1 Kings 15:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֣תֶרand The restNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rê-דִּבְרֵֽי־the actsNoun
609 [e]’ā-sāאָ֠סָאof AsaNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1369 [e]gə-ḇū-rā-ṯōwגְּב֨וּרָת֜וֹhis mightNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֗הhe didVerb
5892 [e]wə-he-‘ā-rîmוְהֶֽעָרִים֙and the citiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1129 [e]bā-nāh,בָּנָ֔הhe buildVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹֽא־notAdv
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהthey [are]Pro
3789 [e]ḵə-ṯū-ḇîm,כְתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֣יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
7535 [e]raqרַ֚קNeverthelessAdv
6256 [e]lə-‘êṯלְעֵ֣תin the timeNoun
2209 [e]ziq-nā-ṯōw,זִקְנָת֔וֹof his old ageNoun
2470 [e]ḥā-lāhחָלָ֖הhe was diseasedVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־inPrep
7272 [e]raḡ-lāw.רַגְלָֽיו׃in his feetNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֣תֶר כָּל־דִּבְרֵֽי־אָ֠סָא וְכָל־גְּב֨וּרָתֹ֜ו וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה וְהֶֽעָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנָ֔ה הֲלֹֽא־הֵ֣מָּה כְתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה רַ֚ק לְעֵ֣ת זִקְנָתֹ֔ו חָלָ֖ה אֶת־רַגְלָֽיו׃

מלכים א 15:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר כל־דברי־אסא וכל־גבורתו וכל־אשר עשה והערים אשר בנה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את־רגליו׃

Links
1 Kings 15:231 Kings 15:23 Text Analysis1 Kings 15:23 Interlinear1 Kings 15:23 Multilingual1 Kings 15:23 TSK1 Kings 15:23 Cross References1 Kings 15:23 Bible Hub1 Kings 15:23 Biblia Paralela1 Kings 15:23 Chinese Bible1 Kings 15:23 French Bible1 Kings 15:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:22
Top of Page
Top of Page