B'midvar 3
Numbers 3 WLC
1ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את־משה בהר סיני׃ 2ואלה שמות בני־אהרן הבכור ׀ נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 3אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר־מלא ידם לכהן׃ 4וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא־היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על־פני אהרן אביהם׃ פ

5וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 6הקרב את־מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו׃ 7ושמרו את־משמרתו ואת־משמרת כל־העדה לפני אהל מועד לעבד את־עבדת המשכן׃ 8ושמרו את־כל־כלי אהל מועד ואת־משמרת בני ישראל לעבד את־עבדת המשכן׃ 9ונתתה את־הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל׃ 10ואת־אהרן ואת־בניו תפקד ושמרו את־כהנתם והזר הקרב יומת׃ פ

11וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 12ואני הנה לקחתי את־הלוים מתוך בני ישראל תחת כל־בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים׃ 13כי לי כל־בכור ביום הכתי כל־בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל־בכור בישראל מאדם עד־בהמה לי יהיו אני יהוה׃ ס

14וידבר יהוה אל־משה במדבר סיני לאמר׃ 15פקד את־בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל־זכר מבן־חדש ומעלה תפקדם׃ 16ויפקד אתם משה על־פי יהוה כאשר צוה׃ 17ויהיו־אלה בני־לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי׃ 18ואלה שמות בני־גרשון למשפחתם לבני ושמעי׃ 19ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל׃ 20ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם׃

21לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני׃ 22פקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות׃ 23משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה׃ 24ונשיא בית־אב לגרשני אליסף בן־לאל׃

25ומשמרת בני־גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד׃ 26וקלעי החצר ואת־מסך פתח החצר אשר על־המשכן ועל־המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו׃

27ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי׃ 28במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש׃ 29משפחת בני־קהת יחנו על ירך המשכן תימנה׃ 30ונשיא בית־אב למשפחת הקהתי אליצפן בן־עזיאל׃ 31ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו׃ 32ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן־אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש׃

33למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי׃ 34ופקדיהם במספר כל־זכר מבן־חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים׃ 35ונשיא בית־אב למשפחת מררי צוריאל בן־אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃ 36ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל־כליו וכל עבדתו׃ 37ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם׃

38והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל־מועד ׀ מזרחה משה ׀ ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃ 39כל־פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על־פי יהוה למשפחתם כל־זכר מבן־חדש ומעלה שנים ועשרים אלף׃ ס

40ויאמר יהוה אל־משה פקד כל־בכר זכר לבני ישראל מבן־חדש ומעלה ושא את מספר שמתם׃ 41ולקחת את־הלוים לי אני יהוה תחת כל־בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל־בכור בבהמת בני ישראל׃ 42ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את־כל־בכר בבני ישראל׃ 43ויהי כל־בכור זכר במספר שמות מבן־חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים׃ פ

44וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 45קח את־הלוים תחת כל־בכור בבני ישראל ואת־בהמת הלוים תחת בהמתם והיו־לי הלוים אני יהוה׃ 46ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על־הלוים מבכור בני ישראל׃ 47ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל׃ 48ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם׃ 49ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים׃ 50מאת בכור בני ישראל לקח את־הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש׃ 51ויתן משה את־כסף הפדים לאהרן ולבניו על־פי יהוה כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 2
Top of Page
Top of Page