Numbers 30:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
5106 [e]hê-nîהֵנִ֨יאdisallow herVerb
1 [e]’ā-ḇî-hāאָבִ֣יהָfatherNoun
853 [e]’ō-ṯāhאֹתָהּ֮herAcc
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםin the dayNoun
8085 [e]šā-mə-‘ōwשָׁמְעוֹ֒that he hearsVerb
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
5088 [e]nə-ḏā-re-hā,נְדָרֶ֗יהָof her vowsNoun
632 [e]we-’ĕ-sā-re-hāוֶֽאֱסָרֶ֛יהָor of her bondsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־with whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָסְרָ֥הshe has boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֖הּsoulNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
6965 [e]yā-qūm;יָק֑וּםshall standVerb
3068 [e]Yah-wehוַֽיהוָה֙the LORDNoun
5545 [e]yis-laḥ-יִֽסְלַח־shall forgiveVerb
  lāh,לָ֔הּto herPrep
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
5106 [e]hê-nîהֵנִ֥יאdisallowed herVerb
1 [e]’ā-ḇî-hāאָבִ֖יהָfatherNoun
853 [e]’ō-ṯāh.אֹתָֽהּ׃ - Acc
Hebrew Texts
במדבר 30:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־הֵנִ֨יא אָבִ֣יהָ אֹתָהּ֮ בְּיֹ֣ום שָׁמְעֹו֒ כָּל־נְדָרֶ֗יהָ וֶֽאֱסָרֶ֛יהָ אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ לֹ֣א יָק֑וּם וַֽיהוָה֙ יִֽסְלַח־לָ֔הּ כִּי־הֵנִ֥יא אָבִ֖יהָ אֹתָֽהּ׃

במדבר 30:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־הניא אביה אתה ביום שמעו כל־נדריה ואסריה אשר־אסרה על־נפשה לא יקום ויהוה יסלח־לה כי־הניא אביה אתה׃

Links
Numbers 30:5Numbers 30:5 Text AnalysisNumbers 30:5 InterlinearNumbers 30:5 MultilingualNumbers 30:5 TSKNumbers 30:5 Cross ReferencesNumbers 30:5 Bible HubNumbers 30:5 Biblia ParalelaNumbers 30:5 Chinese BibleNumbers 30:5 French BibleNumbers 30:5 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:4
Top of Page
Top of Page