Nehemiah 9:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8393 [e]ū-ṯə-ḇū-’ā-ṯāhוּתְבוּאָתָ֣הּand increaseNoun
7235 [e]mar-bāh,מַרְבָּ֗הit yields muchVerb
4428 [e]lam-mə-lā-ḵîmלַמְּלָכִ֛יםto the kingsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־WhomPrt
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֥תָּהyou have setVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּover usPrep
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭō-w-ṯê-nū;בְּחַטֹּאותֵ֑ינוּbecause of our sinsNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֣לand overPrep
1472 [e]gə-wî-yō-ṯê-nūגְּ֠וִיֹּתֵינוּour bodiesNoun
4910 [e]mō-šə-lîmמֹשְׁלִ֤יםalso they have dominionVerb
929 [e]ū-ḇiḇ-hem-tê-nūוּבִבְהֶמְתֵּ֙נוּ֙and over our livestockNoun
7522 [e]kir-ṣō-w-nām,כִּרְצוֹנָ֔םas they pleaseNoun
6869 [e]ū-ḇə-ṣā-rāhוּבְצָרָ֥הand distress [are]Noun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāhגְדוֹלָ֖הin greatAdj
587 [e]’ă-nā-ḥə-nū.אֲנָֽחְנוּ׃wePro
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 9:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּתְבוּאָתָ֣הּ מַרְבָּ֗ה לַמְּלָכִ֛ים אֲשֶׁר־נָתַ֥תָּה עָלֵ֖ינוּ בְּחַטֹּאותֵ֑ינוּ וְעַ֣ל גְּ֠וִיֹּתֵינוּ מֹשְׁלִ֤ים וּבִבְהֶמְתֵּ֙נוּ֙ כִּרְצֹונָ֔ם וּבְצָרָ֥ה גְדֹולָ֖ה אֲנָֽחְנוּ׃ פ

נחמיה 9:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבואתה מרבה למלכים אשר־נתתה עלינו בחטאותינו ועל גויתינו משלים ובבהמתנו כרצונם ובצרה גדולה אנחנו׃ פ

Links
Nehemiah 9:37Nehemiah 9:37 Text AnalysisNehemiah 9:37 InterlinearNehemiah 9:37 MultilingualNehemiah 9:37 TSKNehemiah 9:37 Cross ReferencesNehemiah 9:37 Bible HubNehemiah 9:37 Biblia ParalelaNehemiah 9:37 Chinese BibleNehemiah 9:37 French BibleNehemiah 9:37 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:36
Top of Page
Top of Page