Joshua 6:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הand it shall come to passVerb
4900 [e]bim-šōḵבִּמְשֹׁ֣ךְ ׀when they make a long blastVerb
7161 [e]bə-qe-renבְּקֶ֣רֶןhornNoun
3104 [e]hay-yō-w-ḇêl,הַיּוֹבֵ֗לof [blast] with the ramNoun
  [bə-šā-mə-‘ă-ḵem[בְּשָׁמְעֲכֶם -  
  ḵ]כ] -  
8085 [e](kə-šā-mə-‘ă-ḵem(כְּשָׁמְעֲכֶם֙when you hearVerb
  q)ק) -  
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6963 [e]qō-wlק֣וֹלthe soundNoun
7782 [e]haš-šō-w-p̄ār,הַשּׁוֹפָ֔רof the trumpetNoun
7321 [e]yā-rî-‘ūיָרִ֥יעוּshall shoutVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָ֣הshoutNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh;גְדוֹלָ֑הwith a greatAdj
5307 [e]wə-nā-p̄ə-lāhוְנָ֨פְלָ֜הand shall fall downVerb
2346 [e]ḥō-w-maṯחוֹמַ֤תthe wallNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙of the cityNoun
8478 [e]taḥ-te-hā,תַּחְתֶּ֔יהָflatNoun
5927 [e]wə-‘ā-lūוְעָל֥וּand shall ascend upVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery manNoun
5048 [e]neḡ-dōw.נֶגְדּֽוֹ׃straight beforeSubst
Hebrew Texts
יהושע 6:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֞ה בִּמְשֹׁ֣ךְ ׀ בְּקֶ֣רֶן הַיֹּובֵ֗ל [בְּשָׁמְעֲכֶם כ] (כְּשָׁמְעֲכֶם֙ ק) אֶת־קֹ֣ול הַשֹּׁופָ֔ר יָרִ֥יעוּ כָל־הָעָ֖ם תְּרוּעָ֣ה גְדֹולָ֑ה וְנָ֨פְלָ֜ה חֹומַ֤ת הָעִיר֙ תַּחְתֶּ֔יהָ וְעָל֥וּ הָעָ֖ם אִ֥ישׁ נֶגְדֹּֽו׃

יהושע 6:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה במשך ׀ בקרן היובל [בשמעכם כ] (כשמעכם ק) את־קול השופר יריעו כל־העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו׃

Links
Joshua 6:5Joshua 6:5 Text AnalysisJoshua 6:5 InterlinearJoshua 6:5 MultilingualJoshua 6:5 TSKJoshua 6:5 Cross ReferencesJoshua 6:5 Bible HubJoshua 6:5 Biblia ParalelaJoshua 6:5 Chinese BibleJoshua 6:5 French BibleJoshua 6:5 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:4
Top of Page
Top of Page