Numbers 30:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-ma‘וְשָׁמַ֥עAnd heard herVerb
376 [e]’î-šāhאִישָׁ֛הּhusbandNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםto her on the dayNoun
8085 [e]šā-mə-‘ōwשָׁמְע֖וֹthat he heard [it]Verb
2790 [e]wə-he-ḥĕ-rîšוְהֶחֱרִ֣ישׁand held his peaceVerb
  lāh;לָ֑הּtoPrep
6965 [e]wə-qā-mūוְקָ֣מוּthen shall stand [it]Verb
5088 [e]nə-ḏā-re-hā,נְדָרֶ֗יהָher vowsNoun
632 [e]we-’ĕ-sā-re-hāוֶֽאֱסָרֶ֛הָand her bondsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־with whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָסְרָ֥הshe boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֖הּsoulNoun
6965 [e]yā-qu-mū.יָקֻֽמוּ׃shall standVerb
Hebrew Texts
במדבר 30:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֥ע אִישָׁ֛הּ בְּיֹ֥ום שָׁמְעֹ֖ו וְהֶחֱרִ֣ישׁ לָ֑הּ וְקָ֣מוּ נְדָרֶ֗יהָ וֶֽאֱסָרֶ֛הָ אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֻֽמוּ׃

במדבר 30:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר־אסרה על־נפשה יקמו׃

Links
Numbers 30:7Numbers 30:7 Text AnalysisNumbers 30:7 InterlinearNumbers 30:7 MultilingualNumbers 30:7 TSKNumbers 30:7 Cross ReferencesNumbers 30:7 Bible HubNumbers 30:7 Biblia ParalelaNumbers 30:7 Chinese BibleNumbers 30:7 French BibleNumbers 30:7 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:6
Top of Page
Top of Page