1096. γίνομαι (ginomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1096. γίνομαι (ginomai) — 671 Occurrences

Matthew 1:22 V-RIA-3S
GRK: δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
NAS: all this took place to fulfill what
KJV: this was done, that
INT: moreover all came to pass that might be fulfilled

Matthew 4:3 V-ASM-3P
GRK: οὗτοι ἄρτοι γένωνται
NAS: that these stones become bread.
KJV: these stones be made bread.
INT: these loaves of bread might become

Matthew 5:18 V-ASM-3S
GRK: ἂν πάντα γένηται
NAS: until all is accomplished.
KJV: till all be fulfilled.
INT: anyhow all come to pass

Matthew 5:45 V-ASM-2P
GRK: ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ
KJV: That ye may be the children of your
INT: so that you might be sons of the

Matthew 6:10 V-AMP-3S
GRK: βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά
NAS: Your will be done, On earth
KJV: Thy will be done in earth,
INT: kingdom of you let be done the will

Matthew 6:16 V-PMM/P-2P
GRK: νηστεύητε μὴ γίνεσθε ὡς οἱ
NAS: you fast, do not put on a gloomy face
KJV: when ye fast, be not, as
INT: you fast not be as the

Matthew 7:28 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 8:13 V-AMP-3S
GRK: ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ
NAS: Go; it shall be done for you as you have believed.
KJV: thou hast believed, [so] be it done unto thee.
INT: as you have believed be it to you And

Matthew 8:16 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ
NAS: When evening came, they brought
KJV: the even was come, they brought
INT: evening moreover having come they brought to him

Matthew 8:24 V-AIM-3S
GRK: σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ
NAS: And behold, there arose a great storm
KJV: behold, there arose a great
INT: a storm great arose in the

Matthew 8:26 V-AIM-3S
GRK: θαλάσσῃ καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and the sea, and it became perfectly
KJV: the sea; and there was a great calm.
INT: sea and there was a calm great

Matthew 9:10 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου
NAS: Then it happened that as Jesus
KJV: And it came to pass, as Jesus
INT: And it came to pass at his reclining [at table]

Matthew 9:16 V-PIM/P-3S
GRK: χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: and the rent is made worse.
INT: a worse tear takes place

Matthew 9:29 V-AMP-3S
GRK: πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν
NAS: saying, It shall be done to you according
KJV: to your faith be it unto you.
INT: faith of you be it to you

Matthew 10:16 V-PMM/P-2P
GRK: μέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι
KJV: of wolves: be ye therefore
INT: [the] midst of wolves be you therefore wise

Matthew 10:25 V-ASM-3S
GRK: μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ
NAS: for the disciple that he become like
KJV: for the disciple that he be as his
INT: disciple that he become as the

Matthew 11:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 11:20 V-AIM-3P
GRK: ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται
NAS: of His miracles were done, because
KJV: mighty works were done, because
INT: in which had taken place the most

Matthew 11:21 V-AIM-3P
GRK: καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις
NAS: the miracles had occurred in Tyre
KJV: which were done in
INT: and Sidon had taken place the miracles

Matthew 11:21 V-APM-NFP
GRK: δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν
NAS: and Sidon which occurred in you, they would have repented
KJV: in you, had been done in Tyre
INT: miracles which having taken place in you

Matthew 11:23 V-AIP-3P
GRK: ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις
NAS: the miracles had occurred in Sodom
KJV: which have been done in
INT: in Sodom had taken place the miracles

Matthew 11:23 V-APM-NFP
GRK: δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί
NAS: in Sodom which occurred in you, it would have remained
KJV: in thee, had been done in Sodom,
INT: miracles which having taken place in you

Matthew 11:26 V-AIM-3S
GRK: οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
KJV: for so it seemed good in thy
INT: thus well-pleasing it was before you

Matthew 12:45 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
NAS: state of that man becomes worse
KJV: man is worse than
INT: there and becomes the last

Matthew 13:21 V-APM-GFS
GRK: πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης δὲ θλίψεως
NAS: persecution arises because
KJV: persecution ariseth because
INT: temporary is having come however tribulation

Matthew 13:22 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: the word, and he becometh unfruitful.
INT: and unfruitful it becomes

Matthew 13:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον ὥστε
NAS: than the garden plants and becomes a tree,
KJV: and becometh a tree,
INT: it is and becomes a tree so that

Matthew 13:53 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 14:6 V-APM-DNP
GRK: γενεσίοις δὲ γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου
NAS: birthday came, the daughter
INT: [the] birthday moreover having been celebrated of Herod

Matthew 14:15 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ
KJV: And when it was evening, his
INT: evening moreover having come came to him

Matthew 14:23 V-APM-GFS
GRK: ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν
KJV: when the evening was come, he was
INT: Evening moreover having arrived alone he was

Matthew 15:28 V-AMP-3S
GRK: ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς
NAS: is great; it shall be done for you as you wish.
KJV: faith: be it unto thee
INT: the faith be it to you as

Matthew 16:2 V-APM-GFS
GRK: αὐτοῖς Ὀψίας γενομένης λέγετε Εὐδία
KJV: unto them, When it is evening,
INT: to them Evening having come you say Fair weather

Matthew 17:2 V-AIM-3S
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς
NAS: and His garments became as white
KJV: his raiment was white as
INT: [the] clothes of him became white as

Matthew 18:3 V-ASM-2P
GRK: στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ
NAS: you are converted and become like
KJV: and become as
INT: you are converted and become as the

Matthew 18:12 V-ASM-3S
GRK: δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ
NAS: any man has a hundred sheep,
KJV: if a man have an hundred sheep,
INT: do think If there should be to any man

Matthew 18:13 V-ASM-3S
GRK: καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό
NAS: If it turns out that he finds
KJV: And if so be that he find it,
INT: and if it should be that he find it

Matthew 18:19 V-FIM-3S
GRK: ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ
NAS: that they may ask, it shall be done for them by My Father
KJV: they shall ask, it shall be done for them
INT: if they shall ask it will be done to them by

Matthew 18:31 V-APM-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα
NAS: what had happened, they were deeply
KJV: saw what was done, they were very
INT: of him what things having taken place they were grieved greatly

Matthew 18:31 V-APM-ANP
GRK: πάντα τὰ γενόμενα
NAS: to their lord all that had happened.
KJV: lord all that was done.
INT: all that having taken place

Matthew 19:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, [that] when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 19:8 V-RIA-3S
GRK: δὲ οὐ γέγονεν οὕτως
NAS: but from the beginning it has not been this way.
KJV: from the beginning it was not so.
INT: however not was [it] this way

Matthew 20:8 V-APM-GFS
GRK: ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ
NAS: When evening came, the owner
KJV: when even was come, the lord
INT: evening moreover having arrived says the

Matthew 20:26 V-ANM
GRK: ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν
NAS: wishes to become great
KJV: whosoever will be great among
INT: you great become let him be your

Matthew 21:4 V-RIA-3S
GRK: Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ
NAS: This took place to fulfill what
KJV: this was done, that
INT: this moreover came to pass that might be fulfilled

Matthew 21:19 V-ASM-3S
GRK: σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν
KJV: Let no fruit grow on thee
INT: you fruit let there be for the

Matthew 21:21 V-FIM-3S
GRK: τὴν θάλασσαν γενήσεται
NAS: into the sea,' it will happen.
KJV: into the sea; it shall be done.
INT: the sea it will come to pass

Matthew 21:42 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: the same is become the head
INT: build this is become the chief

Matthew 21:42 V-AIM-3S
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ
NAS: [stone]; THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: is the Lord's doing, and it is
INT: from [the] Lord was this and

Matthew 23:15 V-ASM-3S
GRK: καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν
NAS: and when he becomes one, you make
KJV: and when he is made, ye make him
INT: and when he has become [so] you make him

Matthew 23:26 V-ASM-3S
GRK: παροψίδος ἵνα γένηται καὶ τὸ
NAS: that the outside of it may become clean
KJV: the outside of them may be clean also.
INT: dish that might become also the

Matthew 24:6 V-ANM
GRK: Δεῖ γὰρ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω
NAS: for [those things] must take place, but [that] is not yet
KJV: [these things] must come to pass, but
INT: it is necessary indeed to take place but not yet

Matthew 24:20 V-ASM-3S
GRK: ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ
KJV: your flight be not in the winter,
INT: that not might be the flight

Matthew 24:21 V-RIA-3S
GRK: οἵα οὐ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς
NAS: such as has not occurred since
KJV: tribulation, such as was not since
INT: such as not has been from [the] beginning

Matthew 24:21 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ γένηται
KJV: no, nor ever shall be.
INT: never not shall be

Matthew 24:32 V-ASM-3S
GRK: κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ
NAS: has already become tender
KJV: his branch is yet tender,
INT: branch of it is become tender and

Matthew 24:34 V-ASM-3S
GRK: πάντα ταῦτα γένηται
NAS: all these things take place.
KJV: all these things be fulfilled.
INT: all these things shall have taken place

Matthew 24:44 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι
KJV: Therefore be ye also
INT: also you be ready for

Matthew 25:6 V-RIA-3S
GRK: νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν Ἰδοὺ ὁ
KJV: there was a cry made, Behold,
INT: of [the] night a cry there was Behold the

Matthew 26:1 V-AIM-3S
GRK: ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ὅτε ἐτέλεσεν
KJV: And it came to pass, when Jesus
INT: And it came to pass when had finished

Matthew 26:2 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ πάσχα γίνεται καὶ ὁ
NAS: the Passover is coming, and the Son
KJV: days is [the feast of] the passover,
INT: the passover takes place and the

Matthew 26:5 V-ASM-3S
GRK: μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ
NAS: a riot might occur among
KJV: [day], lest there be an uproar
INT: not a riot there be among the

Matthew 26:6 V-APM-GMS
GRK: δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ
KJV: Now when Jesus was in Bethany,
INT: moreover Jesus having been in Bethany

Matthew 26:20 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ
NAS: when evening came, Jesus was reclining
KJV: when the even was come, he sat down
INT: evening moreover having arrived he reclined [at table] with

Matthew 26:42 V-AMP-3S
GRK: αὐτὸ πίω γενηθήτω τὸ θέλημά
NAS: I drink it, Your will be done.
KJV: thy will be done.
INT: it I drink be done the will

Matthew 26:54 V-ANM
GRK: οὕτως δεῖ γενέσθαι
NAS: [which say] that it must happen this way?
KJV: thus it must be?
INT: thus it must be

Matthew 26:56 V-RIA-3S
GRK: δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν
NAS: this has taken place to fulfill
KJV: all this was done, that the scriptures
INT: moreover all is come to pass that might be fulfilled

Matthew 27:1 V-APM-GFS
GRK: Πρωίας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον
NAS: when morning came, all
KJV: the morning was come, all
INT: morning moreover having arrived counsel took

Matthew 27:24 V-PIM/P-3S
GRK: μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ
NAS: that a riot was starting, he took
KJV: a tumult was made, he took
INT: rather a riot is arising having taken water

Matthew 27:45 V-AIM-3S
GRK: ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν
NAS: hour darkness fell upon all the land
KJV: the sixth hour there was darkness over
INT: [the] hour darkness was over all

Matthew 27:54 V-PPM/P-ANP
GRK: καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα
NAS: the earthquake and the things that were happening, became very
KJV: and those things that were done, they feared
INT: and the things that took place feared greatly

Matthew 27:57 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος
KJV: the even was come, there came
INT: evening moreover having arrived came a man

Matthew 28:2 V-AIM-3S
GRK: ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος
NAS: earthquake had occurred, for an angel
KJV: behold, there was a great
INT: behold an earthquake there was great an angel

Matthew 28:4 V-AIP-3P
GRK: τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί
NAS: for fear of him and became like
KJV: did shake, and became as dead
INT: keeping guard and became as dead [men]

Matthew 28:11 V-APM-ANP
GRK: ἅπαντα τὰ γενόμενα
NAS: all that had happened.
KJV: all the things that were done.
INT: all things that having were done

Mark 1:4 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο Ἰωάννης ὁ
NAS: the Baptist appeared in the wilderness
KJV: John did baptize in
INT: came John

Mark 1:9 V-AIM-3S
GRK: ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ἐκείναις
KJV: And it came to pass in those
INT: And it came to pass in those

Mark 1:11 V-AIM-3S
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν
NAS: and a voice came out of the heavens:
KJV: And there came a voice from
INT: And a voice came out of the

Mark 1:17 V-ANM
GRK: ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων
NAS: Me, and I will make you become fishers
KJV: you to become fishers
INT: I will make you to become fishers of men

Mark 1:32 V-APM-GFS
GRK: Ὀψίας δὲ γενομένης ὅτε ἔδυ
NAS: When evening came, after the sun
KJV: And at even, when
INT: Evening moreover having come when went down

Mark 2:15 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν
NAS: And it happened that He was reclining
KJV: And it came to pass, that, as Jesus
INT: And it came to pass [as] dined he

Mark 2:21 V-PIM/P-3S
GRK: χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: and the rent is made worse.
INT: worse a tear takes place

Mark 2:23 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν
NAS: And it happened that He was passing
KJV: And it came to pass, that he went
INT: And it came to pass he on

Mark 2:27 V-AIM-3S
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ
NAS: to them, The Sabbath was made for man,
KJV: The sabbath was made for
INT: the man was made and not

Mark 4:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he sowed,
INT: And it came to pass as

Mark 4:10 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας
KJV: when he was alone,
INT: And when he was with alone

Mark 4:11 V-PIM/P-3S
GRK: τὰ πάντα γίνεται
NAS: who are outside get everything
KJV: all [these] things are done in
INT: the everything is done

Mark 4:17 V-APM-GFS
GRK: εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ
NAS: persecution arises because
KJV: persecution ariseth for
INT: are then having arisen tribulation or

Mark 4:19 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ ἄκαρπος γίνεται
NAS: the word, and it becomes unfruitful.
KJV: the word, and it becometh unfruitful.
INT: and unfruitful it becomes

Mark 4:22 V-AIM-3S
GRK: φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ'
NAS: nor has [anything] been secret,
KJV: neither was any thing kept secret,
INT: it should be made mainfest nor has taken place a secret thing but

Mark 4:32 V-PIM/P-3S
GRK: ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων
NAS: it grows up and becomes larger
KJV: and becometh greater than
INT: it grows up and becomes greater than all

Mark 4:35 V-APM-GFS
GRK: ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς
NAS: when evening came, He said
KJV: when the even was come, he saith
INT: day evening having been become Let us pass over to

Mark 4:37 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη
NAS: And there arose a fierce gale
KJV: And there arose a great storm
INT: And comes a storm violent

Mark 4:39 V-AIM-3S
GRK: ἄνεμος καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: died down and it became perfectly
KJV: ceased, and there was a great calm.
INT: wind and there was a calm great

Mark 5:14 V-RPA-NNS
GRK: ἐστιν τὸ γεγονός
NAS: to see what it was that had happened.
KJV: what it was that was done.
INT: it is that has been done

Mark 5:16 V-AIM-3S
GRK: ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ
NAS: to them how it had happened to the demon-possessed
KJV: how it befell to him that was possessed with the devil,
INT: having seen [it] how it happened to him possessed by demons

Mark 5:33 V-RIA-3S
GRK: εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν
NAS: of what had happened to her, came
KJV: knowing what was done in her,
INT: knowing what had been done to her came

Mark 6:2 V-APM-GNS
GRK: Καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο
NAS: When the Sabbath came, He began
KJV: when the sabbath day was come, he began
INT: And having come [the] Sabbath he began

Mark 6:2 V-PPM/P-NFP
GRK: χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι
NAS: as these performed by His hands?
KJV: such mighty works are wrought by his
INT: hands to him are done

Mark 6:14 V-AIM-3S
GRK: φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα
NAS: [of it], for His name had become well known;
KJV: his name was spread abroad:) and
INT: well known indeed became these name

Mark 6:21 V-APM-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου
NAS: A strategic day came when Herod
KJV: day was come, that
INT: And having come [a] day opportune

Mark 6:26 V-APM-NMS
GRK: καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεὺς
KJV: the king was exceeding sorry;
INT: And very sorrowful having been made the king

Mark 6:35 V-APM-GFS
GRK: ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ
KJV: And when the day was now far spent,
INT: an hour late [it] being having come to him

Mark 6:47 V-APM-GFS
GRK: καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ
KJV: And when even was come, the ship was
INT: And evening having come was the

Mark 9:3 V-AIM-3S
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ
NAS: and His garments became radiant
KJV: his raiment became shining, exceeding
INT: garments of him became shining white

Mark 9:6 V-AIM-3P
GRK: ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο
NAS: to answer; for they became terrified.
INT: terrified indeed they were

Mark 9:7 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα
NAS: a cloud formed, overshadowing
KJV: And there was a cloud
INT: And there came a cloud overshadowing

Mark 9:7 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ
NAS: them, and a voice came out of the cloud,
INT: them and there came a voice out of

Mark 9:21 V-RIA-3S
GRK: ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ὁ
NAS: been happening to him? And he said,
KJV: since this came unto him? And
INT: that this has been with him

Mark 9:26 V-AIM-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς
NAS: it came out; and [the boy] became so much like
KJV: and he was as
INT: it came out and he became as if dead

Mark 9:33 V-APM-NMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς
KJV: Capernaum: and being in the house
INT: the house having been he asked them

Mark 9:50 V-ASM-3S
GRK: ἅλας ἄναλον γένηται ἐν τίνι
NAS: the salt becomes unsalty,
KJV: the salt have lost his saltness,
INT: salt unsalty is become with what

Mark 10:43 V-ANM
GRK: θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν
NAS: wishes to become great
KJV: whosoever will be great among
INT: desires great to become among you

Mark 11:19 V-AIM-3S
GRK: ὅταν ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύοντο ἔξω
NAS: evening came, they would go
KJV: when even was come, he went out of
INT: when evening came he went forth out of

Mark 11:23 V-PIM/P-3S
GRK: ὃ λαλεῖ γίνεται ἔσται αὐτῷ
NAS: he says is going to happen, it will be [granted] him.
KJV: he saith shall come to pass; he
INT: what he says takes place it will be done for him

Mark 12:10 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
INT: build this is become the chief

Mark 12:11 V-AIM-3S
GRK: παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ
NAS: THIS CAME ABOUT FROM THE LORD,
KJV: was the Lord's doing, and it is
INT: from [the] Lord was this and

Mark 13:7 V-ANM
GRK: θροεῖσθε δεῖ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω
NAS: [those things] must take place; but [that is] not yet
KJV: [such things] must needs be; but
INT: be disturbed it must come to pass but not yet [is]

Mark 13:18 V-ASM-3S
GRK: ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος
NAS: But pray that it may not happen in the winter.
KJV: your flight be not in the winter.
INT: that it not might be in winter

Mark 13:19 V-RIA-3S
GRK: οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ'
NAS: such as has not occurred since
KJV: such as was not from
INT: such as never has been the like from [the]

Mark 13:19 V-ASM-3S
GRK: οὐ μὴ γένηται
KJV: this time, neither shall be.
INT: never not shall be

Mark 13:28 V-ASM-3S
GRK: αὐτῆς ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ
NAS: has already become tender
KJV: her branch is yet tender,
INT: of it tender is become and it puts forth

Mark 13:29 V-PPM/P-ANP
GRK: ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι
NAS: these things happening, recognize
KJV: these things come to pass, know
INT: you see these things coming to pass know that

Mark 13:30 V-ASM-3S
GRK: ταῦτα πάντα γένηται
NAS: all these things take place.
KJV: all these things be done.
INT: these things all shall have taken place

Mark 14:4 V-RIA-3S
GRK: τοῦ μύρου γέγονεν
NAS: has this perfume been wasted?
KJV: waste of the ointment made?
INT: of the ointment has been made

Mark 14:17 V-APM-GFS
GRK: Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ
KJV: And in the evening he cometh
INT: And evening having arrived he comes with

Mark 15:33 V-APM-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης
NAS: hour came, darkness
KJV: hour was come, there was
INT: and having arrived [the] hour sixth

Mark 15:33 V-AIM-3S
GRK: ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην
NAS: came, darkness fell over the whole
KJV: hour was come, there was darkness over
INT: sixth darkness came over all

Mark 15:42 V-APM-GFS
GRK: ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν
NAS: had already come, because
KJV: when the even was come, because
INT: already evening having arrived since it was [the]

Mark 16:10 V-APM-DMP
GRK: μετ' αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ
NAS: to those who had been with Him, while they were mourning
KJV: and told them that had been with
INT: with him having been [who were] mourning and

Luke 1:2 V-APM-NMP
GRK: καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου
KJV: the beginning were eyewitnesses,
INT: and servants having been of the Word

Luke 1:5 V-AIM-3S
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς
KJV: There was in the days
INT: There was in the

Luke 1:8 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened [that] while
KJV: And it came to pass, that while he
INT: it came to pass moreover in

Luke 1:20 V-ASM-3S
GRK: ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα ἀνθ'
NAS: these things take place, because
KJV: these things shall be performed, because
INT: that day shall take place these things in return for

Luke 1:23 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν
KJV: And it came to pass, that, as soon as
INT: And it came to pass when were fulfilled

Luke 1:38 V-AOM-3S
GRK: δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατὰ
NAS: of the Lord; may it be done to me according
KJV: of the Lord; be it unto me
INT: handmaid of [the] Lord be it to me according to

Luke 1:41 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν
KJV: And it came to pass, that, when
INT: And it came to pass as heard

Luke 1:44 V-AIM-3S
GRK: γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ
NAS: of your greeting reached my ears,
KJV: of thy salutation sounded in mine
INT: indeed as came the voice

Luke 1:59 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ
NAS: And it happened that on the eighth day
KJV: And it came to pass, that on
INT: And it came to pass on the

Luke 1:65 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας
NAS: Fear came on all those
KJV: And fear came on all
INT: And came upon all

Luke 2:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass in those
INT: it came to pass moreover in

Luke 2:2 V-AIM-3S
GRK: ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς
NAS: census taken while Quirinius
KJV: first made when Cyrenius
INT: census first took place when was governor

Luke 2:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And so it was, that, while they
INT: it came to pass moreover in

Luke 2:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ
NAS: And suddenly there appeared with the angel
KJV: And suddenly there was with the angel
INT: And suddenly there was with the

Luke 2:15 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον
NAS: thing that has happened which
KJV: And it came to pass, as the angels
INT: And it came to pass as departing

Luke 2:15 V-RPA-ANS
GRK: τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ
KJV: thing which is come to pass, which
INT: this that has come to pass which the

Luke 2:42 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα
NAS: And when He became twelve, they went
KJV: And when he was twelve years old,
INT: And when he was years [old] twelve

Luke 2:46 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας
KJV: And it came to pass, that after three
INT: And it came to pass after days

Luke 3:2 V-AIM-3S
GRK: καὶ Καιάφα ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ
NAS: the word of God came to John, the son
KJV: the word of God came unto John
INT: and Caiaphas came [the] word of God

Luke 3:21 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: were baptized, it came to pass, that Jesus
INT: it came to pass moreover in

Luke 3:22 V-ANM
GRK: ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ
NAS: and a voice came out of heaven,
KJV: and a voice came from heaven,
INT: out of heaven came You are

Luke 4:3 V-ASM-3S
GRK: τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος
NAS: this stone to become bread.
KJV: stone that it be made bread.
INT: this that it become bread

Luke 4:23 V-APM-ANP
GRK: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν
NAS: we heard was done at Capernaum,
KJV: we have heard done in
INT: whatsoever we have heard has been done in

Luke 4:25 V-AIM-3S
GRK: ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας
NAS: a great famine came over all
KJV: great famine was throughout all
INT: six when there was a famine great

Luke 4:36 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ
NAS: And amazement came upon them all,
KJV: And they were all amazed,
INT: And came astonishment upon

Luke 4:42 V-APM-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας
NAS: When day came, Jesus left and went
KJV: And when it was day, he departed
INT: having arrived moreover [the] day

Luke 5:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened that while the crowd
KJV: And it came to pass, that, as
INT: it came to pass moreover during

Luke 5:12 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, when he was
INT: And it came to pass as

Luke 5:17 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ
KJV: And it came to pass on a certain
INT: And it came to pass on one

Luke 6:1 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
NAS: Now it happened that He was passing
KJV: And it came to pass on the second
INT: it came to pass moreover on

Luke 6:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass also on
INT: it came to pass moreover on

Luke 6:12 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass in those
INT: it came to pass moreover in

Luke 6:13 V-AIM-3S
GRK: καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν
NAS: day came, He called
KJV: And when it was day, he called
INT: And when it became day he called to [him]

Luke 6:16 V-AIM-3S
GRK: Ἰσκαριὼθ ὃς ἐγένετο προδότης
NAS: Iscariot, who became a traitor.
KJV: which also was the traitor.
INT: Iscariot who became [the] betrayer

Luke 6:36 V-PMM/P-2P
GRK: Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς
KJV: Be ye therefore merciful,
INT: Be you compassionate as

Luke 6:48 V-APM-GFS
GRK: πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ὁ
NAS: and when a flood occurred, the torrent
KJV: when the flood arose, the stream
INT: a flood moreover having come burst upon the

Luke 6:49 V-AIM-3S
GRK: συνέπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα
KJV: of that house was great.
INT: it fell and was the ruin

Luke 7:11 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass the day after,
INT: And it came to pass on the

Luke 8:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass afterward, that
INT: And it came to pass afterward

Luke 8:17 V-FIM-3S
GRK: οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον
NAS: is hidden that will not become evident,
KJV: shall not be made manifest; neither
INT: not manifest will become nor secret

Luke 8:22 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: Now it came to pass on a certain
INT: it came to pass moreover on

Luke 8:24 V-AIM-3S
GRK: ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη
NAS: and they stopped, and it became calm.
KJV: they ceased, and there was a calm.
INT: they ceased and there was a calm

Luke 8:34 V-RPA-ANS
GRK: βόσκοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ
NAS: saw what had happened, they ran away
KJV: [them] saw what was done, they fled,
INT: fed [them] what had taken place fled and

Luke 8:35 V-RPA-ANS
GRK: ἰδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ ἦλθον
NAS: out to see what had happened; and they came
KJV: to see what was done; and
INT: to see what had taken place and came

Luke 8:56 V-RPA-ANS
GRK: εἰπεῖν τὸ γεγονός
NAS: them to tell no one what had happened.
KJV: no man what was done.
INT: to tell what had happened

Luke 9:7 V-PPM/P-ANP
GRK: τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα καὶ
NAS: of all that was happening; and he was greatly perplexed,
KJV: heard of all that was done by him:
INT: tetarch the things being done all and

Luke 9:18 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: And it happened that while
KJV: And it came to pass, as he was
INT: And it came to pass as

Luke 9:28 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ μετὰ
KJV: And it came to pass about an eight
INT: it came to pass moreover after

Luke 9:29 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: of His face became different,
KJV: of his countenance was altered, and
INT: And it came to pass as

Luke 9:33 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as they
INT: And it came to pass as

Luke 9:34 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ
NAS: a cloud formed and [began] to overshadow
KJV: thus spake, there came a cloud, and
INT: of him as he was saying came a cloud and

Luke 9:35 V-AIM-3S
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς
NAS: a voice came out of the cloud,
KJV: And there came a voice out of
INT: and a voice came out of the

Luke 9:36 V-ANM
GRK: ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν
NAS: the voice had spoken, Jesus
INT: as occurred the voice

Luke 9:37 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ τῇ
NAS: day, when they came down
KJV: And it came to pass, that on the next
INT: it came to pass moreover the

Luke 9:51 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, when the time
INT: it came to pass moreover in

Luke 10:13 V-AIP-3P
GRK: καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις
NAS: the miracles had been performed in Tyre
KJV: the mighty works had been done in
INT: and Sidon had taken place the miracles

Luke 10:13 V-APM-NFP
GRK: δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν
NAS: which occurred in you, they would have repented
KJV: Sidon, which have been done in you,
INT: miracles which have been taking place in you

Luke 10:21 V-AIM-3S
GRK: οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου
KJV: for so it seemed good in
INT: thus well-pleasing was it before you

Luke 10:32 V-APM-AMS
GRK: καὶ Λευίτης γενόμενος κατὰ τὸν
INT: also a Levite was at the

Luke 10:36 V-RNA
GRK: δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος
NAS: do you think proved to be a neighbor
KJV: thou, was neighbour
INT: seems to you to have been of the [one] having fallen

Luke 11:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: It happened that while
KJV: And it came to pass, that, as he
INT: And it came to pass as

Luke 11:2 V-AOM-3S
GRK: βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέλημά
KJV: will be done, as
INT: kingdom of you let be done the will

Luke 11:14 V-AIM-3S
GRK: ἦν κωφόν ἐγένετο δὲ τοῦ
KJV: And it came to pass, when the devil
INT: was mute it came to pass moreover the

Luke 11:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα
NAS: state of that man becomes worse
KJV: man is worse
INT: there and becomes the last

Luke 11:27 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, as he
INT: it came to pass moreover as

Luke 11:30 V-AIM-3S
GRK: καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ Ἰωνᾶς
NAS: as Jonah became a sign
KJV: Jonas was a sign
INT: as indeed was Jonah

Luke 12:40 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι
KJV: Be ye therefore
INT: And you be you ready for

Luke 12:54 V-PIM/P-3S
GRK: ἔρχεται καὶ γίνεται οὕτως
NAS: is coming,' and so it turns out.
KJV: and so it is.
INT: is coming and it happens so

Luke 12:55 V-PIM/P-3S
GRK: ἔσται καὶ γίνεται
NAS: It will be a hot day,' and it turns out [that way].
KJV: heat; and it cometh to pass.
INT: there will be and it happens

Luke 13:2 V-AIM-3P
GRK: τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο ὅτι ταῦτα
KJV: these Galilaeans were sinners above
INT: the Galileans were because such things

Luke 13:4 V-AIM-3P
GRK: αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας
KJV: that they were sinners above
INT: these debtors were beyond all

Luke 13:17 V-PPM/P-DNP
GRK: ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ
NAS: the glorious things being done by Him.
KJV: the glorious things that were done by
INT: glorious things which were being done by him

Luke 13:19 V-AIM-3S
GRK: ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον
NAS: and it grew and became a tree,
KJV: it grew, and waxed a great tree;
INT: it grew and came into a tree

Luke 14:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: It happened that when He went
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass on the

Luke 14:12 V-ASM-3S
GRK: σε καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι
KJV: and a recompence be made thee.
INT: you and be made a recompense to you

Luke 14:22 V-RIA-3S
GRK: δοῦλος Κύριε γέγονεν ὃ ἐπέταξας
NAS: you commanded has been done, and still
KJV: Lord, it is done as
INT: servant Sir it has been done as you did command

Luke 15:10 V-PIM/P-3S
GRK: λέγω ὑμῖν γίνεται χαρὰ ἐνώπιον
KJV: unto you, there is joy
INT: I say to you there is joy before

Luke 15:14 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ
NAS: famine occurred in that country,
KJV: all, there arose a mighty
INT: he all there arose a famine severe

Luke 16:11 V-AIM-2P
GRK: πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ ἀληθινὸν
NAS: if you have not been faithful
KJV: ye have not been faithful in
INT: faithful not have been the true [riches]

Luke 16:12 V-AIM-2P
GRK: πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε τὸ ὑμέτερον
NAS: And if you have not been faithful
KJV: ye have not been faithful in
INT: faithful not you have been that which [is] yours

Luke 16:22 V-AIM-3S
GRK: ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν
KJV: And it came to pass, that the beggar
INT: it came to pass moreover died

Luke 17:11 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass in the

Luke 17:14 V-AIM-3S
GRK: ἱερεῦσιν καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that, as they
INT: priests And it came to pass in

Luke 17:26 V-AIM-3S
GRK: καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
NAS: And just as it happened in the days
KJV: And as it was in the days
INT: And as it came to pass in the

Luke 17:28 V-AIM-3S
GRK: ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς
NAS: It was the same as happened in the days
KJV: also as it was in the days
INT: likewise as it came to pass in the

Luke 18:23 V-AIP-3S
GRK: ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη ἦν γὰρ
NAS: these things, he became very sad,
KJV: this, he was very sorrowful:
INT: these things very sorrowful he became he was indeed

Luke 18:24 V-APM-AMS
GRK: Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπεν Πῶς
INT: Jesus sorrowful was [and] said How

Luke 18:35 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ ἐν
KJV: And it came to pass, that as he
INT: it came to pass moreover as

Luke 19:9 V-AIM-3S
GRK: οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο καθότι καὶ
NAS: salvation has come to this
KJV: is salvation come to this house,
INT: house this is come inasmuch as also

Luke 19:15 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that when he
INT: And it came to pass on the

Luke 19:17 V-AIM-2S
GRK: ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου ἴσθι ἐξουσίαν
NAS: because you have been faithful
KJV: because thou hast been faithful
INT: very little faithful you were be you authority

Luke 19:19 V-PMM/P-2S
GRK: σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων
KJV: likewise to him, Be thou also
INT: you over be five cities

Luke 19:29 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν
KJV: And it came to pass, when
INT: And it came to pass as he drew near

Luke 20:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ
KJV: And it came to pass, [that] on one
INT: And it came to pass on one

Luke 20:14 V-ASM-3S
GRK: ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία
KJV: that the inheritance may be ours.
INT: that ours might become the inheritance

Luke 20:16 V-AOM-3S
GRK: εἶπαν Μὴ γένοιτο
INT: they said never may it be

Luke 20:17 V-AIP-3S
GRK: οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν
NAS: REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: the same is become the head
INT: build this is become into [the] head

Luke 20:33 V-PIM/P-3S
GRK: τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή οἱ
KJV: wife of them is she? for seven
INT: of which of them does she become wife the

Luke 21:7 V-PNM/P
GRK: μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι
NAS: these things are about to take place?
KJV: these things shall come to pass?
INT: are about these things to take place

Luke 21:9 V-ANM
GRK: γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον ἀλλ'
NAS: must take place first,
KJV: must first come to pass; but the end
INT: for these things take place first but

Luke 21:28 V-PNM/P
GRK: δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ
NAS: begin to take place, straighten
KJV: begin to come to pass, then look up,
INT: moreover these things to come to pass look up and

Luke 21:31 V-PPM/P-ANP
GRK: ἴδητε ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι
NAS: these things happening, recognize
KJV: these things come to pass, know ye
INT: you see these things coming to pass know that

Luke 21:32 V-ASM-3S
GRK: ἂν πάντα γένηται
NAS: until all things take place.
KJV: till all be fulfilled.
INT: anyhow all shall have taken place

Luke 21:36 V-PNM/P
GRK: τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι
NAS: that are about to take place, and to stand
KJV: that shall come to pass, and
INT: which are about to come to pass and to stand

Luke 22:14 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα
NAS: the hour had come, He reclined
KJV: the hour was come, he sat down,
INT: And when was come the hour

Luke 22:24 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο δὲ καὶ
NAS: And there arose also a dispute
KJV: And there was also a strife
INT: there was moreover also

Luke 22:26 V-PMM/P-3S
GRK: ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ
NAS: among you must become like
KJV: among you, let him be as the younger;
INT: among you let him be as the

Luke 22:40 V-APM-NMS
GRK: γενόμενος δὲ ἐπὶ
NAS: When He arrived at the place, He said
KJV: And when he was at the place,
INT: having come moreover to

Luke 22:42 V-PMM/P-3S
GRK: τὸ σὸν γινέσθω
NAS: not My will, but Yours be done.
KJV: but thine, be done.
INT: of you be done

Luke 22:44 V-APM-NMS
GRK: καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ
NAS: And being in agony He was praying
KJV: And being in an agony
INT: And having been in agony

Luke 22:44 V-AIM-3S
GRK: προσηύχετο καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς
NAS: and His sweat became like
KJV: his sweat was as it were great drops
INT: he prayed And became the sweat

Luke 22:66 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη
KJV: And as soon as it was day, the elders
INT: And when it became day were gathered together

Luke 23:8 V-PPM/P-ANS
GRK: ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον
NAS: some sign performed by Him.
KJV: some miracle done by him.
INT: by him done

Luke 23:12 V-AIM-3P
GRK: Ἐγένοντο δὲ φίλοι
NAS: and Pilate became friends
KJV: and Herod were made friends together:
INT: became moreover friends

Luke 23:19 V-APM-AFS
GRK: στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ
NAS: for an insurrection made in the city,
KJV: a certain sedition made in the city,
INT: insurrection a certain having been made in the

Luke 23:24 V-ANM
GRK: Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα
NAS: that their demand be granted.
KJV: gave sentence that it should be as they
INT: Pilate ajudged to be done the demand

Luke 23:31 V-ASM-3S
GRK: ξηρῷ τί γένηται
NAS: what will happen when
KJV: tree, what shall be done in the dry?
INT: dry what might take place

Luke 23:44 V-AIM-3S
GRK: καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ' ὅλην
NAS: hour, and darkness fell over the whole
KJV: hour, and there was a darkness over
INT: and darkness came over all

Luke 23:47 V-APM-ANS
GRK: ἑκατοντάρχης τὸ γενόμενον ἐδόξαζεν τὸν
NAS: saw what had happened, he [began] praising
KJV: saw what was done, he glorified
INT: centurion that which had taken place glorified

Luke 23:48 V-APM-ANP
GRK: θεωρήσαντες τὰ γενόμενα τύπτοντες τὰ
NAS: when they observed what had happened, [began] to return,
KJV: beholding the things which were done, smote
INT: having seen the things which had taken place beating the

Luke 24:4 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as they
INT: And it came to pass as

Luke 24:5 V-APM-GFP
GRK: ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ
KJV: as they were afraid, and
INT: terrified moreover having become of them and

Luke 24:12 V-RPA-ANS
GRK: θαυμάζων τὸ γεγονός
NAS: marveling at what had happened.
KJV: himself at that which was come to pass.
INT: wondering at that which had come to pass

Luke 24:15 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, that, while they
INT: And it came to pass as

Luke 24:18 V-APM-ANP
GRK: ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ
NAS: and unaware of the things which have happened here
KJV: known the things which are come to pass there
INT: have known the things which have come to pass in it

Luke 24:19 V-AIM-3S
GRK: Ναζαρηνοῦ ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης
KJV: which was a prophet
INT: Nazareth who was a man a prophet

Luke 24:21 V-AIM-3S
GRK: οὗ ταῦτα ἐγένετο
NAS: since these things happened.
KJV: since these things were done.
INT: which these things came to pass

Luke 24:22 V-APM-NFP
GRK: ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ
KJV: us astonished, which were early at
INT: astonished us having been early to

Luke 24:30 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, as he
INT: And it came to pass as

Luke 24:31 V-AIM-3S
GRK: αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ' αὐτῶν
KJV: and he vanished out of their sight.
INT: he vanished [from] being seen from them

Luke 24:37 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα
INT: and filled with fear having been they thought a spirit

Luke 24:51 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἐγένετο ἐν τῷ
KJV: And it came to pass, while he
INT: And it came to pass as

John 1:3 V-AIM-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς
NAS: All things came into being through
KJV: All things were made by him;
INT: through him came into being and without

John 1:3 V-AIM-3S
GRK: χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν
NAS: came into being through
KJV: not any thing made that was made.
INT: without him came into being not even one [thing]

John 1:3 V-RIA-3S
GRK: ἕν ὃ γέγονεν
NAS: from Him nothing came into being that has come into being.
KJV: made that was made.
INT: one [thing] which has come into being

John 1:6 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος
NAS: There came a man sent
KJV: There was a man sent
INT: There was a man sent

John 1:10 V-AIM-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ ὁ
NAS: and the world was made through
KJV: and the world was made by him,
INT: through him came into being and the

John 1:12 V-ANM
GRK: τέκνα θεοῦ γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν
NAS: the right to become children
KJV: power to become the sons
INT: children of God to be to those that believe

John 1:14 V-AIM-3S
GRK: λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν
NAS: And the Word became flesh, and dwelt
KJV: And the Word was made flesh, and
INT: Word flesh became and dwelt

John 1:15 V-RIA-3S
GRK: ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός
NAS: after me has a higher rank
KJV: after me is preferred before me:
INT: precedence of me has for before

John 1:17 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο
NAS: and truth were realized through
KJV: and truth came by Jesus
INT: Jesus Christ came

John 1:28 V-AIM-3S
GRK: ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ
NAS: These things took place in Bethany
KJV: These things were done in Bethabara
INT: in Bethany took place across the

John 1:30 V-RIA-3S
GRK: ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι πρῶτός
NAS: who has a higher rank
KJV: a man which is preferred before me:
INT: precedence of me has because before

John 2:1 V-AIM-3S
GRK: τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ
KJV: the third day there was a marriage in
INT: third a wedding took place in Cana

John 2:9 V-RPM/P-ANS
GRK: ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ
NAS: the water which had become wine,
KJV: the water that was made wine,
INT: water wine that had become and not

John 3:9 V-ANM
GRK: δύναται ταῦτα γενέσθαι
KJV: can these things be?
INT: can these things be

John 3:25 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο οὖν ζήτησις
NAS: Therefore there arose a discussion
KJV: Then there arose a question between
INT: Arose then a question

John 4:14 V-FIM-3S
GRK: δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ
NAS: that I will give him will become in him a well
KJV: I shall give him shall be in him
INT: I will give to him will become in him

John 5:4 V-II-3S
GRK: ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε
KJV: stepped in was made whole
INT: water well became from whatever at the time

John 5:6 V-ANM
GRK: Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι
NAS: to him, Do you wish to get well?
KJV: unto him, Wilt thou be made whole?
INT: Desire you well to become

John 5:9 V-AIM-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ
NAS: the man became well,
KJV: the man was made whole,
INT: And immediately became well the

John 5:14 V-RIA-2S
GRK: Ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε
NAS: to him, Behold, you have become well;
KJV: Behold, thou art made whole:
INT: Behold well you have become no more sin

John 5:14 V-ASM-3S
GRK: σοί τι γένηται
NAS: that nothing worse happens to you.
KJV: lest a worse thing come unto thee.
INT: to you something happens

John 6:16 V-AIM-3S
GRK: δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ
NAS: evening came, His disciples
KJV: even was [now] come, his
INT: moreover evening it became went down the

John 6:17 V-LIA-3S
GRK: σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω
NAS: It had already become dark,
KJV: Capernaum. And it was now dark,
INT: dark already it had become and not

John 6:19 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ πλοίου γινόμενον καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: on the sea and drawing near
KJV: and drawing nigh
INT: the boat coming and they were frightened

John 6:21 V-AIM-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον
KJV: immediately the ship was at the land
INT: and immediately was the boat

John 6:25 V-RIA-2S
GRK: πότε ὧδε γέγονας
NAS: when did You get here?
KJV: Rabbi, when camest thou hither?
INT: when here have you come

John 7:43 V-AIM-3S
GRK: σχίσμα οὖν ἐγένετο ἐν τῷ
NAS: a division occurred in the crowd
KJV: So there was a division among
INT: A division therefore occurred in the

John 8:33 V-FIM-2P
GRK: ὅτι Ἐλεύθεροι γενήσεσθε
NAS: is it that You say, 'You will become free'?
KJV: thou, Ye shall be made free?
INT: Free you will become

John 8:58 V-ANM
GRK: πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί
NAS: Abraham was born, I am.
KJV: Before Abraham was, I am.
INT: Before Abraham was I am

John 9:22 V-ASM-3S
GRK: Χριστόν ἀποσυνάγωγος γένηται
KJV: was Christ, he should be put out of the synagogue.
INT: Christ put out of the synagogue he should be

John 9:27 V-ANM
GRK: αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι
NAS: You do not want to become His disciples
KJV: ye also be his disciples?
INT: his disciples to become

John 9:39 V-ASM-3P
GRK: βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
NAS: who see may become blind.
KJV: that they which see might be made blind.
INT: see blind might become

John 10:16 V-FIM-3P
GRK: ἀκούσουσιν καὶ γενήσονται μία ποίμνη
NAS: My voice; and they will become one
KJV: voice; and there shall be one fold,
INT: they will hear and there will be one flock

John 10:19 V-AIM-3S
GRK: Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς
NAS: A division occurred again among
KJV: There was a division therefore
INT: A division again there was among the

John 10:22 V-AIM-3S
GRK: Ἐγένετο τότε τὰ
NAS: the Feast of the Dedication took place at Jerusalem;
KJV: And it was at Jerusalem
INT: took place at the time the

John 10:35 V-AIM-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐγένετο καὶ οὐ
NAS: of God came (and the Scripture
KJV: of God came, and
INT: of God came and not

John 12:29 V-RNA
GRK: ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι ἔλεγον
KJV: [it], said that it thundered: others
INT: said thunder there has been others said

John 12:30 V-RIA-3S
GRK: φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι'
NAS: voice has not come for My sake,
KJV: This voice came not because of
INT: voice this has come but because of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096

ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
ἐγίνωσκεν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page