λέγειν
Englishman's Concordance
λέγειν (legein) — 40 Occurrences

Matthew 3:9 V-PNA
GRK: μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: and do not suppose that you can say to yourselves,
KJV: think not to say within yourselves,
INT: not think to say within yourselves

Matthew 4:17 V-PNA
GRK: κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν
NAS: to preach and say, Repent,
KJV: to preach, and to say, Repent: for
INT: to proclaim and to say Repent has drawn near

Matthew 11:7 V-PNA
GRK: ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις
NAS: began to speak to the crowds
KJV: began to say unto the multitudes
INT: Jesus to say to the crowds

Matthew 13:54 V-PNA
GRK: αὐτοὺς καὶ λέγειν Πόθεν τούτῳ
NAS: that they were astonished, and said, Where
KJV: and said, Whence
INT: they and said from where to this [man]

Matthew 26:22 V-PNA
GRK: σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς
NAS: began to say to Him, Surely
KJV: of them to say unto him,
INT: exceedingly they began to say to him one

Mark 9:26 V-PNA
GRK: τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν
NAS: that most [of them] said, He is dead!
KJV: that many said, He is dead.
INT: many said that he was dead

Mark 10:28 V-PNA
GRK: Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος
NAS: began to say to Him, Behold,
KJV: Peter began to say unto him, Lo,
INT: began to say Peter

Mark 10:32 V-PNA
GRK: ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα
NAS: and began to tell them what
KJV: and began to tell them
INT: he began them to tell the things which were about

Mark 10:47 V-PNA
GRK: κράζειν καὶ λέγειν Υἱὲ Δαυὶδ
NAS: to cry out and say, Jesus,
KJV: to cry out, and say, Jesus, [thou] Son
INT: to cry out and to say Son of David

Mark 13:5 V-PNA
GRK: Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε
NAS: began to say to them, See
KJV: them began to say, Take heed lest
INT: Jesus began to say to them Take heed

Mark 14:19 V-PNA
GRK: λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς
NAS: to be grieved and to say to Him one
KJV: and to say unto him
INT: to be grieved and to say to him one

Mark 14:65 V-PNA
GRK: αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον
NAS: Him, and to beat Him with their fists, and to say to Him, Prophesy!
KJV: him, and to say unto him, Prophesy:
INT: him and to say to him Prophesy

Mark 14:69 V-PNA
GRK: ἤρξατο πάλιν λέγειν τοῖς παρεστῶσιν
NAS: once more to say to the bystanders,
KJV: and began to say to them that stood by,
INT: began again to say to those standing by

Luke 3:8 V-PNA
GRK: μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: and do not begin to say to yourselves,
KJV: begin not to say within yourselves,
INT: not begin to say in yourselves

Luke 4:21 V-PNA
GRK: ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς
NAS: And He began to say to them, Today
KJV: And he began to say unto them,
INT: he began moreover to say to them

Luke 6:42 V-PNA
GRK: πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ
NAS: can you say to your brother,
KJV: how canst thou say to thy brother,
INT: how are you able to say to brother

Luke 7:24 V-PNA
GRK: Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς
NAS: He began to speak to the crowds
KJV: he began to speak unto
INT: of John he began to speak to the

Luke 7:49 V-PNA
GRK: οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: [at the table] with Him began to say to themselves,
KJV: began to say within
INT: those reclining with [him] to say within themselves

Luke 9:21 V-PNA
GRK: παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο
NAS: them and instructed [them] not to tell this
INT: he instructed [them] no one to tell this

Luke 11:27 V-PNA
GRK: ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα
NAS: While Jesus was saying these things,
KJV: as he spake these things, a certain
INT: as spoke he these things

Luke 11:29 V-PNA
GRK: ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν Ἡ γενεὰ
NAS: He began to say, This
KJV: he began to say, This
INT: being pressed around together he began to say the generation

Luke 12:1 V-PNA
GRK: ἀλλήλους ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς
NAS: He began saying to His disciples
KJV: he began to say unto
INT: one another he began to say to the

Luke 13:26 V-PNA
GRK: τότε ἄρξεσθε λέγειν Ἐφάγομεν ἐνώπιόν
NAS: you will begin to say, 'We ate
KJV: shall ye begin to say, We have eaten
INT: Then will you begin to say We ate in presence

Luke 20:9 V-PNA
GRK: τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν
NAS: And He began to tell the people this
KJV: Then began he to speak to the people
INT: the people to speak the parable

Luke 23:30 V-PNA
GRK: τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν
NAS: they will begin TO SAY TO THE MOUNTAINS,
KJV: shall they begin to say to the mountains,
INT: Then will they begin to say to the mountains

John 16:12 V-PNA
GRK: ἔχω ὑμῖν λέγειν ἀλλ' οὐ
NAS: things to say to you, but you cannot
KJV: yet many things to say unto you, but
INT: I have to you to say but not

Acts 10:28 V-PNA
GRK: ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον
NAS: has shown me that I should not call any
KJV: me that I should not call any man
INT: or unclean to call man

Acts 17:18 V-PNA
GRK: σπερμολόγος οὗτος λέγειν οἱ δέ
NAS: wish to say? Others,
KJV: babbler say?
INT: babbler this to say Others moreover

Acts 17:21 V-PNA
GRK: ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ
NAS: other than telling or hearing
KJV: else, but either to tell, or to hear
INT: spent their leisure than to tell something and

Acts 23:30 V-PNA
GRK: τοῖς κατηγόροις λέγειν τὰ πρὸς
NAS: his accusers to bring charges against
KJV: also to say before
INT: the accusers to say these things against

Acts 24:10 V-PNA
GRK: τοῦ ἡγεμόνος λέγειν Ἐκ πολλῶν
NAS: had nodded for him to speak, Paul
KJV: unto him to speak, answered,
INT: the governor to speak For many

Acts 26:1 V-PNA
GRK: περὶ σεαυτοῦ λέγειν τότε ὁ
NAS: You are permitted to speak for yourself.
KJV: art permitted to speak for
INT: for yourself to speak Then

Romans 3:8 V-PNA
GRK: τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν
NAS: claim that we say), Let us do
KJV: affirm that we say,) Let us do
INT: some [that] we say Let us practice

Ephesians 5:12 V-PNA
GRK: ἐστιν καὶ λέγειν
NAS: even to speak of the things which are done
KJV: even to speak of those things
INT: it is even to say

Titus 2:8 V-PNA
GRK: μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν
NAS: nothing bad to say about us.
KJV: evil thing to say of you.
INT: nothing having to say concerning us

Hebrews 5:11 V-PNA
GRK: καὶ δυσερμήνευτος λέγειν ἐπεὶ νωθροὶ
KJV: and hard to be uttered, seeing ye are
INT: and difficult in interpretation to speak since sluggish

Hebrews 8:13 V-PNA
GRK: ἐν τῷ λέγειν Καινήν πεπαλαίωκεν
NAS: When He said, A new
KJV: In that he saith, A new
INT: In the saying New he has made old

Hebrews 9:5 V-PNA
GRK: ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος
NAS: we cannot now speak in detail.
KJV: we cannot now speak particularly.
INT: it is now [the time] to speak in detail

Hebrews 13:6 V-PNA
GRK: θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν Κύριος ἐμοὶ
NAS: that we confidently say, THE LORD
KJV: we may boldly say, The Lord [is] my
INT: may be confident we to say [The] Lord [is] to me

James 4:15 V-PNA
GRK: ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς Ἐὰν
NAS: Instead, [you ought] to say, If
KJV: ye [ought] to say, If
INT: instead [ought] to say you If

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page