Numbers 13:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4100 [e]ū-māhוּמָ֣הand whatPro
776 [e]hā-’ā-reṣהָ֠אָרֶץthe land [is]Noun
8082 [e]haš-šə-mê-nāhהַשְּׁמֵנָ֨הfatAdj
1931 [e]הִ֜ואwhether itPro
518 [e]’im-אִם־orConj
7330 [e]rā-zāh,רָזָ֗הleanAdj
3426 [e]hă-yêš-הֲיֵֽשׁ־whether there beSubst
  bāhבָּ֥הּin itPrep
6086 [e]‘êṣעֵץ֙treesNoun
518 [e]’im-אִם־orConj
369 [e]’a-yin,אַ֔יִןnotPrt
2388 [e]wə-hiṯ-ḥaz-zaq-tem,וְהִ֨תְחַזַּקְתֶּ֔םdo And be you of good courageVerb
3947 [e]ū-lə-qaḥ-temוּלְקַחְתֶּ֖םand bringVerb
6529 [e]mip-pə-rîמִפְּרִ֣יof the fruitNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the landNoun
3117 [e]wə-hay-yā-mîm,וְהַ֨יָּמִ֔יםNow the time [was]Noun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֖יthe timeNoun
1061 [e]bik-kū-rêבִּכּוּרֵ֥יof the firstNoun
6025 [e]‘ă-nā-ḇîm.עֲנָבִֽים׃grapesNoun
Hebrew Texts
במדבר 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָ֣ה הָ֠אָרֶץ הַשְּׁמֵנָ֨ה הִ֜וא אִם־רָזָ֗ה הֲיֵֽשׁ־בָּ֥הּ עֵץ֙ אִם־אַ֔יִן וְהִ֨תְחַזַּקְתֶּ֔ם וּלְקַחְתֶּ֖ם מִפְּרִ֣י הָאָ֑רֶץ וְהַ֨יָּמִ֔ים יְמֵ֖י בִּכּוּרֵ֥י עֲנָבִֽים׃

במדבר 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומה הארץ השמנה הוא אם־רזה היש־בה עץ אם־אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים׃

Links
Numbers 13:20Numbers 13:20 Text AnalysisNumbers 13:20 InterlinearNumbers 13:20 MultilingualNumbers 13:20 TSKNumbers 13:20 Cross ReferencesNumbers 13:20 Bible HubNumbers 13:20 Biblia ParalelaNumbers 13:20 Chinese BibleNumbers 13:20 French BibleNumbers 13:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 13:19
Top of Page
Top of Page