2 Chronicles 13:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3379 [e]wə-yā-rā-ḇə-‘ām,וְיָֽרָבְעָ֗םBut JeroboamNoun
5437 [e]hê-sêḇהֵסֵב֙causedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3993 [e]ham-ma’-rāḇ,הַמַּאְרָ֔בan ambushNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָב֖וֹאto comeVerb
310 [e]mê-’a-ḥă-rê-hem;מֵֽאַחֲרֵיהֶ֑םfrom the rearAdv
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְיוּ֙so they wereVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
3993 [e]wə-ham-ma’-rāḇוְהַמַּאְרָ֖בand the ambush [was]Noun
310 [e]mê-’a-ḥă-rê-hem.מֵאַחֲרֵיהֶֽם׃behindAdv
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָֽרָבְעָ֗ם הֵסֵב֙ אֶת־הַמַּאְרָ֔ב לָבֹ֖וא מֵֽאַחֲרֵיהֶ֑ם וַיִּֽהְיוּ֙ לִפְנֵ֣י יְהוּדָ֔ה וְהַמַּאְרָ֖ב מֵאַחֲרֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 13:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירבעם הסב את־המארב לבוא מאחריהם ויהיו לפני יהודה והמארב מאחריהם׃

Links
2 Chronicles 13:132 Chronicles 13:13 Text Analysis2 Chronicles 13:13 Interlinear2 Chronicles 13:13 Multilingual2 Chronicles 13:13 TSK2 Chronicles 13:13 Cross References2 Chronicles 13:13 Bible Hub2 Chronicles 13:13 Biblia Paralela2 Chronicles 13:13 Chinese Bible2 Chronicles 13:13 French Bible2 Chronicles 13:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:12
Top of Page
Top of Page