τούτων
Englishman's Concordance
τούτων (toutōn) — 72 Occurrences

Matthew 3:9 DPro-GMP
GRK: τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
INT: the stones these to raise up children

Matthew 5:19 DPro-GFP
GRK: τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων
NAS: of the least of these commandments,
KJV: teach [them], the same shall be called
INT: of the commandments of these the least

Matthew 5:37 DPro-GMP
GRK: δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ
INT: moreover more than these from

Matthew 6:29 DPro-GNP
GRK: ὡς ἓν τούτων
INT: as one of these

Matthew 6:32 DPro-GNP
GRK: ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων
INT: that you have need of these things all

Matthew 10:42 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ
INT: the little ones of these a cup of cold [water]

Matthew 11:7 DPro-GMP
GRK: Τούτων δὲ πορευομένων
INT: as these moreover were going

Matthew 18:6 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων
INT: of the little ones of these who believe

Matthew 18:10 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ
INT: of the little ones of these I say indeed

Matthew 18:14 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων
INT: of the little ones of these

Matthew 25:40 DPro-GMP
GRK: ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν
INT: you did [it] to one of these the brothers

Matthew 25:45 DPro-GMP
GRK: ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων
INT: you did [it] to one of these the least

Mark 9:42 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων
INT: of the little ones these who believe

Mark 12:31 DPro-GFP
GRK: σεαυτόν μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ
INT: yourself Greater than these another commandment

Luke 3:8 DPro-GMP
GRK: τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
INT: the stones these to raise up children

Luke 7:18 DPro-GNP
GRK: περὶ πάντων τούτων
INT: concerning all these things

Luke 10:36 DPro-GMP
GRK: τίς τούτων τῶν τριῶν
INT: Which of these three

Luke 12:27 DPro-GNP
GRK: ὡς ἓν τούτων
INT: as one of these

Luke 12:30 DPro-GNP
GRK: ὅτι χρῄζετε τούτων
INT: that you have need of these things

Luke 17:2 DPro-GMP
GRK: τῶν μικρῶν τούτων ἕνα
INT: little of these one

Luke 18:34 DPro-GNP
GRK: αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν καὶ
INT: they nothing of these things understood and

Luke 21:12 DPro-GNP
GRK: πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν
INT: Before however these things all they will lay

Luke 21:28 DPro-GMP
GRK: Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε
INT: beginning moreover these things to come to pass look up

Luke 24:14 DPro-GNP
GRK: τῶν συμβεβηκότων τούτων
INT: which had taken place these things

Luke 24:48 DPro-GNP
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
INT: You [are] witnesses of these things

John 1:50 DPro-GNP
GRK: πιστεύεις μείζω τούτων ὄψῃ
INT: believe you Greater things than these you will see

John 5:20 DPro-GNP
GRK: καὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ
INT: and greater than these he will show him

John 7:40 DPro-GMP
GRK: τῶν λόγων τούτων ἔλεγον ὅτι
NAS: when they heard these words,
KJV: said, Of a truth this is the Prophet.
INT: the words this said

John 14:12 DPro-GNP
GRK: καὶ μείζονα τούτων ποιήσει ὅτι
INT: and greater than these he will do because

John 17:20 DPro-GMP
GRK: Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ
INT: Not for these however make I request

John 19:13 DPro-GMP
GRK: τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω
INT: the words this he brought out

John 21:15 DPro-GNP
GRK: με πλέον τούτων λέγει αὐτῷ
INT: me more than these He says to him

John 21:24 DPro-GNP
GRK: μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ
INT: bears witness concerning these things and the [one]

Acts 1:22 DPro-GMP
GRK: γενέσθαι ἕνα τούτων
INT: to become one of these

Acts 1:24 DPro-GMP
GRK: ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο
INT: you did choose of these two

Acts 5:32 DPro-GNP
GRK: τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ
INT: of the things these and the

Acts 5:36 DPro-GFP
GRK: πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν
INT: before indeed these days

Acts 5:38 DPro-GMP
GRK: τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἄφετε
NAS: to you, stay away from these men
KJV: for if this counsel or
INT: the men these and lay aside

Acts 14:15 DPro-GMP
GRK: ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων
INT: you from these vanities

Acts 15:28 DPro-GNP
GRK: βάρος πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες
INT: burden furthermore of these these necessary things

Acts 18:15 DPro-GNP
GRK: κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι
INT: for a judge I of these things not resolve

Acts 18:17 DPro-GNP
GRK: καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι
INT: And nothing about these things to Gallio

Acts 19:36 DPro-GNP
GRK: οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν
INT: therefore being these things necessary it is

Acts 21:38 DPro-GFP
GRK: ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν
INT: who before these the days

Acts 24:8 DPro-GNP
GRK: περὶ πάντων τούτων ἐπιγνῶναι ὧν
INT: concerning all theses things to know of which

Acts 25:9 DPro-GNP
GRK: ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ'
INT: there concerning these things to be judged before

Acts 25:20 DPro-GNP
GRK: τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον
INT: concerning this inquiry asked

Acts 25:20 DPro-GNP
GRK: κρίνεσθαι περὶ τούτων
INT: to be judged concerning these things

Acts 26:21 DPro-GNP
GRK: ἕνεκα τούτων με Ἰουδαῖοι
INT: On account of these things me the Jews

Acts 26:26 DPro-GNP
GRK: γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς
INT: indeed concerning these things the king

Acts 26:26 DPro-GNP
GRK: αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι
INT: him any of these things [are] not I am persuaded

Acts 26:29 DPro-GMP
GRK: τῶν δεσμῶν τούτων
INT: the chains these

Romans 11:30 DPro-GMP
GRK: ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθείᾳ
INT: have been shown mercy the of these disobedience

1 Corinthians 9:15 DPro-GNP
GRK: κέχρημαι οὐδενὶ τούτων Οὐκ ἔγραψα
INT: have used none of these things neither I wrote

1 Corinthians 13:13 DPro-GFP
GRK: μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη
INT: greatest moreover of these [is] love

1 Thessalonians 4:6 DPro-GMP
GRK: περὶ πάντων τούτων καθὼς καὶ
INT: concerning all these things even as also

2 Timothy 2:21 DPro-GNP
GRK: ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων ἔσται σκεῦος
INT: himself from these he will be a vessel

2 Timothy 3:6 DPro-GMP
GRK: ἐκ τούτων γάρ εἰσιν
INT: out of this sort indeed are

Titus 3:8 DPro-GNP
GRK: καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε
INT: and concerning these things I desire you

Hebrews 1:2 DPro-GFP
GRK: τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν
INT: the days these he spoke to us

Hebrews 9:6 DPro-GMP
GRK: Τούτων δὲ οὕτως
INT: things moreover thus

Hebrews 10:18 DPro-GFP
GRK: δὲ ἄφεσις τούτων οὐκέτι προσφορὰ
INT: moreover forgiveness of these [is] no longer [is there] an offering

Hebrews 13:11 DPro-GNP
GRK: τοῦ ἀρχιερέως τούτων τὰ σώματα
INT: the high priest of these the bodies

2 Peter 1:4 DPro-GNP
GRK: ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας
INT: that through these you might become of [the] divine

2 Peter 1:12 DPro-GNP
GRK: ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας
INT: to put in remembrance concerning these things although knowing [them]

2 Peter 1:15 DPro-GNP
GRK: ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι
INT: departure these things lasting remembrance to make

2 Peter 3:11 DPro-GNP
GRK: Τούτων οὕτως πάντων
INT: These things then all

2 Peter 3:16 DPro-GNP
GRK: αὐταῖς περὶ τούτων ἐν αἷς
INT: them concerning these things among which

3 John 1:4 DPro-GNP
GRK: μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω
INT: Greater than these things not I have

Revelation 9:18 DPro-GFP
GRK: τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ
INT: three plagues these were killed a

Revelation 18:15 DPro-GNP
GRK: οἱ ἔμποροι τούτων οἱ πλουτήσαντες
INT: The merchants of these things having been enriched

Revelation 20:6 DPro-GMP
GRK: πρώτῃ ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος
INT: first over these the second

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page