Numbers 5:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8248 [e]wə-hiš-qāhוְהִשְׁקָ֣הּwhen he has made her to drinkVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4325 [e]ham-ma-yim,הַמַּ֗יִםthe waterNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֣הthen it shall come to passVerb
518 [e]’im-אִֽם־ifConj
2930 [e]niṭ-mə-’āhנִטְמְאָה֮she be defiledVerb
4603 [e]wat-tim-‘ōlוַתִּמְעֹ֣לand has doneVerb
4604 [e]ma-‘alמַ֣עַלtrespassNoun
376 [e]bə-’î-šāhבְּאִישָׁהּ֒to her husbandNoun
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֨אוּthen shall enterVerb
  ḇāhבָ֜הּinto herPrep
4325 [e]ham-ma-yimהַמַּ֤יִםthat the waterNoun
779 [e]ham-’ā-ră-rîmהַמְאָֽרֲרִים֙that causes the curseVerb
4751 [e]lə-mā-rîm,לְמָרִ֔יםunto bitternessAdj
6638 [e]wə-ṣā-ḇə-ṯāhוְצָבְתָ֣הand shall swellVerb
990 [e]ḇiṭ-nāh,בִטְנָ֔הּher bellyNoun
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lāhוְנָפְלָ֖הand shall rotVerb
3409 [e]yə-rê-ḵāh;יְרֵכָ֑הּher thighNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֧הand shall beVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֛הthe womenNoun
423 [e]lə-’ā-lāhלְאָלָ֖הa curseNoun
7130 [e]bə-qe-reḇבְּקֶ֥רֶבamong herNoun
5971 [e]‘am-māh.עַמָּֽהּ׃peopleNoun
Hebrew Texts
במדבר 5:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִשְׁקָ֣הּ אֶת־הַמַּ֗יִם וְהָיְתָ֣ה אִֽם־נִטְמְאָה֮ וַתִּמְעֹ֣ל מַ֣עַל בְּאִישָׁהּ֒ וּבָ֨אוּ בָ֜הּ הַמַּ֤יִם הַמְאָֽרֲרִים֙ לְמָרִ֔ים וְצָבְתָ֣ה בִטְנָ֔הּ וְנָפְלָ֖ה יְרֵכָ֑הּ וְהָיְתָ֧ה הָאִשָּׁ֛ה לְאָלָ֖ה בְּקֶ֥רֶב עַמָּֽהּ׃

במדבר 5:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשקה את־המים והיתה אם־נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה׃

Links
Numbers 5:27Numbers 5:27 Text AnalysisNumbers 5:27 InterlinearNumbers 5:27 MultilingualNumbers 5:27 TSKNumbers 5:27 Cross ReferencesNumbers 5:27 Bible HubNumbers 5:27 Biblia ParalelaNumbers 5:27 Chinese BibleNumbers 5:27 French BibleNumbers 5:27 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:26
Top of Page
Top of Page