Numbers 15:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3722 [e]wə-ḵip-perוְכִפֶּ֣רAnd shall make an atonementVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
5921 [e]‘al-עַֽל־forPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַ֛תthe congregationNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
5545 [e]wə-nis-laḥוְנִסְלַ֣חand it shall be forgivenVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םto themPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7684 [e]šə-ḡā-ḡāhשְׁגָגָ֣ה[is] ignoranceNoun
1931 [e]הִ֔ואitPro
1992 [e]wə-hêmוְהֵם֩[is] and theyPro
935 [e]hê-ḇî-’ūהֵבִ֨יאוּshall bringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7133 [e]qā-rə-bā-nāmקָרְבָּנָ֜םtheir offeringNoun
801 [e]’iš-šehאִשֶּׁ֣הa sacrifice made by fireNoun
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָ֗הto the LORDNoun
2403 [e]wə-ḥaṭ-ṭā-ṯāmוְחַטָּאתָ֛םand their sin offeringNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
7684 [e]šiḡ-ḡā-ṯām.שִׁגְגָתָֽם׃their ignoranceNoun
Hebrew Texts
במדבר 15:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִפֶּ֣ר הַכֹּהֵ֗ן עַֽל־כָּל־עֲדַ֛ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל וְנִסְלַ֣ח לָהֶ֑ם כִּֽי־שְׁגָגָ֣ה הִ֔וא וְהֵם֩ הֵבִ֨יאוּ אֶת־קָרְבָּנָ֜ם אִשֶּׁ֣ה לַֽיהוָ֗ה וְחַטָּאתָ֛ם לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה עַל־שִׁגְגָתָֽם׃

במדבר 15:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכפר הכהן על־כל־עדת בני ישראל ונסלח להם כי־שגגה הוא והם הביאו את־קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על־שגגתם׃

Links
Numbers 15:25Numbers 15:25 Text AnalysisNumbers 15:25 InterlinearNumbers 15:25 MultilingualNumbers 15:25 TSKNumbers 15:25 Cross ReferencesNumbers 15:25 Bible HubNumbers 15:25 Biblia ParalelaNumbers 15:25 Chinese BibleNumbers 15:25 French BibleNumbers 15:25 German Bible

Bible Hub
Numbers 15:24
Top of Page
Top of Page