Leviticus 13:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הwhen seesVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priest itNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הbehold [are]Prt
4758 [e]mar-’e-hāמַרְאֶ֙הָ֙it in sightNoun
8217 [e]šā-p̄ālשָׁפָ֣לdeeperAdj
4480 [e]min-מִן־thanPrep
5785 [e]hā-‘ō-wr,הָע֔וֹרthe skinNoun
8181 [e]ū-śə-‘ā-rāhוּשְׂעָרָ֖הּand the hairNoun
2015 [e]hā-p̄aḵהָפַ֣ךְthereof be turnedVerb
3836 [e]lā-ḇān;לָבָ֑ןwhiteAdj
2930 [e]wə-ṭim-mə-’ōwוְטִמְּא֧וֹand shall pronounce him uncleanVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֛ןthe priestNoun
5061 [e]ne-ḡa‘-נֶֽגַע־a plagueNoun
6883 [e]ṣā-ra-‘aṯצָרַ֥עַתof leprosyNoun
1931 [e]הִ֖ואit [is]Pro
7822 [e]baš-šə-ḥînבַּשְּׁחִ֥יןof the boilNoun
6524 [e]pā-rā-ḥāh.פָּרָֽחָה׃broken outVerb
Hebrew Texts
ויקרא 13:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה מַרְאֶ֙הָ֙ שָׁפָ֣ל מִן־הָעֹ֔ור וּשְׂעָרָ֖הּ הָפַ֣ךְ לָבָ֑ן וְטִמְּאֹ֧ו הַכֹּהֵ֛ן נֶֽגַע־צָרַ֥עַת הִ֖וא בַּשְּׁחִ֥ין פָּרָֽחָה׃

ויקרא 13:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן והנה מראה שפל מן־העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע־צרעת הוא בשחין פרחה׃

Links
Leviticus 13:20Leviticus 13:20 Text AnalysisLeviticus 13:20 InterlinearLeviticus 13:20 MultilingualLeviticus 13:20 TSKLeviticus 13:20 Cross ReferencesLeviticus 13:20 Bible HubLeviticus 13:20 Biblia ParalelaLeviticus 13:20 Chinese BibleLeviticus 13:20 French BibleLeviticus 13:20 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:19
Top of Page
Top of Page