2 Kings 21:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יof the actsNoun
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁה֙of ManassehNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe didVerb
2403 [e]wə-ḥaṭ-ṭā-ṯōwוְחַטָּאת֖וֹthat his sinNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
2398 [e]ḥā-ṭā;חָטָ֑אhe sinnedVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 21:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י מְנַשֶּׁה֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְחַטָּאתֹ֖ו אֲשֶׁ֣ר חָטָ֑א הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 21:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי מנשה וכל־אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
2 Kings 21:172 Kings 21:17 Text Analysis2 Kings 21:17 Interlinear2 Kings 21:17 Multilingual2 Kings 21:17 TSK2 Kings 21:17 Cross References2 Kings 21:17 Bible Hub2 Kings 21:17 Biblia Paralela2 Kings 21:17 Chinese Bible2 Kings 21:17 French Bible2 Kings 21:17 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:16
Top of Page
Top of Page