2 Chronicles 13:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7321 [e]way-yā-rî-‘ūוַיָּרִ֖יעוּThen gave a shoutVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁthe menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יand it came to passVerb
7321 [e]bə-hā-rî-a‘בְּהָרִ֙יעַ֙shoutedVerb
376 [e]’îšאִ֣ישׁas the menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
430 [e]wə-hā-’ĕ-lō-hîm,וְהָאֱלֹהִ֗יםthat GodNoun
5062 [e]nā-ḡap̄נָגַ֤ףstruckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָֽרָבְעָם֙JeroboamNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֖הAbijahNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh.וִיהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּרִ֖יעוּ אִ֣ישׁ יְהוּדָ֑ה וַיְהִ֗י בְּהָרִ֙יעַ֙ אִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְהָאֱלֹהִ֗ים נָגַ֤ף אֶת־יָֽרָבְעָם֙ וְכָל־יִשְׂרָאֵ֔ל לִפְנֵ֥י אֲבִיָּ֖ה וִיהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 13:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויריעו איש יהודה ויהי בהריע איש יהודה והאלהים נגף את־ירבעם וכל־ישראל לפני אביה ויהודה׃

Links
2 Chronicles 13:152 Chronicles 13:15 Text Analysis2 Chronicles 13:15 Interlinear2 Chronicles 13:15 Multilingual2 Chronicles 13:15 TSK2 Chronicles 13:15 Cross References2 Chronicles 13:15 Bible Hub2 Chronicles 13:15 Biblia Paralela2 Chronicles 13:15 Chinese Bible2 Chronicles 13:15 French Bible2 Chronicles 13:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:14
Top of Page
Top of Page