Leviticus 23:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7114 [e]ū-ḇə-quṣ-rə-ḵemוּֽבְקֻצְרְכֶ֞םwhen you reapVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7105 [e]qə-ṣîrקְצִ֣ירthe harvestNoun
776 [e]’ar-ṣə-ḵem,אַרְצְכֶ֗םof your landNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3615 [e]ṯə-ḵal-lehתְכַלֶּ֞הshall you make clean riddanceVerb
6285 [e]pə-’aṯפְּאַ֤תof the cornersNoun
7704 [e]śā-ḏə-ḵāשָֽׂדְךָ֙of your fieldNoun
7114 [e]bə-quṣ-re-ḵā,בְּקֻצְרֶ֔ךָwhen you reapVerb
3951 [e]wə-le-qeṭוְלֶ֥קֶטand any gleaningNoun
7105 [e]qə-ṣî-rə-ḵāקְצִירְךָ֖of your harvestNoun
3808 [e]לֹ֣אneitherAdv
3950 [e]ṯə-laq-qêṭ;תְלַקֵּ֑טshall you gather themVerb
6041 [e]le-‘ā-nîלֶֽעָנִ֤יto the poorAdj
1616 [e]wə-lag-gêrוְלַגֵּר֙and to the strangerNoun
5800 [e]ta-‘ă-zōḇתַּעֲזֹ֣בyou shall leaveVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem.אֱלֹהֵיכֶֽם׃your GodNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ויקרא 23:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּֽבְקֻצְרְכֶ֞ם אֶת־קְצִ֣יר אַרְצְכֶ֗ם לֹֽא־תְכַלֶּ֞ה פְּאַ֤ת שָֽׂדְךָ֙ בְּקֻצְרֶ֔ךָ וְלֶ֥קֶט קְצִירְךָ֖ לֹ֣א תְלַקֵּ֑ט לֶֽעָנִ֤י וְלַגֵּר֙ תַּעֲזֹ֣ב אֹתָ֔ם אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ ס

ויקרא 23:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובקצרכם את־קציר ארצכם לא־תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃ ס

Links
Leviticus 23:22Leviticus 23:22 Text AnalysisLeviticus 23:22 InterlinearLeviticus 23:22 MultilingualLeviticus 23:22 TSKLeviticus 23:22 Cross ReferencesLeviticus 23:22 Bible HubLeviticus 23:22 Biblia ParalelaLeviticus 23:22 Chinese BibleLeviticus 23:22 French BibleLeviticus 23:22 German Bible

Bible Hub
Leviticus 23:21
Top of Page
Top of Page