1 Kings 15:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4428 [e]wə-ham-me-leḵוְהַמֶּ֨לֶךְThen kingNoun
609 [e]’ā-sāאָסָ֜אAsaNoun
8085 [e]hiš-mî-a‘הִשְׁמִ֤יעַmade a proclamationVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙JudahNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnone [was]Prt
5355 [e]nā-qî,נָקִ֔יexemptedAdj
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֞וּand they took awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
68 [e]’aḇ-nêאַבְנֵ֤יthe stonesNoun
7414 [e]hā-rā-māhהָֽרָמָה֙of RamahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6086 [e]‘ê-ṣe-hā,עֵצֶ֔יהָthe timberNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֖הhad builtVerb
1201 [e]ba‘-šā;בַּעְשָׁ֑אBaashaNoun
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֤בֶןand buildVerb
  bāmבָּם֙inPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְkingNoun
609 [e]’ā-sā,אָסָ֔אAsaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1387 [e]ge-ḇa‘גֶּ֥בַעwith them GabaNoun
1144 [e]bin-yā-minבִּנְיָמִ֖ןof BenjaminNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4709 [e]ham-miṣ-pāh.הַמִּצְפָּֽה׃MizpahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַמֶּ֨לֶךְ אָסָ֜א הִשְׁמִ֤יעַ אֶת־כָּל־יְהוּדָה֙ אֵ֣ין נָקִ֔י וַיִּשְׂא֞וּ אֶת־אַבְנֵ֤י הָֽרָמָה֙ וְאֶת־עֵצֶ֔יהָ אֲשֶׁ֥ר בָּנָ֖ה בַּעְשָׁ֑א וַיִּ֤בֶן בָּם֙ הַמֶּ֣לֶךְ אָסָ֔א אֶת־גֶּ֥בַע בִּנְיָמִ֖ן וְאֶת־הַמִּצְפָּֽה׃

מלכים א 15:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמלך אסא השמיע את־כל־יהודה אין נקי וישאו את־אבני הרמה ואת־עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את־גבע בנימן ואת־המצפה׃

Links
1 Kings 15:221 Kings 15:22 Text Analysis1 Kings 15:22 Interlinear1 Kings 15:22 Multilingual1 Kings 15:22 TSK1 Kings 15:22 Cross References1 Kings 15:22 Bible Hub1 Kings 15:22 Biblia Paralela1 Kings 15:22 Chinese Bible1 Kings 15:22 French Bible1 Kings 15:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:21
Top of Page
Top of Page