2 Kings 21:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַם֩Moreover alsoAdv
1818 [e]dāmדָּ֨םbloodNoun
5355 [e]nā-qîנָקִ֜יinnocentAdj
8210 [e]šā-p̄aḵשָׁפַ֤ךְshedVerb
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁה֙ManassehNoun
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּ֣הmuchVerb
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דveryAdj
5704 [e]‘aḏעַ֛דuntilPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
4390 [e]mil-lêמִלֵּ֥אhe had filledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םJerusalemNoun
6310 [e]pehפֶּ֣הfrom one endNoun
6310 [e]lā-p̄eh;לָפֶ֑הto anotherNoun
905 [e]lə-ḇaḏלְבַ֤דbeside his sinNoun
2403 [e]mê-ḥaṭ-ṭā-ṯōwמֵֽחַטָּאתוֹ֙beside his sinNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwith whichPrt
2398 [e]he-ḥĕ-ṭîהֶחֱטִ֣יאto sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הhe made JudahNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתin doingVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖ע[that that was] evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 21:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַם֩ דָּ֨ם נָקִ֜י שָׁפַ֤ךְ מְנַשֶּׁה֙ הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֔ד עַ֛ד אֲשֶׁר־מִלֵּ֥א אֶת־יְרוּשָׁלִַ֖ם פֶּ֣ה לָפֶ֑ה לְבַ֤ד מֵֽחַטָּאתֹו֙ אֲשֶׁ֣ר הֶחֱטִ֣יא אֶת־יְהוּדָ֔ה לַעֲשֹׂ֥ות הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃

מלכים ב 21:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר־מלא את־ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את־יהודה לעשות הרע בעיני יהוה׃

Links
2 Kings 21:162 Kings 21:16 Text Analysis2 Kings 21:16 Interlinear2 Kings 21:16 Multilingual2 Kings 21:16 TSK2 Kings 21:16 Cross References2 Kings 21:16 Bible Hub2 Kings 21:16 Biblia Paralela2 Kings 21:16 Chinese Bible2 Kings 21:16 French Bible2 Kings 21:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 21:15
Top of Page
Top of Page