2 Chronicles 13:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]way-yip̄-nūוַיִּפְנ֣וּwhen looked backVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הJudahNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הand beholdPrt
  lā-hemלָהֶ֤םtoPrep
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָה֙the battle [was]Noun
6440 [e]pā-nîmפָּנִ֣יםbeforeNoun
268 [e]wə-’ā-ḥō-wr,וְאָח֔וֹרand behindSubst
6817 [e]way-yiṣ-‘ă-qūוַֽיִּצְעֲק֖וּand they criedVerb
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הto the LORDNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîm,וְהַכֹּ֣הֲנִ֔יםand the priestsNoun
  [ma-ḥă-ṣō-ṣə-rîm[מַחֲצֹצְרִים -  
  ḵ]כ] -  
2690 [e](maḥ-ṣə-rîm(מַחְצְרִ֖יםsoundedVerb
  q)ק) -  
2689 [e]ba-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯ.בַּחֲצֹצְרֽוֹת׃with the trumpetsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפְנ֣וּ יְהוּדָ֗ה וְהִנֵּ֨ה לָהֶ֤ם הַמִּלְחָמָה֙ פָּנִ֣ים וְאָחֹ֔ור וַֽיִּצְעֲק֖וּ לַיהוָ֑ה וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים [מַחֲצֹצְרִים כ] (מַחְצְרִ֖ים ק) בַּחֲצֹצְרֹֽות׃

דברי הימים ב 13:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור ויצעקו ליהוה והכהנים [מחצצרים כ] (מחצרים ק) בחצצרות׃

Links
2 Chronicles 13:142 Chronicles 13:14 Text Analysis2 Chronicles 13:14 Interlinear2 Chronicles 13:14 Multilingual2 Chronicles 13:14 TSK2 Chronicles 13:14 Cross References2 Chronicles 13:14 Bible Hub2 Chronicles 13:14 Biblia Paralela2 Chronicles 13:14 Chinese Bible2 Chronicles 13:14 French Bible2 Chronicles 13:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:13
Top of Page
Top of Page