Leviticus 13:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’ā-hūוְרָאָ֙הוּ֙Then shall examineVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הand beholdPrt
6581 [e]pā-śāhפָּשָׂ֥הif be spreadVerb
5424 [e]han-ne-ṯeqהַנֶּ֖תֶקthe scaleNoun
5785 [e]bā-‘ō-wr;בָּע֑וֹרin the skinNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1239 [e]yə-ḇaq-qêrיְבַקֵּ֧רseekVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֛ןthe priestNoun
8181 [e]laś-śê-‘ārלַשֵּׂעָ֥רhairNoun
6669 [e]haṣ-ṣā-hōḇהַצָּהֹ֖בfor yellowAdj
2931 [e]ṭā-mêטָמֵ֥אuncleanAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃he [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 13:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖תֶק בָּעֹ֑ור לֹֽא־יְבַקֵּ֧ר הַכֹּהֵ֛ן לַשֵּׂעָ֥ר הַצָּהֹ֖ב טָמֵ֥א הֽוּא׃

ויקרא 13:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא־יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא׃

Links
Leviticus 13:36Leviticus 13:36 Text AnalysisLeviticus 13:36 InterlinearLeviticus 13:36 MultilingualLeviticus 13:36 TSKLeviticus 13:36 Cross ReferencesLeviticus 13:36 Bible HubLeviticus 13:36 Biblia ParalelaLeviticus 13:36 Chinese BibleLeviticus 13:36 French BibleLeviticus 13:36 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:35
Top of Page
Top of Page