις
NAS: He has suffered, He is able to come to the aid
KJV: being tempted, he is able to succour
INT: himself having been tempted he is able those being tempted

Hebrews 3:19 V-AIP-3P
GRK: ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι'
NAS: [So] we see that they were not able to enter
KJV: we see that they could not enter in
INT: that not they were able to enter in on account of

Hebrews 4:15 V-PPM/P-AMS
GRK: ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς
NAS: who cannot sympathize
INT: a high priest not able to sympathize with the

Hebrews 5:2 V-PPM/P-NMS
GRK: μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν
NAS: he can deal gently with the ignorant
KJV: Who can have compassion
INT: to exercise forbearance being able with those being ignorant

Hebrews 5:7 V-PPM/P-AMS
GRK: πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν
NAS: and tears to the One able to save
KJV: unto him that was able to save
INT: to him who [was] able to save him

Hebrews 7:25 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους
NAS: Therefore He is able also to save
KJV: Wherefore he is able also to save them
INT: the uttermost he is able those who approach

Hebrews 9:9 V-PPM/P-NFP
GRK: προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν
NAS: are offered which cannot make
KJV: and sacrifices, that could not make
INT: are offered not being able as to conscience

Hebrews 10:1 V-PIM/P-3P
GRK: διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους
NAS: form of things, can never, by the same
KJV: of the things, can never
INT: continually never is able those who approach

Hebrews 10:11 V-PIM/P-3P
GRK: αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
NAS: sacrifices, which can never take away
KJV: sacrifices, which can never take away
INT: which never are able to take away sins

James 1:21 V-PPM/P-AMS
GRK: λόγον τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς
NAS: implanted, which is able to save
KJV: word, which is able to save your
INT: word which [is] able to save the

James 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἔχῃ μὴ δύναται ἡ πίστις
NAS: no works? Can that faith save
KJV: not works? can faith save
INT: have not is able faith

James 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων ἀκατάστατον
NAS: But no one can tame the tongue;
KJV: But the tongue can no man
INT: no one to subdue is able of men [it is] an unrestrainable

James 3:12 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ δύναται ἀδελφοί μου
NAS: Can a fig tree, my brethren,
INT: not Is able brothers of me

James 4:2 V-PIM/P-2P
GRK: καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν μάχεσθε
NAS: You are envious and cannot obtain;
INT: and not are able to obtain you fight

James 4:12 V-PPM/P-NMS
GRK: κριτής ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ
NAS: and Judge, the One who is able to save
KJV: lawgiver, who is able to save and
INT: judge who is able to save and

1 John 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι
NAS: abides in him; and he cannot sin,
INT: and not he is able to sin because

1 John 4:20 V-PIM/P-3S
GRK: ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν
NAS: whom he has seen, cannot love God
KJV: he hath seen, how can he love God
INT: he has seen not is able to love

Jude 1:24 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς
NAS: Now to Him who is able to keep
KJV: Now unto him that is able to keep you
INT: to him who moreover is able to keep you

Revelation 2:2 V-PIM/P-2S
GRK: ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς
NAS: and perseverance, and that you cannot tolerate
KJV: and how thou canst not bear
INT: that not you are able bear evil [ones]

Revelation 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν
NAS: which no one can shut, because
KJV: and no man can shut it:
INT: which no one is able to shut it

Revelation 5:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ
NAS: the earth was able to open
KJV: the earth, was able to open
INT: And no one was able in

Revelation 6:17 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ τίς δύναται σταθῆναι
NAS: has come, and who is able to stand?
KJV: and who shall be able to stand?
INT: and who is able to stand

Revelation 7:9 V-IIM/P-3S
GRK: αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο ἐκ παντὸς
NAS: which no one could count, from every
KJV: which no man could number, of
INT: it no one was able out of every

Revelation 9:20 V-PIM/P-3P
GRK: οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν
NAS: and of wood, which can neither see
KJV: which neither can see, nor
INT: neither to see are able nor to hear

Revelation 13:4 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ'
NAS: and who is able to wage war
KJV: who is able to make war
INT: and who is able to make war with

Revelation 13:17 V-PSM/P-3S
GRK: μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ
NAS: one will be able to buy
KJV: that no man might buy or
INT: not one should be able to buy or

Revelation 14:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν
NAS: and no one could learn
KJV: and no man could learn that song
INT: And no one was able to learn the

Revelation 15:8 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς
NAS: and no one was able to enter
KJV: and no man was able to enter into
INT: and no one was able to enter into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410

δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δρέπανον — 8 Occ.
δρόμον — 3 Occ.
Δρουσίλλῃ — 1 Occ.
δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page