Numbers 3:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֣מָתAnd diedVerb
5070 [e]nā-ḏāḇנָדָ֣בNadabNoun
30 [e]wa-’ă-ḇî-hūוַאֲבִיה֣וּאand AbihuNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֡הthe LORDNoun
7126 [e]bə-haq-ri-ḇāmבְּֽהַקְרִבָם֩when they offeredVerb
784 [e]’êšאֵ֨שׁfireNoun
2114 [e]zā-rāhזָרָ֜הstrangeVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
4057 [e]bə-miḏ-barבְּמִדְבַּ֣רin the wildernessNoun
5514 [e]sî-nay,סִינַ֔יof SinaiNoun
1121 [e]ū-ḇā-nîmוּבָנִ֖יםand childrenNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yūהָי֣וּthey hadVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םto themPrep
3547 [e]way-ḵa-hênוַיְכַהֵ֤ןand ministered as priestsVerb
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָר֙EleazarNoun
385 [e]wə-’î-ṯā-mār,וְאִ֣יתָמָ֔רand IthamarNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יthe sightNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֥ןof AaronNoun
1 [e]’ă-ḇî-hem.אֲבִיהֶֽם׃their fatherNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 3:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָ֡ה בְּֽהַקְרִבָם֩ אֵ֨שׁ זָרָ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ בְּמִדְבַּ֣ר סִינַ֔י וּבָנִ֖ים לֹא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־פְּנֵ֖י אַהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶֽם׃ פ

במדבר 3:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם׃ פ

Links
Numbers 3:4Numbers 3:4 Text AnalysisNumbers 3:4 InterlinearNumbers 3:4 MultilingualNumbers 3:4 TSKNumbers 3:4 Cross ReferencesNumbers 3:4 Bible HubNumbers 3:4 Biblia ParalelaNumbers 3:4 Chinese BibleNumbers 3:4 French BibleNumbers 3:4 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:3
Top of Page
Top of Page