Numbers 15:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הThen it shall beVerb
518 [e]’imאִ֣םifConj
5869 [e]mê-‘ê-nêמֵעֵינֵ֣יoutside the knowledgeNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָה֮of the congregationNoun
6213 [e]ne-‘eś-ṯāhנֶעֶשְׂתָ֣ה[ought] be committedVerb
7684 [e]liš-ḡā-ḡāhלִשְׁגָגָה֒by ignoranceNoun
6213 [e]wə-‘ā-śūוְעָשׂ֣וּand shall offerVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֡הthe congregationNoun
6499 [e]parפַּ֣רbullNoun
1121 [e]ben-בֶּן־sonNoun
1241 [e]bā-qārבָּקָר֩of a head of cattleNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֨דoneAdj
5930 [e]lə-‘ō-lāhלְעֹלָ֜הfor a burnt offeringNoun
7381 [e]lə-rê-aḥלְרֵ֤יחַfor a savorNoun
5207 [e]nî-ḥō-aḥנִיחֹ֙חַ֙sweetNoun
3068 [e]Yah-weh,לַֽיהוָ֔הto the LORDNoun
4503 [e]ū-min-ḥā-ṯōwוּמִנְחָת֥וֹand with his grain offeringNoun
5262 [e]wə-nis-kōwוְנִסְכּ֖וֹand his drink offeringNoun
4941 [e]kam-miš-pāṭ;כַּמִּשְׁפָּ֑טaccording to the judgmentNoun
8163 [e]ū-śə-‘îr-וּשְׂעִיר־and young goatAdj
5795 [e]‘iz-zîmעִזִּ֥יםof the goatsNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֖דoneAdj
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ.לְחַטָּֽת׃for a sin offeringNoun
Hebrew Texts
במדבר 15:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה אִ֣ם מֵעֵינֵ֣י הָעֵדָה֮ נֶעֶשְׂתָ֣ה לִשְׁגָגָה֒ וְעָשׂ֣וּ כָל־הָעֵדָ֡ה פַּ֣ר בֶּן־בָּקָר֩ אֶחָ֨ד לְעֹלָ֜ה לְרֵ֤יחַ נִיחֹ֙חַ֙ לַֽיהוָ֔ה וּמִנְחָתֹ֥ו וְנִסְכֹּ֖ו כַּמִּשְׁפָּ֑ט וּשְׂעִיר־עִזִּ֥ים אֶחָ֖ד לְחַטָּֽת׃

במדבר 15:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל־העדה פר בן־בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר־עזים אחד לחטת׃

Links
Numbers 15:24Numbers 15:24 Text AnalysisNumbers 15:24 InterlinearNumbers 15:24 MultilingualNumbers 15:24 TSKNumbers 15:24 Cross ReferencesNumbers 15:24 Bible HubNumbers 15:24 Biblia ParalelaNumbers 15:24 Chinese BibleNumbers 15:24 French BibleNumbers 15:24 German Bible

Bible Hub
Numbers 15:23
Top of Page
Top of Page