Leviticus 13:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְאִ֣ם ׀But ifConj
7200 [e]yir-’en-nāhיִרְאֶ֣נָּהlook on itVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
  bāhבָּהּ֙inPrep
8181 [e]śê-‘ārשֵׂעָ֣רhairsNoun
3836 [e]lā-ḇān,לָבָ֔ן[there be] whiteAdj
8217 [e]ū-šə-p̄ā-lāhוּשְׁפָלָ֥הand [are] deeperAdj
369 [e]’ê-nen-nāhאֵינֶ֛נָּהnotPrt
4480 [e]min-מִן־thanPrep
5785 [e]hā-‘ō-wrהָע֖וֹרthe skinNoun
1931 [e]wə-hîוְהִ֣יאand it [is]Pro
3544 [e]ḵê-hāh;כֵהָ֑הbut somewhat darkAdj
5462 [e]wə-his-gî-rōwוְהִסְגִּיר֥וֹthen shall shut him upVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֥תsevenNoun
3117 [e]yā-mîm.יָמִֽים׃daysNoun
Hebrew Texts
ויקרא 13:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֣ם ׀ יִרְאֶ֣נָּה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה אֵֽין־בָּהּ֙ שֵׂעָ֣ר לָבָ֔ן וּשְׁפָלָ֥ה אֵינֶ֛נָּה מִן־הָעֹ֖ור וְהִ֣יא כֵהָ֑ה וְהִסְגִּירֹ֥ו הַכֹּהֵ֖ן שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃

ויקרא 13:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם ׀ יראנה הכהן והנה אין־בה שער לבן ושפלה איננה מן־העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים׃

Links
Leviticus 13:21Leviticus 13:21 Text AnalysisLeviticus 13:21 InterlinearLeviticus 13:21 MultilingualLeviticus 13:21 TSKLeviticus 13:21 Cross ReferencesLeviticus 13:21 Bible HubLeviticus 13:21 Biblia ParalelaLeviticus 13:21 Chinese BibleLeviticus 13:21 French BibleLeviticus 13:21 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:20
Top of Page
Top of Page