2 Chronicles 13:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5127 [e]way-yā-nū-sūוַיָּנ֥וּסוּAnd fledVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יbeforeNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הJudahNoun
5414 [e]way-yit-tə-nêmוַיִּתְּנֵ֥םand deliveredVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםGod themNoun
3027 [e]bə-yā-ḏām.בְּיָדָֽם׃into their handNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּנ֥וּסוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל מִפְּנֵ֣י יְהוּדָ֑ה וַיִּתְּנֵ֥ם אֱלֹהִ֖ים בְּיָדָֽם׃

דברי הימים ב 13:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וינוסו בני־ישראל מפני יהודה ויתנם אלהים בידם׃

Links
2 Chronicles 13:162 Chronicles 13:16 Text Analysis2 Chronicles 13:16 Interlinear2 Chronicles 13:16 Multilingual2 Chronicles 13:16 TSK2 Chronicles 13:16 Cross References2 Chronicles 13:16 Bible Hub2 Chronicles 13:16 Biblia Paralela2 Chronicles 13:16 Chinese Bible2 Chronicles 13:16 French Bible2 Chronicles 13:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:15
Top of Page
Top of Page