5228. ὑπέρ (huper)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5228. ὑπέρ (huper) — 155 Occurrences

Matthew 5:44 Prep
GRK: καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων
KJV: pray for them which
INT: and pray for those who persecute

Matthew 10:24 Prep
GRK: ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον
NAS: A disciple is not above his teacher,
KJV: is not above [his] master, nor
INT: is a disciple above the teacher

Matthew 10:24 Prep
GRK: οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον
NAS: nor a slave above his master.
KJV: nor the servant above his lord.
INT: nor a servant above the master

Matthew 10:37 Prep
GRK: ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ
NAS: or mother more than Me is not worthy
KJV: or mother more than me is
INT: or mother above me not

Matthew 10:37 Prep
GRK: ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ
NAS: more than Me is not worthy
KJV: or daughter more than me is
INT: or daughter above me not

Mark 9:40 Prep
GRK: καθ' ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν
KJV: on our part.
INT: against us for us is

Mark 14:24 Prep
GRK: τὸ ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν
INT: that is poured out for many

Luke 6:40 Prep
GRK: ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον
NAS: A pupil is not above his teacher;
KJV: is not above his master:
INT: is a disciple above the teacher

Luke 9:50 Prep
GRK: καθ' ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν
KJV: us is for us.
INT: against us for us is

Luke 16:8 Prep
GRK: τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς
NAS: kind than the sons
KJV: wiser than the children
INT: of this more wise than the sons

Luke 22:19 Prep
GRK: μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον
KJV: which is given for you: this
INT: of me which for you is given

Luke 22:20 Prep
GRK: μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον
KJV: which is shed for you.
INT: of me which for you is poured out

John 1:30 Prep
GRK: οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ
NAS: This is He on behalf of whom I said,
INT: He it is concerning whom I

John 6:51 Prep
GRK: μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ
KJV: I will give for the life of the world.
INT: of me is for the of the

John 10:11 Prep
GRK: αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων
KJV: his life for the sheep.
INT: of him lays down for the sheep

John 10:15 Prep
GRK: μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων
KJV: my life for the sheep.
INT: of me I lay down for the sheep

John 11:4 Prep
GRK: θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δόξης
KJV: death, but for the glory of God,
INT: death but for the glory

John 11:50 Prep
GRK: ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
KJV: man should die for the people, and
INT: man should die for the people

John 11:51 Prep
GRK: Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
KJV: should die for that nation;
INT: Jesus to die for the nation

John 11:52 Prep
GRK: καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους
KJV: And not for that nation only,
INT: and not for the nation

John 13:37 Prep
GRK: ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω
KJV: my life for thy sake.
INT: life of me for you I will lay down

John 13:38 Prep
GRK: ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις
KJV: thy life for my sake? Verily,
INT: life of you for me you will lay down

John 15:13 Prep
GRK: αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων
KJV: his life for his friends.
INT: of him should lay down for the friends

John 17:19 Prep
GRK: καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ
NAS: For their sakes I sanctify Myself,
KJV: for their sakes I sanctify
INT: and for them I

John 18:14 Prep
GRK: ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ
NAS: man to die on behalf of the people.
KJV: man should die for the people.
INT: man to perish for the people

Acts 5:41 Prep
GRK: ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος
KJV: to suffer shame for his
INT: that they were counted worthy for the name

Acts 8:24 Prep
GRK: Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς
KJV: to the Lord for me, that
INT: pray earnestly you on behalf of me to

Acts 9:16 Prep
GRK: δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός
NAS: suffer for My name's sake.
KJV: must suffer for my name's sake.
INT: it behoves him for the name

Acts 15:26 Prep
GRK: ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος
KJV: their lives for the name of our
INT: lives of them for the name

Acts 21:13 Prep
GRK: ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος
KJV: at Jerusalem for the name of the Lord
INT: readiness have for the name

Acts 21:26 Prep
GRK: οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου
KJV: should be offered for every
INT: that was offered for one each

Acts 26:13 Prep
GRK: βασιλεῦ οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα
NAS: brighter than the sun,
KJV: from heaven, above the brightness
INT: O king from heaven above the brightness

Romans 1:5 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος
NAS: the Gentiles for His name's sake,
KJV: all nations, for his name:
INT: the Gentiles in behalf of the name

Romans 5:6 Prep
GRK: κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν
KJV: Christ died for the ungodly.
INT: according to right time for [the] ungodly died

Romans 5:7 Prep
GRK: μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις
KJV: For scarcely for a righteous man will
INT: rarely Though for a righteous [man] any one

Romans 5:7 Prep
GRK: τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ τοῦ
KJV: yet peradventure for a good man some
INT: any one will die on behalf of indeed the

Romans 5:8 Prep
GRK: ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν
KJV: Christ died for us.
INT: we Christ for us died

Romans 8:27 Prep
GRK: θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
KJV: he maketh intercession for the saints
INT: God he intercedes for saints

Romans 8:31 Prep
GRK: ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν τίς
KJV: If God [be] for us, who
INT: God [be] for us who [can be]

Romans 8:32 Prep
GRK: ἐφείσατο ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων
KJV: him up for us all,
INT: spared but for us all

Romans 8:34 Prep
GRK: καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: also maketh intercession for us.
INT: also intercedes for us

Romans 9:3 Prep
GRK: τοῦ χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν
NAS: [separated] from Christ for the sake of my brethren,
KJV: from Christ for my brethren,
INT: the Christ for the brothers

Romans 9:27 Prep
GRK: δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ
NAS: cries out concerning Israel,
KJV: also crieth concerning Israel, Though
INT: moreover cries concerning Israel

Romans 10:1 Prep
GRK: τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς
KJV: to God for Israel is,
INT: God on behalf of them [is] for

Romans 14:15 Prep
GRK: ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ Χριστὸς
KJV: with thy meat, for whom Christ
INT: him destroy for whom Christ

Romans 15:8 Prep
GRK: γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ
NAS: to the circumcision on behalf of the truth
KJV: of the circumcision for the truth
INT: has become of [the] circumcision for [the] truth of God

Romans 15:9 Prep
GRK: δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι
KJV: might glorify God for [his] mercy; as
INT: and [the] Gentiles for mercy to glorify

Romans 15:30 Prep
GRK: ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς
KJV: to God for me;
INT: the prayers for me to

Romans 16:4 Prep
GRK: οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς
KJV: Who have for my life
INT: who for the life

1 Corinthians 1:13 Prep
GRK: Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν ἢ
KJV: Paul crucified for you? or
INT: Paul was crucified for you or

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: τό Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται
NAS: that in us you may learn not to exceed what
KJV: not to think [of men] above that which
INT: not above what has been written

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς
NAS: of you will become arrogant in behalf of one
KJV: of you be puffed up for one
INT: not one for one

1 Corinthians 10:13 Prep
GRK: ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε
NAS: you to be tempted beyond what
KJV: to be tempted above that
INT: you to be tempted above what you are able

1 Corinthians 10:30 Prep
GRK: τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ
NAS: am I slandered concerning that for which
KJV: am I evil spoken of for that for which
INT: why am I evil spoken of for what I

1 Corinthians 11:24 Prep
GRK: σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν τοῦτο
KJV: which is broken for you: this
INT: body for you this

1 Corinthians 12:25 Prep
GRK: τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν
KJV: the same care one for another.
INT: the same for one another might have concern

1 Corinthians 15:3 Prep
GRK: Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν
KJV: that Christ died for our sins
INT: Christ died for the sins

1 Corinthians 15:29 Prep
GRK: οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν
KJV: which are baptized for the dead,
INT: who are baptized for the dead

1 Corinthians 15:29 Prep
GRK: καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν
KJV: are they then baptized for the dead?
INT: also are they baptized for them

2 Corinthians 1:6 Prep
GRK: δὲ θλιβόμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
KJV: we be afflicted, [it is] for your
INT: moreover we are troubled [it is] for your

2 Corinthians 1:6 Prep
GRK: εἴτε παρακαλούμεθα ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
KJV: we be comforted, [it is] for your
INT: whether we are encouraged [it is] for your

2 Corinthians 1:7 Prep
GRK: ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν εἰδότες
KJV: our hope of you [is] stedfast,
INT: of us [is] sure for you knowing

2 Corinthians 1:8 Prep
GRK: ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς θλίψεως
NAS: excessively, beyond our strength,
KJV: you ignorant of our trouble
INT: to be ignorant brothers as to the tribulation

2 Corinthians 1:8 Prep
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν
KJV: of measure, above strength,
INT: against excessively beyond [our] power we were burdened

2 Corinthians 1:11 Prep
GRK: καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ
NAS: persons on our behalf for the favor
KJV: by prayer for us,
INT: also of you for us by the

2 Corinthians 1:11 Prep
GRK: πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: persons thanks may be given by many
INT: many might be subject of thanksgiving for us

2 Corinthians 5:12 Prep
GRK: ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
KJV: on our behalf, that ye may have
INT: to you of boasting in behalf of us that

2 Corinthians 5:14 Prep
GRK: ὅτι εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν
KJV: one died for all, then
INT: that one for all died

2 Corinthians 5:15 Prep
GRK: καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν
NAS: and rose again on their behalf.
KJV: And [that] he died for all, that
INT: and for all he died

2 Corinthians 5:15 Prep
GRK: ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι
KJV: but unto him which died for them, and
INT: but to the [one] for them having died

2 Corinthians 5:20 Prep
GRK: Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν
NAS: us; we beg you on behalf of Christ,
KJV: we are ambassadors for Christ,
INT: For Christ therefore

2 Corinthians 5:20 Prep
GRK: ἡμῶν δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ καταλλάγητε
KJV: Christ's stead, be ye reconciled
INT: us we implore for Christ Be reconciled

2 Corinthians 5:21 Prep
GRK: γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν
NAS: [to be] sin on our behalf, so
KJV: him [to be] sin for us,
INT: having known sin for us sin

2 Corinthians 7:4 Prep
GRK: μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν πεπλήρωμαι
NAS: is my boasting on your behalf. I am filled
KJV: [is] my glorying of you: I am filled
INT: to me boasting in respect of you I have been filled

2 Corinthians 7:7 Prep
GRK: ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ ὥστε
KJV: your fervent mind toward me; so
INT: your zeal for me so as

2 Corinthians 7:12 Prep
GRK: ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς
NAS: but that your earnestness on our behalf might be made known
KJV: our care for you in the sight
INT: of you which [is] for us to

2 Corinthians 7:14 Prep
GRK: τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι
NAS: I have boasted to him about you, I was not put to shame;
KJV: any thing to him of you, I am
INT: anything to him about you I have boasted

2 Corinthians 8:16 Prep
GRK: αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν
NAS: earnestness on your behalf in the heart
KJV: the heart of Titus for you.
INT: same earnestness for you in

2 Corinthians 8:23 Prep
GRK: εἴτε ὑπὲρ Τίτου κοινωνὸς
KJV: Whether [any do enquire] of Titus,
INT: Whether as regards Titus [he is] partner

2 Corinthians 8:24 Prep
GRK: ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς
NAS: and of our reason for boasting about you.
KJV: on your behalf.
INT: of our boasting about you to

2 Corinthians 9:2 Prep
GRK: ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι
NAS: I boast about you to the Macedonians,
KJV: I boast of you
INT: of you which concerning you I boast of

2 Corinthians 9:3 Prep
GRK: ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ
NAS: that our boasting about you may not be made empty
KJV: our boasting of you should be in vain
INT: of us which [is] about you should be made void

2 Corinthians 9:14 Prep
GRK: αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων
NAS: by prayer on your behalf, yearn
KJV: prayer for you,
INT: of them by supplication for you a longing

2 Corinthians 11:5 Adv
GRK: ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων
KJV: behind the very chiefest
INT: to have been behind those most eminent apostles

2 Corinthians 11:23 Prep
GRK: παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ ἐν
NAS: as if insane-- I more so; in far more
KJV: as a fool) I [am] more; in labours
INT: as being beside myself I speak above [measure] I [too] in

2 Corinthians 12:5 Prep
GRK: ὑπὲρ τοῦ τοιούτου
NAS: On behalf of such a man I will boast;
KJV: Of such an one will I glory:
INT: Concerning such a one

2 Corinthians 12:5 Prep
GRK: τοιούτου καυχήσομαι ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ
NAS: but on my own behalf I will not boast,
KJV: will I glory: yet of myself I will
INT: such a one I will boast Concerning however myself

2 Corinthians 12:6 Prep
GRK: ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει
NAS: will credit me with more than he sees
KJV: of me above that which he seeth
INT: me should reckon more than what he sees

2 Corinthians 12:8 Prep
GRK: ὑπὲρ τούτου τρὶς
NAS: Concerning this I implored
KJV: For this thing I besought
INT: For this three times

2 Corinthians 12:10 Prep
GRK: καὶ στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ ὅταν
NAS: for Christ's sake; for when
KJV: for Christ's sake: for when
INT: and difficulties for Christ when

2 Corinthians 12:11 Adv
GRK: ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων εἰ
INT: I was behind those most eminent apostles if

2 Corinthians 12:13 Prep
GRK: ὃ ἡσσώθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς
KJV: ye were inferior to other
INT: that you were inferior beyond the rest

2 Corinthians 12:15 Prep
GRK: καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν
KJV: and be spent for you; though
INT: and will be utterly spent for the souls

2 Corinthians 12:19 Prep
GRK: πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς ὑμῶν
KJV: dearly beloved, for your
INT: and all things beloved for your

2 Corinthians 13:8 Prep
GRK: ἀληθείας ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας
KJV: the truth, but for the truth.
INT: truth but for the truth

Galatians 1:4 Prep
GRK: δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν
KJV: gave himself for our sins,
INT: having given himself for the sins

Galatians 1:14 Prep
GRK: τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας
NAS: in Judaism beyond many
KJV: the Jews' religion above many
INT: Judaism beyond many contemporaries

Galatians 2:20 Prep
GRK: παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
KJV: gave himself for me.
INT: having given up himself for me

Galatians 3:13 Prep
GRK: νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα
KJV: being made a curse for us: for
INT: law having become for us a curse

Ephesians 1:16 Prep
GRK: παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν
KJV: not to give thanks for you, making
INT: do cease giving thanks for you mention

Ephesians 1:22 Prep
GRK: ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ
NAS: Him as head over all things
KJV: [to be] the head over all
INT: gave [to be] head over all things to the

Ephesians 3:1 Prep
GRK: χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν
NAS: Jesus for the sake of you Gentiles--
KJV: of Jesus Christ for you Gentiles,
INT: of Christ Jesus for you

Ephesians 3:13 Prep
GRK: θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν ἥτις
NAS: at my tribulations on your behalf, for they are your glory.
KJV: my tribulations for you, which
INT: tribulations of me for you which

Ephesians 3:20 Prep
GRK: δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι
NAS: far more abundantly beyond all
KJV: to do exceeding abundantly
INT: moreover is able above all things to do

Ephesians 3:20 Adv
GRK: πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα
KJV: exceeding abundantly above all that
INT: all things to do exceedingly above what we ask

Ephesians 5:2 Prep
GRK: παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν
KJV: hath given himself for us an offering
INT: gave up himself for us an offering

Ephesians 5:20 Prep
GRK: εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν
KJV: always for all things
INT: giving thanks at all times for all things in

Ephesians 5:25 Prep
GRK: ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς
KJV: gave himself for it;
INT: himself gave up for her

Ephesians 6:19 Prep
GRK: καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα
NAS: and [pray] on my behalf, that utterance
KJV: And for me, that
INT: and for me that

Ephesians 6:20 Prep
GRK: ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω
KJV: For which I am an ambassador
INT: for which I am an ambassador

Philippians 1:4 Prep
GRK: δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν
KJV: prayer of mine for you all
INT: supplication of me for all of you

Philippians 1:7 Prep
GRK: τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν
NAS: this way about you all,
KJV: to think this of you all,
INT: this to think as to all of you

Philippians 1:29 Prep
GRK: ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ οὐ
NAS: for Christ's sake, not only
KJV: it is given in the behalf of Christ,
INT: it was granted concerning Christ not

Philippians 1:29 Prep
GRK: καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν
NAS: to suffer for His sake,
KJV: also to suffer for his sake;
INT: also concerning him to suffer

Philippians 2:9 Prep
GRK: ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα
NAS: on Him the name which is above every
KJV: a name which is above every name:
INT: name which [is] above every name

Philippians 2:13 Prep
GRK: τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας
KJV: and to do of [his] good pleasure.
INT: to work according to the good pleasure

Philippians 4:10 Prep
GRK: ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν
KJV: your care of me
INT: you revived [your] of me thinking

Colossians 1:7 Prep
GRK: ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος
NAS: servant of Christ on our behalf,
KJV: who is for you a faithful
INT: is faithful for you a servant

Colossians 1:9 Prep
GRK: οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι
KJV: cease to pray for you, and
INT: not do cease for you praying

Colossians 1:24 Prep
GRK: τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ
NAS: in my sufferings for your sake, and in my flesh
KJV: my sufferings for you, and
INT: the sufferings for you and

Colossians 1:24 Prep
GRK: σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος
NAS: I do my share on behalf of His body,
KJV: his body's sake, which is the church:
INT: flesh of me for the body

Colossians 2:1 Prep
GRK: ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ
NAS: I have on your behalf and for those
INT: conflict I have for you and

Colossians 4:12 Prep
GRK: πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν
KJV: always labouring fervently for you in
INT: always striving for you in

Colossians 4:13 Prep
GRK: πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ
KJV: a great zeal for you, and
INT: much concern for you and

1 Thessalonians 3:2 Prep
GRK: καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως
INT: and to encourage concerning the faith

1 Thessalonians 3:10 Adv
GRK: καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι εἰς
INT: and day exceedingly imploring for

1 Thessalonians 5:10 Prep
GRK: τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
INT: the [one] having died for us that

1 Thessalonians 5:13 Adv
GRK: ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ
KJV: to esteem them very highly in
INT: to esteem them exceedingly in love

2 Thessalonians 1:4 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς
KJV: the churches of God for your patience
INT: of God for the endurance

2 Thessalonians 1:5 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἧς καὶ
KJV: of the kingdom of God, for which ye
INT: of God for which also

2 Thessalonians 2:1 Prep
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς παρουσίας
NAS: you, brethren, with regard to the coming
KJV: you, brethren, by the coming of our
INT: you brothers by the coming

1 Timothy 2:1 Prep
GRK: ἐντεύξεις εὐχαριστίας ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων
NAS: be made on behalf of all
KJV: be made for all
INT: intercessions thanksgivings for all men

1 Timothy 2:2 Prep
GRK: ὑπὲρ βασιλέων καὶ
KJV: For kings, and
INT: for kings and

1 Timothy 2:6 Prep
GRK: ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων τὸ
KJV: a ransom for all,
INT: himself a ransom for all the

Titus 2:14 Prep
GRK: ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
KJV: gave himself for us, that
INT: gave himself for us that

Philemon 1:13 Prep
GRK: κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι
NAS: with me, so that on your behalf he might minister
KJV: in thy stead he might have ministered
INT: to keep that for you me

Philemon 1:16 Prep
GRK: δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν
NAS: as a slave, but more than a slave,
KJV: but above a servant,
INT: a slave but above a slave a brother

Philemon 1:21 Prep
GRK: ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω
NAS: even more than what
INT: that even above what I may say

Hebrews 2:9 Prep
GRK: χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται
KJV: should taste death for every man.
INT: by [the] grace of God for every one he might taste

Hebrews 4:12 Prep
GRK: καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν
NAS: and sharper than any
KJV: and sharper than any twoedged
INT: and sharper than any sword

Hebrews 5:1 Prep
GRK: ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται
NAS: is appointed on behalf of men
KJV: is ordained for men
INT: men being taken for men is appointed

Hebrews 5:1 Prep
GRK: καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
KJV: and sacrifices for sins:
INT: and sacrifices for sins

Hebrews 6:20 Prep
GRK: ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν
KJV: the forerunner is for us entered,
INT: where [as] forerunner for us entered

Hebrews 7:25 Prep
GRK: τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν
KJV: to make intercession for them.
INT: those to intercede for them

Hebrews 7:27 Prep
GRK: ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων
KJV: sacrifice, first for his own sins,
INT: high priests first for the own

Hebrews 9:7 Prep
GRK: ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ
KJV: which he offered for himself, and
INT: which he offers for himself and

Hebrews 9:24 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: in the presence of God for us:
INT: of God for us

Hebrews 10:12 Prep
GRK: δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας
KJV: one sacrifice for sins for
INT: moreover one for sins having offered

Hebrews 13:17 Prep
GRK: γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν
NAS: [to them], for they keep watch over your souls
KJV: they watch for your souls,
INT: indeed watch for the souls

James 5:16 Prep
GRK: καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως
KJV: pray one for another, that
INT: and pray for one another that

1 Peter 2:21 Prep
GRK: Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν
KJV: also suffered for us, leaving
INT: Christ suffered for you you

1 Peter 3:18 Prep
GRK: ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων ἵνα
KJV: sins, the just for the unjust, that
INT: suffered [the] righteous for [the] unrighteous that

1 John 3:16 Prep
GRK: ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν
KJV: his life for us: and
INT: because he for us the

1 John 3:16 Prep
GRK: ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν
KJV: [our] lives for the brethren.
INT: we ought for the brothers

3 John 1:7 Prep
GRK: ὑπὲρ γὰρ τοῦ
NAS: For they went out for the sake of the Name,
KJV: name's sake they went forth,
INT: on behalf indeed of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page