Leviticus 13:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הThen shall lookVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֧הand beholdPrt
5785 [e]ḇə-‘ō-wr-בְעוֹר־on the skinNoun
1320 [e]bə-śā-rāmבְּשָׂרָ֛םof their bodiesNoun
934 [e]be-hā-rōṯבֶּהָרֹ֖ת[if] the bright spot spots [are]Noun
3544 [e]kê-hō-wṯכֵּה֣וֹתdarkishAdj
3836 [e]lə-ḇā-nōṯ;לְבָנֹ֑תwhiteAdj
933 [e]bō-haqבֹּ֥הַקa freckled spotNoun
1931 [e]ה֛וּאit [is]Pro
6524 [e]pā-raḥפָּרַ֥ח[that] growsVerb
5785 [e]bā-‘ō-wrבָּע֖וֹרin the skinNoun
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֥וֹרcleanAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃he [is]Pro
  sס -  
Hebrew Texts
ויקרא 13:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֧ה בְעֹור־בְּשָׂרָ֛ם בֶּהָרֹ֖ת כֵּהֹ֣ות לְבָנֹ֑ת בֹּ֥הַק ה֛וּא פָּרַ֥ח בָּעֹ֖ור טָהֹ֥ור הֽוּא׃ ס

ויקרא 13:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן והנה בעור־בשרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא׃ ס

Links
Leviticus 13:39Leviticus 13:39 Text AnalysisLeviticus 13:39 InterlinearLeviticus 13:39 MultilingualLeviticus 13:39 TSKLeviticus 13:39 Cross ReferencesLeviticus 13:39 Bible HubLeviticus 13:39 Biblia ParalelaLeviticus 13:39 Chinese BibleLeviticus 13:39 French BibleLeviticus 13:39 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:38
Top of Page
Top of Page