1223. διά (dia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1223. διά (dia) — 669 Occurrences

Matthew 1:22 Prep
GRK: ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου
NAS: by the Lord through the prophet:
KJV: of the Lord by the prophet, saying,
INT: by the Lord through the prophet

Matthew 2:5 Prep
GRK: γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου
KJV: thus it is written by the prophet,
INT: indeed it has been written by the prophet

Matthew 2:12 Prep
GRK: πρὸς Ἡρῴδην δι' ἄλλης ὁδοῦ
KJV: their own country another way.
INT: to Herod by another route

Matthew 2:15 Prep
GRK: ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου
NAS: by the Lord through the prophet:
KJV: of the Lord by the prophet, saying,
INT: by Lord through the prophet

Matthew 2:17 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ
NAS: had been spoken through Jeremiah
INT: that having been spoken by Jeremiah the

Matthew 2:23 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν
NAS: was spoken through the prophets:
KJV: which was spoken by the prophets,
INT: that having been spoken through the prophets

Matthew 3:3 Prep
GRK: ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ
INT: the [one] having been spoken of through Isaiah the

Matthew 4:4 Prep
GRK: ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ
KJV: that proceedeth out of the mouth
INT: word coming out of [the] mouth of God

Matthew 4:14 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ
NAS: was spoken through Isaiah
KJV: was spoken by Esaias
INT: that having been spoken by Isaiah the

Matthew 6:25 Prep
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω
NAS: For this reason I say
KJV: Therefore I say unto you,
INT: Because of this I say

Matthew 7:13 Prep
GRK: Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς
NAS: Enter through the narrow
KJV: Enter ye in at the strait gate:
INT: Enter in through the narrow

Matthew 7:13 Prep
GRK: οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς
NAS: are many who enter through it.
KJV: which go in thereat:
INT: they who enter through it

Matthew 8:17 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ
NAS: was spoken through Isaiah
KJV: which was spoken by Esaias
INT: that having been spoken by Isaiah the

Matthew 8:28 Prep
GRK: τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ
KJV: might pass by that way.
INT: any one to pass by the way

Matthew 9:11 Prep
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Διὰ τί μετὰ
NAS: to His disciples, Why is your Teacher
INT: disciples of him because of why with

Matthew 9:14 Prep
GRK: Ἰωάννου λέγοντες Διὰ τί ἡμεῖς
NAS: to Him, asking, Why do we and the Pharisees
INT: of John saying because of why we

Matthew 10:22 Prep
GRK: ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
NAS: by all because of My name,
KJV: of all [men] for my name's sake:
INT: by all on account of the name

Matthew 11:2 Prep
GRK: χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν
INT: Christ having sent two of the disciples

Matthew 12:1 Prep
GRK: τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων
NAS: went through the grainfields
KJV: on the sabbath day through the corn;
INT: on the Sabbath through the grainfields

Matthew 12:17 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ
NAS: was spoken through Isaiah
KJV: was spoken by Esaias
INT: that having been spoken by Isaiah the

Matthew 12:27 Prep
GRK: τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ
NAS: cast [them] out? For this reason
INT: whom do they cast out on account of this they

Matthew 12:31 Prep
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω
NAS: Therefore I say to you, any
KJV: Wherefore I say unto you,
INT: Because of this I say

Matthew 12:43 Prep
GRK: ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων
NAS: it passes through waterless
KJV: a man, he walketh through dry places,
INT: man it goes through waterless places

Matthew 13:5 Prep
GRK: εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ
NAS: they sprang up, because they had
KJV: they sprung up, because they had
INT: immediately they sprang up because of not

Matthew 13:6 Prep
GRK: ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ
NAS: they were scorched; and because they had
KJV: and because they had
INT: they were scorched and because of the not

Matthew 13:10 Prep
GRK: εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί ἐν
NAS: and said to Him, Why do You speak
INT: said to him because of why in

Matthew 13:13 Prep
GRK: διὰ τοῦτο ἐν
NAS: Therefore I speak
KJV: Therefore speak I to them
INT: Because of this in

Matthew 13:21 Prep
GRK: ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον
NAS: arises because of the word,
KJV: ariseth because of the word,
INT: or persecution on account of the word

Matthew 13:35 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου
NAS: was spoken through the prophet:
KJV: was spoken by the prophet,
INT: that having been spoken by the prophet

Matthew 13:52 Prep
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς
NAS: And Jesus said to them, Therefore every
KJV: he unto them, Therefore every
INT: he said to them Because of this every

Matthew 13:58 Prep
GRK: δυνάμεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν
NAS: there because of their unbelief.
KJV: there because of their
INT: works of power many because the unbelief

Matthew 14:2 Prep
GRK: νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο αἱ
NAS: from the dead, and that is why miraculous powers
KJV: and therefore mighty works
INT: dead and because of this the

Matthew 14:3 Prep
GRK: φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν
NAS: him in prison because of Herodias,
KJV: for Herodias' sake, his brother
INT: prison put [him] on account of Herodias the

Matthew 14:9 Prep
GRK: ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους
NAS: [it] to be given because of his oaths,
INT: the king but on account of the oaths

Matthew 15:2 Prep
GRK: Διὰ τί οἱ
NAS: Why do Your disciples
INT: because of why the

Matthew 15:3 Prep
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί καὶ
NAS: and said to them, Why do you yourselves
KJV: of God by your
INT: he said to them because of why also

Matthew 15:3 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν
NAS: of God for the sake of your tradition?
INT: of God on account of the tradition

Matthew 15:6 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν
NAS: of God for the sake of your tradition.
KJV: of none effect by your
INT: of God on account of the tradition

Matthew 17:19 Prep
GRK: ἰδίαν εἶπον Διὰ τί ἡμεῖς
NAS: and said, Why could
INT: private they said because of why we

Matthew 17:20 Prep
GRK: λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν
NAS: And He said to them, Because of the littleness of your faith;
KJV: unto them, Because of your
INT: he said to them Because of the little faith

Matthew 18:7 Prep
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ δι' οὗ τὸ
NAS: to that man through whom
KJV: by whom the offence
INT: the man by whom the

Matthew 18:10 Prep
GRK: ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι
NAS: in heaven continually see
KJV: their angels do always behold the face
INT: in [the] heavens continually all behold

Matthew 18:23 Prep
GRK: Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη
NAS: For this reason the kingdom of heaven
KJV: Therefore is the kingdom of heaven
INT: because of this has become like

Matthew 19:12 Prep
GRK: εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν
NAS: eunuchs for the sake of the kingdom
KJV: eunuchs for the kingdom
INT: made eunuchs of themselves for the sake of the kingdom

Matthew 19:24 Prep
GRK: ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος
NAS: for a camel to go through the eye
KJV: to go through the eye
INT: [it] is a camel through [the] eye of a needle

Matthew 21:4 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου
NAS: what was spoken through the prophet:
KJV: was spoken by the prophet,
INT: that having been spoken by the prophet

Matthew 21:25 Prep
GRK: ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ τί οὖν
NAS: to us, 'Then why did you not believe
INT: he will say to us because of why then

Matthew 21:43 Prep
GRK: διὰ τοῦτο λέγω
NAS: Therefore I say to you, the kingdom
KJV: Therefore say I unto you,
INT: Because of this I say

Matthew 23:14 Prep
GRK: μακρὰ προσευχόμενοι διὰ τοῦτο λήψεσθε
KJV: prayer: therefore ye shall receive
INT: at great length praying Because of this you shall receive

Matthew 23:34 Prep
GRK: διὰ τοῦτο ἰδοὺ
NAS: Therefore, behold, I am sending
KJV: Wherefore, behold, I
INT: Because of this behold

Matthew 24:9 Prep
GRK: τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά
NAS: by all nations because of My name.
KJV: all nations for my name's sake.
INT: the nations on account of the name

Matthew 24:12 Prep
GRK: καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι
NAS: Because lawlessness is increased,
KJV: And because iniquity shall abound,
INT: and because shall have been multiplied

Matthew 24:15 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ
NAS: which was spoken of through Daniel
KJV: spoken of by Daniel
INT: which having been spoken of by Daniel the

Matthew 24:22 Prep
GRK: πᾶσα σάρξ διὰ δὲ τοὺς
NAS: would have been saved; but for the sake of the elect
KJV: but for the elect's sake
INT: any body because of however the

Matthew 24:44 Prep
GRK: διὰ τοῦτο καὶ
NAS: For this reason you also
KJV: Therefore be ye
INT: because of this also

Matthew 26:24 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ
KJV: unto that man by whom the Son
INT: the man to that by whom the

Matthew 26:61 Prep
GRK: θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν
KJV: to build it in three days.
INT: of God and in three days

Matthew 27:9 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ
NAS: that which was spoken through Jeremiah
KJV: was spoken by Jeremy
INT: that having been spoken by Jeremiah the

Matthew 27:18 Prep
GRK: γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν
NAS: For he knew that because of envy
KJV: that for envy
INT: indeed that through envy they delivered up

Matthew 27:19 Prep
GRK: κατ' ὄναρ δι' αὐτόν
NAS: greatly in a dream because of Him.
KJV: in a dream because of him.
INT: in a dream because of him

Mark 2:1 Prep
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ δι' ἡμερῶν ἠκούσθη
NAS: several days afterward, it was heard
KJV: into Capernaum after [some] days; and
INT: into Capernaum after [some] days it was heard

Mark 2:4 Prep
GRK: προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον
NAS: to get to Him because of the crowd,
KJV: unto him for the press,
INT: to come near to him on account of the crowd

Mark 2:18 Prep
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί οἱ
NAS: and said to Him, Why do John's
INT: say to him because of why the

Mark 2:23 Prep
GRK: σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων
NAS: that He was passing through the grainfields
KJV: went through the corn fields
INT: Sabbath is passing through the grainfields

Mark 2:27 Prep
GRK: Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον
KJV: The sabbath was made for man, and not
INT: The Sabbath on account of the man

Mark 2:27 Prep
GRK: ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον
KJV: and not man for the sabbath:
INT: the man on account of the Sabbath

Mark 3:9 Prep
GRK: προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον
NAS: should stand ready for Him because of the crowd,
KJV: him because of the multitude,
INT: might wait upon him on account of the crowd

Mark 4:5 Prep
GRK: εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ
NAS: it sprang up because it had
KJV: it sprang up, because it had
INT: immediately it sprang up because of the not

Mark 4:6 Prep
GRK: ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ
NAS: it was scorched; and because it had
KJV: it was scorched; and because it had no
INT: it was scorched and because of the no

Mark 4:17 Prep
GRK: ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον
NAS: arises because of the word,
KJV: ariseth for the word's sake,
INT: or persecution on account of the word

Mark 5:4 Prep
GRK: διὰ τὸ αὐτὸν
NAS: because he had often been bound
KJV: Because that he had been often
INT: because that he

Mark 5:5 Prep
GRK: καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς
NAS: Constantly, night and day,
INT: And Constantly all night

Mark 6:2 Prep
GRK: δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν
KJV: mighty works are wrought by his hands?
INT: works of power such by the hands

Mark 6:6 Prep
GRK: καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν
KJV: he marvelled because of their
INT: And he marveled because of the unbelief

Mark 6:14 Prep
GRK: νεκρῶν καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν
NAS: from the dead, and that is why these
KJV: and therefore mighty works
INT: [the] dead and because of this operate

Mark 6:17 Prep
GRK: ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν
NAS: in prison on account of Herodias,
KJV: for Herodias' sake, his brother
INT: in prison on account of Herodias the

Mark 6:26 Prep
GRK: ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους
NAS: was very sorry, [yet] because of his oaths
KJV: exceeding sorry; [yet] for his oath's sake,
INT: the king on account of the oaths

Mark 7:5 Prep
GRK: οἱ γραμματεῖς Διὰ τί οὐ
NAS: asked Him, Why do Your disciples
INT: the scribes because of why not

Mark 7:29 Prep
GRK: εἶπεν αὐτῇ Διὰ τοῦτον τὸν
NAS: And He said to her, Because of this
KJV: he said unto her, For this saying
INT: he said to her Because of this

Mark 7:31 Prep
GRK: Τύρου ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς
NAS: and came through Sidon
INT: of Tyre he came through Sidon to

Mark 9:30 Prep
GRK: ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας
NAS: out and [began] to go through Galilee,
KJV: and passed through Galilee;
INT: having gone forth they passed through Galilee

Mark 10:25 Prep
GRK: ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς
NAS: to go through the eye
KJV: to go through the eye
INT: it is [for] a camel through the eye [of]

Mark 11:16 Prep
GRK: διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ
NAS: merchandise through the temple.
KJV: [any] vessel through the temple.
INT: should carry a vessel through the temple

Mark 11:24 Prep
GRK: διὰ τοῦτο λέγω
NAS: Therefore I say to you, all things
KJV: Therefore I say unto you,
INT: because of this I say

Mark 11:31 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί οὖν
NAS: Then why did you not believe
INT: heaven he will say because of why then

Mark 12:24 Prep
GRK: Ἰησοῦς Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε
NAS: to them, Is this not the reason you are mistaken,
KJV: not therefore err,
INT: Jesus Not because of this do you err

Mark 13:13 Prep
GRK: ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
NAS: by all because of My name,
KJV: of all [men] for my name's sake:
INT: by all on account of the name

Mark 13:20 Prep
GRK: σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς
NAS: would have been saved; but for the sake of the elect,
KJV: saved: but for the elect's sake, whom
INT: flesh but on account of the elect

Mark 14:21 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ
KJV: to that man by whom the Son
INT: man that by whom the

Mark 14:58 Prep
GRK: χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν
KJV: and within three
INT: [one] made with hands and in three days

Mark 15:10 Prep
GRK: γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν
NAS: had handed Him over because of envy.
KJV: had delivered him for envy.
INT: indeed that because of envy had delivered up

Mark 16:20 Prep
GRK: λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων
KJV: the word with signs
INT: word confirming by the following upon [it]

Mark 16:20 Prep
GRK: δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν τὸ
INT: west sent out through them the

Luke 1:70 Prep
GRK: καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν
KJV: As he spake by the mouth of his
INT: as he spoke by mouth the

Luke 1:78 Prep
GRK: διὰ σπλάγχνα ἐλέους
NAS: Because of the tender mercy
KJV: Through the tender mercy
INT: through [the] affections of compassion

Luke 2:4 Prep
GRK: καλεῖται Βηθλεέμ διὰ τὸ εἶναι
NAS: Bethlehem, because he was of the house
KJV: is called Bethlehem; (because he was
INT: is called Bethlehem because of being

Luke 4:30 Prep
GRK: δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν
NAS: But passing through their midst,
KJV: he passing through the midst of them
INT: however having passed through [the] midst of them

Luke 5:5 Prep
GRK: εἶπεν Ἐπιστάτα δι' ὅλης νυκτὸς
INT: said Master through whole night

Luke 5:19 Prep
GRK: εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον
NAS: [way] to bring him in because of the crowd,
KJV: find by what
INT: they should bring in him on account of the crowd

Luke 5:19 Prep
GRK: τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων
NAS: and let him down through the tiles
KJV: in because of the multitude,
INT: the housetop through the tiles

Luke 5:30 Prep
GRK: αὐτοῦ λέγοντες Διὰ τί μετὰ
NAS: saying, Why do you eat
INT: of him saying because of why with

Luke 6:1 Prep
GRK: διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων καὶ
NAS: that He was passing through [some] grainfields
KJV: went through the corn fields;
INT: passed along he through grainfields and

Luke 6:48 Prep
GRK: σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς
NAS: not shake it, because it had been well
INT: shake it because well

Luke 8:4 Prep
GRK: αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆς
NAS: to Him, He spoke by way of a parable:
KJV: city, he spake by a parable:
INT: him he spoke by a parable

Luke 8:6 Prep
GRK: φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ
NAS: up, it withered away, because it had
KJV: it withered away, because it lacked
INT: having sprung up it withered because it no

Luke 8:19 Prep
GRK: συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον
NAS: to get to Him because of the crowd.
KJV: come at him for the press.
INT: to get to him because of the crowd

Luke 8:47 Prep
GRK: προσπεσοῦσα αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν
NAS: the reason why she had touched
KJV: all the people for what cause
INT: having fallen down before him for what cause

Luke 9:7 Prep
GRK: καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι
NAS: and he was greatly perplexed, because it was said
KJV: he was perplexed, because that it was said
INT: and was perplexed because it was said

Luke 11:8 Prep
GRK: αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι
NAS: up and give him [anything] because he is his friend,
KJV: and give him, because he is his
INT: to him having risen up because of being

Luke 11:8 Prep
GRK: φίλον αὐτοῦ διά γε τὴν
NAS: yet because of his persistence
KJV: friend, yet because of his importunity
INT: friend of him because of yet the

Luke 11:19 Prep
GRK: τίνι ἐκβάλλουσιν διὰ τοῦτο αὐτοὶ
NAS: cast them out? So they will be your judges.
KJV: cast [them] out? therefore shall they
INT: whom do they cast out on acccount of this they

Luke 11:24 Prep
GRK: ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων
NAS: it passes through waterless
KJV: a man, he walketh through dry places,
INT: man it goes through waterless places

Luke 11:49 Prep
GRK: διὰ τοῦτο καὶ
NAS: For this reason also the wisdom
KJV: Therefore also said
INT: Because of this also

Luke 12:22 Prep
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ Διὰ τοῦτο λέγω
NAS: For this reason I say
KJV: disciples, Therefore I say
INT: disciples of him Because of this I say

Luke 13:24 Prep
GRK: Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς
NAS: to enter through the narrow
KJV: Strive to enter in at the strait gate:
INT: Strive to enter in through the narrow

Luke 14:20 Prep
GRK: ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ
NAS: a wife, and for that reason I cannot
KJV: a wife, and therefore I cannot come.
INT: I have married and because of this not

Luke 17:1 Prep
GRK: πλὴν οὐαὶ δι' οὗ ἔρχεται
NAS: but woe to him through whom
KJV: woe [unto him], through whom
INT: but woe [to him] by whom they come

Luke 17:11 Prep
GRK: αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας
NAS: He was passing between Samaria
KJV: he passed through the midst of Samaria
INT: he passed through [the] midst of Samaria

Luke 18:5 Prep
GRK: διά γε τὸ
NAS: yet because this widow
KJV: Yet because this widow
INT: because yet

Luke 18:25 Prep
GRK: ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης
NAS: to go through the eye
KJV: to go through a needle's
INT: it is a camel through an eye of a needle

Luke 18:31 Prep
GRK: τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν
NAS: which are written through the prophets
KJV: that are written by the prophets
INT: which having been written by the prophets

Luke 19:11 Prep
GRK: εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς
NAS: a parable, because He was near
KJV: and spake a parable, because he was
INT: he spoke a parable because near

Luke 19:23 Prep
GRK: καὶ διὰ τί οὐκ
NAS: Then why did you not put my money
INT: and because of why not

Luke 19:31 Prep
GRK: ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τί λύετε
NAS: asks you, 'Why are you untying
INT: you asks because of why do you untie [it]

Luke 20:5 Prep
GRK: οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί οὐκ
NAS: He will say, 'Why did you not believe
INT: heaven he will say because of why not

Luke 21:17 Prep
GRK: ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά
NAS: by all because of My name.
KJV: of all [men] for my name's sake.
INT: by all because of the name

Luke 22:22 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ παραδίδοται
KJV: unto that man by whom he is betrayed!
INT: man to that by whom he is betrayed

Luke 23:8 Prep
GRK: ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν
NAS: time, because he had been hearing
KJV: a long [season], because he had heard
INT: to see him because of hearing

Luke 23:19 Prep
GRK: ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ
INT: who was on account of insurrection a certain

Luke 23:25 Prep
GRK: δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ
KJV: unto them him that for sedition
INT: moreover him who on account of insurrection and

Luke 24:38 Prep
GRK: ἐστέ καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ
NAS: are you troubled, and why do doubts
INT: are you and therefore why doubts

Luke 24:53 Prep
GRK: καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν
NAS: and were continually in the temple
INT: and were continually all in

John 1:3 Prep
GRK: πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: into being through Him, and apart
KJV: All things were made by him; and
INT: All things through him came into being

John 1:7 Prep
GRK: πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ
NAS: that all might believe through him.
KJV: all [men] through him
INT: all might believe through him

John 1:10 Prep
GRK: ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: was made through Him, and the world
KJV: the world was made by him, and
INT: the world through him came into being

John 1:17 Prep
GRK: ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη
NAS: was given through Moses;
KJV: was given by Moses,
INT: the law through Moses was given

John 1:17 Prep
GRK: ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: were realized through Jesus
KJV: truth came by Jesus Christ.
INT: truth through Jesus Christ

John 1:31 Prep
GRK: τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον
KJV: to Israel, therefore am
INT: to Israel because of this came

John 2:24 Prep
GRK: αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν
KJV: himself unto them, because he knew
INT: himself to them because of him

John 3:17 Prep
GRK: ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: might be saved through Him.
KJV: the world through him
INT: the world through him

John 3:29 Prep
GRK: χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν
NAS: greatly because of the bridegroom's
KJV: greatly because of the bridegroom's
INT: with joy rejoices because of the voice

John 4:4 Prep
GRK: αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας
KJV: he must needs go through Samaria.
INT: him to pass through Samaria

John 4:39 Prep
GRK: τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον
NAS: believed in Him because of the word
KJV: on him for the saying of the woman,
INT: of the Samaritans because of the word

John 4:41 Prep
GRK: πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον
NAS: believed because of His word;
KJV: more believed because of his own word;
INT: more believed because of the word

John 4:42 Prep
GRK: ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν
NAS: It is no longer because of what you said
KJV: we believe, not because of thy saying:
INT: No longer because of your

John 5:16 Prep
GRK: καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον
NAS: For this reason the Jews
KJV: And therefore did the Jews
INT: And because of this persecuted

John 5:18 Prep
GRK: διὰ τοῦτο οὖν
NAS: For this reason therefore the Jews
KJV: Therefore the Jews sought
INT: Because of this therefore

John 6:57 Prep
GRK: κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα
NAS: Me, and I live because of the Father,
KJV: and I live by the Father: so
INT: and I live because of the Father

John 6:57 Prep
GRK: κἀκεῖνος ζήσει δι' ἐμέ
NAS: Me, he also will live because of Me.
KJV: even he shall live by me.
INT: he also will live because of me

John 6:65 Prep
GRK: καὶ ἔλεγεν Διὰ τοῦτο εἴρηκα
NAS: For this reason I have said
KJV: he said, Therefore said I
INT: And he said because of this have I said

John 7:13 Prep
GRK: περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον
KJV: of him for fear of the Jews.
INT: concerning him because of the fear

John 7:22 Prep
GRK: διὰ τοῦτο Μωυσῆς
NAS: For this reason Moses has given
KJV: Moses therefore gave unto you
INT: because of this Moses

John 7:43 Prep
GRK: τῷ ὄχλῳ δι' αὐτόν
NAS: occurred in the crowd because of Him.
KJV: among the people because of him.
INT: the crowd because of him

John 7:45 Prep
GRK: αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί οὐκ
NAS: and they said to them, Why did you not bring
INT: to them they because of why not

John 8:43 Prep
GRK: διὰ τί τὴν
NAS: Why do you not understand
INT: because of why

John 8:46 Prep
GRK: ἀλήθειαν λέγω διὰ τί ὑμεῖς
NAS: truth, why do you not believe
INT: truth I speak because of why you

John 8:47 Prep
GRK: θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς
NAS: for this reason you do not hear
INT: of God hears because of this you

John 8:59 Prep
GRK: ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν
KJV: going through the midst
INT: temple going through the midst of them

John 9:23 Prep
GRK: διὰ τοῦτο οἱ
NAS: For this reason his parents said,
KJV: Therefore said his
INT: Because of this the

John 10:1 Prep
GRK: μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας
KJV: He that entereth not by the door into
INT: not enters in by the door

John 10:2 Prep
GRK: δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας
KJV: But he that entereth in by the door is
INT: however enters in by the door

John 10:9 Prep
GRK: ἡ θύρα δι' ἐμοῦ ἐάν
NAS: enters through Me, he will be saved,
KJV: am the door: by me if
INT: the door by me if

John 10:17 Prep
GRK: διὰ τοῦτό με
NAS: For this reason the Father loves
INT: because of this me

John 10:19 Prep
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους
NAS: among the Jews because of these words.
KJV: among the Jews for these sayings.
INT: the Jews on account of the words

John 10:32 Prep
GRK: τοῦ πατρός διὰ ποῖον αὐτῶν
KJV: my Father; for which of those
INT: the Father because of which of them

John 11:4 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς
KJV: of God might be glorified thereby.
INT: of God by it

John 11:15 Prep
GRK: καὶ χαίρω δι' ὑμᾶς ἵνα
NAS: and I am glad for your sakes that I was not there,
KJV: And I am glad for your sakes that
INT: And I rejoice for sake of you in order that

John 11:42 Prep
GRK: ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον
NAS: hear Me; but because of the people
KJV: but because of the people
INT: you hear but on account of the crowd

John 12:5 Prep
GRK: Διὰ τί τοῦτο
NAS: Why was this perfume
INT: because of why this

John 12:9 Prep
GRK: ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν
NAS: not for Jesus' sake only,
KJV: they came not for Jesus' sake only,
INT: they came not because of Jesus

John 12:11 Prep
GRK: ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν ὑπῆγον
NAS: because on account of him many
KJV: Because that by reason of him many
INT: because many by reason of him were going away

John 12:18 Prep
GRK: διὰ τοῦτο καὶ
NAS: For this reason also the people
KJV: For this cause the people also
INT: On account of this also

John 12:27 Prep
GRK: ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον
KJV: but for this cause came I unto
INT: this But on account of this I came

John 12:30 Prep
GRK: Ἰησοῦς Οὐ δι' ἐμὲ ἡ
NAS: has not come for My sake, but for your sakes.
KJV: came not because of me, but
INT: Jesus Not because of me the

John 12:30 Prep
GRK: γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς
NAS: for My sake, but for your sakes.
KJV: me, but for your sakes.
INT: has come but because of you

John 12:39 Prep
GRK: διὰ τοῦτο οὐκ
NAS: For this reason they could
INT: because of Therefore not

John 12:42 Prep
GRK: αὐτόν ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους
NAS: believed in Him, but because of the Pharisees
KJV: but because of the Pharisees
INT: him but on account of the Pharisees

John 13:11 Prep
GRK: παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν
NAS: Him; for this reason He said,
INT: was betraying him on account of this he said

John 13:37 Prep
GRK: Πέτρος Κύριε διὰ τί οὐ
NAS: to Him, Lord, why can
INT: Peter Lord because of why not

John 14:6 Prep
GRK: εἰ μὴ δι' ἐμοῦ
NAS: comes to the Father but through Me.
KJV: the Father, but by me.
INT: if not by me

John 14:11 Prep
GRK: δὲ μή διὰ τὰ ἔργα
NAS: believe because of the works
KJV: believe me for the very works'
INT: moreover not because of the works

John 15:3 Prep
GRK: καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον
NAS: clean because of the word
KJV: are clean through the word which
INT: clean you are by reason of the word

John 15:19 Prep
GRK: τοῦ κόσμου διὰ τοῦτο μισεῖ
NAS: because of this the world
INT: the world on account of this hates

John 15:21 Prep
GRK: εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά
NAS: to you for My name's sake, because
KJV: will they do unto you for my name's
INT: against you on account of the name

John 16:15 Prep
GRK: ἐμά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον
NAS: are Mine; therefore I said
INT: mine are because of this I said

John 16:21 Prep
GRK: τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν
KJV: no more the anguish, for joy that
INT: the tribulation on account of the joy

John 17:20 Prep
GRK: τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου
NAS: who believe in Me through their word;
KJV: on me through their word;
INT: those who shall believe through the word

John 19:11 Prep
GRK: σοι ἄνωθεν διὰ τοῦτο ὁ
NAS: for this reason he who delivered
INT: to you from above because of this the [one]

John 19:23 Prep
GRK: ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου
KJV: from the top throughout.
INT: top woven throughout all

John 19:38 Prep
GRK: κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον
KJV: but secretly for fear of the Jews,
INT: concealed however through the fear

John 19:42 Prep
GRK: ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν
NAS: Therefore because of the Jewish
KJV: therefore because of the Jews'
INT: There therefore on account of the preparation

John 20:19 Prep
GRK: οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον
KJV: were assembled for fear of the Jews,
INT: the disciples through the fear

Acts 1:2 Prep
GRK: τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου
KJV: he was taken up, after that he through the Holy
INT: to the apostles by [the] Spirit Holy

Acts 1:3 Prep
GRK: πολλοῖς τεκμηρίοις δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα
NAS: appearing to them over [a period of] forty
INT: many proofs during days forty

Acts 1:16 Prep
GRK: τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ
KJV: the Holy Ghost by the mouth of David
INT: Holy by [the] mouth of David

Acts 2:16 Prep
GRK: τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου
NAS: is what was spoken of through the prophet
KJV: that which was spoken by the prophet
INT: that which has been spoken by the prophet

Acts 2:22 Prep
GRK: οἷς ἐποίησεν δι' αὐτοῦ ὁ
NAS: performed through Him in your midst,
KJV: God did by him in
INT: which did by him

Acts 2:23 Prep
GRK: θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων
KJV: ye have taken, and by wicked
INT: of God given up by hands lawless

Acts 2:25 Prep
GRK: ἐνώπιόν μου διὰ παντός ὅτι
NAS: THE LORD ALWAYS IN MY PRESENCE;
KJV: I foresaw the Lord always before my
INT: before me continually everything because

Acts 2:26 Prep
GRK: διὰ τοῦτο ηὐφράνθη
NAS: THEREFORE MY HEART WAS GLAD
KJV: Therefore did my
INT: because of this was glad

Acts 2:43 Prep
GRK: καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων
NAS: were taking place through the apostles.
KJV: signs were done by the apostles.
INT: and signs through the apostles

Acts 3:16 Prep
GRK: πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν
NAS: and the faith which [comes] through Him has given
KJV: the faith which is by him hath given
INT: faith which [is] by him gave

Acts 3:18 Prep
GRK: ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων
KJV: before had shewed by the mouth
INT: what [he] foretold by [the] mouth of all

Acts 3:21 Prep
GRK: ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν
KJV: God hath spoken by the mouth of all
INT: God by [the] mouth of all

Acts 4:2 Prep
GRK: διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν
NAS: being greatly disturbed because they were teaching
KJV: Being grieved that they taught
INT: being distressed because are teaching

Acts 4:16 Prep
GRK: σημεῖον γέγονεν δι' αὐτῶν πᾶσιν
NAS: has taken place through them is apparent
KJV: hath been done by them
INT: sign has come to pass through them to all

Acts 4:21 Prep
GRK: κολάσωνται αὐτούς διὰ τὸν λαόν
NAS: on which to punish them) on account of the people,
KJV: them, because of the people:
INT: they might punish them on account of the people

Acts 4:25 Prep
GRK: πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
KJV: Who by the mouth of thy
INT: [the] father of us by [the] Spirit Holy

Acts 4:30 Prep
GRK: τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος
NAS: take place through the name
KJV: wonders may be done by the name of thy
INT: wonders take place through the name

Acts 5:3 Prep
GRK: Πέτρος Ἁνανία διὰ τί ἐπλήρωσεν
NAS: said, Ananias, why has Satan filled
INT: Peter Ananias because of why did fill

Acts 5:12 Prep
GRK: Διὰ δὲ τῶν
KJV: And by the hands of the apostles
INT: by moreover the

Acts 5:19 Prep
GRK: δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας
NAS: But during the night an angel
KJV: the angel of the Lord by night opened
INT: however of [the] Lord during the night having opened

Acts 7:25 Prep
GRK: ὁ θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ
NAS: them deliverance through him, but they did not understand.
KJV: how that God by his hand
INT: God by [the] hand of him

Acts 8:11 Prep
GRK: δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ
NAS: And they were giving him attention because he had for a long
KJV: they had regard, because that of long
INT: moreover to him because the long

Acts 8:18 Prep
GRK: Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως
NAS: was bestowed through the laying
KJV: that through laying on
INT: Simon that by the laying on

Acts 8:20 Prep
GRK: θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι
KJV: of God may be purchased with money.
INT: of God you did think by riches to be obtained

Acts 9:25 Prep
GRK: αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους
NAS: and let him down through [an opening in] the wall,
KJV: and let [him] down by the wall
INT: him by night through the wall

Acts 9:32 Prep
GRK: ΠΕΤΡΟΝ διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν
INT: Peter passing through all [quarters] went down

Acts 10:2 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ διὰ παντός
NAS: and prayed to God continually.
INT: to God continually all

Acts 10:21 Prep
GRK: ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε
KJV: [is] the cause wherefore ye are come?
INT: the cause for which you are come

Acts 10:36 Prep
GRK: εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: preaching peace through Jesus Christ
KJV: preaching peace by Jesus Christ:
INT: proclaiming the gospel peace by Jesus Christ

Acts 10:43 Prep
GRK: ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος
NAS: bear witness that through His name
KJV: witness, that through his
INT: of sins receives through the name

Acts 11:28 Prep
GRK: Ἄγαβος ἐσήμανεν διὰ τοῦ πνεύματος
KJV: and signified by the Spirit
INT: Agabus he signified by the Spirit

Acts 11:30 Prep
GRK: τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα
NAS: sending it in charge of Barnabas
KJV: to the elders by the hands of Barnabas
INT: the elders by [the] hand of Barnabas

Acts 12:9 Prep
GRK: τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου
KJV: which was done by the angel; but
INT: which is happening by means of the angel

Acts 12:20 Prep
GRK: ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι
NAS: for peace, because their country
KJV: desired peace; because their country
INT: sought peace because was nourished

Acts 13:38 Prep
GRK: ἀδελφοί ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν
NAS: to you, brethren, that through Him forgiveness
KJV: that through this man
INT: brothers that through this one to you

Acts 13:49 Prep
GRK: τοῦ κυρίου δι' ὅλης τῆς
NAS: was being spread through the whole
KJV: was published throughout all
INT: of the Lord through all the

Acts 14:3 Prep
GRK: τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν
KJV: wonders to be done by their hands.
INT: wonders to be done through the hands

Acts 14:22 Prep
GRK: καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων
NAS: in the faith, and [saying], Through many
KJV: we must through much tribulation
INT: and that through many tribulations

Acts 15:7 Prep
GRK: ὁ θεὸς διὰ τοῦ στόματός
KJV: us, that the Gentiles by my mouth
INT: God by the mouth

Acts 15:11 Prep
GRK: ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος
NAS: that we are saved through the grace
KJV: we believe that through the grace
INT: But by the grace

Acts 15:12 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν
NAS: had done through them among
KJV: among the Gentiles by them.
INT: the Gentiles by them

Acts 15:23 Prep
GRK: γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν
KJV: And they wrote [letters] by them
INT: having written by [the] hand of them

Acts 15:27 Prep
GRK: καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας
KJV: tell [you] the same things by mouth.
INT: also them by word telling [you]

Acts 15:32 Prep
GRK: προφῆται ὄντες διὰ λόγου πολλοῦ
KJV: exhorted the brethren with many words,
INT: prophets being by talk much

Acts 16:3 Prep
GRK: περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς Ἰουδαίους
NAS: him and circumcised him because of the Jews
KJV: him because of the Jews
INT: he circumcised him on account of the Jews

Acts 16:9 Prep
GRK: καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς
KJV: to Paul in the night;
INT: And a vision during the night

Acts 17:10 Prep
GRK: ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν
KJV: and Silas by night unto
INT: [the] brothers immediately by night sent away

Acts 18:2 Prep
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι
NAS: Priscilla, because Claudius
KJV: Priscilla; (because that Claudius
INT: wife of him because had commanded

Acts 18:3 Prep
GRK: καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον
NAS: and because he was of the same trade,
KJV: And because he was of the same craft,
INT: and because of the same trade

Acts 18:9 Prep
GRK: ἐν νυκτὶ δι' ὁράματος τῷ
KJV: the Lord to Paul in the night by
INT: in [the] night by a vision

Acts 18:27 Prep
GRK: τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος
NAS: those who had believed through grace,
KJV: much which had believed through grace:
INT: those who believed through grace

Acts 18:28 Prep
GRK: δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν
KJV: shewing by the scriptures
INT: publicly showing by the Scriptures

Acts 19:11 Prep
GRK: θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν
KJV: special miracles by the hands of Paul:
INT: God did by the hands

Acts 19:26 Prep
GRK: θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
KJV: which are made with hands:
INT: gods which by hands are made

Acts 20:3 Prep
GRK: τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας
NAS: to return through Macedonia.
KJV: to return through Macedonia.
INT: to return through Macedonia

Acts 20:28 Prep
GRK: ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος
KJV: he hath purchased with his own
INT: which he purchased with blood

Acts 21:4 Prep
GRK: Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος
NAS: Paul through the Spirit
KJV: to Paul through the Spirit,
INT: to Paul said by the Spirit

Acts 21:19 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας
NAS: the Gentiles through his ministry.
KJV: among the Gentiles by his ministry.
INT: the Gentiles by the ministry

Acts 21:34 Prep
GRK: τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον
NAS: out the facts because of the uproar,
KJV: the certainty for the tumult,
INT: the certainty on account of the riot

Acts 21:35 Prep
GRK: τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν
NAS: by the soldiers because of the violence
KJV: the soldiers for the violence
INT: the soldiers because of the violence

Acts 22:24 Prep
GRK: ἵνα ἐπιγνῷ δι' ἣν αἰτίαν
NAS: out the reason why they were shouting
KJV: he might know wherefore they cried
INT: that he might know for what cause

Acts 23:28 Prep
GRK: τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν
KJV: the cause wherefore they accused
INT: the charge on account of which they accused

Acts 23:31 Prep
GRK: Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς
KJV: Paul, and brought [him] by night to
INT: Paul brought [him] by night to

Acts 24:2 Prep
GRK: εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ
NAS: him, saying [to the governor], Since we have through you attained
KJV: [him], saying, Seeing that by thee
INT: peace obtaining through you and

Acts 24:2 Prep
GRK: ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς
KJV: unto this nation by thy providence,
INT: nation this through your

Acts 24:16 Prep
GRK: τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός
NAS: to maintain always a blameless
INT: men continually everything

Acts 24:17 Prep
GRK: δι' ἐτῶν δὲ
NAS: Now after several years
KJV: Now after many years
INT: after years moreover

Acts 27:4 Prep
GRK: τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς
NAS: of Cyprus because the winds
KJV: Cyprus, because the winds
INT: Cyprus because the

Acts 27:9 Prep
GRK: τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ
NAS: was now dangerous, since even the fast
KJV: now dangerous, because the fast was
INT: the voyage because also

Acts 28:2 Prep
GRK: πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν
NAS: kindness; for because of the rain
KJV: every one, because of the present
INT: all of us because of the rain

Acts 28:2 Prep
GRK: ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψύχος
NAS: that had set in and because of the cold,
KJV: rain, and because of the cold.
INT: was present and because of the cold

Acts 28:18 Prep
GRK: ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν
NAS: to release me because there was no
KJV: have let [me] go, because there was
INT: wished to let [me] go because not one

Acts 28:20 Prep
GRK: διὰ ταύτην οὖν
KJV: For this cause
INT: For this therefore

Acts 28:25 Prep
GRK: ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου τοῦ
NAS: spoke through Isaiah
KJV: the Holy Ghost by Esaias the prophet
INT: Holy spoke by Isaiah the

Romans 1:2 Prep
GRK: ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν
NAS: He promised beforehand through His prophets
KJV: he had promised afore by his
INT: which he before promised through the prophets

Romans 1:5 Prep
GRK: δι' οὗ ἐλάβομεν
NAS: through whom we have received
KJV: By whom we have received
INT: by whom we received

Romans 1:8 Prep
GRK: θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: I thank my God through Jesus Christ
KJV: my God through Jesus Christ
INT: God of me through Jesus Christ

Romans 1:12 Prep
GRK: ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν
KJV: with you by the mutual faith
INT: among you through the in

Romans 1:26 Prep
GRK: Διὰ τοῦτο παρέδωκεν
NAS: For this reason God gave them over
KJV: For this cause God
INT: because of this gave up

Romans 2:12 Prep
GRK: νόμῳ ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται
KJV: the law shall be judged by the law;
INT: law sinned by law will be judged

Romans 2:16 Prep
GRK: εὐαγγέλιόν μου διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: of men through Christ
KJV: the secrets of men by Jesus Christ
INT: gospel of me by Christ Jesus

Romans 2:23 Prep
GRK: νόμῳ καυχᾶσαι διὰ τῆς παραβάσεως
NAS: in the Law, through your breaking
KJV: of the law, through breaking the law
INT: law boast through the transgression

Romans 2:24 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται
NAS: THE GENTILES BECAUSE OF YOU, just
KJV: among the Gentiles through you, as
INT: of God through you is blasphemed

Romans 2:27 Prep
GRK: σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ
NAS: you who though having the letter
KJV: judge thee, who by the letter and
INT: you who with letter and

Romans 3:20 Prep
GRK: ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ γὰρ νόμου
NAS: in His sight; for through the Law
KJV: for by the law
INT: before him through indeed law

Romans 3:22 Prep
GRK: δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
NAS: of God through faith
KJV: of God [which is] by faith
INT: moreover of God through faith of Jesus

Romans 3:24 Prep
GRK: αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως
NAS: by His grace through the redemption
KJV: grace through the redemption
INT: of him grace through the redemption

Romans 3:25 Prep
GRK: θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως
NAS: in His blood through faith.
KJV: [to be] a propitiation through faith
INT: God a mercy seat through the faith

Romans 3:25 Prep
GRK: δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν
NAS: His righteousness, because in the forbearance
KJV: righteousness for the remission
INT: righteousness of him in respect of the passing by

Romans 3:27 Prep
GRK: καύχησις ἐξεκλείσθη διὰ ποίου νόμου
KJV: then? It is excluded. By what law?
INT: boasting It was excluded Through what law

Romans 3:27 Prep
GRK: οὐχί ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
KJV: Nay: but by the law of faith.
INT: No but through a law of faith

Romans 3:30 Prep
GRK: καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως
NAS: and the uncircumcised through faith
KJV: and uncircumcision through faith.
INT: and uncircumcision through the [same] faith

Romans 3:31 Prep
GRK: οὖν καταργοῦμεν διὰ τῆς πίστεως
NAS: the Law through faith?
KJV: the law through faith?
INT: then do we nullify through faith

Romans 4:11 Prep
GRK: τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας εἰς
KJV: them that believe, though they be not circumcised;
INT: those that believe in uncircumcision for

Romans 4:13 Prep
GRK: Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἡ
NAS: of the world was not through the Law,
KJV: to his seed, through the law, but
INT: not indeed by law the

Romans 4:13 Prep
GRK: κόσμου ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως
NAS: the Law, but through the righteousness
KJV: but through the righteousness
INT: [of the] world but by righteousness of faith

Romans 4:16 Prep
GRK: Διὰ τοῦτο ἐκ
NAS: For this reason [it is] by faith,
KJV: Therefore [it is] of faith,
INT: because of this of

Romans 4:23 Prep
GRK: ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον
NAS: Now not for his sake only
KJV: not written for his sake alone, that
INT: It was written but on account of him only

Romans 4:24 Prep
GRK: ἀλλὰ καὶ δι' ἡμᾶς οἷς
NAS: but for our sake also, to whom
KJV: But for us also,
INT: but also on account of us to whom

Romans 4:25 Prep
GRK: ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα
NAS: was delivered over because of our transgressions,
KJV: Who was delivered for our offences,
INT: who was delievered for the trespasses

Romans 4:25 Prep
GRK: καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν
NAS: and was raised because of our justification.
KJV: was raised again for our
INT: and was raised for the justification

Romans 5:1 Prep
GRK: τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου
NAS: peace with God through our Lord Jesus
KJV: with God through our Lord
INT: God through the Lord

Romans 5:2 Prep
GRK: δι' οὗ καὶ
NAS: through whom also
KJV: By whom also
INT: through whom also

Romans 5:5 Prep
GRK: καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου
NAS: our hearts through the Holy
KJV: our hearts by the Holy Ghost
INT: hearts of us by Spirit Holy

Romans 5:9 Prep
GRK: αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: from the wrath [of God] through Him.
KJV: from wrath through him.
INT: of him we will be saved by him from

Romans 5:10 Prep
GRK: τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου
NAS: to God through the death
KJV: to God by the death
INT: to God through the death

Romans 5:11 Prep
GRK: τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου
NAS: exult in God through our Lord Jesus
KJV: in God through our Lord
INT: God through the Lord

Romans 5:11 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ νῦν
NAS: Jesus Christ, through whom we have now
KJV: Jesus Christ, by whom we have
INT: Jesus Christ through whom now

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page