Joshua 18:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2505 [e]wə-hiṯ-ḥal-lə-qūוְהִֽתְחַלְּק֥וּAnd they shall divideVerb
853 [e]’ō-ṯāhאֹתָ֖הּitAcc
7651 [e]lə-šiḇ-‘āhלְשִׁבְעָ֣ה[is] into sevenNoun
2506 [e]ḥă-lā-qîm;חֲלָקִ֑יםpartsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֞הJudahNoun
5975 [e]ya-‘ă-mōḏיַעֲמֹ֤דshall abideVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
1366 [e]gə-ḇū-lōwגְּבוּלוֹ֙their coastNoun
5045 [e]min-ne-ḡeḇ,מִנֶּ֔גֶבon the southNoun
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֥יתand the houseNoun
3130 [e]yō-w-sêp̄יוֹסֵ֛ףof JosephNoun
5975 [e]ya-‘am-ḏūיַעַמְד֥וּshall abideVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
1366 [e]gə-ḇū-lāmגְּבוּלָ֖םtheir coastsNoun
6828 [e]miṣ-ṣā-p̄ō-wn.מִצָּפֽוֹן׃on the northNoun
Hebrew Texts
יהושע 18:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִֽתְחַלְּק֥וּ אֹתָ֖הּ לְשִׁבְעָ֣ה חֲלָקִ֑ים יְהוּדָ֞ה יַעֲמֹ֤ד עַל־גְּבוּלֹו֙ מִנֶּ֔גֶב וּבֵ֥ית יֹוסֵ֛ף יַעַמְד֥וּ עַל־גְּבוּלָ֖ם מִצָּפֹֽון׃

יהושע 18:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על־גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על־גבולם מצפון׃

Links
Joshua 18:5Joshua 18:5 Text AnalysisJoshua 18:5 InterlinearJoshua 18:5 MultilingualJoshua 18:5 TSKJoshua 18:5 Cross ReferencesJoshua 18:5 Bible HubJoshua 18:5 Biblia ParalelaJoshua 18:5 Chinese BibleJoshua 18:5 French BibleJoshua 18:5 German Bible

Bible Hub
Joshua 18:4
Top of Page
Top of Page