ἦν
Englishman's Concordance
ἦν (ēn) — 315 Occurrences

Matthew 1:18 V-II-3S
GRK: γένεσις οὕτως ἦν Μνηστευθείσης τῆς
INT: birth thus came about having been betrothed the

Matthew 2:9 V-II-3S
GRK: ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον
INT: over where was the child

Matthew 2:15 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως
INT: and remained there until

Matthew 3:4 V-II-3S
GRK: δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες
INT: and [the] food was of him locusts

Matthew 7:27 V-II-3S
GRK: ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ πτῶσις
INT: it fell and was the fall

Matthew 7:29 V-II-3S
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων
INT: he was indeed teaching

Matthew 8:30 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ μακρὰν
INT: there was moreover far off

Matthew 12:4 V-II-3S
GRK: οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν
INT: not lawful it was for him to eat

Matthew 12:40 V-II-3S
GRK: ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν
INT: just as indeed was Jonah in

Matthew 14:23 V-II-3S
GRK: γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ
INT: having arrived alone he was there

Matthew 14:24 V-II-3S
GRK: τῶν κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος
INT: the waves was for contrary [was]

Matthew 19:22 V-II-3S
GRK: ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων
INT: he went away grieved he had indeed he has

Matthew 21:25 V-II-3S
GRK: Ἰωάννου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ
INT: John from where was it from heaven

Matthew 21:33 V-II-3S
GRK: ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις
INT: hear A man there was a master of a house who

Matthew 26:24 V-II-3S
GRK: παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ
INT: is betrayed good were it for him if

Matthew 26:71 V-II-3S
GRK: ἐκεῖ Οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ
INT: there this [man] was with Jesus

Matthew 27:54 V-II-3S
GRK: θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος
INT: God's Son was this

Matthew 27:56 V-II-3S
GRK: ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ
INT: among whom was Mary

Matthew 27:61 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ
INT: there was moreover there

Matthew 28:3 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἡ
INT: was moreover the

Mark 1:6 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης
INT: And was John

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἐν τῇ
INT: And he was in the

Mark 1:13 V-II-3S
GRK: Σατανᾶ καὶ ἦν μετὰ τῶν
INT: Satan and was with the

Mark 1:22 V-II-3S
GRK: διδαχῇ αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων
INT: teaching of him he was indeed teaching

Mark 1:23 V-II-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ
INT: And immediately there was in the

Mark 1:33 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ὅλη ἡ
INT: and was all the

Mark 1:45 V-II-3S
GRK: ἐρήμοις τόποις ἦν καὶ ἤρχοντο
INT: solitary places was and they came

Mark 2:4 V-II-3S
GRK: στέγην ὅπου ἦν καὶ ἐξορύξαντες
INT: roof where he was and having broken up [it]

Mark 3:1 V-II-3S
GRK: συναγωγήν καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος
INT: synagogue and there was there a man

Mark 4:36 V-II-3S
GRK: αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ
INT: [them] him as he was in the

Mark 4:36 V-II-3S
GRK: ἄλλα πλοῖα ἦν μετ' αὐτοῦ
INT: other boats were with him

Mark 4:38 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ
INT: And he was in the

Mark 5:5 V-II-3S
GRK: τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ
INT: the mountains he was crying and

Mark 5:11 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ
INT: there was moreover there

Mark 5:21 V-II-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἦν παρὰ τὴν
INT: him and he was beside the

Mark 5:40 V-II-3S
GRK: εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον
INT: enters in where was the child

Mark 5:42 V-II-3S
GRK: καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν
INT: and walked she was indeed of years

Mark 6:47 V-II-3S
GRK: ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖον
INT: evening having come was the boat

Mark 6:48 V-II-3S
GRK: τῷ ἐλαύνειν ἦν γὰρ ὁ
INT: the rowing was indeed the

Mark 6:52 V-II-3S
GRK: ἄρτοις ἀλλ' ἦν αὐτῶν ἡ
INT: loaves for was of them the

Mark 7:26 V-II-3S
GRK: δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς Συροφοινίκισσα
INT: and [the] woman now was Gentile Syrophoenician

Mark 10:22 V-II-3S
GRK: ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων
INT: he went away grieved he had indeed he has

Mark 10:32 V-II-3S
GRK: Ἰεροσόλυμα καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς
INT: Jerusalem and was going on before them

Mark 11:13 V-II-3S
GRK: καιρὸς οὐκ ἦν σύκων
INT: season not it was of figs

Mark 11:30 V-II-3S
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ
INT: from heaven was it or from

Mark 11:32 V-II-3S
GRK: ὅτι προφήτης ἦν
INT: that a prophet he was

Mark 14:1 V-II-3S
GRK: ΗΝ ΔΕ ΤΟ
INT: it was moreover the

Mark 14:54 V-II-3S
GRK: ἀρχιερέως καὶ ἦν συνκαθήμενος μετὰ
INT: high priest and he was sitting with

Mark 14:59 V-II-3S
GRK: οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία
INT: thus alike was the testimony

Mark 15:7 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ὁ
INT: there was moreover the [one]

Mark 15:25 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ὥρα
INT: it was moreover [the] hour

Mark 15:26 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ
INT: And was the inscription

Mark 15:39 V-II-3S
GRK: υἱὸς θεοῦ ἦν
INT: Son of God was

Mark 15:41 V-II-3S
GRK: αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ
INT: who when he was in

Mark 15:42 V-II-3S
GRK: γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ
INT: having arrived since it was [the] Preparation that

Mark 15:43 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν
INT: also himself was waiting for the

Mark 15:46 V-II-3S
GRK: μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ
INT: a tomb which was cut out of

Mark 16:4 V-II-3S
GRK: ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας
INT: the stone it was indeed large

Luke 1:7 V-II-3S
GRK: καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον
INT: And no there was to them a child

Luke 1:7 V-II-3S
GRK: τέκνον καθότι ἦν ἡ Ἐλισάβετ
INT: a child inasmuch as was Elizabeth

Luke 1:10 V-II-3S
GRK: τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ
INT: the multitude were of the people

Luke 1:21 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ὁ λαὸς
INT: And were the people

Luke 1:22 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς
INT: And he was making signs to them

Luke 1:66 V-II-3S
GRK: χεὶρ Κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ
INT: [the] hand of [the] Lord was with him

Luke 1:80 V-II-3S
GRK: πνεύματι καὶ ἦν ἐν ταῖς
INT: in spirit and he was in the

Luke 2:7 V-II-3S
GRK: διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος
INT: because not there was for them a place

Luke 2:25 V-II-3S
GRK: ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ
INT: behold a man there was in Jerusalem

Luke 2:25 V-II-3S
GRK: καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ'
INT: and [the] Spirit was Holy upon

Luke 2:26 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον
INT: And it was to him divinely revealed

Luke 2:33 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ὁ πατὴρ
INT: And were the father

Luke 2:36 V-II-3S
GRK: Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις
INT: And there was Anna a prophetess

Luke 2:40 V-II-3S
GRK: χάρις θεοῦ ἦν ἐπ' αὐτό
INT: [the] grace of God was upon him

Luke 2:51 V-II-3S
GRK: Ναζαρέθ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς
INT: Nazareth and he was subject to them

Luke 3:23 V-II-3S
GRK: Καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος
INT: And himself was Jesus beginning [to be]

Luke 4:16 V-II-3S
GRK: Ναζαρά οὗ ἦν τεθραμμένος καὶ
INT: Nazareth where he was brought up and

Luke 4:17 V-II-3S
GRK: τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον
INT: place where it was written

Luke 4:31 V-II-3S
GRK: Γαλιλαίας Καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς
INT: of Galilee and was teaching them

Luke 4:32 V-II-3S
GRK: ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος
INT: with authority was the message

Luke 4:33 V-II-3S
GRK: τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων
INT: the synagogue was a man having

Luke 4:38 V-II-3S
GRK: τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ
INT: of Simon was oppressed with a fever

Luke 4:44 V-II-3S
GRK: Καὶ ἦν κηρύσσων εἰς
INT: And he was preaching in

Luke 5:1 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ
INT: and he was standing by

Luke 5:3 V-II-3S
GRK: πλοίων ὃ ἦν Σίμωνος ἠρώτησεν
INT: boats which was Simon's he asked

Luke 5:16 V-II-3S
GRK: αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν
INT: himself moreover was withdrawing into

Luke 5:17 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ
INT: that he was teaching and

Luke 5:17 V-II-3S
GRK: δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ
INT: [the] power of [the] Lord was [there] for [him]

Luke 5:18 V-II-3S
GRK: ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος καὶ
INT: a man who was paralyzed and

Luke 5:29 V-II-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἦν ὄχλος πολὺς
INT: of him and there was a multitude great

Luke 6:6 V-II-3S
GRK: διδάσκειν καὶ ἦν ἄνθρωπος ἐκεῖ
INT: taught and there was a man there

Luke 6:6 V-II-3S
GRK: ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
INT: the right was withered

Luke 6:12 V-II-3S
GRK: προσεύξασθαι καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν
INT: to pray and he was spending the night in

Luke 7:2 V-II-3S
GRK: τελευτᾷν ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος
INT: to die who was to him valued highly

Luke 7:12 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὴ ἦν χήρα καὶ
INT: and she was a widow and

Luke 7:12 V-II-3S
GRK: πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ
INT: town considerable was [was] with her

Luke 7:37 V-II-3S
GRK: γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ
INT: a woman who was in the

Luke 7:39 V-II-3S
GRK: Οὗτος εἰ ἦν ὁ προφήτης
INT: This [person] if he were a prophet

Luke 8:32 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἐκεῖ
INT: there was moreover there

Luke 8:42 V-II-3S
GRK: θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς
INT: daughter an only was to him about

Luke 9:45 V-II-3S
GRK: τοῦτο καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ'
INT: this and it was veiled from

Luke 9:53 V-II-3S
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς
INT: face of him was [as] going to

Luke 10:39 V-II-3S
GRK: καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη
INT: And to this she had a sister called

Luke 11:14 V-II-3S
GRK: Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον
INT: And he was casting out a demon

Luke 11:14 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν ἐγένετο
INT: and it was mute it came to pass

Luke 13:10 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ διδάσκων
INT: he was moreover teaching

Luke 13:11 V-II-3S
GRK: ὀκτώ καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ
INT: eight and She was bent over and

Luke 14:2 V-II-3S
GRK: ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν
INT: a man certain there was with dropsy before

Luke 15:24 V-II-3S
GRK: μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν
INT: of me dead was and is alive again

Luke 15:24 V-II-3S
GRK: καὶ ἀνέζησεν ἦν ἀπολωλὼς καὶ
INT: and is alive again was lost and

Luke 15:25 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ὁ
INT: was moreover the

Luke 15:32 V-II-3S
GRK: οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν
INT: this dead was and is alive again

Luke 16:1 V-II-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς
INT: A man certain there was rich who

Luke 16:19 V-II-3S
GRK: δέ τις ἦν πλούσιος καὶ
INT: moreover certain there was rich and

Luke 17:16 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρίτης
INT: and he was a Samaritan

Luke 18:2 V-II-3S
GRK: Κριτής τις ἦν ἔν τινι
INT: A judge certain there was in certain

Luke 18:3 V-II-3S
GRK: χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ
INT: A widow moreover there was in the

Luke 18:23 V-II-3S
GRK: περίλυπος ἐγενήθη ἦν γὰρ πλούσιος
INT: very sorrowful he became he was indeed rich

Luke 18:34 V-II-3S
GRK: συνῆκαν καὶ ἦν τὸ ῥῆμα
INT: understood and was the word

Luke 19:2 V-II-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ
INT: and he was a chief tax collector and

Luke 19:3 V-II-3S
GRK: ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν
INT: in stature small he was

Luke 19:47 V-II-3S
GRK: Καὶ ἦν διδάσκων τὸ
INT: And he was teaching

Luke 20:4 V-II-3S
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ
INT: from heaven was it or from

Luke 21:37 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ τὰς
INT: he was moreover the

Luke 22:56 V-II-3S
GRK: σὺν αὐτῷ ἦν
INT: with him was

Luke 22:59 V-II-3S
GRK: μετ' αὐτοῦ ἦν καὶ γὰρ
INT: with him was also indeed

Luke 23:8 V-II-3S
GRK: ἐχάρη λίαν ἦν γὰρ ἐξ
INT: rejoiced greatly he was indeed of

Luke 23:19 V-II-3S
GRK: ὅστις ἦν διὰ στάσιν
INT: who was on account of insurrection

Luke 23:38 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ καὶ
INT: there was moreover also

Luke 23:44 V-II-3S
GRK: Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ
INT: And it was now about

Luke 23:47 V-II-3S
GRK: οὗτος δίκαιος ἦν
INT: this righteous was

Luke 23:51 V-II-3S
GRK: οὗτος οὐκ ἦν συνκατατεθειμένος τῇ
INT: he not was having consented to the

Luke 23:53 V-II-3S
GRK: οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω
INT: in which no was no one not yet

Luke 23:54 V-II-3S
GRK: Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς καὶ
INT: And [the] day it was of preparation and

Luke 24:32 V-II-3S
GRK: ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν
INT: our burning was within us

John 1:1 V-II-3S
GRK: ΕΝ ΑΡΧΗ ἦν ὁ λόγος
INT: In [the] beginning was the Word

John 1:1 V-II-3S
GRK: ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν
INT: the Word was with

John 1:1 V-II-3S
GRK: καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
INT: and God was the Word

John 1:2 V-II-3S
GRK: Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ
INT: He was in [the] beginning

John 1:4 V-II-3S
GRK: αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ ἡ
INT: him life was and the

John 1:4 V-II-3S
GRK: ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς
INT: the life was the light

John 1:8 V-II-3S
GRK: οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ
INT: not Was he the

John 1:9 V-II-3S
GRK: Ἦν τὸ φῶς
INT: Was the light

John 1:10 V-II-3S
GRK: τῷ κόσμῳ ἦν καὶ ὁ
INT: the world he was and the

John 1:15 V-II-3S
GRK: λέγων οὗτος ἦν ὃν εἶπον
INT: saying This was he of whom I was speaking

John 1:15 V-II-3S
GRK: πρῶτός μου ἦν
INT: before me he was

John 1:28 V-II-3S
GRK: Ἰορδάνου ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης
INT: Jordan where was John

John 1:30 V-II-3S
GRK: πρῶτός μου ἦν
INT: before me he was

John 1:39 V-II-3S
GRK: ἐκείνην ὥρα ἦν ὡς δεκάτη
INT: that [The] hour was about [the] tenth

John 1:40 V-II-3S
GRK: Ἦν Ἀνδρέας ὁ
INT: Was Andrew the

John 1:44 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ὁ
INT: was moreover

John 2:1 V-II-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἦν ἡ μήτηρ
INT: of Galilee and was the mother

John 2:13 V-II-3S
GRK: Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα
INT: And near was the passover

John 2:23 V-II-3S
GRK: Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς
INT: when moreover he was in

John 2:25 V-II-3S
GRK: ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ
INT: knew what was in the

John 3:1 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἄνθρωπος
INT: there was moreover a man

John 3:19 V-II-3S
GRK: τὸ φῶς ἦν γὰρ αὐτῶν
INT: the light were indeed of them

John 3:23 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ καὶ
INT: was moreover also

John 3:23 V-II-3S
GRK: ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ
INT: waters many were there and

John 3:24 V-II-3S
GRK: οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς
INT: not yet indeed was cast into

John 3:26 V-II-3S
GRK: ῥαββί ὃς ἦν μετὰ σοῦ
INT: Rabbi he who was with you

John 4:6 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἐκεῖ
INT: was moreover there

John 4:6 V-II-3S
GRK: πηγῇ ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
INT: well [The] hour was about [the] sixth

John 4:46 V-II-3S
GRK: οἶνον Καὶ ἦν τις βασιλικὸς
INT: wine And there was a certain royal official

John 5:1 V-II-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἦν ἑορτὴ τῶν
INT: After these things was a feast of the

John 5:5 V-II-3S
GRK: ἦν δέ τις
INT: was moreover a certain

John 5:9 V-II-3S
GRK: καὶ περιεπάτει Ἦν δὲ σάββατον
INT: and walked it was moreover Sabbath

John 5:35 V-II-3S
GRK: ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος
INT: He was the lamp

John 6:4 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἐγγὺς
INT: was moreover near

John 6:10 V-II-3S
GRK: ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν δὲ χόρτος
INT: men to recline was moreover grass

John 6:22 V-II-3S
GRK: ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ
INT: other no was there if

John 6:62 V-II-3S
GRK: ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον
INT: ascending up where he was before

John 7:2 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἐγγὺς
INT: was moreover near

John 7:12 V-II-3S
GRK: περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν
INT: concerning him there was much among

John 7:39 V-II-3S
GRK: οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ὅτι
INT: not yet indeed was [the] Spirit because

John 7:42 V-II-3S
GRK: κώμης ὅπου ἦν Δαυίδ ἔρχεται
INT: village where was David comes

John 8:42 V-II-3S
GRK: πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν
INT: Father of you were you would have loved anyhow

John 8:44 V-II-3S
GRK: ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς
INT: He a murderer was from [the] beginning

John 9:8 V-II-3S
GRK: ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον Οὐχ
INT: that a beggar he was said Not

John 9:14 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ σάββατον
INT: it was moreover Sabbath

John 9:16 V-II-3S
GRK: καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς
INT: And a division was among them

John 9:18 V-II-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ
INT: him that he was blind and

John 9:24 V-II-3S
GRK: δευτέρου ὃς ἦν τυφλὸς καὶ
INT: a second time who had been blind and

John 9:33 V-II-3S
GRK: εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ
INT: If not were this [man] from

John 10:6 V-II-3S
GRK: ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει
INT: knew what it was which he spoke

John 10:22 V-II-3S
GRK: Ἰεροσολύμοις χειμὼν ἦν
INT: Jerusalem winter it was

John 10:40 V-II-3S
GRK: τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ
INT: place where was John

John 10:41 V-II-3S
GRK: τούτου ἀληθῆ ἦν
INT: this [man] true was

John 11:1 V-II-3S
GRK: Ἦν δέ τις
INT: there was moreover a certain [man]

John 11:2 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ Μαριὰμ
INT: It was moreover Mary

John 11:6 V-II-3S
GRK: ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο
INT: in which he was place two

John 11:18 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἡ
INT: was moreover

John 11:30 V-II-3S
GRK: κώμην ἀλλ' ἦν ἔτι ἐν
INT: village but was still in

John 11:32 V-II-3S
GRK: ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα
INT: she came where was Jesus having seen

John 11:38 V-II-3S
GRK: τὸ μνημεῖον ἦν δὲ σπήλαιον
INT: the tomb it was moreover a cave

John 11:55 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ ἐγγὺς
INT: was moreover near

John 12:1 V-II-3S
GRK: Βηθανίαν ὅπου ἦν Λάζαρος ὃν
INT: Bethany where was Lazarus whom

John 12:2 V-II-3S
GRK: Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν
INT: Lazarus one was of those

John 12:6 V-II-3S
GRK: ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ
INT: because a thief he was and the

John 12:16 V-II-3S
GRK: ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ
INT: that these things were of him

John 13:5 V-II-3S
GRK: λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος
INT: towel with which he was girded

John 13:23 V-II-3S
GRK: ἦν ἀνακείμενος εἷς
INT: there was reclining one

John 13:30 V-II-3S
GRK: ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν δὲ νύξ
INT: went out immediately it was moreover night

John 18:1 V-II-3S
GRK: Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος εἰς
INT: of Kidron where was a garden into

John 18:10 V-II-3S
GRK: τὸ δεξιόν ἦν δὲ ὄνομα
INT: right was moreover name

John 18:13 V-II-3S
GRK: Ἅνναν πρῶτον ἦν γὰρ πενθερὸς
INT: Annas first he was indeed father-in-law

John 18:13 V-II-3S
GRK: Καιάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ
INT: of Caiaphas who was high priest the

John 18:14 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ Καιάφας
INT: it was moreover Caiaphas

John 18:15 V-II-3S
GRK: μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ
INT: disciple that was known to the

John 18:18 V-II-3S
GRK: ὅτι ψύχος ἦν καὶ ἐθερμαίνοντο
INT: for cold it was and were warming themselves

John 18:18 V-II-3S
GRK: καὶ ἐθερμαίνοντο ἦν δὲ καὶ
INT: and were warming themselves was moreover also

John 18:25 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ Σίμων
NAS: [it], and said, I am not.
KJV: [it], and said, I am not.
INT: was moreover Simon

John 18:28 V-II-3S
GRK: τὸ πραιτώριον ἦν δὲ πρωί
INT: the praetorium it was moreover early

John 18:30 V-II-3S
GRK: Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν
INT: If not were he an evildoer

John 18:36 V-II-3S
GRK: κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία
INT: world this were kingdom

John 18:40 V-II-3S
GRK: τὸν Βαραββᾶν ἦν δὲ ὁ
INT: Barabbas was moreover

John 19:11 V-II-3S
GRK: εἰ μὴ ἦν δεδομένον σοι
INT: if not it were given to you

John 19:14 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ παρασκευὴ
INT: it was now the day of preparation

John 19:14 V-II-3S
GRK: πάσχα ὥρα ἦν ὡς ἕκτη
INT: passover [the] hour was about the sixth

John 19:19 V-II-3S
GRK: τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ γεγραμμένον
INT: the cross it was moreover written

John 19:20 V-II-3S
GRK: ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος
INT: for near was the place

John 19:20 V-II-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί
INT: Jesus and it was written in Aramaic

John 19:23 V-II-3S
GRK: τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ
INT: the tunic was moreover the

John 19:31 V-II-3S
GRK: ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἵνα μὴ
INT: because [the] preparation it was that not

John 19:31 V-II-3S
GRK: τῷ σαββάτῳ ἦν γὰρ μεγάλη
INT: the Sabbath was indeed great

John 19:41 V-II-3S
GRK: ἦν δὲ ἐν
INT: there was moreover in

John 19:41 V-II-3S
GRK: οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος
INT: not yet no one was laid

John 19:42 V-II-3S
GRK: ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον
INT: because near was the tomb

John 20:7 V-II-3S
GRK: σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς
INT: handkerchief which was upon the

John 20:24 V-II-3S
GRK: Δίδυμος οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν
INT: Didymus not was with them

John 21:7 V-II-3S
GRK: ἐπενδύτην διεζώσατο ἦν γὰρ γυμνός
INT: [his] outer garment he girded on he was indeed naked

Acts 1:15 V-II-3S
GRK: ἀδελφῶν εἶπεν ἦν τε ὄχλος
INT: brothers said was moreover [the] number

Acts 1:17 V-II-3S
GRK: ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν
INT: for numbered he was with us

Acts 2:24 V-II-3S
GRK: καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι
INT: inasmuch as not it was possible [for] to be held

Acts 3:10 V-II-3S
GRK: ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς
INT: that he it was who for

Acts 4:3 V-II-3S
GRK: τὴν αὔριον ἦν γὰρ ἑσπέρα
INT: the next day it was indeed evening

Acts 4:22 V-II-3S
GRK: ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα
INT: years indeed was above forty

Acts 4:32 V-II-3S
GRK: τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ
INT: having believed were [in] heart and

Acts 4:32 V-II-3S
GRK: εἶναι ἀλλ' ἦν αὐτοῖς ἅπαντα
INT: was but were to them all things

Acts 4:33 V-II-3S
GRK: τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας
INT: moreover great was upon all

Acts 4:34 V-II-3S
GRK: ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς
INT: in need anyone was among them

Acts 7:9 V-II-3S
GRK: Αἴγυπτον καὶ ἦν ὁ θεὸς
INT: Egypt But was God

Acts 7:20 V-II-3S
GRK: Μωυσῆς καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ
INT: Moses and was beautiful

Acts 7:22 V-II-3S
GRK: σοφίᾳ Αἰγυπτίων ἦν δὲ δυνατὸς
INT: [the] wisdom of [the] Egyptians he was moreover mighty

Acts 7:44 V-II-3S
GRK: τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν
INT: of the testimony was with fathers

Acts 8:1 V-II-3S
GRK: Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ
INT: Saul moreover was consenting to the

Acts 8:13 V-II-3S
GRK: καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ
INT: and having been baptized was steadfastly continuing

Acts 8:16 V-II-3S
GRK: οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ
INT: not yet indeed was he upon any

Acts 8:27 V-II-3S
GRK: Αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ πάσης
INT: of [the] Ethiopians who was over all

Acts 8:28 V-II-3S
GRK: ἦν τε ὑποστρέφων
INT: he was moreover returning

Acts 8:32 V-II-3S
GRK: ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη Ὡς
INT: which he was reading was this As

Acts 9:9 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς
INT: And he was days three

Acts 9:10 V-II-3S
GRK: Ἦν δέ τις
INT: there was moreover a certain

Acts 9:28 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν μετ' αὐτῶν
INT: And he was with them

Acts 9:33 V-II-3S
GRK: κραβάττου ὃς ἦν παραλελυμένος
INT: a bed who was paralyzed

Acts 9:36 V-II-3S
GRK: δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι
INT: moreover a certain was disicple by name

Acts 9:36 V-II-3S
GRK: Δορκάς αὕτη ἦν πλήρης ἔργων
INT: Dorcas She was full of works

Acts 10:24 V-II-3S
GRK: δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτοὺς
INT: and Cornelius was expecting them

Acts 10:38 V-II-3S
GRK: ὁ θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ
INT: God was with him

Acts 11:21 V-II-3S
GRK: καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου
INT: And was [the] hand of [the] Lord

Acts 11:24 V-II-3S
GRK: ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς
INT: For he was a man good

Acts 12:5 V-II-3S
GRK: προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη
INT: prayer moreover was fervent made

Acts 12:6 V-II-3S
GRK: νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος
INT: night that was Peter

Acts 12:18 V-II-3S
GRK: δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ
INT: moreover day there was disturbance not

Acts 12:20 V-II-3S
GRK: Ἦν δὲ θυμομαχῶν
INT: He was now in bitter hostility

Acts 13:7 V-II-3S
GRK: ὃς ἦν σὺν τῷ
INT: who was with the

Acts 13:46 V-II-3S
GRK: εἶπαν Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον
INT: said To you was necessary first

Acts 14:12 V-II-3S
GRK: ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος
INT: because he was the chief

Acts 16:1 V-II-3S
GRK: μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι
INT: a disciple certain was there by name

Acts 16:9 V-II-3S
GRK: Μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ
INT: of Macedonia certain was standing and

Acts 17:1 V-II-3S
GRK: Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν
INT: Thessalonica where was synagogue of the

Acts 18:7 V-II-3S
GRK: ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ
INT: the house was adjoining the

Acts 18:14 V-II-3S
GRK: Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι
INT: If indeed it was unrighteousness some

Acts 18:25 V-II-3S
GRK: οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν
INT: He was instructed in the

Acts 19:16 V-II-3S
GRK: ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα
INT: in whom was the spirit

Acts 19:32 V-II-3S
GRK: τι ἔκραζον ἦν γὰρ ἡ
INT: thing were crying out was indeed the

Acts 20:13 V-II-3S
GRK: γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς
INT: indeed he had arranged he is being about himself

Acts 21:3 V-II-3S
GRK: τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον τὸν
INT: the boat was unloading the

Acts 22:29 V-II-3S
GRK: ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς
INT: because him he was who bound

Acts 27:8 V-II-3S
GRK: ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις Λασαία
INT: to which near was a city of Lasaea

Romans 5:13 V-II-3S
GRK: νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ
INT: law sin was in [the] world

1 Corinthians 10:4 V-II-3S
GRK: πέτρα δὲ ἦν ὁ χριστός
INT: rock moreover was Christ

1 Corinthians 12:19 V-II-3S
GRK: εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα
INT: if moreover were all

1 Corinthians 16:12 V-II-3S
GRK: πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα
INT: at all not was [his] will that

2 Corinthians 5:19 V-II-3S
GRK: ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ
INT: that God was in Christ

Galatians 2:11 V-II-3S
GRK: ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
INT: because to be condemned he was

Galatians 3:21 V-II-3S
GRK: νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη
INT: law anyhow would have been righteousness

Philippians 2:26 V-II-3S
GRK: ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς
INT: since longing after he was all you

Philippians 3:7 V-II-3S
GRK: Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη
INT: but what things were to me gain

Colossians 2:14 V-II-3S
GRK: δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν
INT: decrees which was adverse to us

Hebrews 7:10 V-II-3S
GRK: τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν
INT: of the father he was when met

Hebrews 7:11 V-II-3S
GRK: Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν ὁ λαὸς
INT: Levitical priesthood were the people

Hebrews 8:4 V-II-3S
GRK: μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς
INT: certainly thetefore he were on earth

Hebrews 8:4 V-II-3S
GRK: οὐδ' ἂν ἦν ἱερεύς ὄντων
INT: not even anyhow would he be a priest there being

Hebrews 8:7 V-II-3S
GRK: πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος οὐκ
INT: first that [one] were faultless not

Hebrews 11:38 V-II-3S
GRK: ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ
INT: of whom not was worthy the

Hebrews 12:21 V-II-3S
GRK: οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον
NAS: said, I AM FULL OF FEAR
INT: so fearful was the spectacle [that]

James 1:24 V-II-3S
GRK: ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν
INT: forgot what like he was

James 5:17 V-II-3S
GRK: Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν
INT: Elijah a man was of like feelings to us

2 Peter 2:21 V-II-3S
GRK: κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ
INT: Better indeed it were for them not

1 John 1:1 V-II-3S
GRK: Ο ΗΝ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ
INT: That which was from [the] beginning

1 John 1:2 V-II-3S
GRK: αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν
INT: eternal which was with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰκόνι — 4 Occ.
εἰκόνος — 3 Occ.
εἰλικρινείᾳ — 1 Occ.
εἰλικρινείας — 2 Occ.
εἰλικρινῆ — 1 Occ.
εἰλικρινεῖς — 1 Occ.
ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page