Numbers 30:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְ֠אִםBut ifConj
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֨וֹםon the dayNoun
8085 [e]šə-mō-a‘שְׁמֹ֣עַthat he heard herVerb
376 [e]’î-šāhאִישָׁהּ֮husbandNoun
5106 [e]yā-nîיָנִ֣יאdisallowedVerb
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָהּ֒ - Acc
6565 [e]wə-hê-p̄êr,וְהֵפֵ֗רand of none effectVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־- [it]Acc
5088 [e]niḏ-rāhנִדְרָהּ֙then he shall make her vowNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָshe is underPrep
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙thatAcc
4008 [e]miḇ-ṭāמִבְטָ֣אwhich she utteredNoun
8193 [e]śə-p̄ā-ṯe-hā,שְׂפָתֶ֔יהָwith her lipsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָסְרָ֖הshe boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāh;נַפְשָׁ֑הּsoulNoun
3068 [e]Yah-wehוַיהוָ֖הthe LORDNoun
5545 [e]yis-laḥ-יִֽסְלַֽח־shall forgiveVerb
  lāh.לָֽהּ׃toPrep
Hebrew Texts
במדבר 30:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אִם בְּיֹ֨ום שְׁמֹ֣עַ אִישָׁהּ֮ יָנִ֣יא אֹותָהּ֒ וְהֵפֵ֗ר אֶת־נִדְרָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר עָלֶ֔יהָ וְאֵת֙ מִבְטָ֣א שְׂפָתֶ֔יהָ אֲשֶׁ֥ר אָסְרָ֖ה עַל־נַפְשָׁ֑הּ וַיהוָ֖ה יִֽסְלַֽח־לָֽהּ׃

במדבר 30:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את־נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על־נפשה ויהוה יסלח־לה׃

Links
Numbers 30:8Numbers 30:8 Text AnalysisNumbers 30:8 InterlinearNumbers 30:8 MultilingualNumbers 30:8 TSKNumbers 30:8 Cross ReferencesNumbers 30:8 Bible HubNumbers 30:8 Biblia ParalelaNumbers 30:8 Chinese BibleNumbers 30:8 French BibleNumbers 30:8 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:7
Top of Page
Top of Page