Joshua 7:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lōוְלֹ֨אand notAdv
3201 [e]yuḵ-lūיֻכְל֜וּdo couldVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יTherefore the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
6965 [e]lā-qūmלָקוּם֙standVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹיְבֵיהֶ֔םtheir enemiesNoun
6203 [e]‘ō-rep̄,עֹ֗רֶף[their] backsNoun
6437 [e]yip̄-nūיִפְנוּ֙[but] turnedVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹֽיְבֵיהֶ֔םtheir enemiesNoun
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
1961 [e]hā-yūהָי֖וּthey wereVerb
2764 [e]lə-ḥê-rem;לְחֵ֑רֶםaccursedNoun
3808 [e]לֹ֤אneitherAdv
3254 [e]’ō-w-sîp̄אוֹסִיף֙you any moreVerb
1961 [e]lih-yō-wṯלִֽהְי֣וֹתwill I beVerb
5973 [e]‘im-mā-ḵem,עִמָּכֶ֔םwithPrep
518 [e]’im-אִם־exceptConj
3808 [e]לֹ֥אnot youAdv
8045 [e]ṯaš-mî-ḏūתַשְׁמִ֛ידוּdestroyVerb
2764 [e]ha-ḥê-remהַחֵ֖רֶםthe accursedNoun
7130 [e]miq-qir-bə-ḵem.מִֽקִּרְבְּכֶֽם׃from your midstNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֨א יֻכְל֜וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל לָקוּם֙ לִפְנֵ֣י אֹיְבֵיהֶ֔ם עֹ֗רֶף יִפְנוּ֙ לִפְנֵ֣י אֹֽיְבֵיהֶ֔ם כִּ֥י הָי֖וּ לְחֵ֑רֶם לֹ֤א אֹוסִיף֙ לִֽהְיֹ֣ות עִמָּכֶ֔ם אִם־לֹ֥א תַשְׁמִ֛ידוּ הַחֵ֖רֶם מִֽקִּרְבְּכֶֽם׃

יהושע 7:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם־לא תשמידו החרם מקרבכם׃

Links
Joshua 7:12Joshua 7:12 Text AnalysisJoshua 7:12 InterlinearJoshua 7:12 MultilingualJoshua 7:12 TSKJoshua 7:12 Cross ReferencesJoshua 7:12 Bible HubJoshua 7:12 Biblia ParalelaJoshua 7:12 Chinese BibleJoshua 7:12 French BibleJoshua 7:12 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:11
Top of Page
Top of Page