2 Kings 20:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]šūḇשׁ֣וּבTurn againVerb
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֞and tellVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֣הוּHezekiahNoun
5057 [e]nə-ḡîḏ-נְגִיד־the captainNoun
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֗יof my peopleNoun
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵי֙the GodNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֣דof DavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָyour fatherNoun
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֙עְתִּי֙I have heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8605 [e]tə-p̄il-lā-ṯe-ḵā,תְּפִלָּתֶ֔ךָyour prayerNoun
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֖יתִיI have seenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1832 [e]dim-‘ā-ṯe-ḵā;דִּמְעָתֶ֑ךָyour tearsNoun
2005 [e]hin-nîהִנְנִי֙beholdAdv
7495 [e]rō-p̄eרֹ֣פֶאI will healVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּוֹם֙on the dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šî,הַשְּׁלִישִׁ֔יthirdAdj
5927 [e]ta-‘ă-lehתַּעֲלֶ֖הyou shall go upVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 20:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שׁ֣וּב וְאָמַרְתָּ֞ אֶל־חִזְקִיָּ֣הוּ נְגִיד־עַמִּ֗י כֹּֽה־אָמַ֤ר יְהוָה֙ אֱלֹהֵי֙ דָּוִ֣ד אָבִ֔יךָ שָׁמַ֙עְתִּי֙ אֶת־תְּפִלָּתֶ֔ךָ רָאִ֖יתִי אֶת־דִּמְעָתֶ֑ךָ הִנְנִי֙ רֹ֣פֶא לָ֔ךְ בַּיֹּום֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י תַּעֲלֶ֖ה בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים ב 20:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שוב ואמרת אל־חזקיהו נגיד־עמי כה־אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את־תפלתך ראיתי את־דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃

Links
2 Kings 20:52 Kings 20:5 Text Analysis2 Kings 20:5 Interlinear2 Kings 20:5 Multilingual2 Kings 20:5 TSK2 Kings 20:5 Cross References2 Kings 20:5 Bible Hub2 Kings 20:5 Biblia Paralela2 Kings 20:5 Chinese Bible2 Kings 20:5 French Bible2 Kings 20:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:4
Top of Page
Top of Page